FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Studijski program – Sanitarni inženjering

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

07.09.2019.god.

21.09.2019.god.

Subota

09:00 h

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

09.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Ponedjeljak

Četvrtak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

02.09.2019.god.

16.09.2019.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Laboratorij br. II

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Veliki amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

07.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Subota

Petak

12:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

03.09.2019.god.

17.09.2019.god.

Utorak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

12.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Četvrtak

11:00 h

Kabinet br. V

Ekologija i zaštita životne sredine

Doc.dr Almir Šabović

03.09.2019.god.

19.09.2019.god.

Utorak

Četvrtak

16:30 h

Kabinet br. III

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

07.09.2019.god.

21.09.2019.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

02.09.2019.god.

16.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

11:00 h

Kabinet br. X

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Mali amfiteatar

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

07.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Subota

Petak

12:00 h

Veliki amfiteatar

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. XI

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

14.09.2019.god.

28.09.2019.god.

subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

09.09.2019.god.

23.09.2019.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Veliki amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

05.09.2019.god.

19.09.2019.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinetbr. IV

Osnovi patologije

Prof.dr Zinaida Karasalihović

03.09.2019.god.

19.09.2019.god.

Utorak

Četvrtak

14:00 h

Mali amfiteatar

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

Prof.dr Jasminka Sadadinović

12.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Četvrtak

13:00 h

Kabinet br. V

Upravljanje i zaštita voda

Doc.dr Almir Šabović

03.09.2019.god.

19.09.2019.god.

Utorak

Četvrtak

16:30 h

Kabinet br. III

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

14:00 h

Sudnica

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

10.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine

Prof.dr Azijada Beganlić

02.09.2019.god.

17.09.2019.god.

Ponedjeljak

Utorak

15:30 h

Kabinet br. I

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Upravljanje otpadom

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. XI

Fizičko – hemijska analiza vode i namirnica

Prof.dr Amer Čustović

10.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Utorak

15:00 h

Kabinet br. I

Tehnologija vode za piće i čuvanje namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

06.09.2019.god.

20.09.2019.god.

Petak

16:00 h

Kabinet br. II

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

12.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Četvrtak

13:00 h

Kabinet br. XI

Ishrana,nutritivna terapija i dijetetika

Prof.dr Munevera Osmić

16.09.2019.god.

30.09.2019.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet br. V

Mikrobiološka analiza vode i namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

06.09.2019.god.

20.09.2019.god.

Petak

17:00 h

Kabinet br. II

Ekološko sanitarno zakonodavstvo i nadzor

Prof.dr Mustafa Burgić

06.09.2019.god.

20.09.2019.god.

Petak

18:00 h

Kabinet br. II

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

12.09.2019.god.

26.09.2019.god.

Četvrtak

13:00 h

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvenih ustanova

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. XI

Evropski zdravstveni sistemi

Prof.dr Adi Rifatbegović

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

09:00 h

Kabinet br. I

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

11:00 h

Kabinet br. X

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija uzorkovanja u sanitarnom higijenskom nadzoru

Prof.dr. Amer Čustović

10.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Utorak

15:00 h

Kabinet br. I

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

13:00 h

Kabinet br. XI

Dezinfekcija,dezinsekcija i deratizacija

Prof.dr. Amer Čustović

10.09.2019.god.

24.09.2019.god.

Utorak

15:00 h

Kabinet br. I

Neurologija i pridružena njega

 

09.09.2019.god.

Ponedjeljak

15:30 h

Kabinet br. III

Sistem upravljanja kvalitetom i bezbjednošću hrane

Prof.dr Ranka Kubiček

02.09.2019.god.

16.09.2019.god.

Ponedjeljak

10:00 h

Laboratorij br. II

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju

Prof.dr Mustafa Burgić

 

06.09.2019.god.

20.09.2019.god.

Petak

16:00 h

Kabinet br. II

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

04.09.2019.god.

18.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Osnovi biomedicine

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

11.09.2019.god.

25.09.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini

Prof.dr. Munevera Osmić

16.09.2019.god.

30.09.2019.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet br. V