Medicinski fakultet

Studijski program – Medicina

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

(I parcijalni ispit)

Prof.dr Slobodan Marinković

23.04.2021.god.

Petak

12:30 h

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

28.04.2021.god.

Srijeda

11:00 h

Mali amfiteatar

Medicinska hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

29.04.2021.god.

Četvrtak

13:00 – 14:00 h

Veliki amfiteatar

Uvod u medicinu i prva pomoć

Prof.dr Munevera Bećarević

11.05.2021.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet br. X

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

24.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

19.04.2021.god.

Ponedjeljak

13:00 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

 

 

 

 

Medicinska biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

 

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević – Gubaljević

 

 

 

 

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija u medicini*

Prof dr. Adi Rifatbegović

28.04.2021.god.

Srijeda

15:00 h

Kavinet br. V

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

Bolesti ovisnosti*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

28.04.2021.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

Student bira jedan od ponuđena dva strana jezika

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Histologija i embriologija

(I parcijalni ispit)

Prof.dr Zinaida Karasalihović

14.04.2021.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet muzike

Neuroanatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

23.04.2021.god.

Petak

12:30 h

Veliki amfiteatar

Fiziologija

Prof.dr Rifet Terzić

10.05.2021.god.

Ponedjeljak

12:00 h

Kabinet br. XI

Informatika s medicinskom statistikom

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

24.04.2021.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

19.04.2021.god.

Ponedjeljak

13:00 h

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Histologija i embriologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

 

Fiziologija

Prof.dr.Rifet Terzić

 

 

 

 

Epidemiologija

Prof.dr Amer Čustović

 

 

 

 

Klinička propedeutika I

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Ekologija i zaštita životne sredine

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Zdravstveno pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Metodologija naučnoistraživačkog rada*

Prof.dr Mithat Tabaković

15.04.2021.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet br. IX

Predmeti označeni * su izborni predmeti

Student bira jedan od ponuđena dva strana jezika

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Patologija

(I parcijalni ispit)

Prof.dr Zinaida Karasalihović

21.04.2021.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet muzike

Mikrobiologija s parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

23.04.2021.god.

Petak

16:00 h

Kabinet br.VII

Farmakologija s toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

Kabinet br. I

Klinička propedeutika II

Prof.dr Mithat Tabaković

15.04.2021.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet br. IX

Medicinska psihologija

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

21.04.2021.god.

Srijeda

16:30 h

 

VI SEMESTAR

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

 

Patofiziologija

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

Imunologija

Prof.dr Munevera Osmić

 

 

 

 

Farmakologija s toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

Socijalna medicina

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Umijeće liječničke struke I*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

28.04.2021.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Osnove laboratorijske dijagnostike*

 

 

 

 

 

Homeopatija*

Prof.dr Munevera Bećarević

11.05.2021.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet br. X

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

15.04.2021.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet br. IX

Dermatovenerologija

Prof.dr Nerma Sijerčić

08.05.2021.god.

Subota

12:00 h

Kabinet muzike

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić – Bašić

28.04.2021.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet fizioterapije

Infektologija

Prof.dr Sead Ahmetagić

08.05.2021.god.

Subota

10:00 h

Kabinet br. IV

Gerijatrija

Prof.dr Nedima Kapidžić - Bašić

27.04.2021.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet fizioterapije

VIII SEMESTAR

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Onkologija

 

 

 

 

 

Neurologija

 

 

 

 

 

Psihijatrija

Doc.dr Rusmir Softić

 

 

 

 

Radiologija

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Zdravstveni menadžmant*

Prof.dr Munevera Bećarević

11.05.2021.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet br. X

Pacijenti s posbenim potrebama*

Doc.dr Edisa Šljivić

 

 

 

 

Molekularna biologija ćelije

Doc.dr Semir Mešanović

15.04.2021.

Četvrtak

15:30 h

Kabinet Muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

IX i X semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IX SEMESTAR

Hirurgija

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Oftalmologija

Doc.dr Allen Popović Beganović

14.04.2021.god.

Srijeda

17:00 h

 

Ortopedija

Prof.dr Branimir Marjanović

26.04.2021.god.

Ponedjeljak

11:00 h

Kabinet muzike

Nuklearna medicina

Prof.dr Fahir Baraković

14.04.2021.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. XI

X SEMESTAR

Hirurgija

 

 

 

 

 

Ginekologija i akušerstvo

 

 

 

 

 

Pedijatrija

 

 

 

 

 

Otorinolaringologija

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Umijeće liječničke struke II*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Sportska medicina*

Akademik prof.dr Branimir Mikić

26.04.2021.god.

Ponedjeljak

11:00 h

Kabinet br. VI

Vakcinacija*

Prof.dr Munevera Osmić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

XI i XII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

XI SEMESTAR

Porodična medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

28.04.2021.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Urgentna medicina i anesteziologija

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

28.04.2021.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Medicina rada

Prof.dr Munevera Bećarević

11.05.2021.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet br. X

Sudska medicina

Prof.dr Zdenko Cihlarž

 

 

 

 

Palijativna zdravstvena zaštita

Doc.dr Samir Husić

 

 

 

 

XII SEMESTAR

Klinički staž – porodična medicina

 

 

 

 

 

Klinički staž – interna medicina

 

 

 

 

 

Klinički staž – urgentni prijem

 

 

 

 

 

Klinički staž – hirurgija

 

 

 

 

 

Klinički staž – pedijatrija

 

 

 

 

 

Klinički staž – ginekologija

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnove stomatologije*

Doc.dr Dobrila Regoje

 

 

 

 

Terapija bola*

Doc.dr Samir Husić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti