FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Studijski program – Sanitarni inženjering

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

06.09.2018.god.

20.09.2018.god.

Četvrtak

09:00 h

Kabinet anatomije

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

03.09.2018.god.

18.09.2018.god.

Ponedjeljak

Utorak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

06.09.2018.god.

20.09.2018.god.

Četvrtak

12:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

01.09.2018.god.

15.09.2018.god.

Subota

10:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

10.09.2018.god.

24.09.2018.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Mali amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

13.09.2018.god.

27.09.2018.god.

Četvrtak

14:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

03.09.2018.god.

17.09.2018.god.

Ponedjeljak

17:00 h

Veliki amfiteatar

Organska hemija

Prof.de Jasminka Sadadinović

13.09.2018.god.

27.09.2018.god.

Četvrtak

11:00 h

Kabinet br. V

Ekologija i zaštita životne sredine

Doc.dr Senka Samardžić

04.09.2018.god.

18.09.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

01.09.2018.god.

15.09.2018.god.

Subota

12:00 h

Mali amfiteatar

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

04.09.2018.god.

25.09.2018.god.

Utorak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. X

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

04.09.2018.god.

18.09.2018.god.

Utorak

14:00 h

Kabinet br. VI

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

13.09.2018.god.

27.09.2018.god.

Četvrtak

15:30 h

Veliki amfiteatar

Urgenta medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet br. XI

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

01.09.2018.god.

15.09.2018.god.

Subota

10:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

10.09.2018.god.

24.09.2018.god.

Ponedjeljak

09:00 h

Mali amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

13.09.2018.god.

27.09.2018.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet br. V

Osnovi patologije

Prof.dr Zinaida Karasalihović

03.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Ponedjeljak

Srijeda

14:30 h

Kabinet br. I

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

Doc.dr Senka Samardžić

04.09.2018.god.

18.09.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Upravljanje i zaštita voda

Doc.dr Senka Samardžić

04.09.2018.god.

18.09.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

11.09.2018.god.

25.09.2018.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine

Prof.dr Azijada Beganlić

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

15:30 h

Kabinet br. VI

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

12.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

13:00 h

Sudnica

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Upravljanje otpadom

Doc.dr Senka Samardžić

04.09.2018.god.

18.09.2018.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Fizičko – hemijska analiza vode i namirnica

Prof.dr Amer Čustović

10.09.2018.god.

24.09.2018.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet br. II

Tehnologija vode za piće i čuvanje namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

07.09.2018.god.

21.09.2018.god.

Petak

16:00 h

Kabinet br. III

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

13.09.2018.god.

27.09.2018.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet br. XI

Ishrana,nutritivna terapija i dijetetika

Doc.dr Munevera Osmić

14.09.2018.god

28.09.2018.god.

Petak

16:00 h

Kabinet br. VI

Mikrobiološka analiza vode i namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

07.09.2018.god.

21.09.2018.god.

Petak

16:00 h

Kabinet br. III

Ekološko sanitarno zakonodavstvo i nadzor

Prof.dr Mustafa Burgić

07.09.2018.god.

21.09.2018.god.

Petak

16:00 h

Kabinet br. III

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

14.09.2018.god.

28.09.2018.god.

Petak

10:00 h

Kabinet br. XI

Organizacija zdravstvene zaštite

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.09.2018.god.

26.09.2018.god.

Srijeda

14:00 h

Kabinet br. XI

Evropski zdravstveni sistemi

Prof.dr Adi Rifatbegović

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

10:30 h

Kabinet br. XII

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

05.09.2018.god.

19.09.2018.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet br. X

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija uzorkovanja u sanitarnom higijenskom nadzoru

Prof.dr. Amer Čustović

 

 

 

 

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Doc.dr. Almir Šabović

 

 

 

 

Dezinfekcija,dezinsekcija i deratizacija

Prof.dr. Amer Čustović

 

 

 

 

Neurologija i pridružena njega

Doc.dr. Mufid Burgić

 

 

 

 

Sistem upravljanja kvalitetom i bezbjednošću hrane

 

 

 

 

 

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju

 

 

 

 

 

Osnovi informatike

 

 

 

 

 

Osnovi biomedicine

Doc.dr. Senka Samardžić

 

 

 

 

Epidemiološke metode u medicini

Doc.dr. Munevera Osmić