Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Farmacija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

10.09.2021.

01.10.2021.

Petak

Petak

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

08.09.2021.

22.09.2021.

Srijeda

Srijeda

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

09.09.2021.

23.09.2021.

Četvrtak

Četvtrak

10.00

10.00

Kabinet muzike

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

04.09.2021.

18.09.2021.

Subota

Subota

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

01.09.2021.

20.09.2021.

Srijeda

Ponedjeljak

16.00

15.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

13.09.2021.praktični

14.09.2021.završni

27.09.2021.praktični

28.09.2021. završni

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

12.00

12.00

12.00

12.00

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

04.09.2021.

18.09.2021.

Subota

Subota

09.30

09.30

Kabinet muzike

Uvod u farmaciju

Prof.dr Sanda Pribić

06.09.2021.

20.09.2021.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

15.00

Mali amfiteatar

Farmaceutska botanika

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

08.09.2021.

22.09.2021.

Srijeda

Srijeda

17.00

17.00

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

04.09.2021

18.09.2021.

 

Subota

Subota

 

10.00

10.00

 

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

01.09.2021

15.09.2021

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

06.09.2021.

20.09.2021.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

15.00

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

16.09.2021.

30.09.2021.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

Kabinet br. XI

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

06.09.2021.

20.09.2021.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

15.00

Kabinet br. XI

Prirodna ljekovita sredstva

Prof.dr Jasminka Sadadinović

01.09.2021.

15.09.2021.

Srijeda

Srijeda

14.00

14.00

Kabinet muzike

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc.dr Igor Dragičević

04.09.2021.

18.09.2021.

Subota

Subota

14.00

14.00

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

04.09.2021.

18.09.2021.

Subota

Subota

10.00

10.00

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

01.09.2021.

20.09.2021.

Srijeda

Ponedjeljak

16.00

15.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

 

 

 

 

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

14.09.2021.

29.09.2021.

Utorak

Srijeda

16.00

16.00

Veliki amfiteatar

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

02.09.2021.

23.09.2021.

Četvrtak

Četvrtak

16.00

16.00

Kabinet muzike

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

02.09.2021.

16.09.2021.

Četvrtak

Četvrtak

10.30

10.30

Kabinet br. IX

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

09.09.2021.

23.09.2021.

Četvrtak

Četvrtak

11.00

11.00

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

14.09.2021.

28.09.2021.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

 

01.09.2021.

15.09.2021.

 

Srijeda

Srijeda

15.00

15.00

Kabinet br. IX

Zdravstveno pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

08.09.2021.

22.09.2021.

Srijeda

Srijeda

13.00

13.00

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Homeopatija

Prof.dr Munevera Bećarević

03.09.2021.

21.09.2021.

Petak

Utorak

17.00

17.00

Kabinet br. X

Imunologija

Prof.dr Munevera Osmić

15.09.2021.

29.09.2021.

Srijeda

Srijeda

15.00

15.00

Kabinet br. XI

Mikrobiologija sa parazitologijom

 

Prof.dr Jasminka H. Halilović

13.09.2021.praktični

14.09.2021.završni

27.09.2021.praktični

28.09.2021. završni

Ponedjeljak

Utorak

Ponedjeljak

Utorak

14.00

12.00

12.00

12.00

Kabinet muzike

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

VI SEMESTAR

Farmakognozija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

09.09.2021.

23.09.2021.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

 

Kabinet br. III

Bromatologija

Prof.dr. Sanda Pribić

06.09.2021.

20.09.2021.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

15.00

Mali amfiteatar

Analitička hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

09.09.2021.

23.09.2021.

Četvrtak

Četvtrak

10.00

10.00

Kabinet muzike

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

06.09.2021.

20.09.2021.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

15.00

Kabinet br. XI

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

03.09.2021.

17.09.2021.

Petak

Petak

12.00

12.00

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr. Sanda Pribić

06.09.2021.

20.09.2021.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

15.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Instrumentalne metode

Prof.dr Ranka Kubiček

09.09.2021.

23.09.2021.

Četvrtak

Četvtrak

11.30

11.30

Kabinet muzike

Industrijska proizvodnja lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

02.09.2021

16.09.2021.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

Kabinet muzike

Klinička farmacija

Prof.dr Sanda Pribić

06.09.2021.

20.09.2021.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

15.00

Mali amfiteatar

Farmaceutska hemija I

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

 

08.09.2021.

22.09.2021.

 

Srijeda

Srijeda

17.00

17.00

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

 

 

Kontrola lijekova

Prof.dr Fahir Baraković

03.09.2021.

17.09.2021.

 

 

Petak

Petak

 

10.00

10.00

 

 

 

 

Mali amfiteatar

Toksikologija sa analitikom

Prof.dr Mustafa Burgić

10.09.2021.

24.09.2021.

Petak

Petak

15.00

15.00

 

Farmakoterapija u praksi

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

06.09.2021.

20.09.2021.

 

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

15.00

Kabinet br. XI

Oblikovanje lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

02.09.2021

16.09.2021.

Četvrtak

Četvrtak

11.00

11.00

 

 

 

 

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Farmacija sa biofarmacijom*

Prof.dr Sanda Pribić

06.09.2021.

20.09.2021.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

15.00

Mali amfiteatar

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

03.09.2021.

17.09.2021.

Petak

Petak

14.00

14.00

Kabinet br. XI

 

 

 

 

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

08.09.2021.

22.09.2021

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

IX i X semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr. Midhat Tabaković

03.09.2021.

17.09.2021.

Petak

Petak

10.30

10.30

Kabinet br. V

Farmaceutska tehnologija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

03.09.2021.

17.09.2021.

Petak

Petak

13.00

13.00

Kabinet muzike

Farmaceutska hemija II

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

 

08.09.2021.

22.09.2021.

 

Srijeda

Srijeda

17.00

17.00

Kabinet muzike

Dizajniranje i sinteza lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

03.09.2021.

17.09.2021.

Petak

Petak

11.00

11.00

Kabinet muzike

X SEMESTAR

Izborni predmet I*

 

 

 

 

 

Izborni predmet II*

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

Marketing lijekova*

Prof.dr Munevera Bećarević

 

 

 

03.09.2021.

21.09.2021.

 

 

 

Petak

Utorak

 

 

 

17.00

17.00

 

 

 

Kabinet VI

 

Organizacija farmaceutske djelatnosti*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

06.09.2021.

20.09.2021.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

16.00

15.00

Kabinet br. XI

Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda*

 

Prof.dr Fahir Baraković

 

03.09.2021.

17.09.2021.

 

 

Petak

Petak

 

 

14.00

14.00

Kabinet br. VI

Predmeti označeni * su izborni predmeti