U saradnji s partnerima iz privrede održane su vježbe za studente Tehničkog fakulteta u okviru studijskih programa Arhitekture, Građevinarstva i Hidrotehnike


U četvrtak 07.06.2018 godine u 12:00 h na Evropskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla održana je dodatna edukacija (vježbe), za studente Tehničkih fakulteta sa studijskih programa Građevinarstva, Arhitekture  i Hidrotehnike. Vježbama su prisustvovali studenti  Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla i Evropskog univerziteta Brčko distrik. Vježbe su organizovane u saradnji s firmama s kojim Univerzitet ima sklopljene ugovore  o poslovno tehničkoj saradnji . Edukacijom je obuhvaćen rad u AutoCAD-u, SketchUp-u i drugim programima koji se koriste u projektovanju.

Program edukacije:

U vremenu od 12:00 h do 13:00 h

Predstavnik firme „Xella“ Doo, Faris Mehmedinović,dipl.ing.arh. prezentirao je podatke o karakteristikama, primjeni  i  prednostima građevinskog materijala “Ytonga” koji se nekada zvao “siporex”. Na kraju je svaki student dobio u elektronskoj formi materijal s tehničkim detaljima u DWG formatu.

U vremenu od 13:00 h do 14:00 h

Inženjer Mehmedović, studentima je prezentirao softvare AutoCAD i SketchUp, a takođe ih je upoznao i s novom tehnologijom i novom generacijom softvera koji dolaze na naše prostore pod zajedničkim imenom BIM.

U vremenu od 14:00 h do 15:00 h

Studenti su prezentirali svoje seminarske radove, pri čemu su svi prisutni postavljali pitanja izlagačima i diskutovali o ponuđenim rješenjima i zaključcima.

U vremenu od 15:00 h do 16:00 h

Prof. dr. Nusret Mujagić, je u ime firme „Kristal“ Doo Živinice  prezentirao način izrade projekata i planova za pojedine projekte ove firme u čijoj izradi je učestvovao, pri čemu su analizirani  problemi koji su se pojavljivali u toku izrade planova i projekata, razmatrana je problematika njihove implementacije u prostoru i uloga zakonodavstva u svim tim aktivnostima. Na kraju je svaki student dobio po jedan Urbanistički projekat i jedan Glavni projekat  objekta visokogradnje  u elektronskoj formi u „dwg“ i „pdf“ formatu koji će im poslužiti kao uzorak u budućem  radu nakon diplomiranja.

Profesor Mujagić je studentima na kraju prenio poruku od vlasnika firmi s kojim Evropski  Univerziteti imaju sklopljene ugovore o poslovnoj saradnji kao što su : „Kristal“ Doo Živinice ,„Izazov“ Doo Kalesija,“Širbegović Inženjering“ Gračanica, „NNM“ Doo Tuzla, „Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK-a“ da uvijek mogu doći na obuku u ova preduzeća,da tamo mogu volontirati ili odraditi pripravnički staž .