Riječ rektora Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla


Poštovani sadašnji i budući studenti,

Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla osnovan je 2015. godine. Djelatnost kojom se Univerzitet bavi je od javnog interesa i odvija se u skladu sa propisima. Na Univerzitetu se, u okviru sedam fakulteta, na sva tri nivoa studija izučavaju pravne, ekonomske, političke, pedagoške, tehničke, zdravstvene i medicinske nauke. Prilikom kreiranja studijskih programa, polazi se od toga da tačke oslonca društva treba da budu:zdravo i obrazovano stanovništvo,ekonomski i tehnički razvoj, socijalna pravda, pravna sigurnost, odgovornost i druge vrijednosti. Mnogi od profesora, koji realizuju studijske programe, su veoma afirmisani. Oni uče studente da cijene profesionalnu savjest i da tu savjest ne treba da podređuju drugim vrijednostima. Pripremaju ih da budu nosioci novih ideja i da znanje, koje na Univerzitetu stiču, uspješno implementiraju u bolje sutra sredina u kojima će raditi.

Strateško opredjeljenje Univerziteta za budući razvoj je da, uvažavajući standarde jedinstvenog evropskog obrazovnog prostora, izgrađuje prepoznatljiv kvalitet, kojim će stalno podizati svoju konkurentsku sposobnost.Univerzitet će se razvijati tako što će svoju ulogu ostvarivati vodeći računa o povećanju kvaliteta i efikasnosti studiranja, i što će studijske programe usaglašavati s razvojnim potrebama okruženja. U razvojnim programima, u centru pažnje uvijek će biti student. Univerzitet će razvijati svoju autonomiju, ali će se ponašati društveno odgovorno.

 Nosioci društvenog progresa mogu biti samo kadrovi koji posjeduju odgovarajuće znanje i koji su spremni da preuzmu odgovornost za razvoj društva. Međutim, nema kvalitetnog znanja bez kvalitetnog obrazovanja. U narednom periodu, Univerzitet će kvalitet koji nudi, podići na još viši nivo. Uporedo sa podizanjem kvaliteta studijskih programa, radit će se i na podizanju kvaliteta profesora, jer su oni ključni faktor kvaliteta obrazovanja. Oni treba da daju doprinos privrednom, kulturnom, naučnom, obrazovnom i političkom životu, ne samo regiona već i šire, te je potrebno podizati ugled ove profesije.

Opredjeljenje Univerziteta je da razvija saradnju s drugim univerzitetima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, kao i s međunarodnim organizacijama koje se bave pitanjima visokog obrazovanja.

Da bi Univerzitet dosegao planirane visoke ciljeve, potrebno je da se obavi još dosta posla. Svi mi koji smo angažovani na Univerzitetu, kao i studenti, moramo pokazivati visok stepen profesionalnosti i odgovornosti, čime ćemo dokazati spremnost da učinimo sve što je potrebno da Evropski univerzitet odgovori na izazove ovog vremena i da izgradi poziciju jedne od vodećih obrazovnih i naučnih institucija u Bosni i Hercegovini, kao i u širem regionu.

                                                        

  REKTOR EVROPSKOG UNIVERZITETA „KALLOS“ TUZLA

                                     Prof. dr Kemal Brkić