FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Studijski program – Farmacija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

09.11.2018.god

Petak

09:00 h

 

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

 

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

 

Engleski jezik I

 

03.11.2018.god.

Subota

09:00 h

 

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

08.11.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

 

Medicinska biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

 

 

 

 

Uvod u farmaciju

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Farmaceutska botanika

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

 

 

 

 

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

06.11.2018.god.

Utorak

10:00 h

 

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

07.11.2018.god.

Srijeda

12:00 h

 

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Urgenta medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Prirodna ljekovita sredstva

Prof.dr Jasminka Sadadinović

08.11.2018.god.

Četvrtak

11:00 h

 

Epidemiologija i infektivne bolesti

Prof.dr Amer Čustović

 

 

 

 

Engleski jezik II

 

03.11.2018.god.

Subota

09:00 h

 

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

 

 

 

 

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

Osnovi patologije

Prof.dr Zinaida Karasalihović

06.11.2018.god.

Utorak

16:00 h

 

Interna medicina

Prof.dr Mithat Tabaković

 

 

 

 

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

06.11.2018.god.

Utorak

16:00 h

 

Ekologija i higijena radne sredine

Prof.dr Azijada Beganlić

 

 

 

 

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Homeopatija

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

Imunologija i imunološki proizvodi

Doc.dr Munevera Osmić

 

 

 

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

 

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

 

 

 

Farmakognozija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Bromatologija

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Analitička hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

 

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

 

 

 

Organizacija zdravstvene zaštite

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Evropski zdravstveni sistemi

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Instrumentalne metode

Prof.dr Kadrija Hasanović

 

 

 

 

Industrijska proizvodnja lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Klinička farmacija

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Farmaceutska fizika

Doc.dr Dario Galić

 

 

 

 

Farmacija sa biofarmacijom

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Toksikologija sa analitikom

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

Farmakotarapija u praksi

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Oblikovanje lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Osnovi komunikacije u zdravstvu

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Osnovi biomedicine

Doc.dr Senka Samardžić

 

 

 

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

 

IX i X semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dževad Termiz

 

 

 

 

Farmaceutska tehnologija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Farmaceutska hemija i biohemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

 

 

 

 

Dizajniranje i sinteza lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Marketing lijekova

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Organizacija farmaceutske djelatnosti

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić