Tehnički fakultet

Studijski program – Menadžment u saobraćaju

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Matematika

Prof.dr Radoslav Galić

03.11.2021.

Srijeda

10.00

Mali amfiteatar

Osnovi saobraćaja i transporta 

Prof.dr Zijad Jagodić

23.10.2021.

Subota

13.00

Kabinet za saobraćaj

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budimčić

09.10.2021.

Subota

15.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I 

Mr Mebrura Selić, lektor

11.10.2021.

Ponedjeljak

16.00

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

30.10.2021.

Subota

10.00

Kabinet br. I

Tehnička mehanika

Doc.dr Enes Mujić

14.10.2021.

Četvrtak

15.00

Kabinet saobraćaja

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof.dr Halid Žigić

13.10.2021.

Srijeda

16.00

Kabinet informatike

IZBORNI PREDMETI

Poznavanje robe u transportu* 

Prof.dr Zijad Jagodić

23.10.2021.

Subota

13.00

Kabinet saobraćaja

Osnovi ekonomije*

 

 

Prof.dr Izet Banda

12.10.2021.

Utorak

14.00

Kabinet br. I

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

11.10.2021

Ponedjeljak

12.00

Veliki amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

 

 

Inženjersko crtanje 

 

 

Doc.dr Enes Mujić

14.10.2021.

Četvrtak

15.00

Kabinet saobraćaja

Marketing u saobraćaju 

Prof.dr Miodrag Tojagić

19.10.2021.

Utorak

11.00

 

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budimčić

09.10.2021.

Subota

15.30

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II 

Mr Mebrura Selić, lektor

11.10.2021.

Ponedjeljak

16.00

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Osnovi informatike 

Prof.dr Halid Žigić

13.10.2021.

Srijeda

16.00

Kabinet informatike

Projektovanje gradskih saobraćajnica 

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

09.10.2021.

 

 

Subota

 

09.00

Kabinet saobraćaja

Ekonomika preduzeća

Prof.dr Ferhat Čejvanović

Kabinet br. I

IZBORNI PREDMETI

Osnovi logistike*

Doc.dr Zlatko Kovačević

Kabinet saobraćaja

Osnovi drumskih saobraćajnica*

Prof.dr Mladen Dobrić

 

 

09.10.2021.

 

 

Subota

 

09.00

Kabinet saobraćaja

Saobraćajna psihologija* 

Prof.dr Nermin Mulaosmanović

20.10.2021.

Srijeda

16.30

Kabinet muzike

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Saobraćajna sredstva i infrastruktura

 

Prof.dr Zijad Jagodić

23.10.2021.

Subota

13.00

Kabinet saobracaja

Motorna vozila 

Prof.dr Zijad Jagodić

23.10.2021.

Subota

13.00

Kabinet saobracaja

Korporativno upravljanje 

Prof.dr Hariz Agić

28.10.2021.

Četvrtak

16.00

Mali amfiteatar

VI SEMESTAR

Planiranje saobraćaja

Prof.dr Miodrag Tojagić

19.10.2021.

Utorak

11.00

Kabinet saobraćaja

Projektni menadžment

Prof.dr Izet Banda

12.10.2021.

Utorak

14.00

Kabinet br. III

Spoljnotrgovinsko poslovanje

Prof.dr Izet Banda

12.10.2021.

Utorak

14.00

Kabinet br. I

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka*

Doc.dr Adis Rahmanović

09.10.2021.

Subota

12.00

Kabinet informatike

Kvalitet usluga u saobraćaju*

Doc.dr Zlatko Kovačević

Kabinet saobraćaja

Saobraćaj i životna sredina* 

 

Doc.dr Zlatko Kovačević

Kabinet saobraćaja

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Upravljanje saobraćajem 

Prof.dr Miodrag Tojagić

19.10.2021.

Utorak

11.00

Kabinet saobraćaja

Strategijski menadžment 

Prof.dr Izet Banda

12.10.2021.

Utorak

14.00

Kabinet br. I

Menadžment 

Prof.dr Hariz Agić

28.10.2021.

Četvrtak

16.00

Mali amfiteatar

VIII SEMESTAR

Prevoz opasnog tereta 

Doc.dr Zlatko Kovačević

.

Kabinet saobraćaja

Bezbjednost u saobraćaju

Prof.dr Miodrag Tojagić

19.10.2021.

Utorak

11.00

Kabinet saobraćaja

Stručna praksa 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ekspertni saobraćajni sistemi* 

Prof.dr Miodrag Tojagić

19.10.2021.

Utorak

11.00

Kabinet saobraćaja

Aplikativni softver* 

Prof.dr Halid Žigić

13.10.2021.

Srijeda

16.00

Kabinet informatike

Saobraćajno pravo* 

Prof.dr Nenad Avramović

12.10.2021

Utorak

11.30

Kabinet saobraćaja

Predmeti označeni * su izborni predmeti