Riječ dekana Medicinskog fakulteta


Medicinski fakultet Evropskog univerziteta “Kallos” u Tuzli je osnovan 2017. godine.  Početak rada Medicinskog fakulteta datira od 2017/18. akademske godine. Osnovni zadatak studija medicine je da studente osposobi kako bi nakon završetka studija kao završeni doktori medicine, mogli sudjelovati u sistemu zdravstvene zaštite u javnim i privatnim ambulantama i bolnicama ili nastaviti specijalizaciju. Fakultet organizuje i doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ za sticanje zvanja doktor medicinskih nauka.  Cilj doktorskog studija je osposobljavanje studenata za samostalni naučnoistraživački rad u području „Biomedicine i zdravstva“.

Saradnja – Fakultet kontinuiranim poticanjem i planskim ostvarivanjem domaće i internacionalne interinstitucionalne saradnje želi realizirati internu i internacionalnu mobilnost studenata i akademskog osoblja.

Savremena edukacija – Fakultet prihvata, razvija, primjenjuje i unaprjeđuje savremene oblike edukacije, temeljene na ishodima učenja, u čijem središtu su studenti, kako bi ih na taj način osposobio za pružanje visoko kvalitetne zdravstvene njege, u čijem središtu je pacijent.

Cjeloživotno učenjeAkceptirajući činjenicu da su lična znanja i iskustva ograničena, Fakultet će u sklopu cjeloživotnog učenja poticati i organizovano prenositi nova znanja i vještine, neophodne za unapređenje medicinske prakse i ukupnog biomedicinskog naučnog znanja. U naučno-istraživačkom smislu Medicinski fakultet stvara dinamično istraživačko okruženje  karakterisano interdisciplinarnim i multidisciplinarnim naučnim projektima i kolaborativnim centrima izvrsnosti i transfera znanja.

Naučno-istraživački radNaučno-istraživačke oblasti u kojima nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta posvečuju posebnu pažnju:

  • Temeljne medicinske nauke (anatomija, fiziologija, histologija, farmakologija, patofiziologija, patologija, mikrobiologija, molekularna medicina)

  • Kliničke medicinske nauke (kardiologija, endokrinologija, nefrologija, gastroenterologija, neurologija, psihijatrija, ginekološka onkologija, oftalmologija, otorinolaringologija, pedijatrija, infektologija, dermatologija, fizijatrija, hirurgija, radiologija)

  • Javno zdravstvo (medicina rada, porodična medicina, socijalna medicina, epidemiologija, higijena i zdravstvena ekologija)

Istraživanja u okviru doktorskih disertacija i magistarskih radova na doktorskom studiju

  • Naučno-istraživačkih projekata podržanih od različitih organizacija i fondova kao što su: Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog Kantona, Federalno ministrastvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo civilnih poslova BiH, WUS, naučnih fondova Evropske unije i SAD-a.

Rezultati naučno-istraživačkog rada na Medicinskom fakultetu ogledaju se u desetinama naučnih radova objavljenih u časopisima koji su indeksirani u CC, SCI bazama, i više stotina naučnih radova publiciranih u referentnim domaćim i inostranim časopisima koji su indeksirani u različitim međunarodnim bazama indeksacije. Nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta učestvuju na međunarodnim kongresima, simpozijima i konferencijama na kojima prezentiraju rezultate svojih istraživanja. Na Medicinskom fakultetu je do danas odbranjeno 5 doktorskih disertacija.

Vizija – Medicinski fakultet Evropskog univerziteta “Kallos” u Tuzli je posvećen obrazovnom, intelektualnom, profesionalnom i ličnom razvoju izuzetnih studenata i nastavnika duboko predanih medicinskom studiju i praksi, biomedicinskom istraživanju, te zdravlju ljudi. Mi promovišemo i zastupamo vrijednosi integriteta, izvrsnosti, socijalne pravde, kolegijalnosti, pružajući svima jednake mogućnosti i otvorenu interdisciplinarnu saradnju. Fakultet upisuje studente i nudi im programe koji integriraju temeljne nauke, izvrsno kliničko obrazovanje, stručne standarde i etička načela. Primjenom najboljih metoda obrazovanja razvijamo kompetentne profesionalce sa empatičnim stavom, koji razumiju teorijske i praktične, psihološke, sociološke, ekonomske i kulturne činioce zdravlja i bolesti. Njegujući kulturu različitosti i uključenosti, težimo ostvarenju misije kroz uvažavanje najviših profesionalnih i etičkih standarda, te samoaktualizacije svakog pojedinca kreiranjem poticajne sredine. Fakultet prepoznaje, razvija i gradi karijeru budućih lidera u medicini i biomedicinskoj nauci. Društvena odgovornost Fakulteta u uslovima brzog razvoja nauke i ljudskih potreba realizira se u kontinuiranom razvijanju široke i fleksibilne baze znanja i vještina. Entuzijazam za cjeloživotno učenje i umjetnost medicine, te multidisciplinarni i kolaborativni pristup biomedicinskim izazovima su principi našeg djelovanja.                   

Misija – Medicinski fakultet Evropskog univerziteta Kallos u Tuzli je posvećen obrazovnom, intelektualnom, profesionalnom i ličnom razvoju izuzetnih studenata i nastavnika duboko predanih medicinskom studiju i praksi, biomedicinskom istraživanju, te zdravlju ljudi. Mi promovišemo i zastupamo vrijednosi integriteta, izvrsnosti, socijalne pravde, kolegijalnosti, pružajući svima jednake mogućnosti i otvorenu interdisciplinarnu saradnju. Fakultet upisuje izvrsne studente i nudi im programe koji integriraju temeljne nauke, izvrsno kliničko obrazovanje, stručne standarde i etička načela. Primjenom najboljih metoda obrazovanja razvijamo kompetentne profesionalce sa empatičnim stavom, koji razumiju teorijske i praktične, psihološke, sociološke, ekonomske i kulturne činioce zdravlja i bolesti. Njegujući kulturu različitosti i uključenosti, težimo ostvarenju misije kroz uvažavanje najviših profesionalnih i etičkih standarda, te samoaktualizacije svakog pojedinca kreiranjem poticajne sredine. Fakultet prepoznaje, razvija i gradi karijeru budućih lidera u medicini i biomedicinskoj nauci. Društvena odgovornost Fakulteta u uslovima brzog razvoja nauke i ljudskih potreba realizira se u kontinuiranom razvijanju široke i fleksibilne baze znanja i vještina. Entuzijazam za cjeloživotno učenje i umjetnost medicine, te multidisciplinarni i kolaborativni pristup biomedicinskim izazovima su principi našeg djelovanja.

DEKAN MEDICINSKOG FAKULTETA
Prof. dr. Mithat Tabaković

                                                                       

Riječ dekana Pravnog fakulteta


Poštovani sadašnji i budući studenti, na Pravnom fakultetu Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla izvodi se nastava na sva tri nivoa studija u okviru studijskih programa – opšte pravo, bezbjednost i forenzika. Studijski programi su usaglašeni sa savremenim naučnim tendencijama i prilagođeni su zahtjevima vremena. Kreirani su po principima Bolonjske deklaracije, čime omogućavaju evropski sistem prenošenja bodova (ECTS).  Nastavu izvode vrsni predavači, koji su se dokazali i u teoriji i u praksi. Fakultet raspolaže prostorijom koja je opremljena za simulaciju suđenja. Izvođenjem interaktivne nastave, kod studenata se razvija kreativnost i samostalnost u radu, čime se postižu optimalni rezultati u osposobljavanju studenata za njihov budući rad. Oni pomažu studentima da se opredijele za svoj budući posao, u kome će se pronaći i koji će ih ispunjavati.  Naši studenti stiču znanja koja mogu efikasno da primijene u praksi.

 

Po diplomiranju, mogu da rade kao sudije, javni tužioci, pravobranioci, advokati, notari, državni službenici u organima uprave, pravnici u ustanovama, javnim preduzećima, privrednim subjektima i finansijskim institucijama. Mogu da rade u policiji i na drugim poslovima bezbjednosti, kao i na forenzičkim poslovima.  Postojeće stanje nedovoljnog ostvarivanja proklamovanih prava čovjeka mogu poboljšati samo obrazovani pravnici, koji su spremni i sposobni da se bore za funkcionisanje države i vladavinu prava. Mi našim studentima ukazujemo da pravo ne postoji radi sebe, već radi građana, i da oni, kada se budu zaposlili, treba da poštuju i razvijaju demokratske institucije u sistemu vladavine prava i pravne države.

 

Ukazujemo im i na to da, kada u praksi budu primjenjivali pravo, moraju poštovati dostojanstvo čovjeka i njegova neprikosnovena prava. U budućnosti ćemo stalno raditi na usavršavanju studijskih programa. Cilj nam je da svršeni studenti, sa stečenim znanjem, budu konkurentni na tržištu i osposobljeni za obavljanje najsloženijih poslova u oblasti prava, bezbjednosti i forenzike. Spremni smo da profesionalno izvršavamo sve planirane zadatke, kako bi se ostvarili visoki ciljevi kojima Fakultet teži. Sve one koje zanimaju pravni, bezbjednosni i forenzički poslovi, pozivamo da dođu na Fakultet i porazgovaraju sa profesorima i studentima, što će im pomoći da kompletiraju sliku o nama i da se odluče da kod nas studiraju. Mi ćemo se postarati da ispunimo sva očekivanja studenata i da im pomognemo da postanu obrazovani i osposobljeni za buduće zanimanje.


                     

DEKAN PRAVNOG FAKULTETA

                                                                           Prof. dr. Albina Fazlović

Riječ dekana Tehničkog fakulteta


Poštovani studenti,

tehnički fakultet se sastoji od vrlo atraktivnih i na tržištu traženih studijskih programa: Arhitektura, Građevinarstvo, Geodezija, Hidrotehnika, Drumski saobraćaj, Menadžment u saobraćaju, Bezbjednost u saobraćaju, Inženjerska informatika i Poljoprivreda. U skladu sa iskustvima i pozitivnim  dostignućima srodnih fakulteta menadžment Evropskog univerziteta  „Kallos“, postavio je za cilj da mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine i inostranstva ponudi prepoznatljive studijske programe čija sadržina i način realizacije je na nivou studijskih programa koji se realiziraju u regionu i EU. Planovi i programi studija su koncipirani  u skladu sa standardima EU i zemalja u okruženju. Studij se realizira kroz dodiplomske, master i doktorske studije prema principima Bolonjske deklaracije. U procesu obrazovanja i naučno-istraživačkog rada angažirani su referentni, eminentni stručnjaci sa potvrđenim kompetencijama u  naučnoj i stručnoj oblasti. Kabineti i laboratorije za auditorne, laboratorijske vježbe i predavanja su opremljeni najsavremenijom opremom sa ciljem da studentima omoguće maksimalne uslove studiranja. Univerzitet je uspostavio saradnju sa nizom firmi iz oblasti studijskih programa Tehničkog fakulteta, kako bi studenti mogli obavljati praktični dio nastave. Naš fakultet rukovodi se principima akademskih i naučnih sloboda. Sa zadovoljstvom prihvatamo kreativne i inovativne ideje studenata i nastojimo iste implementirati u nastavni proces. Osnovni cilj je da studenti završetkom studija steknu kvalitetna znanja i vještine koje im omogućavaju konkurentnost na tržištu, kao i osnovu za dalje stručno i naučno usavršavanje. Stečeno znanje i vještine, daju vam mogućnost zaposlenja u različitim privrednim subjektima javnog i/ili privatnoga karaktera u zemlji i inostranstvu, državnim organima uprave, naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama, agencijama, nevladinim organizacijama. Svako ima svoju viziju. Naša vizija je posebno mjesto u društvu najboljih. Prioritetan cilj je obrazovati i vaspitati mladoga čovjeka da bude dobar stručnjak u svojoj oblasti, te da znanjem i djelovanjem  pomogne i doprinese tehnološkom razvoju cijelokupnog  društva. Vjerujemo da je  Vaša odluka i izabor Fakulteta tehničkih nauka ispravna. Želimo da Vaš trud bude nagrađen. Očekujemo Vas u namjeri da vam prenesemo naša znanja i iskustva.

S poštovanjem,

DEKAN TEHNIČKOG FAKULTETA
Prof. dr. Jasminka Sadadinović

Riječ dekana Fakulteta zdravstvenih nauka


MISIJA

Saradnja  Kontinuiranim poticanjem i planskim ostvarivanjem saradnje unutar države, regije i šire, realizirati unutrašnju i međunarodnu mobilnost studenata i akademskog osoblja u svrhu ostvarivanja postavljenog cilja.

Edukacija  Prihvatiti, primjenjivati i razvijati savremene oblike edukacije zasnovane na ishodima učenja poštujući interes studenta, u cilju njihovog osposobljavanja za pružanje vrhunske zdravstvene njege u korist naših pacijenata.

Kontinuirana edukacija /cjeloživotno učenje  U skladu sa savremenim obrazovnim i naučnim trendovima, Fakultet zdravstvenih nauka će poticati, organizovati i prenositi nova znanja i vještine neophodne za unaprijeđenje zdravstvene prakse i ukupnog medicinskog i naučnog znanja.

Istraživački rad  Stvarati ćemo i razvijati dinamični istraživački ambijent zasnovan na interdisciplinarnim i multidisciplinarnim naučnim projektima u cilju postizanja izvrsnosti i transfera znanja.

VIZIJA  Fakultet zdravstvenih nauka je posvećen obrazovnom, intelektualnom, profesionalnom i ličnom razvoju studenata i nastavnika predanih medicinskom – zdravstvenom studiju i praksi, kao i medicinskom istraživanju i brizi o zdravlju ljudi. Promovišemo i zastupamo vrijednosti cjelovitosti, posebnosti, socijalne pravde i kolegijalnosti, pružajući svima jednake mogučnosti i otvorenu saradnju. Studentima nudimo Programe utemeljene na izvrsnom kliničkom obrazovanju i stručnoj praksi poštujući najviše standarde i etička načela. Društvena odgovornost Fakulteta zdravstvenih nauka u uslovima ubrzanog razvoja nauke i ljudskih potreba realizira se u kontinuitetu razvoja znanja i vještina. Principi našeg djelovanja su entuzijazam u sklopu cjeloživotnog učenja i umjetnost medicine i zdravstvenih nauka, te kolaborativni i multidisciplinarni pristup stručnim i naučnim izazovima.

CILJ  Zadatak dodiplomskog studija na Fakultetu zdravstvenih studija je sticanje sveobuhvatnih stručnih kompetencija i znanja na kojima se temelje zdravstvena njega i usluge, uključujući primjereno razumijevanje strukture fizioloških funkcija, patofizioloških promjena i ponašanja zdravih i bolesnih osoba, kao i odnosa između zdravlja čovjeka i njegovog fizičkog i društvenog okruženja. Po završetku dodiplomskog studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, diplomirani studenti mogu nastaviti studije na drugom ciklusu studija i steći zvanja magistar sestrinstva, magistar fizioterapije, magistar sanitarnog inženjeringa, magistar medicinske radiologije i menandžmenta u procesu pružanja zdravstvenih usluga, kao i na metode istraživanja u zdravstvu.

STUDIJSKI PROGRAM

Uslovi za upis na studijski program

Studijski programi se organizuju kao redovni i vanredni. Pravo upisa imaju kandidati državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine. Uslov za upis je postupak nostrifikacije, odnosno ekvivalencije kao dokaz o završenom odgovarajućem srednjem obrazovanju. Pravo upisa imaju i kandidati sa završenom srednjom stručnom školom, ukoliko su stekli dopunsko obrazovanje iz opšte obrazovnih predmeta u gimnaziji ili srodnoj školi. Pravo upisa na studijski program I ciklusa studija imaju sva lica koja su završila četvorogodišnju srednju školu. Zadatak dodiplomskog studija na Fakultetu zdravstvenih nauka je sticanje sveobuhvatnih stručnih kompetencija i znanja na kojima se temelji zdravstvena njega i usluge. Studij podrazumijeva odnos između zdravstvenog stanja čovjeka, njegovog fizičkog i društvenog okruženja, kao i strukturu, fizioloških funkcija, patofizioloških promjena i ponašanja zdravih i bolesnih osoba. Na Fakultetu zdravstvenih studija realizira se osam studijskih programa. Nastavni planovi i programi urađeni su u skladu sa zahtjevima Bolonjskog procesa studiranja i usklađeni sa Zakonom o visokom obrazovanju, shodno potrebama tržišta za zdravstvenim kadrovima.

1. Stomatologija – integrisani studij (I i II ciklus)

Stomatološki fakultet, diplomski akademski studij  za sticanje visoke stručne spreme u stručnom zvanju doktor dentalne medicine (master, integrisani dodiplomski i diplomski studij) prema studijskom programu u skladu sa Bolonjskim procesom, u trajanju od 6 godina, 12 semestara (360 ECTS bodova).

2. Farmacija – integrisani studij (I i II ciklus)

U toku studija student osim temeljnih farmaceutskih znanja, posebna pažnja se  posvećuje praktičnim vježbama, komunikativnim vještinama, marketingu i menađmentu. Studijski program traje 5 godina, 10 semestara (300 ECTS bodova).

3. Sestrinstvo

Studij Sestrinstva pruža mogućnost akademskog školovanja svršenih učenika srednjih medicinskih i drugih srodnih škola. U procesu studiranja koriste se pozitivna iskustva razvijenih zemalja, potrebe u praksi zdravstvene njege,  u skladu sa Bolonjskim principima. Studijski program traje 3 godine, 6 semestara (180 ECTS bodova) ili 4 godine, 8 semestara ( 240 ECTS bodova ).

4. Fizioterapija i radna terapija

Savremeni načini života i rada, sve duži životni vijek i hronične bolesti lokomotornog sistema zahtijevaju da se oblast fizioterapije i pratečih naučnih disciplina studiraju u skladu sa savremenim pristupom, koji omogučava interdisciplinarni i multidisciplinarni način. Studijski program traje 3 godine, 6 semestara (180 ECTS bodova) ili 4 godine, 8 semestara ( 240 ECTS bodova ).

5. Sanitarni inžinjering

Studij sanitarnog inžinjerstva poučava studente o načinima očuvanja hrane, voda i drugih resursa, kao i o pravnoj regulative istog područja.

Inženjerske aktivnosti na zaštiti, prevenciji i sanaciji problema u oblasti javnog zdravstva proučavaju se i kao praktičan rad u sklopu terenske nastave. Studijski program traje 3 godine, 6 semestara (180 ECTS bodova) ili 4 godine, 8 semestara ( 240 ECTS bodova ).

6. Radiologija

Dijagnostičke metode početak su svakog procesa uspješnog detektiranja bolesti i poremećaja. Radiološke tehnike se ubrzano razvijaju u tehnološkom i stručnom pravcu. Naš cilj je da osposobimo inžinjere radiologije da mogu savladati konvencionalne, ali i sofisticirane tehnike u radiologiji. Studijski program traje 3 godine, 6 semestara (180 ECTS bodova) ili 4 godine, 8 semestara ( 240 ECTS bodova ).

7. Menadžment u sportu

Ekonomska pitanja i načini finansiranja u sportu, igraju značajnu ulogu u upravljanju sportskim društvima. Zbog toga upravljanje procesima u sportu zahtjeva ne samo kvalifikacije u oblasti sporta, već i profesionalna znanja iz oblasti menadžmenta. Ova znanja se obezbjeđuju studijskim programima koji su dizajnirani prema posebnim zahtjevima specifičnih oblasti ili uloge i mjesta u okviru osnovne djelatnosti. Studijski program traje 3 godine, 6 semestara (180 ECTS bodova) ili 4 godine, 8 semestara ( 240 ECTS bodova ).

8. Sportski trener

Edukacija i odgoj sportista nisu više samo stvar entuzijazma ili vlastitog sportskog iskustva. Posebnu pažnju posvećujemo kandidatima za trenerska zvanja koji rade sa djecom i mlađim uzrastima. Studentima je omogućen i pedagoški dio učenja. Studijski program traje 3 godine, 6 semestara (180 ECTS bodova) ili 4 godine, 8 semestara ( 240 ECTS bodova ).

Završetkom prvog ciklusa stiče se zvanje bachelora iz određene oblasti sa 180/240 ECTS bodova.

Završetkom drugog ciklusa stiče se zvanje magistra iz određene oblasti, osim završetkom studija Stomatologije, gdje se stiče zvanje doktora dentalne medicine.

U okviru Zdravstvenog studija organiziran je Doktorski studij (III ciklus, 180 ECTS bodova). Završetkom trećeg ciklusa stiče se zvanje doktora nauka iz određene oblasti.

Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla, Fakultet zdravstvenih nauka je je potpisnik ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa brojnim Univerzitetima i drugim Zdravstvenim institucijama u zemlji i okruženju.

DEKAN FAKULTETA ZDRAVSTVENIH NAUKA
Prof. dr. Fahir Baraković

                                                                              

 

Riječ dekana Fakulteta političkih nauka


Poštovani studenti,

Fakultet političkih nauka Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla ima sljedeće studijske programe: Politologija, Međunarodni odnosi i diplomatija i Žurnalistika i komunikologija. Školujemo studente na sva tri ciklusa studija.

Planovi i programi su koncipirani na osnovu uporednih iskustava i po ugledu na fakultete političkih nauka kako u BiH tako i zemljama u regionu. Nastava se izvodi u veoma kvalitetnim prostornim i tehničkim uslovima. Predavači koriste savremena tehnička pomagala kako bi olakšali rad studentima.

Takođe, Fakultet političkih nauka priređuje gostujuća predavanja eksperata (naučnika, univerzitetskih nastavnika, ambasadora, drugih diplomata, novinara…) iz zemlje i inostranstva, kako bi svojim studentima omogućio što konkretnije upoznavanje sa materijom kojom se bave. Fakultet političkih nauka svojim studentima pruža kvalitetnu osnovu za profesionalnu osposobljenost za rad u raznim vladinim tijelima i institucijama, preduzećima, medijima, institucijama kulture i obrazovanja sa jedne strane, te za nastavak daljeg naučnoistraživačkog rada sa druge strane, na našem ili srodnim fakultetima. U ispunjavanju društvene dimenzije svoje misije, Fakultet političkih nauka je prepoznat kao naučno istraživačka institucija koja nudi ekspertizu i savjetodavne usluge za različite učesnike procesa stvaranja javnih politika, s ciljem omogućavanja aktivnog korištenja svih potencijala razvoja. Nastavni kadar Fakulteta političkih nauka je aktivan u komentarima procesa političkog odlučivanja o raznim pitanjima od javnog interesima. U istupima u medijima, analitičkim tekstovima u pisanim medijima i stručnim časopisima daju kompetentna vrjednovanja alternativnih rješenja društvenih problema i doprinose jačanju demokratske političke kulture u BiH.

DEKAN FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA
Akademik Prof. dr. Zoran Milošević