Prof.dr Jasminka Sadadinović


Industrijska proizvodnja lijekova- ispit obavljen 28.01.2022.godine

          Br. indexa                          ocjena

 1. 015/18-FA                                7
 2. 008/20-FA/V                            8
 3. 009/18-FA                                5
 4. 020/18-FA                                5
 5. 019/18-FA                                5

Prirodna ljekovita sredstva- ispit obavljen 28.01.2022.godine

 1. 001/20-FA                                6

Upis ocjene u srijedu 09.februara u 10.00 sati.

 

AKREDITACIJA EVROPSKOG UNIVERZITETA BRČKO DISTRIKTA


Obavještavamo studente, kao i ostala zainteresovana lica da je visokoškolskoj ustanovi Evropski univerzitet Brčko distrikt BiH izdato rješenje o institucionalnoj akreditaciji.

Podsjećamo da je Univerzitet dana 27.12.2013. godine podnio zahtjev za akreditaciju. Pošto postupak za akreditaciju visokoškolskih ustanova tada nije bio regulisan zakonom, visokoškolske ustanove se nisu mogle ni reakreditovati. Tadašnja vlast nije pokazivala zanimanje za ovaj problem. Tek izmjenama Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH iz 2018. godine, omogućeno je visokoškolskim ustanovama da se reakredituju.

Dozvolu za rad Evropskom univerzitetu izdalo je Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta pod brojem predmeta UP-I-37000204/11, broj akta 0285RG-001/11 od 28.12.2011. godine. Navedenim aktom, koji predstavlja licencu i prvu akreditaciju Univerziteta, izdata je i dozvola za izvođenje studijskih programa. Prva akreditacija važila je sve do izdavanja rješenja o akreditaciji, što znači da su sve diplome koje je izdao Univerzitet do sada, validne. Ovo je potvrđeno i članom 19 stav 4 Zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta“, broj 29/18), kojim je propisano da „…licenca i akreditacija … važi do rješavanja po zahtjevu za licencu i akreditaciju koji je podnesen prije stupanja na snagu ovog zakona, a u roku koji je određen Zakonom o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 30/09) i rješavat će se u skladu s odredbama ovog zakona….” Na ovaj način nedvosmisleno je utvrđeno zakonom da licenca i akreditacija Evropskog univerziteta važi, sve dok se ne riješi po zahtjevu za reakreditaciju. Kao što se vidi, Evropski univerzitet Brčko distrikt od osnivanja do danas, ima urednu dozvolu za rad.

Tokom postupka akreditacije pojedina službena lica organa zaduženih za ovaj postupak prema Evropskom univerzitetu se nisu ophodila u skladu sa zakonom. Zloupotrebljavajući svoj službeni položaj ta lica su odugovlačila postupak akreditacije nanoseći na taj način štetu kako Univerzitetu, tako i studentima. Postupak akreditacije Evropskog univerziteta potrajao je više od 8 godina, ne krivicom Univerziteta, te se iz tog razloga zahvaljujemo studentima koji su vjerovali u svoj Univerzitet, kao i ostalim prijateljima Univerziteta. Žalosno je ako jedan upravni postupak traje više od mjesec dana, a kamo li 8 godina i više. Ovo sve ukazuje na nestabilnost pravnog poretka. Mi ostajemo čvrsti u nastojanju da ispunimo svoju viziju i misiju i da doprinesemo razvoju ove društvene zajednice kako se ovakve stvari u budućnosti ne bi više dešavale.

Rješenje o akreditaciji uslijedilo je nakon što je kompetentna Komisija koja se sastoji od domaćih i međunarodnih stručnjaka, ocijenila 10 kriterijuma u radu ove ustanove, i to:

 • Politika osiguranja kvaliteta;
 • Izrada i odobravanje programa;
 • Učenje, podučavanje i vrednovanje usmjereni na studenta;
 • Upis i napredovanje studenata, priznavanje i certificiranje;
 • Nastavno osoblje;
 • Resursi za učenje i podrška studentima;
 • Upravljanje informacijama;
 • Informisanje javnosti;
 • Kontinuirano praćenje i periodična revizija programa, i
 • Periodično vanjsko osiguranje kvaliteta.

Prilikom ocjene ispunjenosti ovih kriterijuma, Komisija je Evropskom univerzitetu dala visoke ocjene, i to šest kriterijuma je potpuno ispunjeno, a 4 su znatno ispunjena.

Akreditovani su sljedeći fakulteti na Evropskom univerzitetu, i to:

 • Pravni fakultet;
 • Ekonomski fakultet;
 • Pedagoški fakultet;
 • Tehnički fakultet:
 • Fakultet politčkih nauka, i
 • Fakultet za medicinu, farmaciju i zdravstvo.

                                                                                        R E K T O R

                                                                    Prof. dr. Radoslav Galić, emeritus

Rješenje o akreditaciji