PROSLAVA XIII GODIŠNJICE RADA EVROPSKOG UNIVERZITETA BRČKO DISTRIKT


 • Na Evropskom univerzitetu je u petak, 12.01.2024. godine, održana Svečana akademija povodom proslave Dana Univerziteta i time je obilježeno trinaest godina uspješnog rada Univerziteta. Proslava je upriličena u veseloj atmosferi gdje su, pored studenata i članova njihovih porodica, bili prisutni i brojni gosti iz javnog života Brčko distrikta i susjednih opština i kantona. Ceremonija je otvorena slušanjem studentske himne Gaudeamus igitur.
 • Prisutnima se pozdravnim govorom obratio rektor prof. dr. Radoslav Galić, koji se osvrnuo na rezultate rada Univerziteta i nagovijestio skoro preseljenje u nove prostorije. Posebno je naglasio da Univerzitet uspješno izvodi sve programe u skladu sa dobijenom institucionalnom akreditacijom, te da bilježi rast broja upisanih studenata. Ovo je najbolji pokazatelj kvaliteta
 • Posebnu poruku je uputio studentima koji su došli da budu promovisani u svoja nova zvanja. Kazao je da je za nastavnike ova svečanost potvrda vrijednosti našeg rada tokom 13 godina postojanja Evropskog univerziteta, a za njih je to istodobno završetak jedne i početak druge etape života. No, i jedni i drugi su svjesni, a posebno na današnji dan, Einsteinove misli „Put bez zapreka vjerovatno ne vodi nikamo“.  Dodao je da, ako bi se sudilo po savladanim preprekama, „…i mi i Vi smo naše puteve prešli uspješno“.
 • Nakon pozdravnog govora rektora Univerziteta, obratili su se i gradonačelnik Brčko distrikta BiH dr. Zijad Nišić, dogradonačelnik Brčko distrikta BiH doc. dr. Anto Domić, kao i šef Pododjeljenja za visoko obrzaovanje i nauku doc. dr. Aleksandar Maksimović.
 • Na Evropskom univerzitetu ove godine promovisana su 3 doktora nauka, i to:
 1. Dr. Indira Dajić – Hukić – doktor farmaceutskih nauka

Dr. Indira Dajić – Hukić je dana 29.04.2023. godine odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom Savremeni problemi u antibiotskoj terapiji, pred Komisijom u sastavu:

1. akademik prof. dr. Rudika Gmajnić, predsjednik Komisije;

2. prof. dr. Branimir Marjanović, mentor;

3. prof. dr. Ranka Kubiček, član Komisije, te time stekla pravo na akademsko naučno zvanje doktor farmaceutskih nauka.

 • Rođena je 8.07.1967. godine u Brčkom, Bosna i Hercegovina.
 • Veterinarski fakultet završila je na Univerzitetu u Sarajevu 1991 godine.
 • Magistarski rad na temu „Uticaj različitih postupaka konzerviranja i tehnološkog procesa prerade na kvalitet, higijensku ispravnost i održivost Brčanskog pršuta“ pod mentorstvom prof. dr. Faruka Čaklovice, odbranila je na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu dana 19.02.2001 godine, i stekla akademsko zvanje magistra veterinarskih nauka iz naučne oblasti higijena i tehnologija živežnih namirnica animalnog porijekla.
 • U toku svoje profesionalne karijere obavljala je poslove terenskog veterinara, ovlaštenog veterinarskog inspektora, profesora veterinarske grupe predmeta u srednjoj školi, kao i graničnog veterinarskog inspektora.
 • Objavila je nekoliko stručnih radova, a posjeduje i brojne certifikate o stručnom usavršavanju.

2. Dr. Mirela Redžić – doktor stomatoloških nauka

Dr. Mirela Redžić je dana 22.12.2023. godine odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom iPRF u dentalnoj medicini, pred Komisijom u sastavu:

1. akademik prof. dr. Rudika Gmajnić, predsjednik Komisije;

2. prof. dr. Adem Salihagić, mentor;

3. prof. dr. Dobrila Regoje, član Komisije, te time stekla pravo na akademsko naučno zvanje doktor stomatoloških nauka.

 • Rođena je 19.09.1991. godine u Cazinu, Bosna i Hercegovina.
 • Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli završila je studije medicine 2014. godine.
 • Od 2016. godine je član Ljekarske komore Tuzlanskog kantona kao doktor medicine.
 • Još za vrijeme studiranja pomagala je svom suprugu u njegovoj stomatološkoj ordinaciji, te se kroz taj rad javlja ljubav prema stomatologiji koju uporedo završava na Evropskom univerzitetu 2016. godine.
 • 2021. godine otvara vlastitu stomatološku ordinaciju.
 • Na Fakultetu za medicinu, farmaciju i zdravstvo EUBD izabrana je za višeg asistenta, gdje aktivno izvodi vježbe na studijskom programu Stomatologija.
 • Učesnik je brojnih predavanjima i edukacija iz oblasti estetske stomatologije i endodoncije, za šta i posjeduje certifikate.
 • Učesnik je Kongresa stomatologije na nivou Federalne stomatološke komore čiji je i sama član od 26.08.2017. godine, kao kongrese i edukacije sa međunarodnim učešćem.
 • Dobitnik je zlatne plakete za poseban doprinos u razvoju stomatologije na EUBD. 

3. Dr. Alma Hajrić – Čaušević  – doktor nauka iz oblasti socijalnog rada

Dr. Alma Hajrić – Čaušević je dana 7.10.2023. godine odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom Uloga i značaj socijalne politike prema civilnim žrtvama rata u Federaciji Bosne i Hercegovine, pred Komisijom u sastavu:

1. akademik prof. dr. Nedeljko Stanković, predsjednik Komisije;

2. prof. dr. Sena Družić, mentor;

3. prof. dr. Kemal Brkić, član Komisije, i

time stekla pravo na akademsko naučno zvanje doktor nauka iz oblasti socijalnog rada.

 • Rođena je 4.06.1983. godine u Splitu, Republika Hrvatska.
 • Diplomirala je 2008. godine na Odsjeku za Socijalni rad na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i stekla stručno zvanje Bakalaureat/Bachelor Socijalnog rada.
 • Od 2009. godine zaposlena je u Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu u zvanju višeg stručnog saradnika.
 • 2011. godine na Odsjeku za Socijalni rad Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu odbranila je magistarsku tezu na temu: „Socijalna isključenost žena civilnih žrtava rata u Kantonu Sarajevo (2000-2008. godina)“.
 • Učesnik je brojnih domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih konferencija, skupova i okruglih stolova, koautor jedne knjige i nekoliko naučnih i stručnih radova.
 • Član je tima tri naučnoistraživačka projekta od značaja za razvoj socijalne politike i za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava.

U ime promovisanih doktora obratila se dr. Alma Hajrić – Čaušević, istaknuvši da je posebna čast i zadovoljstvo prisustvovati današnjem svečanom događaju kojim se završava postupak sticanja akademskog zvanja doktora nauka. „Ovo je naš početak u neprestanom sticanju znanja i podučavanju drugih; nastavak rada i primjena istog u različitim životnim oblastima. Na nama je odgovornost da činimo najbolje za nauku, umjetnost, za društvo i akademsku zajednicu, da se časno i pošteno bavimo svojom strukom držeći se plemenitosti znanja kao osnovne vodilje kroz život i karijeru“, kazala je, između ostalog, doktorica Harjić – Čaušević.

Akademik prof. dr. Nedeljko Stanković, predsjednik Savjeta Univerziteta, iskoristio je ovu prigodi da nagradi zlatnim plaketama za rad i trud profesore koji su dali poseban doprinos u razvoju nauek u prethodnoj godini, i to:

 • prof. dr. Milun Petrović –plaketa za poseban doprinos razvoju tehničkih nauka na Evropskom univerzitetu.
 • prof. dr. Dragan Tančić–plaketa za poseban doprinos razvoju političkih nauka na Evropskom univerzitetu.
 • Prof. dr. Nermin Mulaosmanović–plaketa za poseban doprinos razvoju psiholoških nauka na Evropskom univerzitetu.

Već je tradicionalno postalo da Evropski univerzitet njaboljim studentima na svim fakultetima uručuje zlatne plakete. Dobitnici zlatnih plaketa ove godine su sljedeći studenti, i to:

 • Jasmin Konjić dobitnik je zlatne plakete za najbolji postignuti uspjeh na Univerzitetu u akademskoj 2022/23. godini.
 • Ljubica Piljić dobitnik je zlatne plakete za najbolji postignuti uspjeh na Pedagoškom fakultetu u akademskoj 2022/23. godini.
 • Silma Hamidović dobitnik je zlatne plakete za najbolji postignuti uspjeh na Tehničkom fakultetu u akademskoj 2022/23. godini.
 • Jovana Cvjetković dobitnik je zlatne plakete za najbolji postignuti uspjeh na Fakultetu za medicinu, farmaciju i zdravstvo u akademskoj 2022/23. godini.
 • Ankica Šavija dobitnik je zlatne plakete za najbolji postignuti uspjeh na Ekonomskom fakultetu u akademskoj 2022/23. godini.
 • Sajra Ramić dobitnik je zlatne plakete za najbolji postignuti uspjeh na Pravnom fakultetu u akademskoj 2022/23. godini.
 • Adrijana Novaković dobitnik je zlatne plakete za najbolji postignuti uspjeh na Fakultetu političkih nauka u akademskoj 2022/23. godini.

Na kraju manifestacije svršenim studentima I i II ciklusa na svih 6 fakulteta dekani su uručili njihove diplome. Na licima studenata, kao i članova njihovih porodica bili su osmjesi što su napokon bili u prilici da preuzmu svoje diplome za koje su naporno radili i učili.  Simboličnim bacanjem kape, svršeni studenti proslavili su završetak svojih studija. Druženje je nastavljeno u holu Univerziteta uz prigodan koktel i zakusku.

« of 2 »