Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Farmacija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

24.01.2020.god.

21.02.2020.god.

Petak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

13.01.2020.god.

03.02.2020.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

23.01.2020.god.

13.02.2020.god.

Četvrtak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

 

14.01.2020.god.

01.02.2020.god.

Utorak

Subota

16:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2020.god.

03.02.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

14:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

 

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

 

 

 

 

Uvod u farmaciju

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Farmaceutska botanika

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

 

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

Medicinska etika*

Prof..dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

14.01.2020.god.

Utorak

14:00 h

Mali amfiteatar

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

22.01.2020.god.

12.02.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Prirodna ljekovita sredstva

Prof.dr Jasminka Sadadinović

16.01.2020.god.

06.02.2020.god.

Četvrtak

14:00 h

Kabinet br. VI

Epidemiologija i infektivne bolesti

 

15.01.2020.god.

Srijeda

14:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

 

14.01.2020.god.

01.02.2020.god.

Utorak

Subota

16:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2020.god.

03.02.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

15:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

 

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

28.01.2020.god.

18.02.2020.god.

Utorak

15:00 h

Veliki amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

15.01.2020.god.

12.02.2020.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. IV

Zdravstveno pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Homeopatija

 

15.01.2020.god.

05.02.2020.god.

Srijeda

15:00 h

Mali amfiteatar

Imunologija

Prof.dr Munevera Osmić

17.01.2020.god.

07.02.2020.god.

Petak

15:00 h

Mali amfiteatar

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

14.01.2020.god.

 

16.01.2020.god.

13.02.2020.god.

 

14.02.2020.god.

Utorak

(praktični)

Četvrtak

Četvrtak

(praktični)

Petak

12:00 h

Kabinet muzike

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

VI SEMESTAR

Farmakognozija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Bromatologija 

Prof.dr. Sanda Pribić

 

 

 

 

Analitička hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

 

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

 

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

20.01.2020.god.

10.02.2020.god.

Ponedjeljak

15:00 h

Kabinet br. VI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr. Sanda Pribić

29.01.2020.god.

19.02.2020.god.

Srijeda

11:00 h

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Instrumentalne metode

Prof.dr Ranka Kubiček

23.01.2020.god.

13.02.2020.god.

Četvrtak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Industrijska proizvodnja lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

17.01.2020.god.

07.02.2020.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. VI

Klinička farmacija

Prof.dr Sanda Pribić

29.01.2020.god.

19.02.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Mali amfiteatar

Farmaceutska hemija I

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

16.01.2020.god.

06.02.2020.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet muzike

VIII SEMESTAR

Kontrola lijekova

 

 

 

 

 

Toksikologija sa analitikom

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

Farmakoterapija u praksi

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Oblikovanje lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Farmacija sa biofarmacijom*

Prof.dr Sanda Pribić

29.01.2020.god.

19.02.2020.god.

Srijeda

10:30 h

Mali amfiteatar

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

13.01.2020.god.

03.02.2020.god.

Ponedjeljak

15:00 h

Kabinet br. VI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

IX i X semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

IX SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Akademik prof.dr Dževad Termiz

17.01.2020.god.

07.02.2020.god.

Petak

15:00 h

Sudnica

Farmaceutska biotehnologija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

24.01.2020.god.

14.02.2020.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. VI

Farmaceutska hemija II

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

16.01.2020.god.

06.02.2020.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet muzike

Dizajniranje i sinteza lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

31.01.2020.god.

21.02.2020.god.

Petak

12:00 h

Kabinet br. VI

X SEMESTAR

Izborni predmet I*

 

 

 

 

 

Izborni predmet II*

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Marketing lijekova*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Organizacija farmaceutske djelatnosti*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti