prof.dr Nenad Avramovic


Prof. dr Nenad Avramović
This image has an empty alt attribute; its file name is Nenad-Avramovic.jpg
 • Prof. dr Nenad Avramović, redovni profesor

 • Rođen 10.09.1955. Bačka Palanka, R Srbija

 • Završen fakultet : Pravni fakultet u Novom Sadu

 • Magistratura : Pravnii fakultet u Novom Sadu

  Tema : Slobodne zone u Jugoslaviji, uporedno-pravni pregled i perspektive razvoja

 • Doktorat : Pravni fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu

  Tema: „Strana ugalanja u Jugoslaviji i zemljama istočne Evrope“

 • avramovic.n@pravni-fakultet.info

Biografija
Posle završetka fakulteta radio od 18.06.1979. do 31.01.1984. godine, u NIRO ,,Nedeljne novine” u Bačkoj Palanci, od 1984. do kraja 1986.godine u Vojnoj ustanovi ,,Karađorđevo” iz Karađorđeva, kao pomoćnik direktora. Od 1987. do 2006.godine radio u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije na raznim duţnostima,a od 2006. kao profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu. U toku 2000. godine poloţio Pravosudni ispit. Na kraju 1978.godine proglašen sportistom godine opštine Bačka Palanka. U toku 1992.godine stekao zvanje višeg trenera košarke na Fakultetu fizičke kulture Univerziteta u Novom Sadu. U zvanje docenta izabran 2005.godine, vanrednog profesora za medjunarodno pravnu i privredno pravnu oblast izabran 2007.godine, a za redovnog profesora 2014.godine. Profesor na Evropskom univerzitetu u Brčkom od njegovog osnivanja. Predaje Poslovno, Međunarodno poslovno, Međunarodno javno, Pravo Evropske unije i Diplomatsko i konzularno pravo. Objavio veći broj naučnih radova i uzeo učešće na više naučnih skupova. 
Bibliografija
Monografije
 1. Avramović Nenad: Strana direktna ulaganja i tranzicija, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2006. godina
Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi
 1. Avramović Nenad ; Diplomatsko i konzularno pravo, Pravni fakultet za privredu i pravosuĎe Univerziteta privredna akademija, Novi Sad, 2006.godina, ISBN 86-84613-57-0 ;COBISS, SR-ID 217988871.
 2. Avramović N. Pravo Evropske unije, Privredna akademija, Novi Sad, 2009. godina, ISBN 978-86- 84613-87-7, COBISS.SR-ID 238549255, MS 339.923:061.1EU.
 3. Avramović Nenad, Marković Miloš; Osnovi diplomatije i diplomatski protokol, Visoka škola za usluţni biznis Istočno Sarajevo-Sokolac, 2011. godina, ISBN 987- 86-87763-28-9, UDK 341.7 (075.8).
 4. Avramović N. Međunarodno javno pravo, Privredna akademija, Novi Sad, 2011. godina. ISBN 978- 86-6019-013-2, COBISS.SR-ID 261819655, MS 341.1/.8(075.8)
Naučni radovi
 1. Avramović Nenad, „Neki aspekti pravnog poloţaja i rada javnih preduzeća u Republici Srpskoj“; Pravna riječ; ISSN 1840-0272; no.24; str-605-615; ISBN 1840-0272; Udruženje pravnika Republike Srpske – M51
 2. Avramović Nenad. “Pojam, vrste i međunarodnopravna određenost stranih ulaganja” časopis “Pedagoška stvarnost” М52
 3. Јež Z., Avramović Nenad, Pavlović Z. “Neki aspekti pravne države” Univerzitet “Тibiskus” DinТеmišvar, “Anale” vol.XX, 2011, strana 77-88. ISSN 1582-9359 М51
 4. Avramović Nenad, Vladimir Jovanović, “Privilegovana informacija u berzanskom poslovanju”; Pravo-teorija i praksa, broj 4-6, str. 18-33, 2011.god. М53
 5. Šipovac R.,Avramović N.,Jež Z. “Porez na dobit kao elemenat poreskog sistema i poreske konkurentnosti”, časopis “ТТ.ЕМ” broj 3/2012, strana 1289-1300, ISSN 1840-1503, Impact 0,351. М23
 6. Аvramović Nenad, Pavlović Zoran, Suverenitet i multilateralizam, Srpska politička misao broj 1/2012, ISSN 0354-5989, UDK 321.011:327.8, strana 51-63. Beograd М-24.
 7. Avramović Nenad, Perišić Vladan, Perišić Jelena: Mens sana in corpore sano in modern sport, Serbian Jornal of Sports Sciences in Volume 7, No1-4, strana 151-157, 2013 Sports Academy in Belgrade. M-51
 8. Radošević Milan, Baošić Milan, Carić Marko, Jovanović Vladimir, Berić Dalibor, Bojić Ţarko, Avramović Nenad: The Implementation of Busines Process Reingeenering in Human Resurce Manegement, ISSN 1392 – 2785 Inzinerine Ekonomika – Engineering Economics, 2013. M-23
 9. Avramović Nenad, Perišić Vladan: O filozofskim i pravnim aspektima razvoja i funkcionisanja demokratske pravne države i ostvarivanja ljudskih prava i sloboda Kultura polisa broj 25/2014, ISSN1820-4589, UDK 321.7:342.7, strana 417-433.М-51 M
Naučni skup, konferencija
 • Avramović Nenad: „Neki aspekti privatizacije javnih preduzeća“, Savetovanje na temu „Promene u pravnom sistemu Republike Srbije, V Zlatiborski dani prava „Slavko Carić“, Zbornik radova strana 95-106, Novi Sad, 2008. godina. M61
 • Avramović Nenad, “Finansijsko pravni aspekti elektronske trgovine u Srbiji”; VI naučni skup sa međunarodnim učešćem Sinergija; str.491-498. M33
 • Avramović Nenad, “NATO deo svetskog javnog poretka”; VI naučni skup sa meĎunarodnim učešćem Sinergija; str.473-479 M33
 • Avramović Nenad, “Univerzalnost američke finansijske krize”; V naučni skup sa međunarodnim učešćem Sinergija; str.50-55 – M33
 • Avramović Nenad, “NATO, međunarodni poredak i interesi”; No.13/2009; str.1023-1039; UDK 34; ISBN 0350-0500; Udruženje pravnika Srbije – M51
 • Avramović Nenad, Marković Miloš; „Geneza evropske policijske saradnje i EUROPOL“; Skup: Međunarodna i nacionalna saradnja i koordinacija u suprotstavljanju kriminalitetu; Banja Luka- M33
 • Avramović Nenad, „Pojam i meĎunarodno pravni okvir stranih ulaganja“; Меđunarodna Коnferencija о dostignućima u odrţivom razvoju (ICASUS) – ODRŢIVI RAZVOJ I OČUVANJE BIODIVERZITETA; str. 294-300; ISBN 978-99955-49-64-0; Panevropski Univerzitet APEIRON; Banja Luka – М31
 • Avramović Nenad, „О kriterijumima politike proširenja u Evropskoj uniji“; Меđunarodna Коnferencija „Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske unije“; Hanns Seidel Stiftung – М31
 • Avramović Nenad, Vladan Perišić: „Privredna društva u likvidaciji“,Međunarodna konferencija „VIII pravnički dani prof. dr Slavko Carić“, Zbornik radova, strana 299-302 , Sombor, 2011. ISBN 978-86-6019-020-0 М33
 • Avramović Nenad, Vladan Perišić: „Privredna društva u likvidaciji“,Međunarodna konferencija „VIII pravnički dani prof. dr Slavko Carić“, Zbornik radova, strana 299-302 , Sombor , 2011. CD-U je ISBN 978-86-6019-021-7. М33
 • Perišić Vladan, Avramović Nenad, Kodeks biznis etike u ekonomiji Republike Srbije, Treća međunarodna naučna konferencija „Kapitalizam u tranziciji“, Beograd.ISBN 978- 86-86707-53-6. strana 241- 248. 2012. М-31
 • Avramović Nenad, Perišić Vladan, Privredno-pravni aspekti savremenog sporta, Zbornik radova 9. pravfničkih dana „Slavko Carić“, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, strana 156-166, UDK:340.13:796; ISBN 978-86-6019-022-4; Novi Sad, 2012. godina. М-31
 • Avramović Nenad, Мladenov Маrijana, Regulisanje prava na adekvatnu ţivotnu sredinu u Evropskoj uniji, Časopis Evropsko zakonodavstvo br. 41. UDK 34, ISSN 1451-3188. strana 11-27. Beograd, 2012, М-51
 • Avramović Nenad, Šipovac Radica: O reformi javnih preduzeća u Republici Srbiji, Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa „Pravo i izazovi 21. veka“, Brčko, 2013. UDK 334.72 (497.11) strana 343-356, godina M-31
 • Mladenov Marijana, Avramović Nenad: The right to enviromental information as a fundamental human right, Zbornik radova XVII Eco konference Enviromental protection of urban and suburban settlements, strana 539-546 M-33
Projekti
Ostalo