Akti Univerziteta


 1. Statut Evropskog univerziteta Kallos
 2. Statut Evropskog univerziteta Kallos – izmjene i dopune
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 20.04.2018. godine
 4. Etički kodeks
 5. Strategija razvoja Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla za period 2015. – 2020. godine
 6. Strategija razvoja Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla za period 2021. – 2025. godine
 7. Strategija obezbjeđenja kvaliteta za period 2015. – 2020. godine
 8. Strategija osiguranja kvaliteta za period 2021. -2025. godine
 9. Pravilnik o samovrednovanju i osiguranju kvaliteta
 10. Pravilnik o evaluaciji kvaliteta rada Univerziteta, nastavnog procesa, studijskih programa i učesnika u nastavnom procesu anketiranja
 11. Pogram razvoja Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla za period 2021.-2025. godina
 12. Pravilnik o zaštiti na radu
 13. Pravilnik o zaštiti od požara Univerziteta
 14. Pravilnik o cijeni usluga koje se naplaćuju na Univerzitetu
 15. Pravila studiranja I ciklus
 16. Pravila studiranja II ciklus
 17. Pravila studiranja III ciklus
 18. Pravila o izmjenama pravila studiranja na I ciklusu studija
 19. Pravila o izmjenama pravila studiranja na II ciklusu studija
 20. Pravila o izmjenama pravila studiranja na III ciklusu studija
 21. Pravilnik o formi, grafičkim standardima za izradu i sadržaju diplome i dodatka diplome koje izdaje Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla
 22. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenta
 23. Poslovnik o radu Senata
 24. Godišnji raspored rada
 25. Godišnji raspored rada za akdemsku 2016/17. godinu
 26. Godišnji raspored rada za akademsku 2017/18. godinu
 27. Godišnji raspored rada za akademsku 2018/19. godinu
 28. Godišnji raspored rada za akademsku 2019/20. godinu
 29. Godišnji raspored rada za akademsku 2020/21. godinu
 30. Finansijski plan za 2015. godinu
 31. Akcioni plan za unapređenje resursa za učenje i podršku studentima za period od 2016. do 2020. godine
 32. Akcioni plan za unapređenje resursa za učenje i podršku studentima za period od 2021. do 2025. godine
 33. Plan invenstiranja u resurse za period od 2016. – 2020. godine
 34. Plan investiranja u resurse za period od 2021. – 2025. godine
 35. Upisna politika za 2015/16 akademsku godinu
 36. Upisna politika za 2016/17 akademsku godinu
 37. Upisna politika za 2017/18 akademsku godinu
 38. Upisna politika za 2017/18 akademsku godinu
 39. Upisna politika za 2018/19 akademsku godinu
 40. Upisana politika za 2019/20 akademsku godinu
 41. Upisna politika za 2020/21 akademsku godinu
 42. Upisna politika za 2020/21 akademsku godinu
 43. Odluka o visini školarine za 2015/16 akademsku godinu
 44. Odluka o visini školarine za 2016/17 akademsku godinu
 45. Odluka o visini školarine za 2017/18 akademsku godinu
 46. Odluka o visini školarine za 2017/18 akademsku godinu
 47. Odluka o visini školarine za 2018/19 akademsku godinu
 48. Odluka o visini školarine za 2019/20 akademsku godinu
 49. Odluka o visini školarine za 2020/21 akademsku godinu
 50. Odluka o visini participacije za studente koji obnavljaju godinu
 51. Program razvoja kadra i analiza potreba za nastavnim kadrom za period od 2015. do 2020. godine
 52. Izvještaj o radu komisije za osiguranje kvaliteta u akademskoj 2015/16. godini
 53. Odluka o obrazovanju Univerzitetskog centra za razvoj vještina i karijere
 54. Odluka o formiranju Savjeta Univerzitetskog centra za razvoj vještina i karijere
 55. Odluka o imenovanju direktora Univerzitetskog centra za razvoj vještina i karijere
 56. Odluka o imenovanju Komisije za osiguranje kvaliteta
 57. Odluka o izmjenama odluke o imenovanju komisije za osiguranje kvaliteta
 58. Odluka o imenovanju komisija ze osiguranje kvaliteta
 59. Odluka o imenovanju kontakt osobe Univerziteta u postupku akreditacije Univerziteta
 60. Odluka o imenovanju koordinatora procesa evaluacije rada Univerziteta, nastavnog procesa, studijskih programa i učesnika u nastavnom procesu anketiranjem
 61. Odluka o imenovanju komisije za izradu samoevaluacijskog izvještaja
 62. Odluka o imenovanju komisije za izradu Strategije razvoja Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla za period 2015. – 2020. godine
 63. Odluka o imenovanju Komisije za popis osnovnih sredstava i inventara Evropskog univerziteta
 64. Odluka o usvajanju izvještaja Komisije za popis osnovnih sredstava i inventara Evropskog univerziteta
 65. Uputstvo o provođenju stručne prakse
 66. Uputstvo o postupku prijave i odbrane završnog rada
 67. Odluka o izmjeni i dopuni nastavnog plana i programa studijskog programa Farmacija
 68. Odluka senata o bezuslovnom prelasku
 69. Odluka senata o poništenju konkursa
 70. Odluka o proglašenju ništavnim indeksa
 71. Odluka o proglašenju ništavnim indeksa
 72. Odluka o proglašenju ništavnim indeksa
 73. Odluka o proglašenju ništavim indeksa
 74. Odluka o proglašenju ništavim indeksa
 75. Odluka o proglašenju ništavim indeksa
 76. Nomenklatura univerziteta