Prof. dr Azijada Beganlić


Ekologija i higijena radne sredine – ispit održan 15.09.2022. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 016/21-FA 7
2. 010/20-FA 8
3. 012/20-FA 8

Higijena – ispit održan 15.09.2022. godine.

Redni broj Broj indeksa Ocjena
1. 004/21-RNO 8

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 16.09.2022. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom „Relacije između morfoloških karakteristika i situacijskih motoričkih sposobnosti rukometaša“ kandidata Pere Medaka, studenta II ciklusa studija na studijskom programu Sportski trener, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Medicinskog fakulteta za dan 16.09.2022.godine


I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Upotreba anksiolitika prije i za vrijeme COVID – 19 pandemije“ kandidatkinje Ane Gmajnić, studentice integrisanog studijskog programa Medicina, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Ekonomskog fakulteta za dan 16.09.2022.godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Budžet grada Tuzle za fiskalnu 2021. godinu kandidatkinje Aleksandre Ivković, studenta magistarskih studija na studijskom programu Ekonomija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.