Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 30.10.2021.godine  


I

 Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom „Značaj i primjena nanomaterijala u farmaciji“ kandidata Mejre Husić, studenta I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 29.07.2021. godine do 12.08.2021. godine, nije bilo primjedbi. 

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj: 04/06-382-1/21 od 28.10.2021. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za dan 30.10.2021. godine sa početkom u 09:30 sati u amfiteatru Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, u ulici Maršala Tita br. 2A i 2B.

 

Izlaganje rada naših profesora na XXIII Kongresu Udruženja kardiologa Srbije sa međunarodnim učešćem u Beogradu


Na održanom XXIII Kongresu Udruženja kardiologa Srbije sa međunarodnim učešćem u Beogradu održanom od 22.10.do 24.10. 2021. godine naši profesori su usmeno prezentirali  originalni rad pod naslovom „ Comorbidities and coronavirus (covid-19)as risk factorsfor atrium fibrillation“. Prezentator rada bio je Dr sci. med. Mirsad Selimović, internista, kardiolog u 17 sati i 15 minuta 22.10. 2021. godine. Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka prof. dr Fahir Baraković i dekan Medicinskog fakulteta prof. dr Mithat Tabaković su kao koautori dali značajan doprinos u koncipiranju, istraživanju i pisanju rada. Rad je zauzeo značajno visoku konačnicu jer je svrstan na prvo mjesto ove sesije.