Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Sanitarni inženjering

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

05.06.2020.god.

Petak

13:30 h

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

03.06.2020.god.

24.06.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

11:00 h

Veliki amfiteatar

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

04.06.2020.god.

25.06.2020.god.

09.07.2020.god.

Četvrtak

10:00 h

Kabinet muzike

Engleski jezik I

 

05.06.2020.god.

26.06.2020.god.

11.07.2020.god.

Petak

Petak

Subota

16:30 h

09:30 h

09:30 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

05.06.2020.god.

Petak

16:00 h

Kabinet muzike

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

 

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević - Gubaljević

 

 

 

 

Organska hemija

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Ekologija i zaštita životne sredine

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

25.06.2020.god.

16.07.2020.god.

Petak

Četvrtak

11:00 h

Veliki amfiteatar

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Medicinska etika*

Prof.dr Sanda Pribić

01.07.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

13:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

 

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

03.06.2020.god.

24.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Engleski jezik II

 

05.06.2020.god.

26.06.2020.god.

11.07.2020.god.

Petak

Petak

Subota

16:30 h

09:30 h

09:30 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

05.06.2020.god.

Petak

16:00 h

Kabinet muzike

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

24.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. V

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

 

Prehrambeni aditivi i kontaminenti

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

Upravljanje i zaštita voda

Prof.dr Amer Čustović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

 

 

 

 

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

03.06.2020.god.

24.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. V

Zdravstveno pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmei

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Homeopatija

 

03.06.2020.god.

22.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Srijeda

Ponedjeljak

Srijeda

15:30 h

Kabinet br. X

Analiza vode

 

 

 

 

 

Analiza namirnica

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

Stručna praksa I

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka

 

VI SEMESTAR

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

Doc.dr Munevera Osmić

 

 

 

 

Upravljanje otpadom

Prof.dr Amer Čustović

 

 

 

 

Ekološko sanitarno zakonodavstvo i nadzor

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

Stručna praksa II

Dekan Fakulteta zdrvastvenih nauka

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

24.06.2020.god.

08.07.2020.god.

Srijeda

13:00 h

Veliki amfiteatar

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

01.06.2020.god.

22.06.2020.god.

06.07.2020.god.

Ponedjeljak

15:00 h

Mali amfiteatar

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr Sanda Pribić

10.06.2020.god.

01.07.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Uzorkovanje u sanitarnom higijenskom nadzoru

 

 

 

 

 

Analiza, kontrola i zaštita vazduha

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

 

 

 

 

 

Sanitarni problemi okoliša

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Kvalitet i bezbjednost hrane

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

Sanitarni inženjering vode za kupanje i rekreaciju

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

01.06.2020.god.

22.06.2020.god.

06.07.2020.god.

Ponedjeljak

15:00 h

Mali amfiteatar

Epidemiološke metode u medicini*

Doc.dr Munevera Osmić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti