Prof.dr Nevenka Nićin


   

 • Prof. dr Nevenka Nićin, redovni profesor

 • Rođena 11.07.1952. Novi Sad, SFRJ

 • Završen fakultet : Ekonomski  fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu

 • Magistratura : Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet Novi Sad

  Tema : Pozicioniranje i strukturiranje ciljeva u menadžmentu angrodetaljističkog trgovinskog preduzeća

 • Doktorat : Fakultet za menadžment u Novom sadu, Univerzitet Privredna Akademija

  Tema: Menadžment marketingom malih i srednjih preduzeća u funkciji postizanja konkurentnosti na domaćem tržištu

 • nicinnevenka@gmail.com“>nicinnevenka@gmail.com

Biografija
Nevenka Nićin je od 1975-1986. godine radila u Službi društvenog knjigovodstva, Filijala 65700 Novi Sad kao viši inspektor, a u periodu od 1986- 1989. godine radne obaveze izvršava kao finansijski direktor u SOUR-u Agrovojvodina, OOUR Rezervni delovi, Novi Sad. U periodu od 1989-1999. godine obavljala je poslove direktora marketinga u SOUR Agrovojvodina, AD Elnos Novi Sad, a u periodu od 1999-2001. godine obavljala je dužnost direktora AD Agrovojvodina Novi Sad. U Privrednoj komori Jugoslavije Beograd obavljala poslove savetnika u Odboru za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo od 2001-2003. godine. Nastavnu aktivnost započinje 2003. godine na Univerzitetu Privredna akademija, Fakultetu za menadžment, Novi Sad kao asistent, a od 2004. godine angažovana kao predavač na Višoj školi za poslovne sekretare i menadžment Sremski Karlovci. 2006. godine izabrana u zvanje profesora na Višoj školi za poslovne sekretare i menadţment Sremski Karlovci, u nekoliko saziva bila je član Upravnog odbora Više škole za poslovne sekretare i menadžment, a u toku 2006. godine obavljala duţnosti direktora Više škole za poslovne sekretare i menadţment. Poslove i zadatke pomoćnika direktora Više škole za poslovne sekretare i menadžment Novi Sad, obavljala u toku 2007. godine. 2007. godine izabrana u zvanje docenta za naučnu oblast Ekonomija i menadжment na Univerzitetu Apeiron, Fakultet za poslovnu ekonomiju i Fakultet pravnih nauka Banja Luka i Univerzitetu Privredna akademija, Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za spoljnu trgovinu Novi Sad, gde je bila i angažovana u periodu od 2007-2008.godine. Od 2008. godine zaposlena u punom radnom odnosu na Beogradskoj poslovnoj školi-visokoj školi strukovnih studija Beograd kao profesor na predmetima Ekonomija, Bankarstvo, Korporativne finansije na specijalističkim studijama.. 2011. godine izabrana je u zvanje vanrednog profesora za uţu naučnu oblast Ekonomija na Univerzitetu Union, Fakultet za poslovno industrijski menadţment Beograd. Od 2011. angaţovana na Evropskom univerzitetu u Brčkom, gde je birana u zvanje redovnog profesora, za užu naučnu oblast “Računovodstvo” i užu naučnu oblast “Finansije” i na Evropskom Univerzitetu Brčko distrikt u Brčkom. Obavljala dužnost dekana Ekonomskog fakulteta na EUBD.
Bibliografija
Monografije
Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi
 1. Nićin N., Martinović S.( 1995), Menadжment danas, Ulixes, Novi Sad.
 2. Nićin N., Martinović S.(1998), Svet timova, Ulixes, Novi Sad.
 3. Nićin N., Vlajković A.(2002), Kako poslovno sarađivati sa Srbijom i Crnom Gorom, Privredna komora Jugoslavije, Beograd i Meridian Bank, Novi Sad.
 4. Nićin N. i dr.(2003), Kako započeti novi posao, Privredna komora Jugoslavije, Beograd.
 5. Nićin N. Prokopović B., Prokopović K.(2006), Poslovno planiranje, Cekom books, Novi Sad.
 6. Nićin N. (2008), Mikroekonomija, Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka.
 7. Nićin N. (2008), Makroekonomija, Panevropski univerzitet Apeiron, Banja Luka.
 8. Nićin N. (2009), Ekonomija, Beogradska poslovna škola, Beograd.
 9. Nićin N. (2009), Bankarstvo, Beogradska poslovna škola, Beograd.
 10. Nićin N., Pušara N. (2010), Upravljanje investicijama, Nauka i društvo, Beograd.
 11. Nićin N. i dr. (2010), Marketing principi, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar
 12. Nićin N., Samardžić M., Pušara N. (2011), Teorija i analiza bilansa, Nauka i društvo, Beograd.
 13. Nićin N. (2012), Mikroekonomija, EUBD, Brčko
 14. Nićin N. (2012), Makroekonomija, EUBD, Brčko
 15. Nićin N. (2013), Finansijska trţišta, EUBD, Brčko
 16. Nićin N. (2012), Osnovi računovodstva, EUBD, Brčko
 17. Nićin N. (2013), Menadžment ljudskih resursa, EUBD, Brčko
 18. Nićin N., Bogavac M., Ristić Ţ., Ristić K., (2013), Upravljanje monetarnom i fiskalnom politikom, FPIM, Beograd-Mladenovac
 19. Nićin N., Ristić K., (2013), Mežunarodni marketing, FPIM, Beograd-Mladenovac
 20. Nićin N., Ristić K., (2013), Marketing informacioni sistemi, FPIM, Beograd-Mladenovac
 21. Nićin N., Bogavac M., (2013), Upravljanje investicijama, FPIM, Beograd-Mladenovac
Naučni radovi
 1. Nićin N.: “Poslovnost i preduzimljivost – u vrhu poslovnog sveta”, Novi Sad, “Dnevnik”, 8. oktobar, 1995, str. 8-
 2. Nićin N.: “Vodeći u branši”, “Poslovna duga”, br. 2, Beograd, Holding kompanija “Bigz” DOO Beograd, 13 april, 1996, str. 47- 47
 3. Nićin N.: Trgovina bez granica “Šampioni tržišne utakmice”, “Duga” br. 1654, Beograd, Holding kompanija. “Bigz” DOO, Beograd, novembar, 1996, str. 68- 69
 4. Nićin N.: “Kreacijom do uspeha”, “Šampioni tržišne utakmice”, NIN, br.2360, Novi Sad, NIN DOO, Beograd, 22. mart, 1996, str. 66- 67
 5. Nićin N.: “O menadžmentu i marketingu danas – znanjem do profita”, Novi Sad, Dnevnik, 24. jun, 1996, str. 4-
 6. Nićin N.: “Uspesi na krilima marketinga i sinergije”, Novi Sad, “Vojvođanska banka”, informativni list Vojvođanske banke AD, br. 68, jul-avgust, 1996, str. 18- 19
 7. Nićin N.: “Filozofija, strategije i tehnike lične prodaje”, “Nova trgovina Beograd”, br. 9-10, Beograd, Privredna komora Jugoslavije i PS “Grmeč”, 1997, str. 44- 46
 8. Nićin N.: “Princip svako nešto dobija”, “Privredni pregled”, br. 11036, Beograd, Poslovni sistem “Grmeč” AD – privredni pregled, 30. jul, 1997, str. 13-
 9. Nićin N.: “Budućnost je u timskom radu”, “Direktor” časopis za modernog menadžera, br. 7-8, Beograd, Poslovni sistem “Grmeč”, 1998, str. 35- 36,
 10. Nićin N.: “Adhokratija – fleksibilna organizaciona struktura”, Beograd, “Direktor”, br. 11, 1998
 11. Nićin N.: Ljudski resursi značaj timskog rada “Samo timovi garantuju uspeh”, Novi Sad, “Vojvožanska banka”, informativni list Vojvođanske banke AD, br. 92, oktobar, 1998, str. 11-
 12. Nićin N.: “Projekti i timovi”, Beograd, Ekonomska politika, 2443, 1999,
 13. Nićin N.: “Tehnološki parkovi”, “Lideri”, br. 3, Novi Sad, Cekom doo, 2000, str. 64- 66,
 14. Nićin N.: “Novi početak”, Beograd, “Ekonomska politika”, br. 2523, 2000
Naučni skupovi, konferencije
 • Drugo savetovanje, Novi Sad: Fakultet za menadžment, septembar, 2004, str. 357- 359, Nićin N.: Zbornik radova “Finansijski menadžment u novom milenijumu”,
 • Treće savetovanje “Na putu ka dobu znanja”, Novi Sad: Fakultet za menadžment, 2005, Nićin N.: “Vrednovanje u ujednačenim privatnim okolnostima” objavljen u Zborniku radova,
 • Četvrto savetovanje “Na putu ka dobu znanja”, Novi Sad: Zbornik radova, 2006, Nićin N. u koautorstvu sa dr Aleksa Macanović: „Platne kartice”.
 • 9. Međunarodno savetovanje zaštite od požara i eksplozije, Novi Sad: oktobar, 2004, Nićin N., Delić O.: „Značaj timskog rada i timskog učenja”
 • 14. Međunarodni internacionalni simpozijum “Ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih”, u organizaciji Univerziteta u Novom Sadu i novosadskog maratona, Novi Sad: 4-5. oktobar, 2006, Nićin N.: “Uticaj ekologije i tehnologije na konkurentnost privrede Srbije”
 • 4. Međunarodni simpozijum “Tehnologija, informatika i obrazovanje za učenja i znanja” i organizaciji – Institut za pedagoška istraţivanja, Beograd, Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, centar za razvoj i primenu nauke. tehnologije i informatike, Novi, 26-27. januar, 2007, Nićin N. u koautorstvu sa M. Bogavac: “Oporavak nacionalne privrede kroz razvoj tehnopola”
 • 1. međunarodno naučno-stručna konferencija o ekonomskom i regionalnom razvojaEUROBRAND Veliko Gradište maj 2010, Nićin N., Nićin S., Paspalj M. : „Strategijske odluke u agrobiznisu”.
 • Deseta međunarodna konferencija RaDMI 2010, Donji Milanovac, septembar 2010., Nićin N., Nićin S., Milenković Ţ.: „Financial management – measuring success of the company”,
 • Prvi postjugoslovenski simpozijum o održivom urbanom razvoju REUNION, Niška banja, septembar 2010, Nićin N., Paspalj M.: „Upravljanje faktorima razvoja”,
 • 2. međunarodno naučno-stručna konferencija o ekonomskom i regionalnom razvoju EUROBRAND Zrenjanin, decembar 2010, Nićin N., Paspalj M.: Razvojni rad, transfer tehnologije i privredni razvoj
 • VII Međunarodna naučno-stručna konferencija MENADŽMENT U SPORTU, Nićin N., Paspalj M.: Procena potreba za kadrom i planiranje kadrova
 • IV Međunarodna naučna konferencija MENADŽMENT 2012, Mladenovac, april 2012., Nićin N., Bogavac M.: Operativna revizija – alat i korektor menadžmenta
Projekti
 • Projekat edukacije nezaposlenih lica “Osnivanje i vođenje malog biznisa” za potrebe nacionalne službe za zapošljavanje
 • Projekat resocijalizacije ţena u KPZ Požarevac, u saradnji sa ženskom mrežom “ANIMA” Beograd.
 • Projekat „Otvaranje novih mogućnosti za obuku nezaposlenih u Šumadijskom okrugu”
Ostalo

Produkcija – vođenje magistarskih teza

 1. Petrevska, Ivana: Analiza finansijskih izveštaja kao osnova za izradu revizorskog izveštaja za privredno društvo, (Univerzitet „Braća Karić“ fakultet za trgovinu i bankarstvo „Janićije i Danica Karić“ Beograd), 2009.
 2. Savić, Dragan: Instituti dinamiziranja zemalja u razvoju, (Univerzitet „Braća Karić“ fakultet za trgovinu i bankarstvo „Janićije i Danica Karić“ Beograd), 2009.

Master radovi – mentorstvo

 1. Čalina, Ilija: (Univerzitet „Braća Karić” fakultet za trgovinu i bankarstvo „Janićije i Danica Karić” Beograd
 2. Milanović, Goran: (Univerzitet „Braća Karić” fakultet za trgovinu i bankarstvo „Janićije i Danica Karić” Beograd)

Magistarski radovi – član komisije

 1. Trklja, Edin: Pravni i organizacioni aspekti turizma u Bosni i Hercegovini, (Panevropski univerzitet Apeiron, fakultet poslovne ekonomije, Banja Luka), 2010.

Doktorske disertacije – član komisije

 1. Kalač, Safet: Necenovni atributi proizvoda sa posebnim osvrtom na marku proizvoda, Doktorska disertacija, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, Novi Pazar, 2008
 2. Dervić, Šemsudin: Strateški razvoj i upravljanje ljudskim resursima u zdravstvenim organizacijama, Doktorska disertacija, Evropski Univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2013.

Doktorske disertacije – mentor

 1. Doktorska disertacija kandidatkinje Anke Bulatović, pod nazivom “Revizorski izvještaj sa aspekta primjene meĎunarodnih računovodstvenih standard”, uspješno je odbranjena dana 11.10.2013. godine.