Radovi studenata


Radovi studenata se mogu naći i pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla

II ciklus studija


Ime i prezime studenta Fakultet Tema
Fuad Hasanović Tehnički fakultet Uticaj informaciono – komunikacionih tehnologija u svakodnevnom životu
Fahrudin Budnjo Fakultet političkih nauka Teorijska određenja rata, organizovanog kriminala i terorizma
Vladimir Uremović Tehnički fakultet Upravljanje glavnim prometnim pravcima grada Osijeka
Fahreta Brašnjić Fakultet političkih nauka Uloga žene u kreiranju javne politike u Bosni i Hercegovini
Marko Obradović Tehnički fakultet Operativna gotovnost u funkciji rezervnih djelova
Nazif Nikšić Tehnički fakultet Analiza deformacija lučne betonske brane Ubla
Maid Čaušević Tehnički fakultet Primjena informacionih tehnologija u mrežnoj infrastrukturi
Jasmin Halilčević  Fakultet političkih nauka Raspodjela moći u međunarodnim odnosima sa implikacijom na Bosni u Hercegovinu
Naida H. Ađulović Tehnički fakultet Ispitivanje karakteristika očvrslih betona
Anto Dujaković Tehnički fakultet Usklađivanje podataka katastra i zemljišne knjige
Drago Rozić Tehnički fakultet Uticaj digitalnog modela reljefa u urbanističko prostornom planiranju – primjer novo naselje Ivanica
Damir Zovko Tehnički fakultet Značaj računarske grafike za uspostavu suvremenog katastarskog sustava
Tade Drljo Tehnički fakultet Projektovanje geodetskih radova sa posebnim osvrtom na tačnost metoda određivanja zemljanih masa
Ismira Gušić Ekonomski fakultet Cijena kao element stvaranja konkurentske pednosti i uticaji njene promjene na ponašanje potrošača
Senad Alić Fakultet političkih nauka Političko komuniciranje i izborni proces
Sulejman Đulović Fakultet političkih nauka  Terorizam kao metod i sredstvo geopolitičke borbe i njegova prevencija
Damir Srabović Fakultet političkih nauka Bezbjednosni aspekti angažovanja oružanih snaga Bosne i Hercegovine u vanrednim sistuacijama
Goran Radulović Fakultet zdravstvenih nauka Uticaj vitamina E u metabolizmu čovjeka
Petra Tešanović  Fakultet zdravstveih nauka Nuspojave antidijabetika – mogućnost trovanja
Selena Kurtić Tehnički fakultet Dijagnosticiranje bolesti kože na osnovu otiska prsta
Asja Mehić Pravni fakultet Finansiranje terorizma sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu
Katarina Lacković Foruglaš Pedagoški fakultet Vektorski prostori i podprostori
Darko Pilipović Fakultet političkih nauka Uticaj novog svjetskog poretka na sigurnosnu politiku Bosne i Hercegovine
Ismet Arnautović Fakultet političkih nauka Međuzavisnost između finansiranja političkih partija i odbrambenog sistema Bosne i Hercegovine
Muharem Huremović Fakultet političkih nauka Perspektive saradnje Bosne i Hercegovine i NATO saveza sa posebnim osvrtom na problem i ostvarene ciljeve
Nedžad Nezirić Tehnički fakultet Značaj izrade savremenog katastra komunalnih uređaja u općini Jablanica
Irma Salkić Tehnički fakultet Određivanje naponskog i deformacijskog stanja na elementima konstrukcije
Darko Pandža Tehnički fakultet Primjena GIS tehnologije – praktičan pimjer formiranja baze podataka naselja Vihovići u svrhu prostornog planiranja