Prof. dr Jasminka Sadadinović – odgođen termin predavanja


Obavještavaju se studenti da se predavanje iz predmeta “Ekologija i zaštita životne sredine” kod prof. dr Jasminke Sadadinović zakazano za četvrtak, 07.03.2024. godine, odgođeno. O terminima nadoknade studenti će biti naknadno obavješteni.

Obavještenje za studente Fakulteta zdravstvenih nauka koji namjeravaju prijaviti obavljanje stručne prakse u ljetnom semestru akademske 2023/24. godine


Svi studenti, koji po nastavnom planu i programu na nekom od studijskih programa Fakulteta zdravstvenih nauka (Sestrinstvo; Fizioterapija i radna terapija; Farmacija; Sanitarni inženjering i Radiologija) imaju obaveznu stručnu praksu, dužni su da prijave obavljanje prakse u ljetnom semestru akademske 2023/24. godine.

Obavljanje prakse se može prijaviti za sljedeće zdravstvene ustanove, i to:

 • JZU “Zdravstveni centar Brčko” u Brčkom (za sve programe);
 • JZU Univerzitetsko-klinički centar Tuzla;
 • PZU Ginekološka poliklinika „Korak do života“ Tuzla (Sestrinstvo);
 • Zdravstvena ustanova „Petković“ Šamac (Sestrinstvo);
 • Poliklinike Azabagić Tuzla; 
 • PZU Apoteke Edal Eurofarm u Tuzli (za Farmaciju);
 • JZNU Dom zdravlja “Dr Mustafa Šehović” Tuza;
 • JZU Dom zdravlja Živinice Tuzla,
 • JZU Banja Ilidža Gradačac;
 • Lječilište Aqua Bristol;
 • FK “Sloboda” Tuzla.

Pored navedenih ustanova, studenti mogu obavljati stručnu praksu i u drugim zdravstvenim ustanovama, ukoliko je to dozvoljeno u skladu sa pravilima tih ustanova.

Studenti su dužni da se za obavljanje stručne prakse prijave u studentskoj službi Univerziteta.

Prijave se podnose najkasnije do 30.03.2024. godine, a prijave koje stignu poslije ovog roka, neće biti razmatrane.

Prijava treba da sadrži ime i prezime, broj indeksa, naziv ustanove u kojoj student želi obaviti stručnu praksu. Npr: „Marko Marković, broj indeksa 153/11-FA, prijavljuje se za obavljanje stručne prakse u UKC-u Tuzla u ljetnom semestru 2024/25. godine“.

Studentima koji se prijave za obavljanje kliničko-bolničke prakse biće izrađene akreditacije sa njihovim imenom i prezimenom, a koje će moći preuzeti po isteku roka za prijavu.

Više informacija se nalazi u Uputstvu za obavljanje stručne prakse, te upućujemo sve studente da se upoznaju sa njegovim sadržajem. Uputstvo se može pronaći na web-stranici Univerziteta na linku:

http://eukallos.edu.ba/strucna_praksa/Uputstvo%20za%20praksu.pdf

Posebni uslovi za obavljanje prakse:

1) Studenti su dužni da, prije obavljanja stručne prakse, izvrše obaveznu sanitarnu obradu i dostave o tome dokaz zdravstvenoj ustanovi (sanitarna knjižica), te da imaju čiste uniforme i čistu obuću za vrijeme obavljanja stručne prakse u zdravstvenoj ustanovi.

2) UKC Tuzla će studente Univerziteta, koji tamo obavljaju praksu, blagovremeno, na primjeren način, upoznati sa propisanim kućnim redom, i to na zajedničkom uvodnom predavanju. O terminu održavanja ovog predavanja, studenti će biti obaviješteni putem web-stranice Univerziteta. Studenti su dužni da se za vrijeme obavljanja stručne prakse ponašaju u skladu sa visokim etičkim i moralnim standardima, kao i da se prema opremi Centra ponašaju sa pažnjom dobrog domaćina.

3) Studenti studijskog programa Radiologija, koji žele da obave stručnu praksu na UKC-u Tuzla, dužni su da obave prethodni zdravstveni pregled za boravak u zoni jonizirajućeg zračenja. Pregled se obavlja u Domu zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla u Službi specifične zdravstvene zaštite – Medicina rada.

Za ovaj pregled potrebno se, takođe, prijaviti, tako što se studentskoj službi dostavi sljedeće:

 1. od porodičnog ljekara popunjen i ovjeren obrazac historije bolesti, oboljenja, povreda ili invalidnosti (obrazac se može pronaći na web-stranici ili u studentskoj službi), i

Studenti koji su već ranije obavili prethodni zdravstveni pregled za boravak u zoni jonizirajućeg zračenja, i koji imaju važeći nalaz, nisu dužni da obavljaju pregled ponovo.

Studentska služba