Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Farmacija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

22.01.2021.god.

12.02.2021.god.

Petak

9:00 h

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

20.01.2021.god.

10.02.2021.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

28.01.2021.god.

12.02.2021.god.

Četvrtak

Petak 

14:00 – 15:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

23.01.2021.god.

06.02.2021.god.

Subota

10:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

22.01.2021.god.

08.02.2021.god.

Petak

Ponedjeljak

15:30 h

Veliki amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

 

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

 

 

 

 

Uvod u farmaciju

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Farmaceutska botanika

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

 

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

Medicinska etika*

Prof..dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Mali amfiteatar

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

20.01.2021.god.

03.02.2021.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Prirodna ljekovita sredstva

Prof.dr Jasminka Sadadinović

28.01.2021.god.

11.02.2021.god.

Četvrtak

11:00 – 12:00 h

Kabinet br. VI

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc.dr Igor Dragičević

23.01.2021.god.

13.02.2021.god.

Subota

11:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

23.01.2021.god.

06.02.2021.god.

Subota

11:30 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

22.01.2021.god.

08.02.2021.god.

Petak

Ponedjeljak

16:30 h

Veliki amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

 

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

26.01.2021.god.

09.02.2021.god.

Utorak

14:00 h

Veliki amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

20.01.2021.god.

03.02.2021.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. IV

Zdravstveno pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Homeopatija

Prof.dr Munevera Bećarević

25.01.2021.god.

10.02.2021.god.

Ponedjeljak

Srijeda

16:00 h

Mali amfiteatar

Imunologija

Prof.dr Munevera Osmić

18.01.2021.god.

04.02.2021.god.

Ponedjeljak

Četvrtak

16:00 h

Mali amfiteatar

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

23.01.2021.(predispitnevježbe)

25.01.2021. (praktični ispit)

27.01.2021.(završni ispit)

 

11.02.2021. (praktični ispit)

12.02.2021. (završni ispit)

Subota

Ponedjeljak

Srijeda

 

Četvrtak

Petak

12:00 h

Labaratorija 2

Labaratorija 2

Veliki amfiteatar

 

Laboratorija 2

Veliki amfiteatar

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

VI SEMESTAR

Farmakognozija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Bromatologija 

Prof.dr. Sanda Pribić

 

 

 

 

Analitička hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

 

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

 

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

28.01.2021.god.

11.02.2021.god.

Četvrtak

11:00 h

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr. Sanda Pribić

20.01.2021.god.

03.02.2021.god.

Srijeda

11:00 h

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Instrumentalne metode

Prof.dr Ranka Kubiček

28.01.2021.god.

12.02.2021.god.

Četvrtak

Petak 

16:00 – 17:00 h

Veliki amfiteatar

Industrijska proizvodnja lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

21.01.2021.god.

04.02.2021.god.

Četvrtak

13:00 – 14:00 h

Kabinet br. VI

Klinička farmacija

Prof.dr Sanda Pribić

20.01.2021.god.

03.02.2021.god.

Srijeda

10:00 h

Mali amfiteatar

Farmaceutska hemija I

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

19.01.2021.god.

09.02.2021.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

Kontrola lijekova

 

 

 

 

 

Toksikologija sa analitikom

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

Farmakoterapija u praksi

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Oblikovanje lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Farmacija sa biofarmacijom*

Prof.dr Sanda Pribić

20.01.2021.god.

03.02.2021.god.

Srijeda

10:00 h

Mali amfiteatar

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

28.01.2021.god.

11.02.2021.god.

Četvrtak

11:00 h

Kabinet br. XI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

IX i X semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Mithat Tabaković

21.01.2021.god.

04.02.2021.god.

Četvrtak

13:00 h

Kabinet br. IX

Farmaceutska tehnologija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

21.01.2021.god.

04.02.2021.god.

Četvrtak

11:00 – 12:00 h

Kabinet br. VI

Farmaceutska hemija II

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

19.01.2021.god.

09.02.2021.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet muzike

Dizajniranje i sinteza lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

28.01.2021.god.

11.02.2021.god.

Četvrtak

13:00 – 14:00 h

Kabinet br. VI

X SEMESTAR

Izborni predmet I*

 

 

 

 

 

Izborni predmet II*

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Marketing lijekova*

Prof.dr Munevera Bećarević

 

 

 

 

Organizacija farmaceutske djelatnosti*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti