Fakultet zdravstvenih nauka

Studijski program – Fizioterapija i radna terapija

*NAPOMENA:

Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

Sve izmjene vezane za rasporeda pratite i na OGLASNOJ TABLI

Od ponuđena dva strana jezika student bira jedan

Od ponuđenih izbornih predmeta student polaže dva (jedan izborni za zimski, jedan izborni za ljetni semestar)

 

I i II semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

I SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Slobodan Marinković

22.01.2021.god.

12.02.2021.god.

Petak

9:00 h

Veliki amfiteatar

Fizika sa biofizikom

Prof.dr Jugoslav Stahov

20.01.2021.god.

10.02.2021.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Fizikalna terapija i rehabilitacija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

19.01.2021.god.

02.02.2021.god.

Utorak

13:00 h

Kabinet fizioterapije

Engleski jezik I

Doc.dr Valentina Budinčić

23.01.2021.god.

06.02.2021.god.

Subota

10:00 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik I

Mr Mebrura Selić, lektor

22.01.2021.god.

08.02.2021.god.

Petak

Ponedjeljak

15:30 h

Veliki amfiteatar

II SEMESTAR

Biologija sa humanom genetikom

Prof.dr. Jasminka H.Halilović

 

 

 

 

Okupaciona terapija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

 

Biomehanika

Prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

 

Kineziologija

Prof.dr Branimir Mikić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Statističke metode*

Doc.dr Slobodan Nićin

 

Sociologija*

Akademik prof.dr. Zoran Milošević

 

Medicinska etika*

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

III i IV semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Haris Huseinagić

22.01.2021.god.

Petak 

13:00 h

Mali amfiteatar

Urgentna medicina

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

20.01.2021.god.

03.02.2021.god.

Srijeda

10:00 h

Veliki amfiteatar

Kinezimetrija

Prof.dr Izudin Tanović

21.01.2021.god.

11.02.2021.god.

Četvrtak

11:00 – 12:30 h

Kabinet br. IV

Engleski jezik II

Doc.dr Valentina Budinčić

23.01.2021.god.

06.02.2021.god.

Subota

11:30 h

Veliki amfiteatar

Njemački jezik II

Mr Mebrura Selić, lektor

22.01.2021.god.

08.02.2021.god.

Petak

Ponedjeljak

16:30 h

Veliki amfiteatar

IV SEMESTAR

Farmakologija sa toksikologijom

Doc.dr Suad Keranović

 

 

 

 

Patologija

Prof.dr Zinaida Karasalihović

 

 

 

 

Protetika i ortotika

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

 

 

 

 

Fizioterapija u reumatologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

26.01.2021.god.

09.02.2021.god.

Utorak

14:00 h

Veliki amfiteatar

Ekologija i higijena radne sredine*

Prof.dr Azijada Beganlić

20.01.2021.god.

03.02.2021.god.

Srijeda

15:00 h

Kabinet br. IV

Zdravstveno pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

V i VI semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

V SEMESTAR

Balneologija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

18.01.2021.god.

01.02.2021.god.

Ponedjeljak

13:00 h

Kabinet fizioterapije

Fizioterapija u pedijatriji

Prof.dr Suada Kapidžić – Duraković

20.01.2021.god.

10.02.2021.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet fizioterapije

Fizioterapija u neurologiji

Prof.dr Suada Kapidžić – Duraković

20.01.2021.god.

10.02.2021.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet fizioterapije

Manuelna masaža

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

25.01.2021.god.

08.02.2021.god.

Ponedjeljak

13:00 h

Kabinet fizioterapije

Stručna praksa I

Prof.dr Fahir Baraković

 

VI SEMESTAR

Fizioterapija u gerijatriji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

 

Fizioterapija u ginekologijii

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

 

 

 

 

Ergonomija i medicina rada

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

 

Stručna praksa II

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija zdravstvene zaštite*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

Mentalno zdravlje*

Prof.dr Fahir Baraković

28.01.2021.god.

11.02.2021.god.

Četvrtak

11:00 h

Kabinet br. XI

Prevencija i rano otkrivanje raka*

Prof.dr. Sanda Pribić

20.01.2021.god.

03.02.2021.god.

Srijeda

11:00 h

Mali amfiteatar

Predmeti označeni * su izborni predmeti

 

VII i VIII semestar

 

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Kabinet

VII SEMESTAR

Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji

Prof.dr Suada Kapidžić - Duraković

20.01.2021.god.

10.02.2021.god.

Srijeda

12:00 h

Kabinet fizioterapije

Fizioterapija u palijativnoj medicini i onkologiji

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

19.01.2021.god.

02.02.2021.god.

Utorak

13:00 h

Kabinet fizioterapije

Neurologija i pridružena njega

Prof.dr Harun Brkić

26.01.2021.god.

12.02.2021.god.

Utorak

Petak

15:00 h

Kabinet br. IV

Stručna praksa III

Prof.dr Fahir Baraković

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Elektroterapija

Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić

 

 

 

 

Sportski turizam i wellness

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof.dr Halid Žigić

 

Osnovi biomedicine*

Prof.dr Fahir Baraković

28.01.2021.god.

11.02.2021.god.

Četvrtak

11:00 h

Kabinet br. XI

Epidemiološke metode u medicini*

Prof.dr Munevera Osmić

 

 

 

 

Predmeti označeni * su izborni predmeti