Obavještenje za javnost Fakulteta političkih nauka za dan 28.11.2023. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom “Politički uticaj na policiju“ kandidata Željka Pantića, studenta II ciklusa studija na studijskom programu Politologija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi XVIII hrvatske brigade 8.

Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 24.11.2023. godine


I

Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom Uticaj prediktivnih faktora rizika na nastanak i razvoj atrijalne fibrilacije kandidatkinje dr. Zane Đulović Jusić, studenta doktorskih studija na studijskom programu Biomedicina i zdravstvo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi XVIII hrvatske brigade 8.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 21.11.2023.godine


I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Skladištenje lijekova u apotekamakandidata Nadira Hasanovića, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 01.11.2023. godine do 15.11.2023. godine, bio na uvidu javnosti, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-617-1/23 od 20.11.2023. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 23.11.2023. godine sa početkom u 13:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.

Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 17.11.2023. godine


Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom nazivom „Konverzija laparoskopske u klasičnu holecistektomiju” kandidata Bakira Helića, studenta doktorskog studija na Medicinskom fakultetu, studijskog programa Biomedicina i zdravstvo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 01.11.2023. godine do 15.11.2023. godine, nije bilo primjedbi. 

Rektor Univerziteta rješenjem broj: 01-1562-1/23 od 16.11.2023. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za dan 18.11.2023. godine sa početkom u 10:30 sati u malom  amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici XVIII hrvatske brigade 8.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 15.11.2023. godine


Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Preventivni i restaurativni postupci kod ranog dječijeg karijesa“ kandidatkinje Ines Durmić, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Stomatologija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi XVIII hrvatske brigade 8.