Pravni fakultet

Studijski program – Opće pravo

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Uvod u pravo

Doc.dr Albina Fazlović

13.10.2021.

Srijeda

11.00

Kabinet br. V

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

12.10.2021.

Utorak

14.00

Kabinet br. I

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

09.10.2021.

Subota

15.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

11.10.2021.

Ponedjeljak

16.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

 

 

Rimsko pravo

Prof.dr Edin Ramić

.

Sudnica

 

 

Pravna historija

Prof.dr Edin Ramić

Sudnica

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

11.10.2021

Ponedjeljak

12.00

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

13.10.2021.

Srijeda

16.00

Kabinet informatike

Pravna etika*

Doc.dr Blanka Oršolić

 

 

 

 

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

11.10.2021

Ponedjeljak

12.00

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Ustavno pravo

Doc.dr Albina Fazlović

13.10.2021.

Srijeda

11.00

Kabinet br. V

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

16.10.2021.

Subota

09.30

Sudnica

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

09.10.2021.

Subota

15.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

11.10.2021.

Ponedjeljak

16.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

20.10.2021.

Srijeda

13.00

Sudnica

Nasljedno pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

25.10.2021.

Ponedjeljak

16.00

Sudnica

Porodično pravo

Doc.dr Jovan Stojanović

25.10.2021.

Ponedjeljak

16.00

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

Međunarodno krivično pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

20.10.2021.

Srijeda

13.00

Sudnica

Pravo intelektualne svojine*

Prof.dr Brana Komljenović

16.10.2021.

Subota

09.30

Sudnica

Ljudska prava*

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Krivično procesno pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

20.10.2021.

Srijeda

13.00

Sudnica

Javne finansije

Prof.dr Izet Banda

12.10.2021.

Utorak

14.00

Kabinet br. I

Međunarodno javno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

12.10.2021

Utorak

11.30

Sudnica

VI SEMESTAR

Upravno pravo

Doc.dr Albina Fazlović

13.10.2021.

Srijeda

11.00

Kabinet br. IV

Obligaciono pravo

Prof.dr Brana Komljenović

16.10.2021.

Subota

09.30

Sudnica

Ekonomska politika

Doc.dr Mirsad Nalić

 

15.10.2021.

 

Petak

 

15.00

Sudnica

IZBORNI PREDMETI

 

Kriminologija*

 

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

20.10.2021.

Srijeda

13.00

Sudnica

Pravo osiguranja*

Prof.dr Nenad Avramović

12.10.2021

Utorak

11.30

Sudnica

Komunikacijske vještine*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

11.10.2021

Ponedjeljak

12.00

 

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Građansko procesno pravo

Doc.dr Milomir Čodo

Sudnica

Poslovno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

12.10.2021

Utorak

11.30

Sudnica

Forenzika u krivičnom postupku

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

20.10.2021.

Srijeda

13.00

Sudnica

VIII SEMESTAR

Međunarodno privatno pravo

Prof.dr Nenad Avramović

12.10.2021

Utorak

11.30

Sudnica

Radno pravo

Doc.dr Albina Fazlović

13.10.2021.

Srijeda

11.00

Kabinet br. IV

IZBORNI PREDMETI

Kriminalistika*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

Mr. Amela Ibričić Nišić, viši asistent

20.10.2021.

Srijeda

13.00

Sudnica

Nomotehnika

Prof.dr Brana Komljenović

16.10.2021.

Subota

09.30

Sudnica

Pravo EU*

Prof.dr Nenad Avramović

12.10.2021

Utorak

11.30

Sudnica

Predmeti označeni * su izborni predmeti