Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Farmacija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Anatomija

Prof. dr Slobodan Marinković

12.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

08.00

08.00

BKC Tuzla

Fizika sa biofizikom

Prof. dr Jugoslav Stahov

27.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

BKC Tuzla

Opšta hemija

Prof. dr Ranka Kubiček

21.06.2024.

05.07.2024.

Petak

Petak

10.00

10.00

BKC Tuzla

Engleski jezik I

Doc. dr Mirnes Avdić

 

 

 

BKC Tuzla

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

21.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedjeljak

09.00

16.30

BKC Tuzla

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

27.06.2024.-praktični

28.06.2024.-usmeni

11.07.2024.-praktični

12.07.2024.-usmeni

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

12.00

12.00

12.00

12.00

BKC Tuzla

Biohemija

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

08.06.2024.

13.07.2024.

Subota

Subota

09.00

09.00

BKC Tuzla

Uvod u farmaciju

Prof.dr Sanda Pribić

15.06.2024.

05.07.2024.

Subota

Petak

10.00

10.00

BKC Tuzla

Farmaceutska botanika

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

09.00

09.00

BKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

26.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

BKC Tuzla

Sociologija*

Prof. dr Edhem Muftić

19.06.2024.

17.07.2024.

Srijeda

Srijeda

10.00

10.00

BKC Tuzla

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

15.06.2024.

05.07.2024.

Subota

Petak

09.00

09.00

BKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

24.06.2024.

08.07.2024.

Ponedjeljak

Ponedjeljak

13.00

13.00

BKC Tuzla

Urgentna medicina

Doc.dr Suad Keranović

20.06.2024.

Četvrtak

10.00

BKC Tuzla

Prirodna ljekovita sredstva

Prof.dr Jasminka Sadadinović

07.06.2024.

12.07.2024.

Petak

Petak

13.00

13.00

BKC Tuzla

Epidemiologija i infektivne bolesti

Doc.dr Igor Dragičević

 

 

 

BKC Tuzla

Engleski jezik II

Doc.dr Mirnes Avdić

 

 

 

BKC Tuzla

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

21.06.2024.

15.07.2024.

Petak

Ponedjeljak

09.00

16.30

BKC Tuzla

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

20.06.2024.

Četvrtak

10.00

BKC Tuzla

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

20.06.2024.

12.07.2024.

Četvrtak

Petak

17.00

17.00

BKC Tuzla

Interna medicina

Prof.dr Daniela Lončar

24.06.2024.

Ponedjeljak

09.00

BKC Tuzla

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

20.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

BKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

18.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

Utorak

15.00

15.00

BKC Tuzla

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

19.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

16.00

11.00

BKC Tuzla

Statističke metode

Doc. dr Lidija Vučičević

26.06.2024.

20.07.2024.

Srijeda

Subota

09.00

09.00

BKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Homeopatija

Prof.dr Munevera Bećarević

19.06.2024.

05.07.2024.

Srijeda

Petak

16.00

16.00

BKC Tuzla

Imunologija

Prof.dr Munevera Osmić

18.06.2024.

09.07.2024.

Utorak

Utorak

16.00

16.00

BKC Tuzla

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

27.06.2024.-praktični

28.06.2024.-usmeni

11.07.2024.-praktični

12.07.2024.-usmeni

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

12.00

12.00

12.00

12.00

BKC Tuzla

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

27.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

14.00

BKC Tuzla

VI SEMESTAR

Farmakognozija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

20.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

BKC Tuzla

Bromatologija

Prof.dr Sanda Pribić

15.06.2024.

05.07.2024.

Subota

Petak

10.00

10.00

BKC Tuzla

Analitička hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

21.06.2024.

05.07.2024.

Petak

Petak

10.00

10.00

BKC Tuzla

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

27.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

14.00

14.00

BKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr. Rudika Gmajnić

29.06.2024.

13.07.2024.

Subota

Subota

15.00

15.00

BKC Tuzla

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

28.06.2024.

19.07.2024.

Petak

Petak

11.00

11.00

BKC Tuzla

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

15.06.2024.

05.07.2024.

Subota

Petak

10.00

10.00

BKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Instrumentalne metode

Prof.dr Ranka Kubiček

21.06.2024.

05.07.2024.

Petak

Petak

10.00

10.00

BKC Tuzla

Industrijska proizvodnja lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

20.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

BKC Tuzla

Klinička farmacija

Prof.dr Sanda Pribić

15.06.2024.

05.07.2024.

Subota

Petak

10.00

10.00

BKC Tuzla

Farmaceutska hemija I

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

08.06.2024.

13.07.2024.

Subota

Subota

09.00

09.00

BKC Tuzla

VIII SEMESTAR

Kontrola lijekova

Prof.dr Fahir Baraković

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

28.06.2024.

19.07.2024.

Petak

Petak

11.00

11.00

BKC Tuzla

Toksikologija sa analitikom

Prof.dr Mustafa Burgić

20.06.2024.

22.07.2024.

Četvrtak

Ponedjeljak

15.00

15.00

BKC Tuzla

Farmakoterapija u praksi

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

29.06.2024.

13.07.2024.

Subota

Subota

15.00

15.00

BKC Tuzla

Oblikovanje lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

20.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

BKC Tuzla

IZBORNI PREDMETI

Farmacija sa biofarmacijom*

Prof.dr Sanda Pribić

15.06.2024.

05.07.2024.

Subota

Petak

10.00

10.00

BKC Tuzla

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

Doc.dr Enes Osmanović

27.06.2024.

18.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

11.00

11.00

BKC Tuzla

Zdravstveno pravo

Doc. dr Denis Husić

07.06.2024.

05.07.2024.

Petak

Petak

12.00

12.00

BKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

IX i X semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

IX SEMESTAR

Registracija i nadzor lijekova i medicinskih proizvoda

Prof.dr Fahir Baraković

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

29.06.2024.

20.07.2024.

Subota

Subota

11.00

11.00

BKC Tuzla

Farmaceutska tehnologija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

20.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

10.00

10.00

BKC Tuzla

Farmaceutska hemija II

Doc.dr Halida Mahmutbegović-Poljaković

08.06.2024.

13.07.2024.

Subota

Subota

09.00

09.00

BKC Tuzla

Dizajniranje i sinteza lijekova

Prof.dr Jasminka Sadadinović

06.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

13.00

13.00

BKC Tuzla

X SEMESTAR

Izborni predmet I*

 

 

 

 

 

Izborni predmet II*

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Marketing lijekova*

Prof.dr Munevera Bećarević

19.06.2024.

05.07.2024.

Srijeda

Petak

16.00

16.00

BKC Tuzla

Organizacija farmaceutske djelatnosti*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

29.06.2024.

13.07.2024.

Subota

Subota

15.00

15.00

BKC Tuzla

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr. Mithat Tabaković

12.06.2024.

Srijeda

13.00

BKC Tuzla

Predmeti označeni * su izborni predmeti