FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

Studijski program – Sanitarni inženjering

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

19.10.2018.god.

Subota

13:00 h

 

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

09.10.2018.god.

Utorak

13:00 h

 

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

15.10.2018.god.

Ponedjeljak

13:00 h

 

Engleski jezik I

 

06.10.2018.god.

Subota

12:00 h

 

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

Ponedjeljak

11:00 h

 

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

04.10.2018.god.

Četvrtak

15:00 h

 

Medicinska biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

08.10.2018.god.

Ponedjeljak

17:00 h

 

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

11.10.2018.god.

Četvrtak

17:00 h

 

Ekologija i zaštita životne sredine

Doc.dr Senka Samardžić

10.10.2018.god.

Srijeda

12:00 h

 

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

11.10.2018.god.

Četvrtak

10:00 h

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

30.10.2018.god.

Utorak

10:00 h

 

Medicinska etika

Prof.dr Sanda Pribić

10.10.2018.god.

Srijeda

14:00 h

 

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

04.10.2018.god.

Četvrtak

15:00 h

 

Urgenta medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

17.10.2018.god.

Srijeda

10:00 h

 

Engleski jezik II

 

06.10.2018.god.

Subota

12:00 h

 

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

08.10.2018.god.

Ponedjeljak

11:00 h

 

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

11.10.2018.god.

Četvrtak

16:00 h

 

Osnovi patologije

Prof.dr Zinaida Karasalihović

03.10.2018.god

Srijeda

15:00 h

 

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

Doc.dr Senka Samardžić

10.10.2018.god.

Srijeda

12:00 h

 

Upravljanje i zaštita voda

Doc.dr Senka Samardžić

10.10.2018.god.

Srijeda

12:00 h

 

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

10.10.2018.god.

Srijeda

16:00 h

 

Ekologija i higijena radne sredine

Prof.dr Azijada Beganlić

03.10.2018.god.

Srijeda

16:30 h

 

Zdravstveno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

10.10.2018.god

Srijeda

13:00 h

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Upravljanje otpadom

Doc.dr Senka Samardžić

10.10.2018.god.

Srijeda

12:00 h

 

Fizičko – hemijska analiza vode i namirnica

Prof.dr Amer Čustović

08.10.2018.god.

Ponedjeljak

16:00 h

 

Tehnologija vode za piće i čuvanje namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

12.10.2018.god.

Petak

16:00 h

 

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

05.10.2018.god.

Petak

12:00 h

 

Ishrana,nutritivna terapija i dijetetika

Doc.dr Munevera Osmić

18.10.2018.god.

Četvrtak

16:00 h

 

Mikrobiološka analiza vode i namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

12.10.2018.god.

Petak

16:00 h

 

Ekološko sanitarno zakonodavstvo i nadzor

Prof.dr Mustafa Burgić

12.10.2018.god.

Petak

16:00 h

 

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

05.10.2018.god.

Petak

12:00 h

 

Organizacija zdravstvene zaštite

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

17.10.2018.god.

Srijeda

10:00 h

 

Evropski zdravstveni sistemi

Prof.dr Adi Rifatbegović

24.10.2018.god.

Srijeda

10:00 h

 

Prevencija i rano otkrivanje raka

Prof.dr Sanda Pribić

10.10.2018.god.

Srijeda

14:00 h

 

 

VII i VIII semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Metodologija uzorkovanja u sanitarnom higijenskom nadzoru

Prof.dr. Amer Čustović

 

 

 

 

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Doc.dr. Almir Šabović

 

 

 

 

Dezinfekcija,dezinsekcija i deratizacija

Prof.dr. Amer Čustović

 

 

 

 

Neurologija i pridružena njega

Doc.dr. Mufid Burgić

 

 

 

 

Sistem upravljanja kvalitetom i bezbjednošću hrane

 

 

 

 

 

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju

 

 

 

 

 

Osnovi informatike

 

 

 

 

 

Osnovi biomedicine

Doc.dr. Senka Samardžić

 

 

 

 

Epidemiološke metode u medicini

Doc.dr. Munevera Osmić