Izlaganje rada naših profesora na XXIII Kongresu Udruženja kardiologa Srbije sa međunarodnim učešćem u Beogradu


Na održanom XXIII Kongresu Udruženja kardiologa Srbije sa međunarodnim učešćem u Beogradu održanom od 22.10.do 24.10. 2021. godine naši profesori su usmeno prezentirali  originalni rad pod naslovom „ Comorbidities and coronavirus (covid-19)as risk factorsfor atrium fibrillation“. Prezentator rada bio je Dr sci. med. Mirsad Selimović, internista, kardiolog u 17 sati i 15 minuta 22.10. 2021. godine. Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka prof. dr Fahir Baraković i dekan Medicinskog fakulteta prof. dr Mithat Tabaković su kao koautori dali značajan doprinos u koncipiranju, istraživanju i pisanju rada. Rad je zauzeo značajno visoku konačnicu jer je svrstan na prvo mjesto ove sesije.