Prof.dr Mithat Tabaković


 • Prof. dr Mithat Tabaković, redovni profesor

 • Rođen 03.07.1952. Bosanski Šamac, BiH

 • Završen fakultet : Doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, (5 godina)

 • Magistratura :Postdiplomski studij, Medicinski fakultet Tuzla

  Tema“Faktori preživljavanja bubrežnog grafta” Medicinski fakultet Univerzitet u Tuzli, 2006. g.

 • Doktorat :Doktor nauka, Medicinski fakultet Univerzitet u Tuzli

  Tema:»Arterijska hipertenzija nakon transplantacije bubrega« Medicinski fakultet Univerzitet u Tuzli, 2008.g.

 

Biografija
 • Ime i prezime : MITHAT TABAKOVIĆ
 • Datum i mjesto rođenja: 07.1952.g. Bosanski Šamac, BiH
 • Adresa stanovanja : Tuzla, Stupine B-11
 • Telefon + 387 61 178 534
 • E-mail: tabak2@bih.net.ba; gmail: mithat.tabakovic@gmail.com
 • Web Stranica: Google scholar; ResearchGate; Linkedin
 • Polja profesionalnog interesovanja:
 • nefrologija
 • dijaliza
 • transplantacija bubrega
 • OBRAZOVANJE
 • Naziv institucije – Trajanje – Kvalifikacija
 • Osnovna škola: Bosanski Šamac, (8 godina)
 • Srednja škola: Gimnazija, Modriča (4 godine)
 • Fakultet : Doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, (5 godina)
 • Specijalizacija iz Interne medicine, Medicinski fakultet Sarajevo
 • Postdiplomski studij, Medicinski fakultet Tuzla
 • Doktor nauka, Medicinski fakultet Univerzitet u Tuzli
 • STRANI JEZIK
 • Strani jezik:
 • Njemački,
 • Ruski
 • DODATNE VJEŠTINE/SPOSOBNOSTI
 • Vozačka dozvola: B – kategorija
 • Rad na računaru: Windows, Office,
 • Edukator iz oblasti:
 • Dijaliza
 • Transplantacija bubrega
 • SADAŠNJA POZICIJA
 • Naziv organizacione jedinice:
 1.  Univerzitetski Klinički Centar Tuzla
 2. Sektor za naučno-istraživački rad i stručno usavršavanje
 3. Služba za naučno-istraživački rad i nastavu
 4. Medicinski fakultet, Odsjek zdravstvenih studija Medicinskog fakulteta,
 5. Univerzitet u Tuzli
 • Naziv radnog mjesta : Šef službe za naučno-istraživački rad i nastavu
 • Telefon/fax + 387 35 303 314
 • E-mail : tabakovic@ukctuzla.ba
Dosadašnja zaposlenja
 • Medicinski centar, Dom zdravlja Bosanski Šamac,1983 -1987.g.
 • Šef službe Hitne medicinske pomoći, Medicinski cenatr, Bosanski Šamac, 1984-1987.g.
 • Profesor u srednjoj Medicinskoj školi, Bosanski Šamac, 1983-1987. g.
 • Specijalista Interne medicine,šef Centra za hemodijalizu,Opšta bolnica Bosanski Šamac,1991.-1992. g.
 • Klinika za Interne bolesti, Odjelenje za nefrologiju i dijalizu, UKC Tuzla,1997 -2014.g.
 • Direktor Klinike za interne bolesti, UKC Tuzla, 2007-2012.g.
 • Načelnik Klinike za interne bolesti, u svojstvu vršioca dužnosti, 2012-2013.g.
 • Sektor za naučno-istraživački rad i stručno usavršavanje, UKC Tuzla, od 2014. g.
 • Naziv institucije – Trajanje – Pozicija
 • Univerzitetski Klinički Centar Tuzla, Klinika za interne bolesti,1997-2014. g.
 • Direktor Klinike za interne bolesti, UKC Tuzla,2007-2012.g.
 • Načelnik Klinike za interne bolesti, u svojstvu vršioca dužnosti, UKC Tuzla, 2012-2013. g.
 • Sektor za naučno-istraživački rad i stručno usavršavanje, UKC Tuzla, od 2014. g.
 • Šef službe za naučno-istraživački rad i nastavu, UKC Tuzla, od 2014. g.
Rad u obrazovnim institucijama (škole, fakulteti)
Naziv institucije – Trajanje – Pozicija

 1.  Profesor, Srednja medicinska škola, Bosanski Šamac, 1983-1986.g.
 2. Viši asistent, nastavni predmet Klinička imunologija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Tuzli, 2006.-2007.g.
 3. Izabrani nastavnik, profesor za nastavni predmet Interna medicina, Medicinski fakultet, Univerzitet u Tuzli, od 2009.g.
 4. Nastavnik/profesor, nastavni predmet Klinička imunologija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Tuzli, 2010/11.g.
 5. Nastavnik/profesor, Visoka zdravstvena škola, Medicinski fakultet, Univerzitet u Tuzli, 2009.-2016.g.
 6. Odgovorni nastavnik (šef katedre), profesor za nastavni predmet Organizacija zdravstvene njege, Odsjek zdravstvenih studija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Tuzli, od 2010.g.
Članstvo u profesionalnim organizacijama
Naziv – Trajanje – Pozicija

 

 • Medicinski centar, Dom zdravlja Bosanski Šamac, 1983. g.
 • Šef službe Hitne medicinske pomoći, Dom zdravlja Bosanski Šamac,1984 -1987.g.
 • Specijalizantski staž iz Interne medicine: Osijek, Zagreb i Sarajevo, 1987-1991.g.
 • Specijalistički ispit iz interne medicine, Medicinski fakultet Sarajevo, 1991. g.
 • Specijalista Interne medicine, Šef Centra za hemodijalizu, Opšta bolnica Bosanski Šamac,1991.-1992.g.
 • Postdiplomski studij, Medicinski fakultet Univerzitet u Tuzli,1990-1992.g.
 • Univerzitetski Klinički Centar Tuzla, Klinika za interne bolesti, Odjelenje za nefrologiju i dijalizu 1997,-2014.g.
 • Mentor za obavljanje nadzora nad specijalizantskim stažom specijalizanata na Klinici za interne bolesti, 2000.-2013.g.
 • Direktor Klinike za interne bolesti, UKC Tuzla 2007.-2012.g.
 • Načelnik Klinike za interne bolesti, u svojstvu VD, UKC Tuzla, 2012. – 2013.g.
 • Član Povjerenstva za transplantaciju organa u Federaciji BiH, Ministarstvo zdravstva F BiH, 2003-2005.g.
 • Član organizacionog odbora, Seminar iz transplantacije bubrega, Sarajevo, 2003. g.
 • Podpredsjednik BH donorske mreže, 2005-2008.g.
 • Član Nadzornog odbora BH donorske mreže, 2008. g.
 • Član Komisije za izradu Pravilnika o radu dijaliznih centara, Federalno ministarstvo zdravstva, F BiH, 2009.g.
 • Član Upravnog Odbora UKC Tuzla,2006. -2012.g.
 • Član Skupšine liječničke komore Tuzlanskog kantona, 2008.-2011.g.
 • Član Udruženja za nefrologiju dijalizu i transplantaciju bubrega u BiH, od 1997 g.
 • Član komisije za nadzor nad radom centara za dijalizu na teritoriji Tuzlanskog kantona,  2002.-2004.g.
 • Predsjednik Komisije za transplantaciju bubrega, Udruženje za nefrologiju dijalizu i transplantaciju u BiH, 2001.-2008.g.
 • Član Evropske i svjetske renalne asocijacije ERA/EDTA
 • Član liječničke komore Tuzlanskog kantona od osnivanja
 • Član Austrijskog udruženja za transplantaciju, transfuziju i genetiku, od 2001.g.
 • Član tima za transplantaciju bubrega UKC Tuzla,2000. -2013. g.
 • Koordinator tima za transplantaciju bubrega, Klinika za interne bolesti, UKC Tuzla, 2008.-2013.g.
 • Osnivač Transplantacijskog informativnog centra, u Klinici za Interne bolesti, UKC   Tuzla,2008. g.
 • Član radne grupe Federalnog ministarstva zdravstva za izradu plana za pristupanje Bosne i Hercegovine Eurotransplantu, 2011.-2012.g.
 • Predsjednik Komisije za liječenje imunosupresivima UKC Tuzla,2005. -2008. g.
 • Podpredsjednik Organizacionog odbora Drugog kongresa nefrologa BiH, 2005.g.
 • Sektor za naučno-istraživački rad i stručno usavršavanje, šef službe za naučno- istraživački rad i nastavu, UKC Tuzla, od 2014. g.
 • Član Upravnog Odbora UKC Tuzla, od 2016.g.
Druge relevantne informacije
 • Nagrade i priznanja
 1. Prva nagrada Evropskog društva za transplantaciju organa, za doprinos u području kliničke i eksperimentalne transplantologije, »Novartis ESOTAward», Basel, 2001. g.
 2. Certifikat za samostalan rad u području transplantacije organa, Evropsko društvo za transplantaciju organa, Groningen, 2001.g.
 3. Tuzlanska plaketa sa zlatnim grbom- grupa stvaralaca, 2001. g.
 4. Plaketa Bosanskog Šamca,g.
 • Dodatna profesionalna edukacija (stručna usavršavanja, seminari, radionice, kongresi, simpoziji) Prisustvo tribinama,seminarima
 1. Specijalizantski staž iz Interne medicine: Osijek, Zagreb i Sarajevo,1987.-1991.g.
 2. Specijalistički ispit iz interne medicine, Medicinski fakultet  Sarajevo, 1991.g.
 3. Postdiplomski studij, Medicinski fakultet Univerzitet u Tuzli, 1990.-1992.g.
 4. “Genehmigungs urkunde” Priznata Diploma Medicinskog fakulteta u Sarajevu, od strane Ministarstva za nauku i kulturu Donje Saksonije, sa stručnim zvanjem “doktor medicine”, Hanover, 1995. g.
 5. Postdiplomski tečaj ultrazvučne dijagnostike abdomena Tuzla 1999. g.
 6. Zvanje Primarijus, 2002. g.
 7. Zvanje nefrolg, 2007.g.
 8. Subspecijalista iz nefrologije, 2011. g.
 9. Edukacija iz oblasti nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega, AKH Beč, 2000.-2013.g.
 10. Uvodni međunarodni  kurs obuke o koordinaciji transplantacije »Transplant Procurement Management (TPM)« u organizaciji Univerziteta iz Barcelone, 2002. g.
 11. Prvi simpozij nefrologa Bosne i Hercegovine, sa međunarodnim učešćem 1997.g.
 12. Prvi kongres nefrologa BiH 2000.g.
 13. Drugi kongres nefrologa BiH  2005.g.
 14. Svjetski i evropski kongresi nefrologa: San Francisko, Brdo kod Kranja, Berlin, Barcelona, Stochkolm, Milano, Paris, Minhen, Istanbul, 2000.-2013.g.
 15. Međunarodni stručni sastanci i simpoziji na temu kako unaprijediti kvalitetu hemodijalize, o Balkanskoj endemskoj nefropatiji i iz transplantacije bubrega, 2000.g.-2010.g.
 16. Kurs »Osnove farmakoekonomije i zdravstvene ekonomije«, učešće na Prvoj ISPOR BH konferenciji o »Farmakoekonomiji« sa međunarodnim učešćem, Udruženje za farmakoekonomiku i istraživanje ishoda u Bosni i Hercegovini (ISPOR), Sarajevo 2011.g.
 17. Član komisije za provedbu stručnih ispita zdravstvenih radnika stručnog zvanja – doktor medicine, Federalno ministarstvo zdravstva, F BiH, 2013.-2015.g.
 18. Magistarski rad “Faktori preživljavanja bubrežnog grafta” Medicinski fakultet Univerzitet u Tuzli, 2006. g.
 19. Doktorska disertacija »Arterijska hipertenzija nakon transplantacije bubrega« Medicinski fakultet Univerzitet u Tuzli, 2008.g.
 • Dodatno profesionalno iskustvo (predavač na seminaru, radionici i sl.)

   Učešće na kongresima i stručnim sastancima

 Predavač

 1. Prvi simpozij nefrologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem,Sarajevo 1997. g.
 2. Prvi kongres nefrologa BiH, Sarajevo, 2000.g.
 3. Seminar iz transplantacije bubrega, Sarajevo, 2003.g.
 4. Drugi kongres nefrologa BiH, Tuzla, 2005.g.
 5. Prva dijalizna škola, Bihać 2006.g.
 6. Medicinski fakultet,Visoka zdravstvena i Viša medicinska škola Univerziteta u Tuzli 2006.g.
 7. II Škola iz Nefrologije, Sarajevo 2007.g.
 8. ERA, Nefrološka škola, Kurs CME, Sarajevo,2008.g.
 9. Simpozijum Dijabetičn  nefropatija, Mostar 2008.g.
 10. Škola transplantacije bubrega, Lukavac 2009.g.
 11. Ljetni Univerzitet, Tuzla, 2011.g.
 12. Škola dijabetesa, Tuzla, 2012.g.
 13. Bosnian-Herzegovinian American Academy of Arts and Sciences, BHAAAS u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2012.g.

Učešće

 1.  Drugi kongres nefrologa Slovenije, Brdo kod Kranja 2000.g.
 2. Slovenački transplantacijski dani, Brdo kod Kranja 2000.g.
 3. Austrjski transplantacijski kongres, 2001.-2013.g.
 4. Svjetski nefrološki kongres San Francisko 2001.g.
 5. Svjetski nefrološki kongres, Berlin 2003.g.
 6. XLIV Evropski nefrološki kongres, ERA-EDTA, Barcelona 2007.g.
 7. XLV Evropski nefrološki kongres, ERA-EDTA, Stockholm 2008.g.
 8. Svjetski nefrološki kongres, Milano 2009.g.
 9. Svjetski nefrološki kongres, Paris 2009.g.
 10. Svjetski nefrološki kongres, Istambul 2011.g.
 11. XL Evropski nefrološki kongres, ERA-EDTA, Paris 2012.g.
Bibliografija
Monografije
 1. Tabaković M, Posttransplantacioni dijabetes mellitus. U Dijabetična nefropatija, (ur.) Senija Rašić i sar., Institut za naučnoistraživački rad i razvoj KCUS, Udruženje za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u BiH, Sarajevo, ISBN 978-9958-631-58-0.
 2. Tabaković M, Presađivanje bubrega.U Druga strana života, (ur.) Harčin Dž, Harfo-Graf, UHBBTK, Tuzla, 2008.
Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi
 • 5 knjiga, 7 poglavlja u knjigama i 2 monografije iz oblasti interne medicine, kliničke imunologije, nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega
 1. Tabaković M. Glavnisistem histokompatibiliteta-MHC i tipizacija tkiva. U Transplantacija bubrega, (ur.) Karamehić J i saradnici, University of Tuzla-Yale University, Sarajevo – New Haven, 2004. ISBN 9958-631-14-8. CIP 616.61-089.843. Od strane Yale School Of Medicine (Yale University) knjiga je uvrštena u biblioteku Harvey Cusing/John Hay Whitney Medical Library, septembar 2005. Harvard Medical School (Harvard University) i kao univerzitetski udžbenik u biblioteku Countway Library of Medicine, Boston, Harvard, 2010.godine.
 2. Tabaković M. Imunološki mehanizmi u bolesti bubrega. U Klinička imunologija, (ur.) Karamehić J, Dizdarević Z i saradnici, Svjetlost, Sarajevo, 2007. CIP 616-097 (075.8) 612.017.
 3. Tabaković M. Statični i dinamični sport. Preporuke za bavljenje takmičarskim sportom sportista sa sistemskom hipertenzijom. U Bolesti srca i sport, (ur.) Baraković F i saradnici, PrintCom, Tuzla, 2008. CIP 616.12-008/-009:796.
 4. Tabaković M, Baraković F, Mortalite u Klinici za interne bolesti Tuzla, 2008.g. B-Eli-M, Lukavac, 2010. ISBN 978-9958-897-03-0.
 5. Tabaković M, Baraković F, Mortalitet u Klinici za Interne bolesti Tuzla, 2009.g. B-Eli-M Lukavac, 2010. ISBN 978-9958- 897-03-0.
 6. Tabaković M, Baraković F,Mortalitet u Klinici za Interne bolesti Tuzla, 2010.g. B-Eli-M Lukavac, 2011. ISBN 978-9958-897-03-0.
 7. Tabaković M, Baraković F, Mortalitet u Klinici za Interne bolesti Tuzla, 2011.g. B-Eli-M Lukavac, 2012. ISBN 978-9958-897-03-0.
 8. Tabaković M, Transplantacija bubrega. U Interna medicina, (ur.) Bačić-Mulić S i saradnici, Off-set, Tuzla, 2011. ISBN 978-9958-31-0256-6
 9. Tabaković M, Endemska nefropatija u Bosni i Hercegovini i osvrt na neke dijagnostičke kriterijume. U Balkanska endemska nefropatija i endemski balkanski tumori urotelijuma retrospektiva 1941-2011., (ur.) Spira Strahinjić, Galaksija, Niš, 2011. ISBN 978-86-80599-93-9.
 10. Tabaković M, Transplantacija bubrega kod odraslih osoba. Protokoli za transplantaciju bubrega. U Transplantacija bubrega i pankreasa-kliničko imunološki aspekti i farmakoterapija, Jasenko Karamrhić i saradnici, Svjetlost, Sarajevo, 2012. ISBN 978-9958-10-937-9.
 11. Tabaković M, Hypertension after renal transplantation.U Current concepts Kydney Transplantation, (ur.) Sandip Kapur, In Tech Open Access Publisher, 2012. ISBN 980-953-307-074-7.
 12. Tabaković M, Mogući dalji pravci razvoja lijekova. Imunosupresivni protokoli. U Imunosupresivna terapija i njena primjena u transplantaciji organa, Jasenko Karamehić, Sebija Izetbegović i saradnici. Svjetlost, Sarajevo, 2012. ISBN 978-9958-10-938-6.
 • Unverzitetski udžbenici i publikacije
 1.  Tabaković M. Glavni sistem histokompatibiliteta – MHC i tipizacija tkiva. U Transplantacija bubrega, (ur.) Karamehić J i saradnici, University of Tuzla-Yale University, Sarajevo – New Haven, 2004. ISBN 9958-631-14-8. CIP 616.61-089.843. Od strane Yale School Of Medicine (Yale University) knjiga je uvrštena u biblioteku Harvey Cusing/John Hay Whitney Medical Library, septembar 2005. Harvard Medical School (Harvard University) i kao univerzitetski udžbenik u biblioteku Countway Library of Medicine, Boston, Harvard, 2010.godine.
 2. Tabaković M. Imunološki mehanizmi u bolesti bubrega. U Klinička imunologija, (ur.) Karamehić J, Dizdarević Z i saradnici, Svjetlost, Sarajevo, 2007. CIP 616-097 (075.8) 612.017.
 3. Tabaković M, Transplantacija bubrega. U Interna medicina, (ur.) Bačić-Mulić S i saradnici, Off-set, Tuzla, 2011. ISBN 978-9958-31-0256-6.
 4. Tabaković M, Hypertension after renal transplantation.U Current concepts Kydney Transplantation, (ur.) Sandip Kapur, In Tech Open Access Publisher, 2012. ISBN 980-953-307-074-7.
Naučni radovi
 1. Mešić E, Habul V, Tabaković M, Mehmedović N. Body mass indeks (bmi%) ideal body weight (% ibw) and kt/v volume in chronic hemodialysis patients.Nephrology dialysis transplantation 1999; 14 (9): 1999.
 2. Halilbašić A, Tabaković M. Nefrologija u BiH i mogući pravci razvoja. Acta medica saliniana 1998; 27 (1):17-20.
 3. Trnačević S, Bazardžanović M, Mešić E, Hodžić E, Tabaković M, Duraković H, Halilbašić A, Steininger R, Mühlbacher F. Erstes vewandten-programm ntx in Bosnien. European Surgery ACA Acta chirurgica Austriaca 2002; 34 (188): 6-7.
 4. Habul V, Tabaković M, Mešić E. Novi bolesnici sa terminalnim stadijem bubrežne bolesti na hroničnoj dijalizi. Medicinski arhiv 2001; 55 (4): 207-208.
 5. Karamehić J, Leslie M.Scoutt,. Tabaković M, Heljić B. Ultrasonography in organs transplantation. Medicinski arhiv, 2004; 58 (2): 107-108.
 6. Mešić,Tabaković M, Habul V, Atić M, Lekić S, Resić H, Halilbašić A, Trnačević S, Halilbašić A. Clinical charateristics of pruritus in hemodialysis patients. Acta Medica Croatica  2004; 58 (5): 377380.
 7. Tabaković M, Halilbašić A, Trnačević S, Vučičević Lj, Mešić E. Albuminemija u hroničnih hemodijaliznih bolesnika. Medicinski arhiv,  2001; 55 (4): 259260.
 8. Imamović G, Trnačević S, Batuman V, Tabaković M, Uzeirbegović M,Malohodžić M, Mešić E, Habul V, Halilbašić A. Microalbuminuria as a marker for early stage balkan endemic nephropathy. Acta medica Croatica  2005; 59 (2): 57.
 9. Trnačević S, Bazardžanović M, Imamović G, Mešić E, Duraković H, Hodžić E, Tabaković M, Manojlović Z, Tulumović D, Hasanović E, Halilbašić A, Mühlbacher F, Steininger R. Livingrelated kidney transplantation at university medical center Tuzla. European Surgery, ACA  Acta chirurgica Austriaca  2005; 37 (205): V 38.
 10. Hodžić E, Tabaković M,Trnačević S, Tulumović D, Sabitović D, Džafić F, Karasalihovć Z, Trojak D, Križić M, Osmančević E. Akutno odbacivanje u transplantaciji bubrega. Medicinski arhiv, 2009; 63 (1): 31-33.
 11. Tabaković M,Mešić E, Trnačević S, Hodžić E, Baraković F, Tulumović D, Imamović G, Atić M, Tabaković Mu, Hypertension and Donor Age in LivingRelated Kidney transplantation. Medical Arhives, 2009; 63 (6): 335338.
 1. Tabaković M, Halilbašić A, Trnačević S, Vučičević Lj, Mešić E. Albuminemija u hroničnih hemodijaliznih bolesnika. Prvi kongres nefrologa bih sa međunarodnim učešćem, Sarajevo, September 2000.
 2. Trnačević S, Hodžić E, Mešić E, Bazardžanović M, Tabaković M, Habul V, Halilbašić A, Muhlbacher F, Steininger R. Characteristics of posttransplant period in patient with kidney transplantat. Prvi kongres nefrologa BiH sa međunarodnim učešćem, Sarajevo, Septembar 2000.
 3. Habul V, Tabaković M, Trnačević M, Halilbašić A, Hodžić E, Jašarević E, Mešić E. New endstage renal disease (esrd) patients on chronic hemodialysis. Prvi kongres nefrologa BiH sa međunarodnim učešćem, Sarajevo, September 2000.
 4. Trnačević S, Zerem E, Tulumović D, Mešić E, Atić M, Tabaković, Halilbašić A. Kidney biopsy in clinical practice. Prvi kongres nefrologa BiH sa međunarodnim učešćem, Sarajevo, September 2000.
 5. Halilbašić A, Tabaković M. Nefrologija u BiH i mogući pravci razvoja. Prvi simpozijum nefrologa Bosne i Hercegovine. Sarajevo, Oktobar 1997.
 6. Kušljugić Z, Jelkić M, Hajder M, Tabaković M, Baraković F. Arterijska hipertenzija u žena starije dobi kao faktor rizika ishemijske bolesti srca. VIII stručni sastanak angiologa i kardiologa Bosne i Hercegovine, Travnik, Oktobar 2000.
 7. Jelkić M, Kušljugić Z, Hajder M, Tabaković M, Baraković F. Učestalost koronarne insuficijencije u mladih  hipertoničara bez hipertrofije lijeve komore. VIII stručni sastanak angiologa i kardiologa Bosne i Hercegovine, Travnik, Oktobar 2000.
 8. Mešić E, Habul, V, Tabaković M, Mehmedović N. Body mass index (bmi%), ideal body weight (% ibw) and kt/v volume in chronic hemodialysis patients. Abstracts XXXVI Congress of the era european dialysis and transplant association, September 1999 Madrid, Spain.
 9. Kušljugić Z, Baraković F, Jelkić M, Jurić A, Avdagić S, Tinjić Lj,Tabaković M. Efekti nebivolola u arterijskoj hipertenziji. II kongres kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine Sarajevo, Maj 200.
 10. Jelkić M, Kušljugić Z, F. Baraković F, Avdagić S, Tabaković M. Asymptomatic myocardial infarction in patients with arterial hypertension. II kongres kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine Sarajevo, MajJuni 2001.
 11. Baraković F, Z. Kušljugić Z, Jelkić M, Avdagić S, Baraković B, Abdović E, Tabaković M, Tanović E. Ehokardiografija kao dijagnostička metoda perikardnih izliva. II kongres kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine Sarajevo, Maj 2001.
 12. Jelkić M, Kušljugić Z, Baraković F, Avdagić S, Tabaković M. New approach in prevention of recurrences of   unstable angina pectoris. II kongres kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Maj 2001.
 13. Imamović G, Trnačević S, Tabaković M, Uzeirbegović M, Malohodžić M, Mešić E, Halilbašić A. Urinary albumin / creatinine ratio in patients with balkan endemic nephropathy. II nefrološki kongres Bosne i Hercegovine, Tuzla, April 2005.
 14. Imamović G, Trnačević S, Halilbašić A, Mešić E, Dizdarević S, Šahinpašić V, Hlilbašić A, Tabaković Mu, Mulić S, Habul V, Tulumović D, Hodžić E, Tabaković M,  Lekić S, Atić M. Ancapositive vasculitis: an unusual case report. II nefrološki kongres Bosne i Hercegovine, Tuzla, April 2005.
 15. Imamović G, Trnačević S, Tabaković M,  Mešić E, Uzeirbegović M, Malohodžić M, Halilbašić A, Habul V, Tulumović D, Hodžić E, Atić M, Lekić S, Dugonjić M, Bećirović A, Hasanović E. Microalbuminuria  the new marker for Balkan endemic nephropathy. Bantao journal, 7 Bantao congress, Ohrid, Septembar 2005.
 16. Tabaković M, Trnačević S, Mešić E, Hodžić E, Tulumović D, Atić M, Habul V, Karamehić J, Halilbašić A. Hipertenzija i funkcija transplantiranog bubrega. Drugi nefrološkli kongres BiH Tuzla, April 2005.
 17. Tabaković M, Trnačević S, Mešić E, Hodžić E, Tulumović D, Atić M, Habul V, Karamehić J, Halilbašić A. Dob davaoca i funkcija transplantiranog bubrega u živoj rodbinskojtransplantaciji. Drugi nefrološkli kongres BiH Tuzla, April 2005.
 18. Karamehić J, Lorber M, Tabaković M, Hodžić E. Menagment of hypertension ih the patients with transplantation kidney. Drugi nefrološki kongres BiH Tuzla, April 2005.
 19. Karamehić J, Lorber M, Tabaković M, Hodžić E. Immunosuppresive medication in kidney  transplantation. Drugi kongres nefrologa BiH Tuzla, April 2005.
 20. Atić M, Hodžić E, Tabaković M, Tulumović D, Mehmedović N, Mešić E. Liječenje akutnog bubrežnog zatajenjavenovenskom hemodijafiltracijom (VVHDF). Drugi kongres nefrologa BiH Tuzla, April 2005.
 21. 32. Trnačević S, Mešić E, Duraković H, Bazardžanović M, Hodžić E, Tabaković M, Tulumović D, Manojlović Z, Hasanović E, Bećirović A, Halilbašić A. Živa rodbinska transplantacija bubrega  program u Kliničkom centru Tuzla. Drugi kongres nefrologa BiH Tuzla, April 2005.
 22. Karamehić J, Scoutt L, Hodžić E, Tabaković M. Dijagnostic imaging with ultrasound vascular complication in renal transplant. Drugi kongres nefrologa BiH Tuzla, April 2005.
 23. Imamović G, Trnačević S, Tabaković M, Uzeirbegović M, Malohodžić M, Mešić E, Halilbašić A. Urinary albumin/creatinine ratio in patients with Balkan Endemic Nefropathy. Drugi kongres nefrologa BiH Tuzla, April 2005.
 24. Bačaj D, Bašić M, Habul V, Tabaković M, Halilbašić Al, Mešić E. Hiposideremija i pruritus u hroničnih dijaliznih bolesnika. Drugi kongres nefrologa BiH Tuzla, April 2005.
 25. Hodžić E, Trnačević S, Čičkušić E, Hodžić Z, Atić M,Tulumović D, Tabaković M, BazardžanovićM,Dugonjić M, Bećirović A. Komplikacije žive rodbinske transplantacije bubrega u prvoj posttransplantacionoj godini i njihov uticaj na funkciju presađenog bubrega. Drugi kongres nefrologa BiH Tuzla, April 2005.
 26. Imamović G, Trnačević S, Mešić E, Dizdarević S, Šahinpašić V, Halilbašić Al, Tabaković Mu, Mulić S, Imamović A, Halilbašić A, Habul V, Tulumović D, Hodžić E, Tabaković M, Lekić S, Atić M. The atypical case of Wegener granulomatosis. Drugi kongres nefrologa BiH Tuzla, April 2005.
 27. Trnačević S, Imamović G, Hasanović E, Lukić L, Stipančić Z, Petković N, Vučičević LJ, Pecirep S, Žole G,  Mešić E, Habul V, Tabaković M, Tulumović D, Halilbašić A. Endemska nefropatija u BiH. Drugi kongres nefrologa BiH Tuzla, April 2005.
 28. Hodžić E, Tabaković M, Trnačević S, Tulumović D, Sabitović D, Džafić F, Karasalihović Z, Trojak D, Križić M, Osmanović E. Acute rejection in the kidney transplantation. 4. Slovenski nefrološki kongres, Bled, Oktobar 2008.
 29. Mešić E, Tabaković M, Habul V, Atić M, Lekić S, Resić H, Halilbašić A, Trnačević S, Halilbašić A. Clinical charateristics of pruritus in hemodialysis patients. PubMed, Maj 2005.
 30. Emir Hodžić, Mithat Tabaković, Senaid Trnačević, Denijal Tulumović, Damir Sabitović, Fejzo Džafić, Zinaida Karasalihović, Davor Trojak, Mario Križić, Enes Osmančević. Akutno odbacivanje u transplantaciji bubrega. Med Arh. 2009; 63(1): 3133.
 1. Tabaković Mithat, Mešić Enisa, Trnačević Senaid, Hodžić Emir, Baraković Fahir, Tulumović Denijal, Imamović Goran, Atić Mirza, Bošnjić Jasmina, Tabaković Mustafa. Hipertenzija i dob davaoca u živojsrodničkoj transplantaciji bubrega. Med Arh 2009; 63(6): 279282.
 2. Hodžić Emir, Dugonjić Majda, Tabaković Mithat, Mešić Enisa, Tulumović Denijal, Alečković Mirna, Imamović Goran, Atić Mirza, Bećirović Almedina, Sabitović Damir,Džafić Fejzo, Karasalihović Zinaida, Trojak Davor, Križić Mario, Jusufović Selma, Osmanović Enes. Kydney transplantation in hyghly sensitized patient. HealthMED 2010;4(1):250253.
 1. Fahir Baraković, Mithat Tabaković, Zumreta Kušljugić, Denis Mršić, Suada Mulić, Elnur Smajić, Esad Brkić, Denijal Tulumović, Jasna ŠehićMerić, Nada Pavlović, Mario Križić. Mortality at the Clinic of Internal Medicine of Univerity Clinical Center in Tuzla During 2008. Med Arh 2010; 64(5): 278281.
 2. Daniela Lončar, Mithat Tabaković,Elnur Smajić, Esad Brkić, Zumreta Kušljugić, Vildana Habul. Kronična bubrežna insuficijencija  kardiovaskularni čimbenik rizika. Kardio List 2011; 6(78): 871.
 3. Alen Karić, Emir Mujanović, Zoran Jerkić, Amela Karić, Tabaković Mithat, AortoCaval Fistula as a Complication of Ruptured Infrarenal Aortic Aneurysm. Med Arh 2011; 65(3): 176177.
 4. Denijal Tulumović, Mirza  Atić, Mithat Tabaković,Emir Hodžić, Sunita Delić Ćustendil, Mirsad Šljivić. Ultrasound guided central venous catheter insertionexperience from Bosnia and Herzegovina. BH Surgery (2011) 1: 122127.
 1. Sadat Kurtalić, Fahir Baraković, Farid Ljuca, Zumreta Kušljugić, Mithat Tabaković, Zlatko Midžić, Nermina Kurtalić, Dženan Halilović. Assessment of quality of life in patients with heart failure using Minnesota questionnarie. HealthMed 2011; 5(6): 18111815.
 2. Sadet Kurtalić, Fahir Baraković, Zumreta Kušljugić, Farid Ljuca, Mithat Tabaković, Dženan Halilović, Assessment of Quality of Life in Patients with Heart Failure in Relationto Severity of the Clinical Features. Acta Medica Saliniana 2011; 40(1): 2529.
 3. Mithat Tabaković, Nermin Salkić, Jasmina Bošnjić, Ervin AlibegovićAcute Pancreatitis after Kidney Transplantation. Hindawi Publishing Corporation, Case Reports in Transplantation Volume 2012(2012); Article ID 768193, 3 pages.
 1. Hodzic E,Tabakovic M,Mesic E, Brcic M, Trnavcevic S, Atic M, Tulumovic D, Trojak D, TaletovicDugonjic M, AleckovicHalilovic M, Jagodic S, Agic R, Manojlovic Z, Karasalihovic Z, MustedanagicMujkanovic J, MottDivkovic S, Hujdurovic A. One hundred kidney transplantations in Tuzla. Med Arh. 2012;66(3 Suppl 1):457.
 2. Hodžić Emir1, Tabaković Mithat 1, Mešić Enisa1, Tulumović Denijal1, Alečković Mirna1, Imamović Goran1, Atić Mirza1, Dugonjić Maida1, Bečirović Almedina1, Sabitović Damir 3, Džafić Fejzo 3, Karasalihović Zinaida 2, Trojak Davor 1, Križić Mario 1, JusufovićSelma1, Osmanović Enes4. Kidney Transplantation in highly senzitized patient. Abstractbook. 3rd Congress of Nephrology of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 05.-07.May, 2010.
 3. Hodžić Emir1,Tabaković Mithat 1,Tulumović Denijal1,Alečković Mirna1,Dugonjić Maida1, Bečirović Almedina1, Sabitović Damir 3, Džafić Fejzo 3, Karasalihović Zinaida 2, Trojak Davor 1, Križić Mario 1, Jusufović Selma1, Osmanović Enes4. Use of tacrolimus in renal transplantation. Abstract book. 3rd Congress of Nephrology of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, -07.May, 2010.
 1. Denis Mršić 1, Zumreta Kušljugić 1, Mithat Tabaković 1, Fahir Baraković 1,MensuraAščerić 2, Mugdim Bajrić 3, Harun Avdagić 3.Kvalitet  života nakon  invazivnog liječenja infarkta miokarda.Knjiga Abstrakata. VI Kongres kardiologa Bosne i Hercegovine,Tuzla, 30.05.- 01.06.,
 2. Daniela Lončar, Mithat Tabaković,Vildana Habul, Amira Kušljugić, Edita Sijerčić, Lejla Jašarević, Denis Mršić. Hipertenzija u bolesnika na dijalizi. Knjiga Abstrakata. VI Kongres kardiologa Bosne i Hercegovine, Tuzla, 30.05. 01.06.,2013.
 3. Daniela Lončar, Esad Brkić, Amira Kušljugić, Denis Mršić, Mithat Tabaković.Dijastolna   disfunkcija  lijeve  srčane komore u bolesnika na dijalizi. Knjiga Abstrakata. VI Kongres kardiologa Bosne i Hercegovine, Tuzla, 30.05.-06., 2013.
 4. Daniela Lončar, Mithat Tabaković,Elnur Smajić, Zumreta Kušljugić,Suada MulićBačić. Netradicionalni faktori rizika za nastanak kardiovaskularnih obolenja, koliko mislimo na njih. Knjiga Abstrakata. VI Kongres kardiologa Bosne i Hercegovine, Tuzla, 30.05.-06., 2013.
 5. Daniela Lončar, Mithat Tabaković,Hazim Tulumović, Amira Kušljugić, Elnur Smajić.Hiperlipidemija u hroničnoj bubrežnoj bolesti. Knjiga Abstrakata. VI Kongres kardiologa Bosne i Hercegovine, Tuzla, 30.05.-06., 2013.
 6. I Iveljić, M Isabegovič, M Tabaković,F Baraković, Z Kušljugić,L Dizdarević-Hudić, E Smajić, A Bijedić, D Mršić, J Kovčić, S Kurtalić. Mortalitet od srčane isuficijencije.Knjiga Abstrakata. VI Kongres kardiologa Bosne i Hercegovine, Tuzla, 30.05. – 06., 2013.
 7. Fahir Baraković, Mithat Tabaković, Denijal Tulumović, Zumreta Kušljugić, Ervin Alibegović, Elnur Smajić, Denis Mršić, Jasna Šehić Merić, Mario Križić, Edin Jašarević, Majda Isabegović, Larisa Dizdarević Hudić, Ivana Iveljić.Mortalitet u Klinici za Interne bolesti  JZU UKC Tuzla 2012.Godine.Knjiga Abstrakata. VI Kongres kardiologa Bosne i Hercegovine, Tuzla, 30.05.-01.06., 2013.
 8. Fahir Baraković, Mithat Tabaković, Denijal Tulumović, Zumreta Kušljugić, Elnur Smajić, Edin Jašarević, Majda Isabegović, Larisa Dizdarević-Hudić, Ivana Iveljić, Irma Bijedić. Intrahospital Mortaltality at Internal Patients. JACC, Okt. 29, 2013. Vol.62,No 18 (Suppl.C);PP-079.
 1. Daniela Lončar, Zumreta Kušljugić, Mithat Tabaković, Đani Hadžović, Esad Brkić, Denis Mršić, Lejla Jašarević. Cardiovascular disease in Kidney transplant patients. Acta medica saliniana 2017; 46(1): 32-38.
 • Naučni radovi u časopisima sa priznatom recenzijom
 1. Mešić E, Habul V, Tabaković M, Mehmedović N. Body mass index (bmi%) ideal body weight (% ibw) and kt/v volume in chronic hemodialysis patients. Nephrology dialysis transplantation 1999; 14(9):
 2. Tabaković M1, Mesić E, Trnacević S, Hodzić E, Tabaković F, Tulumović D. Hypertension and age of the donor in living-related kidney transplantation. Acta Med Croatica. 2010; 64(3):175-81.
 3. Halilbašić A, Tabaković M. Nefrologija u BiH i mogući pravci razvoja. Acta medica saliniana 1998; 27 (1):17-20.
 4. Trnačević S, Bazardžanović M, Mešić E, Hodžić E, Tabaković M, Duraković H, Halilbašić A, Steininger R, Mühlbacher F. Erstes vewandten – programm ntx in Bosnien. European Surgery ACA Acta chirurgica Austriaca 2002; 34 (188): 6-7.
 5. Habul V, Tabaković M, Mešić E. Novi bolesnici sa terminalnim stadijem bubrežne bolesti na hroničnoj dijalizi. Medicinski arhiv 2001; 55 (4): 207-208.
 6. Karamehić J, Leslie M.Scoutt,. Tabaković M, Heljić B. Ultrasonography in organs transplantation. Medicinski arhiv, 2004; 58 (2): 107-108.
 7. Mešić E, Tabaković M, Habul V, Atić M, Lekić S, Resić H, Halilbašić A, Trnačević S, Halilbašić A. Clinical charateristics of pruritus in hemodialysis patients. Acta Medica Croatica 2004; 58 (5): 377-380.
 8. Tabaković M, Halilbašić A, Trnačević S, Vučičević Lj, Mešić E. Albuminemija u hroničnih hemodijaliznih bolesnika. Medicinski arhiv, 2001; 55 (4): 259-260.
 9. Imamović G, Trnačević S, Batuman V, Tabaković M, Uzeirbegović M, Malohodžić M, Mešić E, Habul V, Halilbašić A. Microalbuminuria as a marker for early stage-balkan endemic nephropathy. Acta medica Croatica  2005; 59 (2): 57.
 10. Trnačević S, Bazardžanović M, Imamović G, Mešić E, Duraković H, Hodžić E, Tabaković M, Manojlović Z, Tulumović D, Hasanović E, Halilbašić A, Mühlbacher F, Steininger R. Living-related kidney transplantation at university medical center Tuzla. European Surgery, ACA  Acta chirurgica Austriaca  2005; 37 (205): V 38.
 11. Hodžić E, Tabaković M, Trnačević S, Tulumović D, Sabitović D, Džafić F, Karasalihovć Z, Trojak D, Križić M, Osmančević E. Akutno odbacivanje u transplantaciji bubrega. Medicinski arhiv, 2009; 63 (1): 31-33.
 12. Tabaković M, Mešić E, Trnačević S, Hodžić E, Baraković F, Tulumović D, Imamović G, Atić M, Tabaković Mu, Hypertension and Donor Age in Living-Related Kidney transplantation. Medical Arhives, 2009; 63 (6): 335 338.
 13. Hodzic E, Tabakovic M, Mesic E, Brcic M, Trnavcevic S, Atic M, Tulumovic D, Trojak D, Taletovic-Dugonjic M, Aleckovic-Halilovic M, Jagodic S, Agic R, Manojlovic Z, Karasalihovic Z, Mustedanagic-Mujkanovic J, MottDivkovic S, Hujdurovic A. One hundred kidney transplantations in Tuzla. Med Arh. 2012;66(3 Suppl 1):457
 14. Sadet Kurtalić, Fahir Baraković, Zumreta Kušljugić, Farid Ljuca, Mithat Tabaković, Dženan Halilović, Assessment of Quality of Life in Patients with Heart Failure in Relation to Severity of the Clinical Features. Acta Medica Saliniana 2011; 40(1): 2529.
 15. Daniela Lončar, Mithat Tabaković, Elnur Smajić, Esad Brkić, Zumreta Kušljugić, Vildana Habul. Kronična bubrežna insuficijencija  kardiovaskularni čimbenik rizika. Kardio List 2011; 6(78): 871.
 16. Alen Karić, Emir Mujanović, Zoran Jerkić, Amela Karić, Tabaković Mithat, AortoCaval Fistula as a Complication of Ruptured Infrarenal Aortic Aneurysm. Med Arh 2011; 65(3): 176177.
 1. Denijal Tulumović, Mirza Atić, Mithat Tabaković,EmirHodžić,SunitaDelićĆustendil, Mirsad Šljivić. Ultrasound guided central venous catheter insertionexperience from Bosnia and Herzegovina. BH Surgery (2011) 1: 122127.
 2. Fahir Baraković, Mithat Tabaković, Zumreta Kušljugić, Denis Mršić, Suada Mulić, Elnur Smajić, Esad Brkić, Denijal Tulumović, Jasna ŠehićMerić, Nada Pavlović, Mario Križić. Mortality at the Clinic of Internal Medicine of Univerity Clinical Center in Tuzla During 2008. Med Arh 2010; 64(5): 278281.
 3. Mešić E, Tabaković M, Habul V,Atić M, Lekić S, Resić H, Halilbašić A, Trnačević S, Halilbašić A.Clinical charateristics of pruritus in hemodialysis patients.PubMed,Maj 2005.
 4. Emir Hodžić, Mithat Tabaković, Senaid Trnačević, Denijal Tulumović, Damir Sabitović, Fejzo Džafić, Zinaida Karasalihović, Davor Trojak, Mario Križić, Enes Osmančević. Akutno odbacivanje u transplantaciji bubrega. Med Arh. 2009; 63(1): 3133.
 • Naučni radovi u zbornicima (kongresi, simpoziji i sl.)
 1.  Tabaković M, Halilbašić A, Trnačević S, Vučičević Lj, Mešić E. Albuminemija u hroničnih hemodijaliznih bolesnika. Prvi kongres nefrologa bih sa međunarodnim učešćem, Sarajevo, September 2000
 2. Habul V, Tabaković M, Trnačević M, Halilbašić A, Hodžić E, Jašarević E, Mešić E. New endstage renal disease (esrd) patients on chronic hemodialysis. Prvi kongres nefrologa BiH sa međunarodnim učešćem, Sarajevo, September 2000.
 1. Trnačević S, Zerem E, Tulumović D, Mešić E, Atić M, Tabaković, Halilbašić A.Kidney biopsy in clinical practice. Prvi kongres nefrologa BiH sa međunarodnim učešćem,Sarajevo,September 2000.
 2. Halilbašić A, Tabaković M. Nefrologija u BiH i mogući pravci razvoja. Prvi simpozijum nefrologa Bosne i Hercegovine. Sarajevo, Oktobar 1997.
 1. Kušljugić Z, Jelkić M, Hajder M, Tabaković M, Baraković F. Arterijska hipertenzija u žena starije dobi kao faktor rizika ishemijske bolesti srca. VIII stručni sastanak angiologa i kardiologa Bosne i Hercegovine, Travnik, Oktobar 2000.
 1. Jelkić M, Kušljugić Z, Hajder M, Tabaković M, Baraković F. Učestalost koronarne insuficijencije u mladih  hipertoničara bez hipertrofije lijeve komore. VIII stručni sastanak angiologa i kardiologa Bosne i Hercegovine, Travnik, Oktobar 2000.
Naučni skupovi, konferencije
Projekti
 • Međunarodni istraživački projekti

1.»Razmatranje držanja tijela kod bolesnika s kroničnom bolesti bubrega«, zajednički naučnoistraživački projekat u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije u 2010/2011. godine.

 1. »Sequenicing of the NOD2/CARD15 gene in the Western and Southern Slavs with Crohns disease« zajednički multinacionalni naučnoistraživački projekat u okviru naučne saradnje Poljske, Hrvatske i Bosne i Hecegovine,2012.g.
 • Domaći istraživački projekti

1.»Citokinski profil, ß2 mikroglobulin i mikroalbuminurija u Balkanskoj endemskoj nefropatiji« Ministarstvao obrazovanja i nauke Federacije BiH, 2005/2006. godine.

 1. »Projekat ranog skininga i dijagnosticiranja virusnih hepatitisa B i C u Tuzlanskom Kantonu« Medicinski fakultet, Univerzitet u Tuzli, Ljekarska Komora Tuzlanskog Kantona, 2012.g.
Ostalo
 • Organizacija međunarodnih kongresa i skupova (članstvo u organizacionom odboru) Član kongresnog odbora

Podpredsjednik organizacionog odbora Drugog kongresa nefrologa Bosne i Hercegovine, 2005.g.

Član Upravnog odbora UKC Tuzla, 2006. -2012.g.

Član Skupšine  ljekarske/liječničke komore Tuzlanskog kantona

Osnivač i podpredsjednik BH donorske mreže

Predsjednik Komisije za transplantaciju bubrega Udruženja za nefrologiju dijalizu i transplantaciju u BiH

Član nadzornog odbora BH donorske mreže

Član Stručnog povjerenstva za izradu plana i programa, sa prijedlogom mjera za unapređenje  organizacije eksplantacije i transplantacije organa i tkiva u Federaciji  BiH, Federalno ministarstvo zdravstva F BiH, 2003.g.

Autor Projekta kadaverična transplantacija bubrega u Federaciji BiH, Federalno Ministarstvo zdravstva BiH, 2003.g.

Član Tima za poslove dijalize i imunosupresivni postupak, stručni tim nefrologije, šef tima, UKC Tuzla, 2005.g.

Član  stručnog Konzilija za provođenje Operativnog programa za lijekove, Klinika za interne bolesti UKC Tuzla, 2007.g.

Član  Radne grupe za izradu Akcionog plana pristupanja BiH Eurotransplantu, Ministarsvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, 2011.g.

Član Tima za standardizaciju dostave informacija u postupku transplantacije, UKC Tuzla, 2012.g.

Član Tima  za radne procese u postupcima transplantacije, Dijaliza i imunosupresivni postupak, Klinika za interne bolesti UKC Tuzla, 2012.g.

Koordinator za transplantaciju bubrega Klinike za interne bolesti, UKC Tuzla, 2012.g.

Autor Petogodišnjeg programa razvoja transplantacijske medicine, UKC Tuzla, 2012.g.

Koordinator tima za izradu Plana i programa stručnog usavršavanja u oblasti transplantacijske medicine, UKC Tuzla, 2015.g.

 • Organizacija domaćih kongresa i skupova (članstvo u organizacionom odboru)

Podpredsjednik organizacionog odbora Drugog kongresa nefrologa Bosne i  Hercegovine, 2005. g.

Osnivač Transplantacijskog informativnog centra, u Klinici za Interne bolesti, UKC Tuzla, 2008.g.

Član organizacionog odbora, Seminar iz transplantacije bubrega, Sarajevo, 2003.g.

Podpredsjednik BH donorske mreže, 2005-2008.g.

 • Mentorstvo (doktorati, magistarski radovi, diplomski radovi)

 Mentorstva:

 1.  Za izradu magistarskog rada kandidata Dr. Sameda Jagodića na temu: »Uticaj hirurških komplikacija i dobi davaoca na preživljavanje grafta i pacijenata nakon transplantacije bubrega«. Rad odbranjen 26.08.2011.g.
 2. Za izradu magistarskog rada kandidata Dr. Ivane Iveljić na temu : »Iznenadna srčana smrt u hospitaliziranih internističkih bolesnika«. Rad odbranjen 2013.g.
 • Članstvo u komisijama (doktorati i magistarski radovi)

Član Komisije za ocjenu i odbranu magistarskih radova, Univerzitet u Tuzli

Član Komisije za ocjenu i odbranu doktorskih disertacija, Univerzitet u Tuzli, ukupno 14., 2010.-2015.g.

 • Dodatne reference
 • Medicinski fakultet, Univerziteta u Sarajevu
 • Specijalistički ispit iz Interne medicine, Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu, 1991. godine
 • Postdiplomski studij,Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 1992. godine.
 • Postdiplomski tečaj ultrazvučne dijagnostike abdomena,Tuzla,1999. godine
 • Tečaj peritonealne dijalize (CAPD), Zagreb, godine,
 • Edukacija iz transplantacije bubrega AKH, Beč  u više navrata 2000 do 2013. godine
 • Uvodni međunarodni kurs obuke o koordinaciji transplantacije »Transplant Procurement Management (TPM)«u organizaciji Univerziteta iz Barcelonegodine
 • Plivina škola dijalize, Moščanička Draga, Hrvatska,godine
 • Seminar iz transplantacije bubrega, Sarajevo, 2003. godine
 • Prva dijalizna škola BiH, Bihać, godine
 • II Škola iz nefrologije, Sarajevo2007. godine
 • Škola transplantacije bubrega, Lukavac, 2009. Godine
 • Studijski boravci

Edukacija iz transplantacije bubrega AKH, Beč, 01.05. 31.05.2000.g.

AKH Beč, u više navrata, u trajanju 7-15 dana, 2000.-2013.

 • Učešće na stručnim konferencijama i skupovima
 • Isimpozij nefrologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Sarajevo g.
 • Prvi kongres nefrologa BiH, Sarajevo, g.
 • Drugi kongres nefrologa BiH, Tuzla 2005. g.
 • Drugi kongres nefrologa Slovenije, Brdo kod Kranja g.
 • Slovenački transplantacijski dani, Brdo kod Kranja g.
 • Austrjski transplantacijski kongres 2001.-2013.g.
 • Svjetski nefrološki kongres San Francisko 2001. g.
 • Svjetski nefrološki kongres, Berlin 2003. g.
 • XLIV Evropski nefrološki kongres, ERA-EDTA, Barcelona g.
 • XLV Evropski nefrološki kongres, ERA-EDTA, Stockholm 2008. g.
 • Svjetski nefrološki kongres, Milano g.
 • Svjetski nefrološki kongres, Paris 2009. g.
 • Svjetski nefrološki kongres, Istambul 2011. g.
 • Seminar iz transplantacije bubrega, Sarajevo 2003. g.
 • Prva dijalizna škola, Bihać g.
 • II Škola iz nefrologije, Sarajevo 2007. g.
 • Simpozijum Dijabetična nefropatija, Mostar 2 g.
 • ERA, Nefrološka škola, Kurs CME, Sarajevo g.
 • Škola transplantacije bubrega, Lukavac, g.
 • Škola dijabetesa, Tuzla 2012. g.
 • XL Evropski nefrološki kongres, ERA-EDTA, Paris 2012. G.
 • Stručni intrevjui u medijima

 Brojni stručni intervjui u pisanim i elektronskim medijima u zemlji i inostranstvu.

Vidjeti baza podataka: Google scholar, Medline, PubMed: www.ncbi.nim.nih.gov/pubmed., Linkedin.com/in/mithat-tabakovic-md-phd-2ab67475, Website: www.youtube.com/channel/UCpovnTAJYbg7nbx3UaEDbQA(Youtube). www.researchgate.net/profile/Mithat_Tabakovic ev=hdr_xprf&_sg=GZe6VqZcIICOa…

 • Naučno-istraživačka podrška

  Redaktorski rad za međunarodne i domaće časopise

 1. Recenzija za članak “Emergency surgical treatment of complicated acute pancreatitis after kidney transplantation with acute rejection: case report and literature revew, D.KlosJiri, et al. Journal: Journal of Medical Case Reports Editorial, 2015.g.
 2. Recenzija za knjigu Transplantaciona imunologija, autora Jasenko Karamehić i saradnici, Svjetlost, Sarajevo, 2009.

Akademski angažman:

 Profesor, Srednja medicinska škola, Bosanski Šamac, 1983-1986.g.

Viši asistent, nastavni predmet Klinička imunologija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Tuzli, 2006.-2007.g.

Nastavnik/profesor, nastavni predmet Klinička imunologija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Tuzli, 2010/11.g.

Izabrani nastavnik, profesor za nastavni predmet Interna medicina, Medicinski fakultet, Univerzitet u Tuzli, 2009.-2016.g.

Nastavnik/profesor, Visoka zdravstvena škola, Medicinski fakultet, Univerzitet u Tuzli, 2009.-2016.g.

Odgovorni nastavnik (šef katedre) , profesor za nastavni predmet Organizacija zdravstvene njege, Zdravstveni studij, Medicinski fakultet, Univerzitet u Tuzli, od 2010.g.