Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 20.12.2023. godine


Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom “Uticaj rivaroksabana u liječenju tromboembolije Covid-19 oboljelih“ kandidata Sanjina Paravlića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi XVIII hrvatske brigade 8.