MEDICINSKI FAKULTET

Studijski program – Medicina

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

13.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Četvrtak

Petak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

13.06.2019.god.

27.06.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

17:00 h

17:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

17.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:00 h

16:00 h

Mali amfiteatar

Uvod u medicinu i povijest medicine

Prof.dr Mithat Tabaković

14.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

13:00 h

13:00 h

Kabinet br. XI

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

15.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

10.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Medicinska biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

15.06.2019.god.

27.06.2019.god.

Subota

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

12.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Srijeda

Četvrtak

16:00 h

16:00 h

Veliki amfiteatar

Prva pomoć

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

15:00 h

15:00 h

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine

Doc.dr Almir Šabović

11.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Utorak

Ponedeljak

16:30 h

16:30 h

Mali amfiteatar

Komunikacija u medicini

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

Kabinet br. VI

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

19.06.2019.god.

17.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

 

 

 

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

 

 

 

Histologija i embriologija

 

 

 

 

Prof.dr Zinaida Karasalihović

Pismeni

17.06.2019.god.

Usmeni

24.06.2019.god.

Pismeni

15.07.2019.god.

Usmeni

19.07.2019.god.

 

 

 

 

 

16:00 h

 

 

 

 

Kabrinet br. I

Neuroanatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

13.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Četvrtak

Petak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Informatika s medicinskom statistikom

Prof.dr Halid Žigić

19.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

13:00 h

13:00 h

Kabinet informatike

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

15.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

10.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Fiziologija

Doc.dr Mustafa Tabaković

 

 

 

 

Epidemiologija

Prof.dr Amer Čustović

15.06.2019.god.

09.07.2019.god.

Subota

Utorak

16:15 h

15:00 h

Mali amfiteatar

Klinička propedeutika II

Prof.dr Mithat Tabaković

20.06.2019.god.

11.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

11:00 h

11:00 h

Kabinet br. X

Stručna praksa I

Dekan Medicinskog fakulteta

 

 

 

 

Medicinska sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

24.06.2019.god.

08.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

14:00 h

14:00 h

Sudnica

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

19.06.2019.god.

17.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

Čitanje i pisanje naučnog rada

Prof.dr Mithat Tabaković

14.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

13:00 h

13:00 h

Kabrinet br. XI

 

 

 

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

Kabrinet br. I

Mikrobiologija s parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Veliki amfiteatar

Farmakologija s toksikologijom I

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

Kabrinet br. I

Kliniička propedeutika II

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

Kabinet br. XI

Medicinska psihologija

Doc.dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Veliki amfiteatar

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

 

Patofiziologija

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

Imunologija

Prof.dr Munevera Osmić

 

 

 

 

Farmakologija s toksikologijom II

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

Stručna praksa II

Dekan Medicinskog fakulteta

 

 

 

 

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Osnove laboratorijske dijagnostike

 

 

 

 

 

Gerijatrija

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Umijeće liječničke struke I

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Mali amfiteatar

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić - Bašić

 

 

 

Mali amfiteatar

Transfuziologija

Prof.dr. Fahir Baraković

 

 

 

Kabinet br. XII

Socijalna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Mali amfiteatar

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

14.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

11:00 h

11:00 h

Kavinet br. X

Neurologija

 

 

 

 

 

Psihijatrija

Doc.dr Rusmir Softić

28.06.2019.god.

25.07.2019.god.

Petak

Četvrtak

09:00 h

10:00 h

Kabinet br. XII

Zdravstveni menadžmant*

Prof.dr Hariz Agić

11.06.2019.god.

24.06.2019.god.

Utorak

Utorak

16:00 h

16:00 h

Mali amfiteatar

Metodologija naučnog istraživanja*

Akademik prof.dr Dževad Termiz

14.06.2019.god.

Petak

15:00 h

Mali amfiteatar

Pacijenti s posbenim potrebama*

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

Mali amfiteatar

Osnove stomatologije*

Doc.dr Dobrila Regoje

 

 

 

Mali amfiteatar