Doc. dr Halida Mahmutbegović – Poljaković


Farmaceutska hemija I

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 003/19-FA 95 10
2. 016/21-FA 87 9

Farmaceutska hemija II

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 019/18-FA Ne zadovoljava
2. 015/18-FA Nezadovoljava

Farmakoterapija u praksi

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 005/21-DrFA/V 95 10

Napomena: Upis ocjena za studente koji su položili održaće se 22.02.2023.u 16:00 h.

Prof. dr Ranka Kubiček


Rezultati ispita održanih 26.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 001/22-ST 9
2. 016/22-FA 8
3. 010/22-FA 6
4. 014/22-FA 6
5. 006/22-ST 6
6. 007/22-ST 6
7. 003/22-FA 5
8. 040/22-FA/V 5
9. 002/22-MF 9
10. 008/22-MF 9
11. 001/22-MF 8
12. 006/22-MF 8
13. 003/22-MF 8
14. 004/22-MF 7
15. 009/22-MF 7
16. 015/22-MF 7

Doc. dr Dario Galić


Zaštita od zračenja – ispit održan 21.01.2023. godine.

21.01.2023. pismeni ispit    
r.br. broj indeksa seminar bodovi postotak ocjena prosjek prijedlog
1. 012/22-RA/V   34 87% 9 9 9
2. 003/22-RA/V   36 92% 9 9 9
3. 008/22-RA/V   37 95% 9 9 9
4. 002/22-RA   31 79% 8 8.5 9
5. 002/22-RA/V   35 90% 9 9 9

 

Rezultati ispita iz predmeta: Krivično procesno pravo, Forenzika u krivičnom postupku, Kriminologija


Krivično procesno pravo – ispit održan 25.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 007/20-OP/V 7
2. 002/21-OP/V 6
3. 003/20-FO 6
4. 003/20-OP/V 7
5. 004/20-OP 5
6. 004/17-OP 6

Forenzika u krivičnom postupku – ispit održan 25.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 015/19-OP/V 6
2. 001/19-OP/V 5
3. 004/19-FO 7
4. 009/19-FO 6
5. 007/21-OP/V 5

Kriminologija – ispit održan 25.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 007/20-OP/V 7
2. 002/21-OP/V 8
3. 003/21-FO 5
4. 002/21-FO 7
5. 004/20-OP 7

Prof. dr Jasminka Sadadinović


Farmaceutska terminologija – ispit održan 19.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa  Ocjena
1. 011/18-FA 7
2. 020/18-FA/V 7
3. 001/18-FA/V 7

Napomena: Upis ocjene 03.02.2023. godine, studenti sa brojem indeksa 015/18-FA, 034/18-FA, 019/18-FA na usmeni 03.02.2023. godine u 14.00 sati.