Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 22.05.2020.godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Uzajamni uticaj nastavnih sadržaja fizike i tehničke kulture u osnovnom obrazovanju“ kandidata Edina Šehića, studenta magistarskih studija na studijskom programu Matematika i fizika, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.