Tehnički fakultet

Studijski program – Poljoprivreda

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

 

I i II semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

I SEMESTAR

Opšta hemija

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

Kabinet muzike

Osnovi ekonomije

Prof.dr Izet Banda

 

 

 

Kabinet br. I

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budimčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

II SEMESTAR

Klimatologija sa meteorologijom

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

Zoologija

Prof.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Sociologija*

Akademik prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Veliki amfiteatar

IZBORNI PREDMETI

Motori i traktori*

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Kabinet informatike

Statističke metode*

Doc.dr Lidija Vučičević

 

 

 

Kabinet br. I

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

III i IV semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

III SEMESTAR

Mljekarstvo

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

 

Anatomija i fiziologija životinja

Prof.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

Kabinet br. III

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budimčić

 

 

 

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Vahid Puškarević, lektor

 

 

 

Mali amfiteatar

IV SEMESTAR

Botanika

Prof.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

Kabinet br. III

Biohemija

Doc.dr Jasmina Gradaščević – Gubaljević

 

 

 

Kabinet muzike

Pedologija

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

IZBORNI PREDMETI

Pčelarstvo *

Prof.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

Kabinet br. III

Lovstvo *

Prof.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Agrošumarstvo*

Prof.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

V i VI semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

V SEMESTAR

Fiziologija biljaka

Prof.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

Kabinet br. III

Oplemenjivanje i reprodukcija životinja

Prof.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

Kabinet br. III

Mikrobiologija sa parazitologijom

Prof.dr Jasminka H. Halilović

 

 

 

Kabinet br. V

VI SEMESTAR

Genetika

Prof.dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

Kabinet muzike

Poljoprivredna mehanizacija

Prof.dr Zijad Jagodić

 

 

 

 

Agrohemija

Prof.dr Ranka Kubiček

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Ishrana životinja*

Prof.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

Kabinet br. III

Uređenje zemljišne teritorije*

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

Kabinet br. III

Ribarstvo*

Prof.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

 

 

VII i VIII semestar

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

KABINET

VII SEMESTAR

Higijena i prevencija bolesti životinja

Prof.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

Kabinet br. III

Navodnjavanje

Prof.dr Tešo Ristić

 

 

 

Kabinet br. XII

Stočarstvo

Prof.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

Kabinet br. III

VIII SEMESTAR

Povrtlarstvo

Prof.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

Kabinet br. III

Voćarstvo i vinogradarstvo

Prof.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

Kabinet br. III

IZBORNI PREDMETI

Agrobiznis menadžment*

Prof.dr Ferhat Čejvanović

 

 

 

Kabinet br. I

Proizvodnja vina i alkoholnih pića*

Prof.dr Jasminka Sadadinović

 

 

 

Kabinet muzike

Agrarna politika*

Prof.dr Jasmina Mijajlović

 

 

 

Kabinet br. III

Predmeti označeni * su izborni predmeti