FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Studijski program – Sanitarni inženjering

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

24.01.2019.god.

15.02.2019.god.

Četvrtak

Petak

09:00 h

09:00 h

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

17.01.2019.god.

04.02.2019.god.

Četvrtak

Ponedeljak

10:00 h

10:00 h

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

14.01.2019.god.

29.01.2019.god.

Ponedeljak

Utorak

11:00 h

15:30 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik I

 

15.01.2019.god.

02.02.2019.god.

Utorak

Subota

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

21.01.2019.god.     11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

08:00 h

08:00 h

Mali amfiteatar

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

 

Medicinska biohemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

 

 

 

 

Organska hemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

 

 

 

 

Ekologija i zaštita životne sredine

Doc.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

16.01.2019.god.

06.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

11:00 h

11:00 h

Veliki amfiteatar

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Husejnagić

19.01.2019.god.

08.02.2019.god

Subota

Petak

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

23.01.2019.god.

14.02.2019.god.

Srijeda

Četvrtak

12:00 h

12:00 h

Malii amfiteatar

Urgenta medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

16.01.2019.god.

30.01.2019.god.

Srijeda

Srijeda

10:00 h

10:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik II

 

15.01.2019.god.

02.02.2019.god.

Utorak

Subota

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

21.01.2019.god.     11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

09:00 h

09:00 h

Mali amfiteatar

Farmakologija sa toksikologijom

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Osnovi patologije

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

Doc.dr Senka Samardžić

 

 

 

 

Upravljanje i zaštita voda

Doc.dr Almir Šabović

 

 

 

 

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

22.01.2019.god.

12.02.2019.god.

Utorak

Utorak

16:00 h

16:00 h

Veliki amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine

Prof.dr Azijada Beganlić

21.01.2019.god.

06.02.2019.god.

 

Ponedeljak

Srijeda

12:00 h

15:30 h

 

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Upravljanje otpadom

Doc.dr Senka Samardžić

23.01.2019.god.

06.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

11:00 h

11:00 h

Kabinet br. XII

Fizičko – hemijska analiza vode i namirnica

Prof.dr Amer Čustović

28.01.2019.god.

11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

17:00 h

17:00 h

Mali amfiteatar

Tehnologija vode za piće i čuvanje namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

18.01.2019.god.

08.02.2019.god.

Petak

Petak

16:00 h

16:00 h

Kabinet br. V

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na datoj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

Ishrana,nutritivna terapija i dijetetika

Prof.dr Munevera Osmić

 

 

 

 

Mikrobiološka analiza vode i namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

Ekološko sanitarno zakonodavstvo i nadzor

Doc.dr Senka Samardžić

 

 

 

 

Stručna praksa II

 

 

 

 

 

Organizacija zdravstvenih ustanova

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Evropski zdravstveni sistemi

Prof.dr Adi Rifatbegović

 

 

 

 

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

16.01.2019.god.

06.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

12:00 h

12:00 h

Veliki amfiteatar

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija uzorkovanja u sanitarnom higijenskom nadzoru

Prof.dr. Amer Čustović

28.01.2019.god.

11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

17:00 h

17:00 h

Mali amfiteatar

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Doc.dr. Senka Samardžić

23.01.2019.god.

06.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

11:00 h

11:00 h

Kabinet br. XI

Dezinfekcija,dezinsekcija i deratizacija

Prof.dr. Amer Čustović

28.01.2019.god.

11.02.2019.god.

Ponedeljak

Ponedeljak

17:00 h

17:00 h

Mali amfiteatar

Neurologija i pridružena njega

Doc.dr. Mufid Burgić

17.01.2019 god.

14.02.2019 god.

 

Četvrtak

Četvrtak

16:00 h

16:00 h

 

Sistem upravljanja kvalitetom i bezbjednošću hrane

 

 

 

 

 

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju

 

 

 

 

 

Osnovi informatike

 

 

 

 

 

Osnovi biomedicine

Doc.dr. Senka Samardžić

23.01.2019.god.

06.02.2019.god.

Srijeda

Srijeda

11:00 h

11:00 h

Kabinet br. XII

Epidemiološke metode u medicini

Prof.dr. Munevera Osmić

24.01.2019.god.

07.02.2019.god.

Četvrtak

Četvrtak

16:00 h

16:00 h