Prof. dr Izet Banda


Međunarodna ekonomija – kolokvij održan 10.12.2022. godine.

Redni broj Broj indeksa  Broj bodova Ocjena
1. 002/21-RR 70 7
2. 004/21-RR 61 6
3. 009/22-MP/V 72 7
4. 003/21-MP/V 71 7
5. 008/21-OSE/V 76 8

IN MEMORIAM Doc. dr Goran Pejičić (15.06.1968. – 9.12.2022.)


Tužnog srca objavljujemo vijest da je naš uvaženi profesor dr. Goran Pejičić iznenada preminuo dana 9.12.2022. godine. Profesor Pejičić bio je veoma uvažen od strane kolektiva Evropskog univerziteta i svojih studenata.

Doc. dr Goran Pejičić rođen je 15.06.1968. godine u Gradačcu, opština Gradačac. Osnovnu školu završio je u Crkvini, opština Bosanski Šamac, kao i srednju Građevinsko-tehničku školu. Upisuje Građevinski fakultet u Subotici – smjer Konstrukcije 2006. godine a 2007. godine upisuje i Fakultet za graditeljski menadžment u Beogradu. U aprilu 2010 diplomira na Fakultetu za graditeljski menadžment i stiče zvanje inženjer građevinarsta-bachelor. U martu 2011. godine u Subotici na Građevinskom fakultetu – smjer Konstrukcije, modul stambeno projektovanje stiče zvanje master inženjer građevinarstva.

Dana 10.06.2014. godine odbranio je doktorsku disertaciju na Fakultetu za graditeljski menadžment na univerzitetu ,,Union –Nikola Tesla“ u Beogradu na studijskom programu Menadžment održivog razvoja, i to pod nazivom ,,Analitički pristup metodologiji upravljanja projektima u građevinarstvu“, i na taj način stekao zvanje DOKTOR NAUKA –MENADŽMENT I BIZNIS.

Odlukom Senata Univerziteta ,,Union-Nikola Tesla“ u Beogradu izabran je u naučnonastavno zvanje docenta za užu naučnu oblast ,,Projektovanje i konstrukcije“.

Na Evropskom univerzitetu Brčko distrikt je 2012. godine upisao doktorske studije na studijskom programu Građevinarstvo. Dana 25.11.2016. godine odbranio je doktorsku disertaciju na Tehničkom fakultetu – Evropskog univerziteta Brčko distrikt u Brčkom pod nazivom ,,Ekspertni sistemi u funkciji snabdijevanja gradilišta građevinskim materijalima “ i stekao zvanje DOKTOR TEHNIČKIH NAUKA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA. Dana 17.03.2017. godine odlukom Senata Evropskog univerziteta Brčko distrikt u Brčkom izabran je u naučnonastavno zvanje docenta za užu naučnu oblast Opšte građevinarstvo i užu naučnu oblast Konstrukcije.

Radnu karijeru počeo je u SOUR-u ,,UTVA ,,OOUR-u ,,Čelične Konstrukcije“ Šamac 1988. godine. Obavljao poslove u šefa gradilišta, a od 1991. godine na istim poslovima raspoređen u PGP ,,Zrnić ,, Gradačac. U periodu od 1993-1997. godine raspoređen je na poslove samostalnog stručnog konsultanta za oblast građevinarstva u PPiUZZ ,,Napredak“ Šamac. Od devedestih godina posjedovao je vlastitu firmu za građevinarstvo i inženjering. Od strane Ministarstva pravde Republike Srpske 2011.godine postavljen za vještaka arhitektonsko-građevinske struke, gdje je bio angažovan na poslovima vještačenja i procjena nekretnina. Ministarstvo za urbanizam, ekologiju i prostorno planiranje Republike Srpske izdalo mu je licencu za izvođenje, projektovanje, reviziju i nadzor nad građevinskim objektima. Bio je angažovan u komisijama tehničkog prijema građevinskih objekata u više opština. Naučnim radom se bavi od 2010. godine. Objavio je značajan broj stručnih i naučnih radova iz oblasti građevinarstva u međunarodnim časopisima i vodećim nacionalnim časopisima, kao i okruženja, a koautor je i tri udžbenika iz srodnih oblasti.

Sahrana pokojnika obaviće se u nedjelju, 11.12.2022. godine u 13 sati u Crkvini.

Porodici i prijateljima pokojnika izjavljujemo najiskrenije saučešće.