Pravni fakultet

Studijski program – Forenzika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Prof.dr Faruk Sinanović

 

 

 

 

Osnovi opšte forenzike

Doc.dr Biljana Dimitrić

 

 

 

 

Engleski jezik I

 

05.06.2020.god.

26.06.2020.god.

11.07.2020.god.

Petak

Petak

Subota

16:30 h

09:30 h

09:30 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

05.06.2020.god.

Petak

16:00 h

Kabinet muzike

II SEMESTAR

Forenzička hemija i toksikologija

Prof.dr Ranka Kubiček

25.06.2020.god.

09.07.2020.god.

Četvrtak

11:00 h

Kabinet muzike

Forenzička patologija

 

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

Osnovi fizike u forenzici*

Doc.dr Dario Galić

 

 

 

 

Osnovi forenzičke biologije*

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Prof.dr Faruk Sinanović

 

 

 

 

Istraživački rad u forenzičkim laboratorijama

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

 

Engleski jezik II

 

05.06.2020.god.

26.06.2020.god.

11.07.2020.god.

Petak

Petak

Subota

16:30 h

09:30 h

09:30 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

05.06.2020.god.

Petak

16:00 h

Kabinet muzike

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Forenzička genetika

Doc.dr Amela Begić

 

 

 

 

Kriminalistika

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistička identifikacija*

Prof.dr Miloš Marković

 

 

 

 

Kriminologija*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

Forenzička psihologija*

 

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

03.06.2020.god.

Srijeda

13:00 h

Veliki amfiteatar

Sudska toksikologija

Prof.dr Mustafa Burgić

 

 

 

 

Upravljanje kriminalističkim istragama

Prof.dr Miloš Marković

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Doc.dr Albina Fazlović

24.06.2020.god.

15.07.2020.god.

Srijeda

16:00 h

Kabinet br. IV

Forenzičko računovodstvo

Prof.dr. Anka Bulatović

 

 

 

 

DNK analiza

Doc.dr Amela Begić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Forenzička fizička hemija*

Prof.dr Ranka Kubiček

25.06.2020.god.

09.07.2020.god.

Četvrtak

11:00 h

Kabinet muzike

Toksikologija hrane*

Prof.dr. Musafa Burgić

 

 

 

 

Forenzička analiza požara, eksplozija i masovnih katastrofa*

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Etika u forenzici

Akademik prof.dr Zoran Milošević

01.06.2020.god.

Ponedjeljak

10:30 h

 

Forenzika u krivičnom postupku

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

03.06.2020.god.

Srijeda

13:00 h

Veliki amfiteatar

Forenzička analiza dokumenata

 

Doc.dr Biljana Dimitrić

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević Gubaljević

 

 

 

 

Forenzička balistika

Prof..dr Miloš Marković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Forenzička obrada tragova na mjestu zločina*

Prof.dr Miloš Marković

 

 

 

 

Forenzička antropologija*

Doc.dr Amela Begić

 

Forenzička i odštetna odgovornost*

Prof.dr Miloš Marković

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti