Medicinski fakultet

Studijski program – Medicina

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

 

Medicinska hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

 

Uvod u medicinu i prva pomoć

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

Engleski jezik I

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

 

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

 

Medicinska biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

 

Biohemija

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

 

 

 

 

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija u medicini*

Prof dr. Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

 

 

Bolesti ovisnosti*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

Student bira jedan od ponuđena dva strana jezika

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Histologija i embriologija

Doc.dr Zinaida Karasalihović

18.06.2024.

08.07.2024.

Utorak

Ponedjeljak

14.00

14.00

BKC Tuzla

Histologija i embriologija

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

-

-

 

 

 

Neuroanatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

26.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

09.00

10.00

BKC Tuzla

Fiziologija

Prof.dr Rifet Terzić

Doc. dr Enes Osmanović

19.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12.00

15.00

BKC Tuzla

Informatika s medicinskom statistikom

Prof.dr Halid Žigić

Prof.dr Jugoslav Stahov

26.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

BKC Tuzla

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

27.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

16.00

16.00

BKC Tuzla

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

21.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedjeljak

09.00

16.30

BKC Tuzla

IV SEMESTAR

Histologija i embriologija

Doc. dr Zinaida Karasalihović

18.06.2024.

08.07.2024.

Utorak

Ponedjeljak

14.00

14.00

BKC Tuzla

Histologija i embriologija

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

-

-

 

 

BKC Tuzla

Fiziologija 

Prof.dr Rifet Terzić

Doc. dr Enes Osmanović

19.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12.00

15.00

BKC Tuzla

Epidemiologija

Prof.dr Sead Ahmetagić

20.06.2024.

10.07.2024.

Četvrtak

Srijeda

09.00

09.00

BKC Tuzla

Klinička propedeutika I

Prof.dr Mithat Tabaković

21.06.2024.

18.07.2024.

Petak

Četvrtak

13.00

12.00

BKC Tuzla

Ekologija i zaštita životne sredine

Prof.dr Jasminka Sadadinović

27.06.2024.

24.07.2024.

Četvrtak

Srijeda

12.00

11.00

BKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Prof. dr Edhem Muftić

19.06.2024.

23.07.2024.

Srijeda

Utorak

10.00

10.00

BKC Tuzla

Zdravstveno pravo*

Doc. dr Denis Husić

24.06.2024.

18.07.2024.

Ponedjeljak

Četvrtak

15.00

11.00

BKC Tuzla

Metodologija naučnog istraživanja*

Prof. dr. Mithat Tabaković

21.06.2024.

12.07.2024.

Petak

Petak

13.00

13.00

BKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti

Student bira jedan od ponuđena dva strana jezika

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Patologija

Doc.dr Zinaida Karasalihović

21.06.2024.

08.07.2024.

Petak

Ponedjeljak

14.00

14.00

BKC Tuzla

Patologija

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

-

-

 

 

BKC Tuzla

Mikrobiologija s parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

27.06.2024.-praktični

29.06.2024.-usmeni

11.07.2024.-praktični

12.07.2024.-usmeni

Četvrtak

Subota

Četvrtak

Petak

12.00

12.00

12.00

12.00

BKC Tuzla

Farmakologija s toksikologijom

Doc.dr Eldina Halilović

19.06.2024.

08.07.2024.

Srijeda

Ponedjeljak

15.00

16.30

BKC Tuzla

Klinička propedeutika II

Prof.dr Mithat Tabaković

21.06.2024.

11.07.2024.

Petak

Četvrtak

13.00

13.00

BKC Tuzla

Medicinska psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

25.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

Utorak

16.30

16.30

BKC Tuzla

VI SEMESTAR

Patologija 

Doc.dr Zinaida Karasalihović

21.06.2024.

08.07.2024.

Petak

Ponedjeljak

14.00

14.00

BKC Tuzla

Patologija

Mr.med.sc.dr.Maja Konrad Čustović
Mr.med.sc.dr. Azra Sadiković

-

-

 

 

BKC Tuzla

Patofiziologija

Prof.dr Fahir Baraković

27.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

11.00

11.00

BKC Tuzla

Imunologija

Doc.dr Munevera Osmić

18.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

BKC Tuzla

Farmakologija s toksikologijom 

Doc.dr Eldina Halilović

19.06.2024.

08.07.2024.

Srijeda

Ponedjeljak

15.00

16.30

BKC Tuzla

Socijalna                medicina

Prof.dr Munevera Bećarević

19.06.2024.

05.07.2024.

Srijeda

Petak

16.00

16.00

BKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Farmakoekonomika*

Doc. dr Jasna Rahimić

28.06.2024.

11.07.2024.

Petak

Četvrtak

11.30

10.00

BKC Tuzla

Osnove laboratorijske dijagnostike*

Doc.dr Semir Mešanović

18.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

Utorak

13.00

16.00

BKC Tuzla

Homeopatija*

Prof.dr Munevera Bećarević

19.06.2024.

05.07.2024.

Srijeda

Petak

16.00

16.00

BKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

26.06.2024.

12.07.2024.

Srijeda

Petak

13.00

13.00

BKC Tuzla

Dermatovenerologija

Prof.dr Nerma Sijerčić

02.07.2024.

18.07.2024.

Utorak

Četvrtak

09.00

09.00

BKC Tuzla

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić – Bašić

20.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

Lječilište Aqua Bristol

Infektologija

Prof.dr Sead Ahmetagić

20.06.2024.

10.07.2024.

Četvrtak

Srijeda

11.00

09.00

BKC Tuzla

Radiologija i nuklearna medicina

Prof. dr Haris Huseinagić

24.06.2024.

08.07.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.00

13.00

BKC Tuzla

VIII SEMESTAR

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

26.06.2024.

12.07.2024.

Srijeda

Petak

13.00

13.00

BKC Tuzla

Onkologija

Doc.dr Hasan Osmić

21.06.2024.

09.07.2024.

Petak

Utorak

14.00

15.00

BKC Tuzla

Neurologija

Prof.dr Alija Sutović

25.06.2024.

16.07.2024.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

BKC Tuzla

Psihijatrija

Prof.dr Alija Sutović

27.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

15.00

15.00

BKC Tuzla

Molekularna biologija ćelije

Doc.dr Semir Mešanović

18.06.2024.

01.07.2024.

Utorak

Ponedjeljak

14.30

16.00

BKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveni menadžment*

Prof. dr Munevera Bećarević

19.06.2024.

05.07.2024.

Srijeda

Petak

16.00

16.00

BKC Tuzla

Pacijenti s posebnim potrebama*

Doc.dr Azra Delalić

26.06.2024.

15.07.2024.

Srijeda

Ponedjeljak

16.00

14.00

BKC Tuzla

Gerijatrija*

Prof.dr Nedima Kapidžić - Bašić

20.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

Lječilište Aqua Bristol

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

IX i X semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

IX SEMESTAR

Hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

20.06.2024.-praktični

21.06.2024.-usmeni

04.07.2024.-praktični

05.07.2024.-usmeni

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

--

09.00

--

09.00

UKC Tuzla

Oftalmologija

Doc.dr Allen Popović Beganović

26.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

17.00

17.00

BKC Tuzla

Ortopedija

Doc. dr Alen Kamerić

27.06.2024.

12.07.2024.

Četvrtak

Petak

16.00

12.00

BKC Tuzla

Terapija bola

Prof .dr Samir Husić

01.07.2024.

29.07.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

09.00

09.00

BKC Tuzla

X SEMESTAR

Hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

20.06.2024.-praktični

21.06.2024.-usmeni

04.07.2024.-praktični

05.07.2024.-usmeni

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

--

09.00

--

09.00

UKC Tuzla

Ginekologija i akušerstvo

Doc. dr Enida Nevačinović

Prof.dr Zlatan Fatušić

28.06.2024.

26.07.2024.

Petak

Petak

15.30

15.30

BKC Tuzla

Pedijatrija

Prof.dr Fahrija Skokić

20.06.2024.

24.07.2024.

Četvrtak

Srijeda

10.00

10.00

UKC Tuzla

Otorinolaringologija

Prof.dr Željko Vranješ

19.06.2024.

12.07.2024.

Srijeda

Petak

12.00

12.00

BKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Umijeće liječničke struke *

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

29.06.2024.

13.07.2024.

Subota

Subota

16.00

16.00

BKC Tuzla

Sportska medicina*

Akademik prof.dr Branimir Mikić

20.06.2024.

09.07.2024.

Četvrtak

Utorak

12.00

11.00

BKC Tuzla

Vakcinacija*

Prof.dr Munevera Osmić

15.06.2024.

08.07.2024.

Subota

Ponedjeljak

16.00

16.00

BKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

XI i XII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

XI SEMESTAR

Porodična medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

29.06.2024.

13.07.2024.

Subota

Subota

15.00

15.00

BKC Tuzla

Urgentna medicina i anesteziologija

Doc.dr Suad Keranović

20.06.2024.

10.07.2024.

Četvrtak

Srijeda

10.00

16.00

BKC Tuzla

Medicina rada

Prof.dr Munevera Bećarević

19.06.2024.

05.07.2024.

Srijeda

Petak

16.00

16.00

BKC Tuzla

Sudska medicina

Prof.dr Zdenko Cihlarž

28.06.2024.

19.07.2024.

Petak

Petak

16.00

16.00

BKC Tuzla

Palijativna zdravstvena zaštita

Prof .dr Samir Husić

01.07.2024.

29.07.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

09.00

09.00

BKC Tuzla

XII SEMESTAR

Klinički staž – porodična medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

29.06.2024.

13.07.2024.

Subota

Subota

16.00

16.00

BKC Tuzla

Klinički staž – interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

21.06.2024.

11.07.2024.

Petak

Četvrtak

13.00

13.00

BKC Tuzla

Klinički staž – urgentni prijem

Doc.dr Suad Keranović

20.06.2024.

10.07.2024.

Četvrtak

Srijeda

10.00

16.00

BKC Tuzla

Klinički staž – hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

21.06.2024.

05.07.2024.

Petak

Petak

09.00

09.00

UKC Tuzla

Klinički staž – pedijatrija

Prof.dr Fahrija Skokić

20.06.2024.

24.07.2024.

Četvrtak

Srijeda

10.00

10.00

UKC Tuzla

Klinički staž – ginekologija

Doc. dr Enida Nevačinović

28.06.2024.

26.07.2024.

Petak

Petak

15.30

15.30

BKC Tuzla

Klinički staž- epidemiologija

Prof.dr Sead Ahmetagić

20.06.2024.

10.07.2024.

Četvrtak

Srijeda

09.00

09.00

BKC Tuzla

Klinički staž – Osnovi ustavnog sistema BiH i FBiH

kao i organizacija zdravstvene zaštite u FBiH

Prof. dr Albina Fazlović

10.07.2024.

Srijeda

11.00

BKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Medicinska kozmetologija*

Prof. dr Nerma Sijerčić

02.07.2024.

18.07.2024.

Utorak

Četvrtak

10.00

09.00

BKC Tuzla

Dijagnostičke metode i postupci u kliničkoj medicini  

Prof. dr Fahir Baraković

28.06.2024.

19.07.2024.

Petak

Petak

13.00

13.00

BKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti