Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sanitarni inženjering

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

24.01.2020.god.

21.02.2020.god.

Petak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

13.01.2020.god.

03.02.2020.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

23.01.2020.god.

13.02.2020.god.

Četvrtak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

 

14.01.2020.god.

01.02.2020.god.

Utorak

Subota

16:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2020.god.

03.02.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

14:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

 

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

 

 

 

 

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Ekologija i zaštita životne sredine

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

 

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

Medicinska etika*

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

14.01.2020.god.

Utorak

14:00 h

Mali amfiteatar

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

16.01.2020.god.

14.02.2020.god.

Četvrtak

Petak

12:00 h

Kabinet muzike

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

22.01.2020.god.

12.02.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

 

14.01.2020.god.

01.02.2020.god.

Utorak

Subota

16:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

17.01.2020.god.

03.02.2020.god.

Petak

Ponedjeljak

15:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

 

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

Upravljanje i zaštita voda

Prof.dr Amer Čustović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

28.01.2020.god.

18.02.2020.god.

Utorak

15:00 h

Veliki amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

15.01.2020.god.

12.02.2020.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. IV

Zdravstveno pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmei

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Homeopatija

 

15.01.2020.god.

05.02.2020.god.

Srijeda

15:00 h

Mali amfiteatar

Analiza vode

 

24.01.2020.god.

13.02.2020.god.

Petak

Četvrtak

16:00 h

Kabinet br. VI

Analiza namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

17.01.2020.god.

14.02.2020.god.

Petak

15:00 h

Kabinet br. XII

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

VI SEMESTAR

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc.dr Munevera Osmić

 

 

 

 

Upravljanje otpadom

Prof.dr Amer Čustović

 

 

 

 

Ekološko sanitarno zakonodavstvo i nadzor

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdrvastvenih nauka

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

20.01.2020.god.

10.02.2020.god.

Ponedjeljak

15:00 h

Kabinet br. VI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

29.01.2020.god.

19.02.2020.god.

Srijeda

11:00 h

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Uzorkovanje u sanitarnom higijenskom nadzoru

 

24.01.2020.god.

13.02.2020.god.

Petak

Četvrtak

16:00 h

Kabinet br. VI

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Prof.dr Mustafa Burgić

17.01.2020.god.

14.02.2020.god.

Petak

18:00 h

Kabinet br. XII

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

 

24.01.2020.god.

13.02.2020.god.

Petak

Četvrtak

16:00 h

Kabinet br. VI

VIII SEMESTAR

Kvalitet i bezbjednost hrane

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

13.01.2020.god.

03.02.2020.god.

Ponedjeljak

15:00 h

Kabinet br. VI

Epidemiološke metode u medicini*

Doc.dr Munevera Osmić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti