Pedagoški fakultet

Studijski program – Matematika i fizika

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semsestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika I

Prof.dr Radoslav Galić

03.11.2021.

Srijeda

10.00

Mali amfiteatar

Opšta psihologija 

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

Kabinet muzike

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I 

Mr Mebrura Selić, lektor

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Opšta fizika I

Doc.dr Alija Muhibić

Kabinet br.V

Opšta pedagogija

Prof.dr Esed Karić

Mali amfiteatar

Linearna algebra I

Prof.dr Radoslav Galić

03.11.2021.

Srijeda

10.00

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

Kabinet informatike

Vjerovatnoća i statistika* 

Prof.dr Branko Sarić

Kabinet br. I

Računari u nastavi fizike* 

Doc.dr Goran Popović

Kabinet geodezije

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Didaktika 

Prof.dr Esed Karić

13.10.2021.

Srijeda

14.00

Mali amfiteatar

Opšta fizika II 

Doc.dr Alija Muhibić

23.10.2021.

Subota

15.00

Kabinet br. V

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budimčić

09.10.2021.

Subota

15.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II 

Mr Mebrura Selić, lektor

11.10.2021.

Ponedjeljak

16.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

 

Matematika II 

Prof.dr Radoslav Galić

03.11.2021.

Srijeda

10.00

 

Mali amfiteatar

Aplikativni softver 

Prof.dr Halid Žigić

13.10.2021.

Srijeda

16.00

Kabinet informatike

Analitička geometrija

Prof.dr Branko Sarić

27.10.2021.

Srijeda

16.00

 

Kabinet br. I

IZBORNI PREDMETI

Istorija matematike i fizike*

Prof.dr Branko Sarić

27.10.2021.

Srijeda

16.00

 

Kabinet br. I

Diskretna matematika*

 

Prof.dr Branko Sarić

27.10.2021.

Srijeda

16.00

Kabinet br. I

Računari u nastavi matematike*

 

Doc.dr Goran Popović

Kabinet geodezije

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Opšta fizika III 

Doc.dr Alija Muhibić

23.10.2021.

Subota

15.00

Kabinet br. V

Matematika III

Prof.dr Branko Sarić

27.10.2021.

Srijeda

16.00

Kabinet br. I

Metodika nastave matematike 

Prof.dr Branko Sarić

27.10.2021.

Srijeda

16.00

Kabinet br. I

VI SEMESTAR

Geometrija 

Prof.dr Branko Sarić

27.10.2021.

Srijeda

16.00

Kabinet br. I

Metodika nastave fizike

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

Kabinet br. III

Atomska fizika 

Doc.dr Alija Muhibić

23.10.2021.

Subota

15.00

Kabinet br.V

IZBORNI PREDMETI

Fizika okoline* 

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

Kabinet br. III

Pedagoška informatika* 

Prof.dr Esed Karić

13.10.2021.

Srijeda

14.00

Mali amfiteatar

Nove IKT tehnologije* 

Prof.dr Zvezdan Stojanović

09.10.2021.

Subota

17.00

Kabinet informatike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Fizička elektronika 

Prof.dr Hrustem Smailhodžić

Kabinet br. III

Odabrana poglavlja iz elementarne matematike

 

Prof.dr Branko Sarić

27.10.2021.

Srijeda

16.00

Kabinet br. I

Linearna algebra II 

Prof.dr Radoslav Galić

03.11.2021.

Srijeda

10.00

Veliki amfiteatar

VIII SEMESTAR

Statistička fizika

 

Prof.dr Jugoslav Stahov

06.10.2021.

Srijeda

10.00

 

Kabinet br. X

Kompleksna analiza

Prof.dr Radoslav Galić

06.11.2021.

Srijeda

10.00

 

Mali amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Internet*

Prof.dr Zvezdan Stojanović

09.10.2021.

Subota

17.00

Kabinet informatike

Algebarske strukture* 

Prof.dr Radoslav Galić

03.11.2021.

Srijeda

10.00

Veliki amfiteatar

Metrologija*

Prof.dr Branko Sarić

27.10.2021.

Srijeda

16.00

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti