Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sanitarni inženjering

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

11.09.2020.god.

25.09.2020.god.

Petak

09:00 h

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

16.09.2020.god.

30.09.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

10.09.2020.god.

24.09.2020.god.

Četvrtak

10:00 h

Mali amfiteatar

Engleski jezik I

 

04.09.2020.god.

18.09.2020.god.

Petak

17:00 h

Mali amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

25.09.2020.god.

Petak

16:00 h

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

10.09.2020.god.

24.09.2020.god.

Četvrtak

12:00 h

Kabinet za mikroskopiju

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

03.09.2020.god.

30.09.2020.god.

Četvrtak

Srijeda

16:00 h

Mali amfiteatar

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

03.09.2020.god.

17.09.2020.god.

Četvrtak

11:00 h

Kabinet muzike

Ekologija i zaštita životne sredine

Prof.dr Jasminka Sadadinović

03.09.2020.god.

17.09.2020.god.

Četvrtak

11:00 h

Kabinet muzike

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

02.09.2020.god.

30.09.2020.god.

Srijeda

17:00 h

Mali amfiteatar

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

07.09.2020.god.

29.09.2020.god.

Ponedjeljak

Utorak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Medicinska etika*

Prof.dr Sanda Pribić

09.09.2020.god.

23.09.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

10.09.2020.god.

24.09.2020.god.

Četvrtak

12:00 h

Kabinet za mikroskopiju

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

02.09.2020.god.

16.09.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

 

04.09.2020.god.

18.09.2020.god.

Petak

17:00 h

Mali amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

25.09.2020.god.

Petak

16:00 h

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

07.09.2020.god.

21.09.2020.god.

Ponmedjeljak

16:00 h

Kabinet muzike

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

02.09.2020.god.

16.09.2020.god.

Srijeda

16:00 h

Veliki amfiteatar

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

Prof.dr Jasminka Sadadinović

03.09.2020.god.

17.09.2020.god.

Četvrtak

12:00 h

Kabinet muzike

Upravljanje i zaštita voda

Prof.dr Mustafa Burgić

04.09.2020.god.

18.09.2020.god.

Petak

15:00 h

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

08.09.2020.god.

22.09.2020.god.

Utorak

16:00 h

Mali amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

09.09.2020.god.

30.09.2020.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. V

Zdravstveno pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

09.09.2020.god.

23.09.2020.god.

Srijeda

13:30 h

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmei

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Homeopatija

 

15.09.2020.god.

30.09.2020.god.

Utorak

Srijeda

15:30 h

Kabinet br. IX

Analiza vode

 

14.09.2020.god.

28.09.2020.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Analiza namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

05.09.2020.god.

19.09.2020.god.

Subota

17:00 h

Kabinet br. III

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

VI SEMESTAR

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc.dr Munevera Osmić

14.09.2020.god.

28.09.2020.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Upravljanje otpadom

Prof.dr Mustafa Burgić

03.09.2020.god.

17.09.2020.god.

Četvrtak

16:00 h

Kabinet br. III

Ekološko sanitarno zakonodavstvo i nadzor

Prof.dr Mustafa Burgić

05.09.2020.god.

19.09.2020.god.

Subota

15:00 h

Kabinet br. III

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdrvastvenih nauka

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

02.09.2020.god.

16.09.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

09.09.2020.god.

23.09.2020.god.

Srijeda

15:00 h

Mali amfiteatar

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

09.09.2020.god.

23.09.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Uzorkovanje u sanitarnom higijenskom nadzoru

 

14.09.2020.god.

28.09.2020.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Prof.dr Mustafa Burgić

05.09.2020.god.

19.09.2020.god.

Subota

17:00 h

Kabinet br. III

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

 

14.09.2020.god.

28.09.2020.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Sanitarni problemi okoliša

Prof.dr Mustafa Burgić

03.09.2020.god.

17.09.2020.god.

Četvrtak

15:00 h

Kabinet br. III

VIII SEMESTAR

Kvalitet i bezbjednost hrane

Prof.dr Mustafa Burgić

04.09.2020.god.

18.09.2020.god.

Petak

16:00 h

Kabinet br. III

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju

Prof.dr Mustafa Burgić

05.09.2020.god.

19.09.2020.god.

Subota

15:00 h

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

02.09.2020.god.

16.09.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Kabinet informatike

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

09.09.2020.god.

23.09.2020.god.

Srijeda

15:00 h

Mali amfiteatar

Epidemiološke metode u medicini*

Doc.dr Munevera Osmić

14.09.2020.god.

28.09.2020.god.

Ponedjeljak

16:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti