Prof.dr Nedima Kapidžić Bašić


   

 • Prof. dr Nedima Kapidžić Bašić, redovni profesor

 • Rođena 15.08.1949.

 • Završen fakultet : Medicinski fakultet u Sarajevu

 • Magistratura : Medicinski fakultet u Beogradu

  Tema : Kliničke i radiološke promjene na ručnim zglobovima u bolesnika sa seropozitivnim i seronegativnim reumatoidnim artritisom

 • Doktorat : Medicinski fakultet u Tuzli

  Tema: Uticaj medikamentozne i fizikalne terapije na ishod reumatoidnog artritisa

 • neda.kapidzic.basic@gmail.com

Biografija

Nedima Kapidžić-Bašić je završila Medicinski fakultet 1975 godine u Sarajevu, specijalizaciju iz Fizikalne medicine i rehabilitacije 1981 godine u Beogradu. Postdiplomski studij iz Reumatologije je završila 1984 godine u Beogradu, kao i više subspecijalističkih edukacija. Na početku radnog vijeka je radila kao ljekar opšte prakse u Domu zdravlja u Tuzli, a od 1978 godine je radila na Klinici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. 1982 godine je osnovala prvo Odjeljenje u BiH za rehabilitaciju reumatoloških bolesnika i od tada je njegov šef. Radila je u jednom periodu na osnivanju Zavoda za protetiku i rehabilitaciju i bila njegov direktor. Penzionisana je 2014 god, a od februara 2016 god. je zaposlena u novootvorenom banjskom centru: “Aqua Bristol” u Tuzli. Zvanje primariusa je dobila 1995 god. Aktivni je sudionik najznačajnijih kongresa i simpozijuma iz oblasti Fizikalne medicine i rehabilitacije i Reumatologije u svijetu, kao i na kongresima fizijatara i reumatologa susjednih zemalja.

Naučno-nastavna djelatnost:

Izabrana je za asistenta na Medicinskom fakultetu u Tuzli 1988 godine na predmet. Fizijatrija i rehabilitacija i od tada ima 20% udružen rad sa fakultetom. Za docenta je izabrana 2003 godine, za vanrednog profesora 2007, a za redovnog profesora 2013 godine. Nakon penzionisanja izabrana je za prof.emeritusa.

 Istraživanja kojima se posebno bavi su iz domena ispitivanja mogučnosti djelovanja fizikalnih modaliteta na parametre aktivnosti bolesti, funkcionalnu sposobnost, strukturne promjene. Obzirom da mnogim fizikalnim modalitetima nedostaje dovoljno naučnih dokaza o djelovanju, radila je istraživanja iz sonoterapije, magnetoterapije, interferentnih struja, kinezioterapije koje predstavljaju doprinos dokazima za njihovo uključivanje u terapiju reumatskih bolesti. Učestvovala je u međunarodnom projekatu Svjetske banke za edukaciju doktora i fizioterapeuta iz Iraka. Bila je predsjedavajući ili član komisija za polaganje specijalističkog ispita iz Fizikalne medicine i rehabilitacije i Ortopedije za više kandidata iz cijele Federacije BiH.

Objavila je 157 naučnih i stručnih radova u časopisima i zbornicima sa kongresa.  Bila je mentor u tri magistarska rada i četiri doktorske disertacije. Bila je član komisija za odbranu više magistarskih radnji i doktorskih disertacija kandidatima specijalistima ne samo fizijatrije i rehabilitacije, nego i ortopedije i interne medicine na Medicinskom i Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu.

Aktivno je učestvovala u organizaciji brojnih domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih skupova iz različitih oblasti reumatologije i fizikalne medicine (više skupova o osteoporozi, sistemskom eritemskom lupusu, reumatoidnom artritisu, osteoartritisu, vertebralnom lumbalnom sindromu). Bila je predsjednik Organizacionog Odbora III Kongresa fizikalne medicine i rehabilitacije i I ISPO konferencije sa međunarodnim učešćem 2010. i Simpozijuma o Ankilozantnom spondilitisu 2009. godine. Aktivni je sudionik najznačajnijih kongresa i simpozijuma iz oblasti Fizikalne medicine i rehabilitacije i reumatologije u regiji i svijetu: u Beču, Ženevi, Glasgovu, Nici, Pragu, Štokholmu, Lisabonu, Kritu, Berlinu, Parizu, Kopenhagenu, Amsterdamu, Barceloni, Londonu, Valenciji, kao i na kongresima fizijatara i reumatologa susjednih zemalja na kojima je izlagala rezultate svojih istraživanja. Bila je član naučnih odbora i pozvani predavač Kongresa fizijatara Srbije, Crne Gore i kongresa reumatologa Kosova u više navrata.

Predavala je na Defektološkom, kasnije Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu predmet »Somatopedija«, a kasnije »Okupaciona terapija« i »Medicinski aspekti motoričkih poremečaja i hroničnih bolesti«. Na tom fakultetu je učestvovala na dodiplomskoj i postiplomskoj nastavi. Od 2004 predaje »Mineralni resursursi i zdravlje« na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu, a na Filozofskom fakultetu, na odsjeku Socijalni rad predavala je »Okupacionu terapiju«. Odgovorni nastavnik predmeta Fizijatrija i rehabilitacija postaje 2007 godine. Predaje i odgovorni je nastavnik na Visokoj zdravstvenoj školi od njenog osnivanja na predmetu »Rehabilitacija i fizikalna medicina«.

Osnivanjem smjera Fizioterapije na Visokoj zdravstvenoj školi učestvovala je u pravljenju programa za taj smjer. Na njemu je predavala predmete: Reumatologija i Reumatološka fizioterapija, Fizikalna terapija, Fizioterapijska procjena, Specijalne teme iz fizioterapije, Okupaciona terapija i Balneologija.

Bibliografija
Monografije
 1. Kapidžić-Bašić N i sar. Ankilozantni spondilitis. OFF-SET Štamparija Tuzla, 2009; 53-66. CIP: 616.711-002; ISBN: 978-9958-658-82-2; Rukopis odobren za upotrebu u nastavi kao monografija od strane Senata Univerziteta u Tuzli Odlukom broj: 03-8835-11.7/09, od 18.11.2009. godine. Objavljena u punom obimu i u štampanoj formi.
Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi
 1. Nedima Kapidžič- Bašić “ Najčešće reumatske bolesti”. Copygraf, Tuzla 2007. Udžbenik odobren od starene Senata Univerziteta u Tuzli pod brojem 03-4026-7.3/07 od 6.6.2007. Objavljena u punom obimu i u štampanoj formi.
 2. Nedima Kapidžić-Bašić „Ortopedska pomagala” u: Mahmutagić A. i Prstačić M. i saradnici: Metode u edukaciji i rehabilitaciji. Tuzla 2006. Udžbeniku je odobren od strane Senata Univerziteta u Tuzli pod brojem 03-2020-6.1./06 od 19.4.2006. Objavljena u punom obimu i u štampanoj formi.
 3. Nedima Kapidžić-Bašić Fizikalna terapija reumatskih bolesnika u: Mulić S, urednik: Interna medicina. OFF-SET Štamparija Tuzla, 2011;551-566. CIP:616.1/4(075.8); ISBN:978-9958-31-025-6. Rukopis odobren za upotrebu u nastavi kao uđbenik od strane Senata Univerziteta u Tuzli Odlukom broj: 03-3895-8.4/10 od 26.05.2010. godine. Objavljena u punom obimu i u štampanoj formi.
 4. Nedima Kapidžić-Bašić: Osnovi balneologije. OFF-SET Štamparija Tuzla, 2012. CIP: 615.838 (075.8); ISBN:978-9958-31-079-9. Knjiga objavljena u punom obimu i u štampanoj formi.
 5. 3 Skripte iz Reumatologije i reumatološke rehabilitacije, kao i protetike  na engleskom jeziku za doktore i fizioterapeute iz Iraka
Naučni radovi
 1. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Kapidžić S, Pavlović S, Selesković H, Mulić S. Psychological Characteristics of the Patients with Rheumatoid Arthritis. Rheumatology in Europe 1998; 27 (Suppl 2); 27
 2. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Bašić M, Bečirović E, Kudumović Z. The Eefects of Interference Currents on Knee Synovitis in Rheumatoid Arthritis. Ann Rheum Dis 1999; 108
 3. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Pavlović S, Tokić E, Osmanović M. The Changes in the Personality Structure in the Patients with Rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2000; 59 (1):326
 4. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Kikanović Š, Selesković H, Mulić S. The Influence of the physical Therapy on the Activity of Rheumatoid Arthritis. Ann Rheum Dis 2000; 59 (1): 293
 5. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Masatović D, Bašić M. Pain Treatement of the Rheumatic Disorders with Electric Therapy. Ann Rheum Dis. 2001; 60 (1): 287
 6. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Seleskovic H, Kikanovic Š, Mulić S. The Influece of the War Conditions on the Treatement Course of Rheumatoid Arthritis. Ann Rheum Dis. 2001; 60 (Suppl 1): 303
 7. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Kikanović Š, Zonić M, Tunjić A. Kvantitativno praćenje efekta fizikalne terapije na pokretljivost zglobova u reumatoidnom artritisu. Reumatizam 2001;48 (2):43
 8. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Selesković H, Mulić S., Kikanović Š, Tunjić A. Funkcionalna sposobnost i parametri aktivnosti bolesti u reumatoidnom artritisu. Medicinski arhiv 2002; 56 (4): 207-210
 9. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N., Selesković H., Kikanović Š., Tunjić A., Mulić S. Could Based Exerscise maintain the Functional status of Patients with Rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis. 2002; 61 (Suppl 1): 482
 10. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N., Halilbegović E., Hotić-Hadžiefendić A., Masatović D. Uticaj korištenja zaštitnog položaja na pojavu križobolje u zdravstvenim ustaniovama. Reumatizam 2002; 49 (2): 41
 11. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N., Selesković H., Mulić S., Kikanović Š., Tunjić A. Korelacija funkcionalne nesposobnosti i parametara aktivnosti bolesti u reumatoidnom artritisu. Reumatizam 2002; 49 (2): 55
 12. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Hotić A, Kikanović Š, Zonić M, Aščerić L. Promjene nastale djelovanjem fizikalne terapije na aktivnost reumatoidnog artritisa i funkciju lokomotornog aparata. Reumatizam 2003; 50 (2): 62
 13. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Sarihodžoć S. Korelacija različitih metoda radiografske procjene strukturnih promjena u reumatoidnom artritisu. Reumatizam 2003; 50 (2): 59
 14. Zjuzin N, Muftić M, Avdić D, Zubčević H, Stefanovski M, Stefanovski G, Lukač T, Hotić A, Halilbegović E, KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N. Sonoforeza Deep relief gelom kod degenerativnih promjena koljenog zgloba. Med arh. 2004;58 (5): 279-282
 15. Mulić S, Selesković H, Križić M, Kušljugić Z, Baraković F, Smajić E, KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Kasumagić Š, Hajdarević A, Križić N, Sabitović D. Perikarditis i eksudativni pleuritis u bolesnika sa sistemskim eritemskim lupusom prije i poslije terapije. Medicinski arhiv.2004;58 (2 supl.1): 13-15
 16. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Selesković H, Mulić S, Halilbegović E, Hotić-Hadžiefendić A, Kikanović Š. Faktori koji utječu na radnu sposobnost bolesnika sa reumatoidnim artritisom. Medicinski glasnik. 2005; 2: 84-87
 17. Basić M, KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Arnautalić E, Bečirević A. Cost of Treatment of Hip Fracture Consequences as a result of Untreated Osteoporosis. Ann Rheum Disease 2005; 64 (suppl III): 612
 18. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Selesković H, Mulić S, Bečirović E, Kikanović Š, Mujić N. Odnos tjelesne težine i stepena radioloških promjena u bolesnika sa osteoartritisom koljena. Reumatizam 2005;52(2):71
 19. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Mulić S, Selesković H, Kikanović Š, Basić M. The effect of Physical Therapy on Phunctional Ability by Osteoarthritis Knee in Dependence of Degree of Structural Changes. Clinical and experimental Rheumatology 2005; 23 (5):599
 20. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Selesković H, Mulić S, Basić M, Halilbegović E. Relation of Structural Changes and Mobility of Joints in Rheumatoid arthritis. Clinical and experimental rheumatology 2005; 23 (5):582
 21. Mladina N, Konjić E, Hadžić D, Selesković H, Brkić S, Prašo M, KAPIDŽIĆ BAŠIĆ N. Bolest i intenzivno liječenje iz perspektive roditelja i djeteta. Defektologija 2006; 9 (2): 161-172
 22. Mulić S, Selesković H, Antić D, KAPIDŽIĆ BAŠIĆ N, Križić M, Kušljugić Z, Baraković F, Čićkušić A, Zerem E, Križić N, Hajdarović A. Cerebralna ateroskleroza u pacijenata sa sistemskim eritemskim lupusom, Acta Med Sal, 2007: 36(2) 99-102
 23. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Mladina N, Arnautović A, Sofić A. Edukacija-prva stepenica u terapiji reumatoloških bolesnika. Defektologija 2007; 13(1)19-23
 24. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Selesković H., Mulić S. Uticaj terapije na funkcionalnu sposobnost bolesnika sa reumatoidnim artritisom. Med Arh 2007; 61(3):164-168
 25. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Bašić M, Džananović Dž. The role of physical therapy in non medicamentous tretmant of osteoarthritis. Ann Rheum Dis 2007; (suppl II): 106
 26. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Bašić M, Avdić D. Depression in patients with rheumatoid arthritis and osteoarthritis. Ann Rheum dis 2007; (suppl II): 646
 27. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Duraković S, Mulaosmanović A. Interferentne struje u terapiji reumatoidnog artritisa. Zbornik radova 5. Kongresa lekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Jugoslavije Bled 1987: 328-330
 28. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N. Kliničke i radiološke promjene na ručnim zglobovima kod bolesnika od reumatoidnog artritisa u ovisnosti od njegove opterećenosti. Zbornik plenarnih predavanja i rezimea radova X kongresa reumatologa Jugoslavije Beograd 1988; 122
 29. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Osmanović N, Bećirović E. Balneo tretman ginekoloških oboljenja u Slanoj Banji–Tuzla. Zbornik radova II balneoklimatološkog kongresa Jugoslavije Igalo 1990; 209-212
 30. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Bašić M. Treatment of osteoartritis knee by percutaneos aplication of “ Kamfart” crème. Osteoarthritis and Cartilage. 4 the World Congress of the OsteoArthritis Research Society International, Vienna 1999; 19
 31. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Kikanović Š, Delalić A, Ašćerić L. Analgetski efekat pojedinih elektroprocedura kod reumatskih bolesti. Zbornik Prvog kongresa ljekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju BiH sa internacionalnim učešćem Tuzla 2000: 69
 32. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Kikanović Š, Mulaosmanović A. Fizikalna terapija u funkciji smirivanja aktivnosti reumatoidnog artritisa. Zbornik Prvog kongresa ljekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju sa internacionalnim učešćem Tuzla 2000: 68
 33. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N.. Bečirović E, Kikanović Š, Tunjić A, Hotić A. Efekti vježbi kod kuće kod bolesnika sa reumatskim bolestima. Zbornik radova fzijatara Srbije i Crne Gore. Igalo, 2002: 107
 34. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N., Hotić A, Kikanović Š, Tunjić A. Motivacija obrazovanje i radna sposobnost bolesnika sa reumatoidnim artritisom. Zbornik Prvog kongresa Medicine rada Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Tuzla 22-25 maj 2003; 193-194
 35. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N., Selesković H., Kriteriji za ocjenu radne sposobnosti u reumatoidnom artritisu. Zbornik Prvog kongresa Medicine rada Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Tuzla 22-25 maj 2003; 191-192
 36. Delalić A, KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Mahmutović A, Bašić M. Motor Development in Children with Neurological Risk. 14 th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, 2004, Austria,: 94
 37. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Sarihodžoć S. Mjerenje radiološke progresije u reumatoidnom artritisu. Knjiga sažetaka drugog kongresa radiologa BiH sa međunarodnim učešćem, Tuzla, oktobar 2003: 74-75
 38. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N., Selesković H, Mulić S. Prijedlog kriterija za ocjenu radne sposobnosti u reumatoidnom artritisu. Med arh. 2004;58 (1): 39-41
 39. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N. Bašić M, Mulić S, Selesković H. Additional Testings that Complement Evaluation of Functional Abylity of Patients with Rheumatoid arthritis. Ann Rheum Disease 2004; 63 (suppl 1): 546
 40. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Kikanović Š, Bašić M, Selesković H, Hotić-Hadžiefendić A, Delalić A, Zonić-Imamović M. Exercise Effects on Cardiovascular Changes of Patients with Rheumatic Diseases. Medicinski arhiv. 2004;58(2,supl.1): 92
 41. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Bašić M, Selesković H, Mulić-Bačić S, Bečirović E. The Quality of Life of Patients with Knee Osteoarthritis. Ann Rheum Disease 2005; 64 (suppl III): 591
 42. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Selesković H, Mulić S, Bašić M, Kikanović Š. Effects of Home Exercising on the Preservation of Functional Status of Patients with Rheumatoid Arthritis. Ann Rheum Disease 2005; 64 (suppl III): 598-599
 43. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Selesković H., Mulić S., Kikanović Š. Valorizacija rezultata kineziterapije u bolesnika sa reumatoidnim artritisom u kućnim uslovima. Med Arh, 2007; 61 (2): 100-103
 44. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Bašić M, Kikanović Š, Džananović Dž, Mujić N. Depression and socioeconomical status of patients with rheumatoid arthritis. Ann Rheum Disease 2006; (suppl II): 161
 45. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Kikanović Š, Karabegović A, Aščerić L, Selesković H, Mulić S, Mujić N, Džananović Dž. Depresission in patients with rheumatic disease. Reumatizam 2006;53 (2):112
 46. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N. Mjerenje obima pokretljivosti zglobova u artritisu. Zbornik radova Fizijatrijskih dana Srbije i Crne gore. Lepenski vir 2003; 48-49
 47. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Kikanović Š. Delalić A., Halilbegović E. Uticaj fizikalne terapije na pokretljivost bolesnika sa reumatoidnim artritisom. Zbornik radova Fizijatrijskih dana Srbije i Crne gore. Lepenski vir 2003; 47
 48. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Delalić A, Bašić M, Kikanović Š, Hotić A. The impact of Rehabilitation on Disease Activity Score of Rheumatoid Arthritis. 14 th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine. Austria 2004: 107
 49. Bašić M, KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N The influence of Socioeconomic Conditions on the Appearance and the Course of Rheumatoid arthritis. Ann Rheum Disease 2004; 63 (suppl 1): 557
 50. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Kikanović Š, Halilbegović E, Delalić A, Hotić A, Zonić-Imamović M. Mjerenje funkcionalnih promjena u bolesnika sa osteoartritisom koljena sa Lequesne i Womac funkcionalnim indexima. Zbornik radova 4 Kongres fizijatara Srbije i Crne Gore, Banja Koviljača 2004, 247-248
 51. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Mujić N, Kikanović Š. Meningeom. Dug put do dijagnoze (prikaz slučaja). IV fizijatrijski dani Srbije i Crne Gore, 2005: 66-69
 52. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Kikanović Š, Selesković H, Mulić S, Hotić-Hadžiefendić A, Mujić N. Važnost fizikalne terapije u povečanju stepena pokretljivosti koljena u reumatoidnom artritisu. IV fizijatrijski dani Srbije i Crne Gore, 2005: 110-111
 53. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Zonić Imamović M, Hotić-Hadžiefendić A, Halilbegović E, Mulić S, Antić D. Pračenje efekta fizikalne terapije preko Womac upitnika. Zbornik radova 6. Kongresa fizijatara Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učeščem 2006: 153-154
 54. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Bašić M, Kikanović Š, Delalić A, Mujić N. Changes in liver function after antirheumatic therapy in patients with rheumatoid arthritis and osteoarthritis. II kongres gastroenterologa BiH sa međunarodnim učešćem 2006: 67-68
 55. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N. Kikanović Š, Delalić A, Džananović Dž, Mujić N. Progresija funkcionalnih i strukturnih promjena u bolesnika ra reumatoidnim artritisom. V fizijatrijski dani Srbije i Crne Gore Igalo 2006: 28-30
 56. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Kikanović Š, Džananović Dž, Selesković H, Bečirović E, Mujić N. Uticaj prekomjerne tjelesne težine na funkcionalnu sposobnost bolesnika sa osteoartritisom koljena. Zbornik radova 6. Kongresa fizijatara Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učeščem 2006: 183-184
 57. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Džananović Dž, Kikanović Š, Halilbegović E, Delalić A. Mogučnost fizikalne terapije u najtežem stepenu strukturnih promjena osteoartritisa koljena. I Kongres fizijatara Crne Gore 2007, 78-79
 58. Mulić S, Selesković H, KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Antić D, Križić M, Kušljugić Z, Baraković F, Čičkušić A, Zerem E, Križić N, Hajdarović A. Cerebralna ateroskleroza u pacijenata sa sistemskim eritemskim lupusom Acta Medica Saliniana 2007; 36 (2):99-102
 59. Mulić S, Selesković H, KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Križić M, Zerem E, Čičkušić A, Kušljugić Z, Baraković F, Bečirović E, Križić N, Hajdarević A. Atherosclerotic changes on head and neck blood vessels in patients with systemic lupus erythematodes. Reumatizam 2008; 55(1):19-21
 60. Zonić-Imamović M, KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Kapidžić-Duraković S, Hodžić M, Čičkušić A, Hodžić R. Rehabilitacija pacijenata nakon operacije lumbalne discus hernije. Defektologija 2010;16(1):81-87
 61. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N. Early diagnosis and therapy of rheumatoid arthritis. Acta med Sal 2010; 39 (Suppl 1): S1-S4
 62. Kuralić S, KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N. Lymphedema in chronic venosus insufficiency and physical procedures. Acta med Sal 2010; 39 (Suppl 1): S31-S3
 63. Zonić-Imamović M, Hodžić M, Kapidžić-Duraković S, KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, , Čičkušić A, Imamović G. Funkcionalni status bolesnika nakon operacije lumbalne discus hernije. Reumatizam 2010;57(1):21-25
 64. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N. Klinička istraživanja u rehabilitaciji reumatskih bolesnika. Balneoklimatologija 2011;37(1):173-177
 65. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Džananović Dž, Kapidžić-Duraković S, Kikanović Š, Mulić-Bačić S, Hotić-Hažiefendić A. Učinak fizikalne terapije kod najtežih strukturnih promjena na koljenima usljed osteoartritisa. Reumatizam 2011;58(1):15-20.
 66. Džananović Dž, KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Ljuca F, Kikanović Š, Nožica-Radulović T. Evaluation of the effect of physical therapy for knee osteoarthritis using Womac index. HealthMED 2011;5 (3):654-659
 67. Kikanović Š, KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Hotić-Hadžiefendić A, Džananović Dž: Uticaj fizikalne terapije na promjene intenziteta bola, jutarnje ukočenosti i funkcionalne spsobnosti u bolesnika sa reumatoidnim artritisom. Defektologija 2011;17 (1):78-83
 68. Bašić Denjagić M, Pavlović-Čalović N, KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Salkić N. Uticaj kortikosteroidne terapije na nastanak osteoporoze u Kronovoj bolesti. Reumatizam 2012;59 (1):22-27
 69. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Kikanović Š, Hotić-Hadžiefendić A, Mulić-Bačić S, Imširović A, Mulić E, Musić A. The influence of functional changes and depression on social contacts of patients with rheumatoid arthritis. Reumatizam 2008;55 (2):91
 70. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Kikanović Š, Hotić-Hadžiefendić A, Džananović Dž. Disturb social relation as a consequences of change of rheumatoid arthritis and osteoarthritis. Reumatizam 2013: ;60(1):?(rad prihvačen za štampu)
 71. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N. Reumatoidni artritis-tok i procjena aktivnosti bolesti. Zbornik radova II kongresa ljekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Fojnica, 2007: 38-42
 72. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Kikanović Š, Adevija Imširović , Hotić-Hadžiefendić A, Tunjić A, Zonić-Imamović M. Prisustvo depresije u bolesnika na rehabilitaciji. Zbornik radova II kongresa lekara za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Fojnica, 2007:124
 73. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Bašić Denjagić M, Hotić-Hadžiefendić A, Kikanović Š. Risk factors foe depression in musculosceletal disorders. 16th European Congress of Physical and Rehabilitation medicine Brugge, Belgium 3-6 June 2008:159-161
 74. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Bašić-Denjagić M. The effect of the pulse electromagnetic field on clinical changes by knee osteoarthritis. Ann Rheum Dis 2008; 67 (suppl 2): 284
 75. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N. Fizička aktivnost u prevenciji i terapiji bolesti. Zbornik radova Prvog simpoziuma o prevenciji i liječenju hroničnih rana Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Tuzla 2009: 94-98.
 76. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Tunjić A, Mulić-Hadžiavdić E, Kikanović Š, Konjić A. Najčešći riziko faktori za nastanak prijeloma kuka u starih osoba. Zbornik radova drugog kongresa fizijatara Crne Gore 2010:141-142
 77. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Bašić M, Kikanović Š, Mulić S. Insufficient physical activity-the most important risk factor for osteoporotic fractures. Ann Rheum Dis 2010;69 (Suppl 3):703
 78. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N. Najnovije preporuke za tretman ankilozantnog spondilitisa. Zbornik radova IV Kongresa Fizijatara sa međunarodnim učešćem. Banja Luka 2012:97-104
 79. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Imširović A, Musić A. Measurement of therapeutic effect of ultrasound on knee. Ann Rheum Dis 2012;71(Suppl):750
 80. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Kikanović Š, Džananović Dž, Musić A, Imširović A Dugotročni uticaj djelovanja fizikalne terapije na pokretljivost bolesnika sa reumatoidnim artritisom.Acta Rheum Belgrad 2009;39 (suppl.1):90
 81. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Kikanović Š, Bašić M, Mulić S, Mulić E, Musić A. The effect of physical treatment on the activities of rheumatoid arthritis in depend on duration of disease. Clinical and Experimental Rheumatology. 2009: Vol 27 (5):709
 82. Bečirović S, Berbić R, Mustedanagić-Mujanović J, Mulić-Bačić S, Križić M, KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Antić D. Association of HLA-B27 antigen with ankylosing spondylitis in patients from North-WEastern Bosnia and Hercegovina. Clinical and Experimental Rheumatology. 2009; 27(5): 722
 83. Čebić S, KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N. Musculus psoas syndom. Balneoklimatologija 2011;37(1):264-265
 84. KAPIDŽIĆ-BAŠIĆ N, Kikanović Š. Ocjena ljekara o aktivnosti reumatoidnog artritisa-na osnovu čega se daje? Reumatizam 2011;143
 85. Kapidžić-Bašić N, Kikanović Š, Hotić-Hadžiefendić A, Džananović Dž. Disturb social relation as a consequences of change of rheumatoid arthritis and osteoarthritis. Reumatizam 2013;60(1): 42-6
 86. Kapidžić-Bašić N. Does physical therapy have any effect on disease activity of rheumatoid arthritis. 10th Mediteranean congress of PRM 29.9-2.10.2013:62
 87. Zonić-Imamović M, Kapidžić-Duraković S, Čičkušić A, Kapidžić-Bašić N. The Treatment of Overactive Urinary Bladder with Oxybutinin Improves Quality of Life end Urodynamic Parameters in Multiple Sclerosis. Acta med Sal 2013;41 (2):24-8
 88. Kapidžić-Bašić N, Kikanović Š. Vratna kičma i atlanto-aksijalni zglob u reumatoidnom artritisu-zašto su važni fizijatrima. Balneologija 2014;38(1):68-74
 89. Kapidžić-Bašić N. Polymialgia rheumatica. Zbornik radova 5. Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine septembar 25-28, 2014:30-4
 90. Kapidžić-Bašić N, Kikanović Š. Konjić A. Ankilozantni spondilitis-problem dijagnostike, prikaz slučaja. Zbornik radova 5. Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine septembar 25-28, 2014: 164-5
 91. Kapidžić-Bašić N. How can physical therapy affect disease activity in rheumatoid arthritis? 2nd National Rheumatology congress off Kosova with international participants, Novembar 6-7, 2014:21
 92. Delalić A, Kapidžić-Bašić N, Glinac A. Body mass index in cerebral palsy patients with various motor severites. Pediadrics Today 2014.10 (2):95-103
Naučni skupovi, konferencije
 • Učestvovala u radu kongresa prezentiranjem svojih radova: Beč, Ženeva, Nica, Pariz, London, Glazgov, Madrid, Lisabon, Barcelona, Kopenhagen, Amsterdam, Štokholm, Prag, Berlin, kao i brojnih kongresa u regiji.
 • Bila predsjednik III Kongresa fizijatara BiH i Prve ISPO konferencije u regiji
Projekti
 1. “Efekti medikamentozne i fizikalne terapije na tok bolesti i funkcionalne sposobnosti bolesnika sa reumatoidnim artritisom” finansiralo je Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta federacije BiH 2003 godine. Bila je glavni istraživač projekta.
 2. Učesnik u projektu Svjetske banke TRUST FUND N0 TF-054050 „Emergency disabilities projects” i vodila je “Technical training for Rehabilitation Center Managers”, Health Systems and Health Plitics (2006.-2007.).
 3. Međunarodni projekat Svjetske banke za edukaciju doktora i fizioterapeuta iz Iraka
 4. Mogučnosti uticaja fizikalne i medikamentozne terapije na funkcionalnu sposobnost  bolesnika sa reumatoidnim artritisom-finansira od  Federalnog ministarstva za nauku.
Ostalo
Mentorstva 3 magistarska rada i 4 doktorske disertacije na medicinskom fakultetu u Tuzli, kao i više diplomskih radova na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u tuzli i Zdravstvenom studiju u Sarajevu