TEHNIČKI FAKULTET

Studijski program – Poljoprivreda

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda ispita neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže jedan izborni predmet  za zimski semestar

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

Veliki amfiteatar

Osnovi ekonomije

Prof..dr Izet Banda

02.04.2019.god.

Utorak

10:00 h

Kabinet br. I

Engleski jezik I

Doc.dr N.J.

06.04.2019.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

15.04.2019.god.

Ponedeljak

09:00 h

Mali amfiteatar

Klimatologija sa meteorologijom

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

 

Zoologija

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Sociologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Osnovi informatike

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Statističke metode

Doc.dr Slobodan Nićin

 

 

 

 

Motori i traktori

Doc.dr Zijad Jagodić

06.04.2019.god.

Subota

13:00 h

Kabinet saobraćaja

 

 

III i IV semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Mljekarstvo

Prof.dr Jasminka Sadadinović

18.04.2019.god.

Četvrtak

11:00 h

Kabinet br. XI

Anatomija i fiziologija životinja

Doc.dr Jasmina Mijajlović

13.04.2019.god.

Subota

09:30 h

Kabinet br. III

Engleski jezik II

Doc.dr N.J.

06.04.2019.god.

Subota

11:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

15.04.2019.god.

Ponedeljak

09:00 h

Mali amfiteatar

Botanika

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Biohemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

 

 

 

 

Pedologija

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

Lovstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Agrošumarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Pčelarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

13.04.2019.god.

Subota

09:30 h

Kabinet br. III

 

 

V i VI semestar

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Fiziologija biljaka

Doc.dr Jasmina Mijajlović

13.04.2019.god.

Subota

09:30 h

Kabinet br. III

Oplemenjivanje i reprodukcija životinja

Doc.dr Jasmina Mijajlović

13.04.2019.god.

Subota

09:30 h

Kabinet br. III

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

18.04.2019.god.

Četvrtak

10:00 h

Veliki amfiteatar

Genetika

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

 

Poljoprivredana mehanizacija

Doc.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

Agrohemija

Prof.dr Kadrija Hasanović

 

 

 

 

Uređenje zemljišne teritorije

 

 

 

 

 

Ribarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Ishrana životinja

Doc.dr Jasmina Mijajlović

13.04.2019.god.

Subota

09:30 h

Kabinet br. III

 

 

 

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

Higijena i prevencija bolesti životinja

Doc.dr Jasmina Mijajlović

13.04.2019.god.

Subota

09:30 h

Kabinet br. III

Navodnjavanje

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. III

Stočarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

13.04.2019.god.

Subota

09:30 h

Veliki amfiteatar

Povrtlarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Voćarstvo i vinogradarstvo

Doc.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Agrobiznis menadžment

Doc.dr Slobodan Nićin

 

 

 

 

Proizvodnja vina i alkoholnih pića

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Agrarna politika

Doc.dr. Jasmina Mijajlović

13.04.2019.god.

Subota

09:30 h

Kabinet br. III