Doc. dr Enes Mujić- Obavještenje za studente


Studenti koji slušaju predmete Inženjersko crtanje i Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom na predavanja je potrebno da donesu sljedeći pribor:

-sveska A4 format bez linija ,tanja
-grafitna olovka i gumica
-2 raznougla trougla i uglomjer
– šestar i krivuljari.

Obavještenje za javnost Ekonomskog fakulteta za dan 11.10.2022. godine


I

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom „Budžet grada Tuzle za fiskalnu 2021. godinu kandidatkinje Aleksandre Ivković, studenta magistarskih studija na studijskom programu Ekonomija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 16.09.2022. godine do 30.09.2022. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Ekonomskog fakulteta rješenjem broj: 04/02-64-1/22 od 10.10.2022. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za dan 12.10.2022. godine sa početkom u 11:00 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

Doc. dr Dario Galić


Zaštita od zračenja – ispit održan 30.09.2022. godine

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 029/17-RA 5

Student je osim pismenog dužan napraviti i seminarki rad.

Student se treba sa profesorom dogovoriti za temu seminarskog rada.