Akti Univerziteta


 1. Statut Evropskog univerziteta Kallos
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 20.04.2018. godine
 3. Etički kodeks
 4. Strategija razvoja Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla za period 2015. – 2020. godine
 5. Strategija razvoja Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla za period 2021. – 2025. godine
 6. Strategija obezbjeđenja kvaliteta za period 2015. – 2020. godine
 7. Strategija osiguranja kvaliteta za period 2021. -2025. godine
 8. Pravilnik o samovrednovanju i osiguranju kvaliteta
 9. Pravilnik o evaluaciji kvaliteta rada Univerziteta, nastavnog procesa, studijskih programa i učesnika u nastavnom procesu anketiranja
 10. Pogram razvoja Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla za period 2021.-2025. godina
 11. Pravilnik o zaštiti na radu
 12. Pravilnik o zaštiti od požara Univerziteta
 13. Pravilnik o cijeni usluga koje se naplaćuju na Univerzitetu
 14. Pravila studiranja I ciklus
 15. Pravila studiranja II ciklus
 16. Pravila studiranja III ciklus
 17. Pravila o izmjenama pravila studiranja na I ciklusu studija
 18. Pravila o izmjenama pravila studiranja na II ciklusu studija
 19. Pravila o izmjenama pravila studiranja na III ciklusu studija
 20. Pravilnik o formi, grafičkim standardima za izradu i sadržaju diplome i dodatka diplome koje izdaje Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla
 21. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenta
 22. Pravilnik o sprovođenju Zakona o zaštititi ličnih podataka
 23. Poslovnik o radu Senata
 24. Godišnji raspored rada
 25. Godišnji raspored rada za akdemsku 2016/17. godinu
 26. Godišnji raspored rada za akademsku 2017/18. godinu
 27. Godišnji raspored rada za akademsku 2018/19. godinu
 28. Godišnji raspored rada za akademsku 2019/20. godinu
 29. Godišnji raspored rada za akademsku 2020/21. godinu
 30. Godišnji raspored rada za akademsku 2021/22. godinu
 31. Godišnji raspored rada za akademsku 2022/23. godinu
 32. Finansijski plan za 2015. godinu
 33. Akcioni plan za unapređenje resursa za učenje i podršku studentima za period od 2016. do 2020. godine
 34. Akcioni plan za unapređenje resursa za učenje i podršku studentima za period od 2021. do 2025. godine
 35. Plan invenstiranja u resurse za period od 2016. – 2020. godine
 36. Plan investiranja u resurse za period od 2021. – 2025. godine
 37. Plan sigurnosti ličnih podataka
 38. Upisna politika za 2015/16 akademsku godinu
 39. Upisna politika za 2016/17 akademsku godinu
 40. Upisna politika za 2017/18 akademsku godinu
 41. Upisna politika za 2018/19 akademsku godinu
 42. Upisna politika za 2019/20 akademsku godinu
 43. Upisna politika za 2020/21 akademsku godinu
 44. Upisna politika za 2020/21 akademsku godinu
 45. Upisna politika za 2022/23  akademsku godinu
 46. Odluka o visini školarine za 2015/16 akademsku godinu
 47. Odluka o visini školarine za 2016/17 akademsku godinu
 48. Odluka o visini školarine za 2017/18 akademsku godinu
 49. Odluka o visini školarine za 2017/18 akademsku godinu
 50. Odluka o visini školarine za 2018/19 akademsku godinu
 51. Odluka o visini školarine za 2019/20 akademsku godinu
 52. Odluka o visini školarine za 2020/21 akademsku godinu
 53. Odluka o visini školarine za 2022/23 akademsku godinu
 54. Odluka o visini participacije za studente koji obnavljaju godinu
 55. Program razvoja kadra i analiza potreba za nastavnim kadrom za period od 2015. do 2020. godine
 56. Izvještaj o radu komisije za osiguranje kvaliteta u akademskoj 2015/16. godini
 57. Odluka o obrazovanju Univerzitetskog centra za razvoj vještina i karijere
 58. Odluka o formiranju Savjeta Univerzitetskog centra za razvoj vještina i karijere
 59. Odluka o imenovanju direktora Univerzitetskog centra za razvoj vještina i karijere
 60. Odluka o imenovanju Komisije za osiguranje kvaliteta
 61. Odluka o izmjenama odluke o imenovanju komisije za osiguranje kvaliteta
 62. Odluka o imenovanju komisija ze osiguranje kvaliteta
 63. Odluka o imenovanju kontakt osobe Univerziteta u postupku akreditacije Univerziteta
 64. Odluka o imenovanju koordinatora procesa evaluacije rada Univerziteta, nastavnog procesa, studijskih programa i učesnika u nastavnom procesu anketiranjem
 65. Odluka o imenovanju komisije za izradu samoevaluacijskog izvještaja
 66. Odluka o imenovanju komisije za izradu Strategije razvoja Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla za period 2015. – 2020. godine
 67. Odluka o imenovanju Komisije za popis osnovnih sredstava i inventara Evropskog univerziteta
 68. Odluka o usvajanju izvještaja Komisije za popis osnovnih sredstava i inventara Evropskog univerziteta
 69. Uputstvo o provođenju stručne prakse
 70. Uputstvo o postupku prijave i odbrane završnog rada
 71. Odluka o izmjeni i dopuni nastavnog plana i programa studijskog programa Farmacija
 72. Odluka senata o bezuslovnom prelasku
 73. Odluka senata o poništenju konkursa
 74. Odluka o proglašenju ništavnim indeksa
 75. Odluka o proglašenju ništavnim indeksa
 76. Odluka o proglašenju ništavnim indeksa
 77. Odluka o proglašenju ništavim indeksa
 78. Odluka o proglašenju ništavim indeksa
 79. Odluka o proglašenju ništavim indeksa
 80. Nomenklatura univerziteta