FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Studijski program – Sanitarni inženjering

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

13.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Četvrtak

Petak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

13.06.2019.god.

27.06.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

17:00 h

17:00 h

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

17.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:00 h

16:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

15.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

10.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

15.06.2019.god.

27.06.2019.god.

Petak

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

12.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

16:00 h

16:00 h

Veliki amfiteatar

Organska hemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

24.06.2019.god

22.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

10:00 h

10:00 h

Kabinet muzike

Ekologija i zaštita životne sredine

Doc.dr Almir Šabović

11.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Utorak

Ponedeljak

16:30 h

16:30 h

Mali amfiteatar

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

17.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Ponedeljak

Četvrtak

13:00 h

13:00 h

Veliki amfiteatar

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

24.06.2019.god.

08.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

19.06.2019.god.

17.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

 

 

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

14.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

14:00 h

14:00 h

Mali amfiteatar

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

14.06.2019.god.

27.06.2019.god.

Petak

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

Mali amfiteatar

Urgenta medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

26.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

15.06.2019.god.

06.07.2019.god.

Subota

Subota

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

10.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

17.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Ponedeljak

Srijeda

16:00 h

16:00 h

Veliki amfiteatar

Osnovi patologije

Prof.dr Zinaida Karasalihović

20.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Četvrtak

Petak

14:00 h

15:00 h

Mali amfiteatar

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

Prof.dr Jasminka Sadadinović

20.06.2019.god.

04.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

11:00 h

11:00 h

Kabinet br. VI

Upravljanje i zaštita voda

Doc.dr Almir Šabović

11.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Utorak

Ponedeljak

16:30 h

16:30 h

Mali amfiteatar

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

14:00 h

14:00 h

Sudnica

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

11.06.2019.god.

25.06.2019.god.

Utorak

Utorak

16:00 h

16:00 h

Veliki amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine

Prof.dr Azijada Beganlić

19.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

15:30 h

15:30 h

Kabinet br. VI

 

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Upravljanje otpadom

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

26.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Fizičko – hemijska analiza vode i namirnica

Prof.dr Amer Čustović

15.06.2019.god.

09.07.2019.god.

Subota

Utorak

15:30 h

15:00 h  

Mali amfiteatar

Tehnologija vode za piće i čuvanje namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

14.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

14:00 h

14:00 h

Mali amfiteatar

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na datoj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

Ishrana,nutritivna terapija i dijetetika

Prof.dr Munevera Osmić

13.06.2019.god.

18.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

16:00 h

16:00 h

Kabinet br. XII

Mikrobiološka analiza vode i namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

14.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

17:00 h

17:00 h

Mali amfiteatar

Ekološko sanitarno zakonodavstvo i nadzor

Prof.dr Mustafa Burgić

14.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

18:00 h

18:00 h

Mali amfiteatar

Stručna praksa II

 

03.07.2019.god.

24.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

 

Organizacija zdravstvenih ustanova

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

19.06.2019.god.

17.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

 

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija uzorkovanja u sanitarnom higijenskom nadzoru

Prof.dr. Amer Čustović

15.06.2019.god.

09.07.2019.god.

Subota

Utorak

15:30 h

15:00 h

Mali amfiteatar

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

26.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Dezinfekcija,dezinsekcija i deratizacija

Prof.dr. Amer Čustović

15.06.2019.god.

09.07.2019.god.

Subota

Utorak

15:30 h

15:00 h  

Mali amfiteatar

Neurologija i pridružena njega

Doc.dr Mufid Burgić

 

 

 

Kabinet br. III

Sistem upravljanja kvalitetom i bezbjednošću hrane

Prof.dr Ranka Kubiček

17.06.2019.god.

01.07.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

16:00 h

16:00 h

Mali amfiteatar

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju

Prof.dr Mustafa Burgić

 

14.06.2019.god.

05.07.2019.god.

Petak

Petak

14:00 h

14:00 h

Mali amfiteatar

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

12.06.2019.god.

03.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Kabinet Informatike

Osnovi biomedicine

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

26.06.2019.god.

10.07.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Epidemiološke metode u medicini

Prof.dr. Munevera Osmić

13.06.2019.god.

18.07.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

16:00 h

16:00 h

Kabinet br. XII