Akti Univerziteta


 1. Statut Evropskog univerziteta Kallos
 2. Statut Evropskog univerziteta Kallos – izmjene i dopune
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 20.04.2018. godine
 4. Etički kodeks
 5. Strategija razvoja Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla za period 2015. – 2020. godine
 6. Strategija obezbjeđenja kvaliteta za period 2015. – 2020. godine
 7. Pravilnik o samovrednovanju i osiguranju kvaliteta
 8. Pravilnik o evaluaciji kvaliteta rada Univerziteta, nastavnog procesa, studijskih programa i učesnika u nastavnom procesu anketiranja
 9. Pravilnik o zaštiti na radu
 10. Pravilnik o zaštiti od požara Univerziteta
 11. Pravilnik o cijeni usluga koje se naplaćuju na Univerzitetu
 12. Pravila studiranja I ciklus
 13. Pravila studiranja II ciklus
 14. Pravila studiranja III ciklus
 15. Pravila o izmjenama pravila studiranja na I ciklusu studija
 16. Pravila o izmjenama pravila studiranja na II ciklusu studija
 17. Pravila o izmjenama pravila studiranja na III ciklusu studija
 18. Pravilnik o formi, grafičkim standardima za izradu i sadržaju diplome i dodatka diplome koje izdaje Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla
 19. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenta
 20. Poslovnik o radu Senata
 21. Godišnji raspored rada
 22. Godišnji raspored rada za akdemsku 2016/17. godinu
 23. Godišnji raspored rada za akademsku 2017/18. godinu
 24. Godišnji raspored rada za akademsku 2018/19. godinu
 25. Godišnji raspored rada za akademsku 2019/20. godinu
 26. Godišnji raspored rada za akademsku 2020/21. godinu
 27. Finansijski plan za 2015. godinu
 28. Akcioni plan za unapređenje resursa za učenje i podršku studentima za period od 2016. do 2020. godine
 29. Plan invenstiranja u resurse za period od 2016. – 2020. godine
 30. Upisna politika za 2015/16 akademsku godinu
 31. Upisna politika za 2016/17 akademsku godinu
 32. Upisna politika za 2017/18 akademsku godinu
 33. Upisna politika za 2017/18 akademsku godinu
 34. Upisna politika za 2018/19 akademsku godinu
 35. Upisana politika za 2019/20 akademsku godinu
 36. Upisna politika za 2020/21 akademsku godinu
 37. Upisna politika za 2020/21 akademsku godinu
 38. Odluka o visini školarine za 2015/16 akademsku godinu
 39. Odluka o visini školarine za 2016/17 akademsku godinu
 40. Odluka o visini školarine za 2017/18 akademsku godinu
 41. Odluka o visini školarine za 2017/18 akademsku godinu
 42. Odluka o visini školarine za 2018/19 akademsku godinu
 43. Odluka o visini školarine za 2019/20 akademsku godinu
 44. Odluka o visini školarine za 2020/21 akademsku godinu
 45. Odluka o visini participacije za studente koji obnavljaju godinu
 46. Program razvoja kadra i analiza potreba za nastavnim kadrom za period od 2015. do 2020. godine
 47. Izvještaj o radu komisije za osiguranje kvaliteta u akademskoj 2015/16. godini
 48. Odluka o obrazovanju Univerzitetskog centra za razvoj vještina i karijere
 49. Odluka o formiranju Savjeta Univerzitetskog centra za razvoj vještina i karijere
 50. Odluka o imenovanju direktora Univerzitetskog centra za razvoj vještina i karijere
 51. Odluka o imenovanju Komisije za osiguranje kvaliteta
 52. Odluka o izmjenama odluke o imenovanju komisije za osiguranje kvaliteta
 53. Odluka o imenovanju kontakt osobe Univerziteta u postupku akreditacije Univerziteta
 54. Odluka o imenovanju koordinatora procesa evaluacije rada Univerziteta, nastavnog procesa, studijskih programa i učesnika u nastavnom procesu anketiranjem
 55. Odluka o imenovanju komisije za izradu Strategije razvoja Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla za period 2015. – 2020. godine
 56. Odluka o imenovanju Komisije za popis osnovnih sredstava i inventara Evropskog univerziteta
 57. Odluka o usvajanju izvještaja Komisije za popis osnovnih sredstava i inventara Evropskog univerziteta
 58. Uputstvo o provođenju stručne prakse
 59. Uputstvo o postupku prijave i odbrane završnog rada
 60. Odluka o izmjeni i dopuni nastavnog plana i programa studijskog programa Farmacija
 61. Odluka senata o bezuslovnom prelasku
 62. Odluka senata o poništenju konkursa
 63. Odluka o proglašenju ništavnim indeksa
 64. Odluka o proglašenju ništavnim indeksa
 65. Odluka o proglašenju ništavnim indeksa
 66. Odluka o proglašenju ništavim indeksa
 67. Odluka o proglašenju ništavim indeksa
 68. Nomenklatura univerziteta