Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sanitarni inženjering

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

22.01.2021.god.

12.02.2021.god.

Petak

9:00 h

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

20.01.2021.god.

10.02.2021.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

28.01.2021.god.

12.02.2021.god.

Četvrtak

Petak 

14:00 – 15:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

23.01.2021.god.

06.02.2021.god.

Subota

10:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

22.01.2021.god.

08.02.2021.god.

Petak

Ponedjeljak

15:30 h

Veliki amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

 

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

 

 

 

 

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Ekologija i zaštita životne sredine

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

 

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

Medicinska etika*

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

Mali amfiteatar

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

23.01.2021.(predispitnevježbe)

25.01.2021. (praktični ispit)

27.01.2021.(završni ispit)

 

11.02.2021. (praktični ispit)

12.02.2021. (završni ispit)

Subota

Ponedjeljak

Srijeda

 

Četvrtak

Petak

12:00 h

Labaratorija 2

Labaratorija 2

Veliki amfiteatar

 

Laboratorija 2

Veliki amfiteatar

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

20.01.2021.god.

03.02.2021.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

23.01.2021.god.

06.02.2021.god.

Subota

11:30 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

22.01.2021.god.

08.02.2021.god.

Petak

Ponedjeljak

16:30 h

Veliki amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

 

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

Upravljanje i zaštita voda

Prof.dr Amer Čustović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

26.01.2021.god.

09.02.2021.god.

Utorak

14:00 h

Veliki amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

20.01.2021.god.

03.02.2021.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. IV

Zdravstveno pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmei

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Homeopatija

Prof.dr Munevera Bećarević

25.01.2021.god.

10.02.2021.god.

Ponedjeljak

Srijeda

16:00 h

Mali amfiteatar

Analiza vode

Doc.dr Igor Dragičević

23.01.2021.god.

13.02.2021.god.

Subota

11:00 h

Mali amfiteatar

Analiza namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

21.01.2021.god.

11.02.2021.god.

Četvrtak

14:00 h

Kabinet br. XII

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

VI SEMESTAR

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Prof.dr Munevera Osmić

 

 

 

 

Upravljanje otpadom

Prof.dr Amer Čustović

 

 

 

 

Ekološko sanitarno zakonodavstvo i nadzor

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

28.01.2021.god.

11.02.2021.god.

Četvrtak

11:00 h

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

20.01.2021.god.

03.02.2021.god.

Srijeda

11:00 h

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Uzorkovanje u sanitarnom higijenskom nadzoru

Doc.dr Igor Dragičević

23.01.2021.god.

13.02.2021.god.

Subota

11:00 h

Mali amfiteatar

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Prof.dr Mustafa Burgić

21.01.2021.god.

11.02.2021.god.

Četvrtak

17:00 h

Kabinet br. XII

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

Doc.dr Igor Dragičević

23.01.2021.god.

13.02.2021.god.

Subota

11:00 h

Mali amfiteatar

VIII SEMESTAR

Kvalitet i bezbjednost hrane

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

28.01.2021.god.

11.02.2021.god.

Četvrtak

11:00 h

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini*

Prof.dr Munevera Osmić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti