FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Studijski program – Sanitarni inženjering

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

25.10.2019.god.

Petak

17:00 h

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

09.10.2019.god.

Srijeda

13:00 h

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

10.10.2019.god.

Četvrtak

13:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

19.10.2019.god.

Subota

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

07.10.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

17.10.2019.god.

Četvrtak

15:00 h

Kabinet br. IX

Medicinska biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

21.10.2019.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet br. XI

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

17.10.2019.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet muzike

Ekologija i zaštita životne sredine

Doc.dr Almir Šabović

08.10.2019.god.

Utorak

16:30 h

Kabinet br. III

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

31.10.2019.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet br. XII

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

14.10.2019.god.

Ponedjeljak

11:00 h

Mali amfiteatar

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

23.10.2019.god.

Srijeda

15:00 h

Veliki amfiteatar

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

08.10.2019.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet muzike

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

17.10.2019.god.

Četvrtak

15:00 h

Kabinet br. IX

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.10.2019.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. XI

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

19.10.2019.god.

Subota

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

07.10.2019.god.

Ponedjeljak

09:30 h

Mali amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

22.10.2019.god.

Utorak

16:00 h

Kabinet br. XI

Osnovi patologije

Prof.dr Zinaida Karasalihović

10.10.2019.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet br.XI

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

Prof.dr Jasminka Sadadinović

17.10.2019.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet muzike

Upravljanje i zaštita voda

Doc.dr Almir Šabović

08.10.2019.god.

Utorak

16:30 h

Kabinet br. III

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

16.10.2019.god.

Srijeda

14.00 h

Sudnica

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

08.10.2019.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine

Prof.dr Azijada Beganlić

09.10.2019.god.

Srijeda

17:00 h

Kabinet br. VI

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Upravljanje otpadom

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.10.2019.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. XI

Fizičko – hemijska analiza vode i namirnica

Prof.dr Amer Čustović

21.10.2019.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet muzike

Tehnologija vode za piće i čuvanje namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

11.10.2019.god.

Petak

15:00 h

Kabinet br. IV

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

10.10.2019.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet br. X

Ishrana,nutritivna terapija i dijetetika

Prof.dr Munevera Osmić

25.10.2019.god.

Petak

16:00 h

Kabinet br. XI

Mikrobiološka analiza vode i namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

11.10.2019.god.

Petak

15:00 h

Kabinet br. IV

Ekološko sanitarno zakonodavstvo i nadzor

Prof.dr Mustafa Burgić

11.10.2019.god.

Petak

15:00 h

Kabinet br. IV

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

10.10.2019.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet br. X

Organizacija zdravstvenih ustanova

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.10.2019.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. XI

Evropski zdravstveni sistemi

Prof.dr Adi Rifatbegović

11.10.2019.god.

Petak

17:00 h

Kabinet br. IX

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

23.10.2019.god.

Srijeda

15:00 h

Veliki amfiteatar

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija uzorkovanja u sanitarnom higijenskom nadzoru

Prof.dr. Amer Čustović

21.10.2019.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet muzike

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.10.2019.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. XI

Dezinfekcija,dezinsekcija i deratizacija

Prof.dr. Amer Čustović

21.10.2019.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Kabinet muzike

Neurologija i pridružena njega

 

11.10.2019.god.

Petak

17:00 h

Kabinet br. IX

Sistem upravljanja kvalitetom i bezbjednošću hrane

Prof.dr Ranka Kubiček

10.10.2019.god.

Četvrtak

13:00 h

Veliki amfiteatar

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju

Prof.dr Mustafa Burgić

 

11.10.2019.god.

Petak

15:00 h

Kabinet br. IV

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

09.10.2019.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Osnovi biomedicine

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.10.2019.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini

Prof.dr. Munevera Osmić

25.10.2019.god.

Petak

16:00 h

Kabinet br. XI