Prof.dr Jasminka Sadadinović


 • Prof. dr Jasminka Sadadinović, redovni profesor

 • Rođena 04.10.1950. Tuzla, BiH

 • Završen fakultet : Tehnološki fakultet Univerzitet u Sarajevu

 • Magistratura : Tehnološki fakultet Zagreb

  Tema : Analiza mogućnosti proizvodnje mekih poliuretanskih pjena na bazi oksipropiliranog glicerola

 • Doktorat : Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Zagreb

  Tema: Studij sinteze i svojstava polimer poliola i njihov utjecaj na svojstva hladnooblikovane poliuretanske pjene

 • jasminka.sadadinovic@bih.net.ba

Biografija
Dr.sc.Jasminka Sadadinović redovni profesor, rođena je 4.10.1950. godine u Tuzli, BiH. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Tuzli. Diplomirala je na Tehnološkom fakultetu u Tuzli, Univerziteta u Sarajevu (1974). Magistrirala je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, Sveučilišta u Zagrebu (1985), i doktorirala na istom fakultetu (1992). Radila je u Energoinvestu «Tvornica peći Tuzla» (1974), u RZ Istraživanje i razvoj Sodaso Kombinata Tuzla (1975), Institutu za hemijsko inženjerstvo Tuzla (1977.-1993). Radila je kao voditelj i suradnik na nizu znanstvenih i tehničkih projekata iz područja organske sinteze i poliuretana, istraživačkih studija, strategija razvoja kemijske industrije BiH, elaborata, investicionih programa, projekata od koji su neki realizirani u privredi. Obavljala je dužnost pomoćnika direktora za znanstveno-istraživački rad na Institutu za hemijsko inženjerstvo Tuzla (1987-1988). Od školske 1993/94, radila je na Tehnološkom fakultetu Tuzla, na predmetima Organska tehnologija (docent 1995) dodiplomski studij i predmetima postidplomskog studija: Polimerizacija i polimerni materijali, te na predmetu Tehnologija vrenja-smjer Prehrambeno inženjerstvo. Kao odgovorni nastavnik (za užu znanstvenu oblast organska hemijska tehnologija-docent (1995), Hemijska tehnologija; vanredni profesor 2001, i redovni profesor 2006.) bila je angažirana iz ove znanstvene oblasti na predmetima: Organska tehnologija, Tehnologija vrenja, Ambalaža i ambalažni materijali, Industrijski procesi, Organski i neorganski materijali-na smjeru/odsjeku prehrambeno inženejerstvo/prehrambene tehnologije, zaštita okoline, kemijsko/tehnološkom na Tehnološkom fakultetu Tuzla, kao i predmetima, Hemijska tehnologija, Polimerni materijali dodiplomski studij i postdiplomski studij Sinteza biološki aktivnih komponenti na Prirodnomatematičkom fakultetu Tuzla. Bila je angažirana na predmetu Primjena polimernih materijala u farmaceutskoj industriji na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Kao prodekan za nastavu i studentska pitanja (2001- 2006) na Tehnološkom fakultetu u Tuzli, dala je svoj doprinos u organizaciji nastavnog procesa, inoviranja nastavnih planova i programa, aktivnijeg odnosa studenata u procesu studiranja, poboljšanju praćenja procesa i rezultata studiranja. Značajan dio rada u fundamentalnim i aplikativnim istraživanjima rezultirao je mentorstvom na deset magistarskih radova i tri doktorata, što predstavlja značajan doprinos razvoju mladih kadrova, kao i stručnjaka čiji rad predstavlja doprinos stvaranju stručnog i kompetentnog kadra u privredi BiH. Mentor je magistarskog rada na Mašinskom fakultetu u Zenici iz područja ekologije. Napisala je nekoliko knjiga, udžbenika i monografiju. Objavila je više od 90 naučnih i stručnih radova, brojne studije i projekte. Bavi se područjem organske tehnologije (nafta, ugalj, drvo, tenzidi, polimerni materijali, šećeri, ulja i masti, kvasac, pivo, etilni alkohol, petrohemija), tehnologija vrenja (jaka alkoholna pića, biotehnologija), proizvodnja biogoriva iz masti i ulja i dr. Učestvovala je kao suradnik na domaćim i međunarodnim projektima. Od 2003 do 2007. godine obavljala je dužnost predsjednika je komisije za Izdavačku djelatnost Univerziteta u Tuzli. Sudjelovala je u osnivanju, registraciji i publikovanju znanstveno-stručnog časopisa Technologica Acta Tehnološkog fakulteta Tuzla, koji je indeksiran u relevantnim međunarodnim bazama podataka-CAB Abstracts, COBISS, Index Copernicus, Jurnal Master List, EBSCO. Zamjenik je glavnog urednika ovog časopisa. Član je znanstvenih odbora na više skupova i časopisa .

Završila je kurseve sa dodjeljenim certifikatima: “Primjena zakonske regulative i svjetskih standarda u kontroli kvaliteta hrane” Univerzitet Tuzla 2002; ”Projekat Podrške Poljoprivrednom Sektoru u BiH”, (trening i kurs GTZ-a 2002) na temu: GMP (Dobra proizvođačka praksa); GHP (Dobra higijenska praksa), HACCP (Analiza opasnosti i kritična kontrolna točka), FHA (Revizija higijene prehrambenih proizvoda); “Dostignuća u proizvodnji konditorskih proizvoda”, Univerzitet Tuzla 2002; “Kemija i tehnologija škroba i škrobnih hidrolizata», Univerzitet Tuzla 2003;”Proizvodnja sigurne hrane, kvaliteta i sigurnost (ispravnost) “, Univerzitet Tuzla 2005. U 2010. godini završila je obuku Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova za experta za akreditaciju. Registrirana je kao naučni istraživač u Registru Nacionalne i univerzitetske biblioteke preko Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Bosne i Hercegovine. Radila je kao profesor vanjski saradnik dvije godine na fakultetu Univerziteta u Bihaću na predmetu Hemijska tehnologija na odsjeku Zaštita okoline, a i kao vanjski saradnik na Univerzutetu u Zenici fakultet za Materijale i tehnologije na predmetu Organska tehnologija. Recenzent je više od desetak knjiga, a i recenzent je i član uređivačkog odbora pojedinih časopisa. Bila je član niza komisija za odbranu doktorskih i magistrskih radova kako na fakultetima Univerziteta u Tuzli, tako i na fakultetima drugih univerziteta u BiH.

Bibliografija
Monografije
 • M.Đonlagić, N.Đonlagić, J.Sadadinović , “Biogoriva”, Univerzitet u Tuzli 2004.g
Užbenici, skripte, nastavni tekstovi
 • J.Sadadinović Organska tehnologija, knjiga 1-Hemijska industrija Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet, 1999.g Tuzla, Udžbenik
 • J.Sadadinović, Organska tehnologija, knijga 2-Prehrambena tehnologija Univerzitet u Tuzli, Tehnološki fakultet, 1999.g Tuzla, Udžbenik
 • J.Sadadinović, Standardne laboratorijske metode analiziranja poliuretanskih komponenti i pjene, Institut za hemijsko inženjerstvo Sodaso, Tuzla,1983. Priručnik
 • M.Đonlagić, N.Đonlagić, J.Sadadinović, F.Andrejaš, Alternativni izvori energije – Biomasa”, Univerzitet u Tuzli 2004. Udžbenik
 • J. Sadadinović, Z.Iličković, “Eksperimentalne vježbe iz hemijske tehnologije-organska tehnologija”,Univerzitet u Tuzli 2004, Priručnik
 • J.Sadadinović, “Organska tehnologija “,Ars grafika Tuzla, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, 2008, Udžbenik
Naučni radovi
 • B.Lakić, J. Sadadinović, Polikarbonati, Institut za hemijsko inženjerstvo i tehnologiju Tuzla, Polimeri, 5(1984)3-4, Zagreb
 • D.Brkić, J.Sadadinović, B.Lakić, Svjetsko i jugoslovensko tržište poliuretana, Polimeri, 6(7-8) (1985), Zagreb
 • J.Sadadinović, Određivanje hidroksilne vrijednosti polietera, Polimeri, 7 (6) 1986. Zagreb
 • J.Sadadinović, Morfologija polimer poliola,Zbornik radova Tehnološki fakultet Tuzla, 1999.g
 • J.Sadadinović, Z.Iličković, Recikliranje poliuretana, Zbornik radova Tehnološki fakultet Tuzla, 1999.g, Rad citiran u publikaciji “Sofety in mines research” izdanje A.R.Green Amsterdam-Njujork-Sidnej 1997 godine.
 • S. Botonjić, J.Sadadinović, D.Skansi, Primjena neutral alkalnih ljepila u proizvodnji papira i utjecaj na fizikalno mehanička svojstva, Kemija u industriji, Zagreb, 2000.
 • Z.Iličković, J.Sadadinović, Uticaj osnovnih parametara na proces glikolize fleksibilnih poliuretanskih pjena. Zbornik radova Tehnološkog fakulteta Tuzla, 2000.g,
 • J.Sadadinović, N.Đonlagić, Aditivi u prehrambenoj industriji, Zbornik radova Tehnološkog fakulteta Tuzla, 2000.g,
 • J.Sadadinović, V.Rek, Studij sinteze i svojstava polimer poliola, Zbornik radova Tehnološkog fakulteta Tuzla, 2000.g
 • N.Đonlagić, J.Sadadinović, E.Omeragić, Odredivanje tragova metala u mlijeku primjenom striping voltametrije. Determination of metal traces in milk with stripping voltammetry. VII Savjetovanje hemičara i tehnologa Republike Srpske; Banja Luka 2003.g.; Glasnik hemičara i tehnologa, p.137-144,
 • J.Sadadinović N.Đonlagić, R.Topčagić,Određivanje stepena oksidacije suncokretovih ulja diferencijalnom skenirajućom kalorimetrijom (DSC), Determination of oxidation state of sunflower oil with differential Scanning Calorimetry (DSC), VII Savjetovanje hemičara i tehnologa Republike Srpske; Banja Luka 2003.g. Glasnik hemičara i tehnologa ;p.215-219
 • M. Đonlagić, N.Đonlagić, S.Mičević, J.Sadadinović: Influence of Thermal Power Plant Tuzla on the heavy metals burden in the surrounding, Journal of Environmental Protection and Ecology BENA , No 2, Vol.6, 2005.(285-292)
 • J.Sadadinović, A.Ćosić, M.Đonlagić, N.Đonlagić, Productin of Cellulose from Waste Biomass in TwoStage process. 2nd DAAAM International Conference on Advanced Technologies for Developing Countries – ATDC’03, Tuzla, 2003.g.p.249-254
 • N.Đonlagić, M.Đonlagić, J.Sadadinović, Application of Clean technologies and Life-Cycle Assessment. 2nd DAAAM International Conference on Advanced Technologies for Developing Countries – ATDC’03, Tuzla, 2003.g. p.155-160
 • J.Sadadinović, V.Rek, S.Mičević, N.Đonlagić: Influence of ration STI/AN in Polymer Polyol on the properties of cold molded polyurethane Foam, 9 th – International Research/Expert Conference «Trend in the Development of Machinery and Associated Technology, TMT-2005, Antalia, Turkey, p.825-829
 • J.Sadadinović, S.Mičević, N.Đonlagić, R. Topčagić, Z. Berbić: Praćenje oksidacione stabilnosti masti maslaca i kravljeg masla diferencijalnom skenirajućom kalorimetrijom (DSC), Mljekarstvo, Vol. 55, Broj 3,
 • M.Krgović, J.Sadadinović, M.Đonlagić, N.Đonlagić ,.Š.Botonjić, Enviromental challenges facing the paper industry, Journal of Environmental Protection and Ecology 2004
 • S.Botonjić, J.Sadadinović, N.Đonlagić, Physicochemical investigations of fibre quality on craft liner characterictcs, 8th International Research / Expert Conference TMT 2004., Neum Trends in Development of Machinerv and Associated Technology. p.851-855
 • J.Sadadinović, Z.Iličković,Utjecaj temperature recikliranja fleksibilnih PUR-pjena glikolizom, Technologica Acta 1 (1)21-24,2004,
 • J.Sadadinović, N.Đonlagić, M.Đonlagić, Z.IIičković, M.Ramić, Proizvodnja biodizelskog goriva na bazi otpadnog ulja iz restorana. Production of biodisel fuel from waste oil from restaurants. Technologica Acta, «Alternative Sources of Energy and Clean Technologies» ; Vol.l.No.2.2005.
 • D.Šubarić, J.Sadadinović, J.Babić,D.Miličević,B.Muharemović, Primjena enzima u tehnologiji škroba, Technologica Acta, «Alternative Sources of Energy and Clean Technologies» ; Vol.l.No.2.2005.p.l 13-118
 • S.Mičević, J.Sadadinović: „Desorpcione karakteristike pliocenskih i oligomiocenskih ugljeva u BiH” Kemija u industriji br.57 (9 str. 425-433) 2008
 • Z.Hodžić, B.Banjanin, N.Džonlagić, J. Sadadinović, Utjecaj uslova kuhanja na fizikalno-hemijske karakteristike pivske sladovine, Influence conditions of boiling on phisically-chemical characteristics of wort beer, Zbornik radova prirodno-matematičkog fakulteta Tuzla 1, 281-284 (2004)
 • Hodžić Z. Banjanin B. Sadadinović J. Fermentable carbohydrates determination in different worts in HPLC-RI- annls Journal of Engineering annals of Faculty of Engeineering Huendoara, 2008. 6(1), 105-110
 • J. Sadainović, R. Cvrk, Komparativna analiza stepena oksidacije suncokretovih i palminih ulja diferencijalnom
 • Cvrk Ramzija, Bašić M., Sadadinović Jasminka,Božić, A., Čorbo Selma, Pucarević Mira Uticaj vrste masti u hrani za piliće na vrijednost peroksidnog broja i sadržaj slobodnih masnih kiselina u pilećem mesu, Meso, Vol.XII, No.4.2010,p.231-236
 • Cvrk Ramzija, Bašić M., Sadadinović Jasminka, Božić, A., Čorbo Selma , Pucarević Mira Ispitivanje uticaja ishrane i dužine tova brojlera na status lipida mesa, Tehnologija mesa, Vol.51, No.2.2010,p105-114
 • Z. Iličković, J. Sadadinović, F. Zilić, E. Redžić “Efect of catalyst on transesterification of waste vegetables oils from food processing facility” acs Agriculturaae Conspectus Scientificus, vol. 74 (2009) No.3 (187- 190)
 • N. Damjanović, T. Furman, J. Sadadinović, Kompatibilnost biodizela i zapaljivih materijala, IV međunarodni naučni skup Savremeni materijali 2011, Banja Luka
 • Z.Petrović, P. Dugić, S. Begić, J. Sadadinović, V. Aleksić, Composition structure and texstureal characteristics of domestics acid activated bentonite ,Contemporary Materials. V-1(2014), pp133-139
 • Zoran Petrović, Pero Dugić, Jasminka Sadadinović, Begić Sabina, Fehim Zilić, Influence of activated bentonite on sulfur content in mineral base oils,Tehnološki fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Zvornik, X savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske,glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske 2013
 • M.Burgić, A. Fazlić, J. Sadadinović,M.Burgić-Salihović,Defining regulating parameters of sodium dithionyte Na2S2O4 Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, Journal of Engineering & Processing Management 2013, vol. No..1
 • J.Sadadinović, Z.Iličković, M.Burgić, Z. Petrović, Polimerne nanočestice kao nosači lijekova, VI međunarodni naučni skup Savremeni materijali 2013, Contemporary Materials vol1, 2013 Banja Luka
 • M.Burgić, A. Fazlić, J. Sadadinović,M.Burgić-Salihović, Posibilities of producing p.a.. NaCl for medical and pharmaceutical industry by using Somet procedure, Technologica Acta ,Journal of Science Professional From Chemistry and Technology,Vol.6, No.2, dec.2013
Naučni skupovi, konferencije
 • D.Brkić, J.Sadadinović, B.Lakić, Razvoj PUR proizvodnje u SRBiH do 2000-te godine, Savjetovanje o dugoročnom razvoju hemijske industrije BiH do 2000-te godine, Sarajevo, l984.g, p 294-323
 • J.Sadadinović, B.Lakić, N.Slanjankić, Primjena tvrde PUR pjene u izolaciji krovova, Zbornik radova Gumiplast 84, Međunarodni simpozij iz oblasti plastike i gume, Sarajevo novembar 1984.g, pp 93-105
 • B.Lakić, J.Sadadinović, Termoplastični elastomeri, razvoj i perspektive, Zbornik radova Gumiplast 84, Međunarodni simpozij iz oblasti plastike i gume, Sarajevo novembra 1984, p 123-132
 • N.Slanjankić, B.Lakić, J.Sadadinović, Uporedana analiza efekata primjene predizoliranih i klasičnih cjevovoda u sistemu daljinskog grijanja, Zbornik radova Gumiplast 84, Međunarodni simpozij iz oblasti plastike i gume, Sarajevo novembra 1984.g , p 105-120
 • I.Javni, J.Sadadinović, R.Dobrosavljević Poliuretanski elastomeri na bazi polietera poli(oksipropilen) glikolne o osnove, Zbornik radova Savjetovanje hemičara i tehnologa BiH,Banja Luka, 1986
 • I.Javni, J.Sadadinović, R.Dobrosavljević, Svojstva poliuretanskih elastomera na bazi poli(oksipropilen)(oksietilen) blok kopolimera, Zbornik radova Savjetovanje hemičara i tehnologa BiH, BanjaLuka,l986
 • J.Sadadinović, V.Rek, Studij sinteze i svojstava polimer poliola, Zbornik radova , XVI. Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera, Split, veljača 1999, Sekcija polimeri,
 • Z.Iličković, J.Sadadinović Utjecaj sredstva za razgradnju na recikliranje fleksibilnih PUR pjena glikolizom,Zbornik radova , XVII Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera,Osijek, , 10-13.06. 2001 ISBN 953-6894-05-x, CAB
 • S.Mičević,J. Sadadinović: Istraživanje mogućnosti upotrebe industrijskog otpada za konsolidaciju terena u zoni slijeganja grada Tuzle, XVII Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera, Sažetci, Osijek, 10.-13.06.2001.
 • S. Mičević, J. Sadadinović, A. Bašić: Zapunjavanje praznih prostora u Rudniku soli sa čvrstim otpadom iz TE Tuzla – Realnost ili apstrakcija, I Hrvatska konferencija Ekoinženjerstvo, Plitvice, 2002.
 • J.Sadadinović, Z.Iličković,Utjecaj omjera PUR/dekompozer na svojstva glikolizata, Zbornik radova XVII Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera, Osijek, 10-13. 06., 2001
 • J.Sadadinović, N.Đonlagić, M.Đonlagić Ekologija poliuretana -The ecology of polyurethanes, I.Hrvatska konferencija; Ekoinženjerstvo 2002., EKO-I; Plitvička jezera, 22.-24.10.2002.
 • M.Đonlagić, J.Sadadinović, N.Đonlagić,Production and energy efficiency of rape-seed oil production, lst DAAM International Conference on Advanced Technologies for Developing Countries; ATDC’02; Slavonski Brod; 12-14.09.2002
 • J.Sadadinović, M.Đonlagić, N.Đonlagić, Production of polymer materials from agricultural raw materials. , lst DAAM International Conference on Advanced Technologies for Developing Countries; ATDC’02; Slavonski Brod; 12-14.09.2002
 • S.Mičević, J.Sadadinović, J.Marković: Utvrđivanje eksplozivnih karakteristika prašine žitarica, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, Zbornik radova, XVIII Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera , Zagreb, 2003.
 • J.Sadadinović, Z.Iličković, Utjecaj temperature i vremena trajanja glikolize PUR-pjena na svojstva glikolizata, XVIII Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera, Zagreb, 16-19 februar, 2003, zbornik radova
 • N.Đonlagić, J.Sadadinović, , S.Mićević, , M.Đonlagić, H.Keran, Unos teških metala u biljke i prehrambene proizvode, Summer University Tuzla 2003;LJUT-2003 – Međunarodni skup: Energija i okolina i održivi razvoj, Tuzla 2003.g.,zbornik radova
 • M.Đonlagić, N.Đonlagić, J.Sadadinović, S. Mičević, H. Keran: Biodostupnost teških metala u poljoprivredne kulture, XVIII Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera , Zagreb, 2003. Zbornik radova
 • N.Đonlagić, J.Sadadinović, S. Mičević: Uticaj sastava đubriva na unos teških metala u poljoprivredne kulture, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa ,XVIII Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera , Zagreb, 2003. Zbornik radova
 • J.Sadadinović, S.Mičević, N.Đonlagić: Komparacija svojstava esencijalnih ulja dobijenih ekstrakcijom sa otapalom i ekstrakcijom sa tekučim CO2, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, XVIII Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera , Zagreb, 2003., Zbornik radova
 • Mičević, J.Sadadinović, N.Đonlagić, A.Crnkić: Ocjena eksplozivnih karakteristika prašine u silosima žitarica, 1 st Internatinal and 18th Croatian Congress of Technologists for post-harvest Technology, ZRNKO ´04, Hrvatska, Zbornik radova
 • N.Đonlagić, J.Sadadinović, E.Omeragić, Primjena diferencijalne striping voltametrije (DPASV) u analizama tragova metala (Pb, Cd, Cu) u mlijeku. Prvi Simpozij poljoprivrede, veterinarstva i Šumarstva «Strategija razvoja domaće proizvodnje» – Neum 2003.g.
 • J.Sadadinović, N.Đonlagić, R.Topčagić, Ispitivanje oksidacione stabilnosti zagrijavanog palminog ulja primjenom diferencijalne skenirajuće kalorimetrije. Prvi simpozij poljoprivrede, veterinarstva i šumarstva «Strategija razvoja domaće proizovodnje» – Neum 2003.g.
 • J.Sadadinović, M.Đonlagić, N.Đonlagić, Upotreba proizvoda i nus-produkata prerade uljane repice do biodizela. Usage of products and by-products of rape-seed processing to biodisel. Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, XVIII.Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera, Zagreb, 2003.
 • S.Mičević, J.Sadadinović: Desorpcione karakteristike pliocenskih i oligomiocenskih ugljeva u BiH, Zbornik radova Slovensko kemijsko društvo; Slovenski kemijski dnevi 2005, Maribor 2005. CAB;
 • Š.Botonjić, M.Krgović, J.Sadadinović, M.Đonlagić Achieving the environmental norms according to Kyoto protocol and EU declarations in pulp and paper industry, 8 th International Research/Expert Conference “Trends in the development of Machinery and associated technology” TMT 2004, Neum, Bosnia and Hezegovina, 15-19.09.2004.
 • M.Đonlagić, J.Sadadinović, N.Đonlagić, Z.Iličković, Uporedni pokazatelji laboratorijski i industrijski proizvedenog biodizela. Comparative characterieties of laboratory and industrial biodisel. l. Međunarodni kongres poslijetžetvenih tehnologija ZRNKO ’04, Stubičke Toplice, 2004.g. lst International and 18th Croatian Congress of Technologists for postharvest Technology ZRNKO 04
 • J.Sadadinović, H.Pašalić, Z.Iličković, M.Fočić, Specifičnosti u proizvodnji rakije “Vilijamovke”, AGROTECH, Savjetovanje o proizvodnji i preradi hrane sa međunarodnim učešćem, 31. august 2006. Gradačac, Bosna i Hercegovina, Zbornik radova
 • Z. Iličković, J. Sadadinović, M. Đonlagić, Uvjeti proizvodnje biodizel goriva iz repičinog i suncokretovog ulja, (ISBN 978-9958-9118-0-4), Zbornik radova Tuzla 2007 AGROTECH, Savjetovanje o proizvodnji i preradi hrane sa međunarodnim učešćem, 31. avgust 2008. Gradačac, Bosna i Hercegovina
 • J.Sadadinović, Z.Iličković, H.Pašalić, S.Mulahalilović, Proizvodnja sirovog repičinog ulja na postrojenjima Bimal Brčko za potrebe proizvodnje biodizela, (ISBN 978-9958-9118-0-4), Zbornik radova Tuzla 2007, AGROTECH Savjetovanje o proizvodnji i preradi hrane sa međunarodnim učešćem,. Gradačac, Bosna i Hercegovina
 • S.Mičević, J.Sadadinović: „Desorpcione karakteristike pliocenskih i oligomiocenskih ugljeva u BiH” Kemija u industriji br.57 (9 str. 425-433) 2008
 • Z.Hodžić, B.Banjanin, N.Džonlagić, J. Sadadinović, Utjecaj uslova kuhanja na fizikalno-hemijske karakteristike pivske sladovine, Influence conditions of boiling on phisically-chemical characteristics of wort beer, Zbornik radova prirodno-matematičkog fakulteta Tuzla 1, 281-284 (2004)
 • J.Sadadinović, M.Đonlagić, N.Đonlagić, Nus produkti u preradi uljane repice i njihova primjena.Byproducts in oil-rape biodizel production and their usage,Hrvatska konferencija, EKOINŽENJERSTVO 2002: EKO-I 2002. Zbornik radova Hrvatska konferencija, EKOINŽENJERSTVO 2002: EKO-I 2002.
 • M.Đonlagić, J.Sadadinović, Z.Iličković, N.Đonlagić, Biodizel-osnove i energetski aspekti proizvodnje, Summer University Tuzla 2002 ;LJUT 2002 – Međunarodni skup o alternativnim izvorima energije, Zbornik radova
 • M.Đonlagić, J.Sadadinović, N.Đonlagić, Z.Iličković, Osnovni aspekti proizvodnje i primjene biodizela i iskorištavanje čvrstog ostatka, Savjetovanje «Mogućnosti korištenja sporednih proizvoda uljane repice», Tuzla,2002.
 • Z.Iličković, J.Sadadinović, E.Žunić, I.Petric,Otpadna plastika kao sirovina, I Hrvatska konferencija , Ekoinženjerstvo 2002, EKO-I, Plitvice, 2002
 • Z.Iličković, J.Sadadinović, V.Stuhli, Proizvodnja biodizela iz otpadnog biljnog ulja pogona za proizvodnju hrane, 3st International and 20’th Croatian Congress of Technologists for post-harvest Technology, ZRNKO’08
 • Z. Iličković, J. Sadadinović, Effect of catalyst on transesterifition of waste vegetable oils from food processing facility, 3st International and 20’th Croatian Congress of Technologists for post-harvest Technology, ZRNKO’08
 • J. Sadadinović, R. Arnautović, Z. Hodžić, Proizvodnja piva iz sladovine visoke koncentracije, Zbornik radova III savjetovanja o proizvodnji i preradi hrane „AGROTECH“, Gradačac, avgust 2008, str. 124-131
 • Cvrk R. Bašić. M. Sadadinović J. Čorbo S., Masti i ulja u hrani za tov pilića, AGROTECH, Savjetovanje o proizvodnji i preradi hrane sa međunarodnim učešćem, 31. avgust 2008. Gradačac, Bosna i Hercegovina
 • J. Sadainović, R. Cvrk, Komparativna analiza stepena oksidacije suncokretovih i palminih ulja diferencijalnom skenirajućom kalorimetrijom (DSC), XX Naučno-stručne konferencije poljoprivrede i prehrambene industrije –Neum 2009
 • Cvrk, R., Bašić, M., Sadadinović, J., Božić, A., Čorbo, S., Pucarević, M. Oksidaciona stabilnost lipida u pilećem mesu u zavisnosti od vrste masti u hrani za tov pilića, XX Naučno-stručne konferencije poljoprivrede i prehrambene industrije – Neum 2009. godine, zbornik radova
 • R. Arnautović, Z. Iličković , M. Jašić, J. Sadadinović, Biološki aktivni sastojci u alkoholnom i bezalkoholnom pivu, Hranom do zdravlja međunarodni simpozij, “Dijetetski proizvodi u zdravlju i bolesti” Tehnološki i Farmaceutski fakultet univerziteta Tuzla i prehrambeni fakultet Osijek i Novi Sad, 2011, Zbornik radova
 • F.Zilic,J.Sadadinovic,S.Kesic, Possibilities for disposing of used oil in BiH, International Symposium on Enveronmental and Material Flow Management, EMFM 2012, pp295-300, Zenica
 • Markovic,S.Micević,J.Sadadinović,E.Babajić, A.Babajić, Analyses of the river sediments on the mouth of the Speca river into the Modrac accunulation with goal of definition its using value, International Symposium on Enveronmental and Material Flow Management, EMFM 2012, juni 2012
 • S. Kesić, Jasminka Sadadinović Optimalne mogućnosti primjene biodizela u dizel motorima putničkih automobila starijih od 10 godina, International Symposium on Enveronmental and Material Flow Management, EMFM 2012 Zenica,p 347-352 (izlaganje)
 • Z.Petrović, P. Dugić, S. Begić, J. Sadadinović, V. Aleksić Processing of base oils by adsorbents, Međunarodnoj konferenciji o zelenoj tehnologiji i ekosistemima za globalni razvoj, Tehnološki fakultet i vlada Malezije 28-30 maj, ICGTEC 2012 (cjelovit rad i izlaganje)
 • M. Benjamin; Š. Drago; S. J. Midhat,J.Sadadinović, B. Asmir Rezistentni škrob kao komponenta dijetetskih proizvoda, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli , 2011. Ljetni univerzitet Tuzla
 • Š. Botonjić, J. Sadadinović, M.Krgović, Mogućnost korištenja recikliranih vlakana u proizvodnji kraft liner papira u kombinaciji sa sulfatnom nebjeljenom četinarskom celulozom, IX Naučno-stručni simpozij sa međuinarodnim učešćem “Metalni i nemetalni materijali”, Zenica 2012 (cjelovit rad i izlaganje)
 • S.Kesić, J. Sadadinović , Analiza sadržaja izduvnih gasova mineralnog dizela i njegovih smjesa sa biodizelom iz otpadnog jestivog i suncokretovog ulja IX Naučno-stručni simpozij sa međuinarodnim učešćem “Metalni i nemetalni materijali”, Zenica 2012,
 • M.Burgić1 , A. Fazlić, J. Sadadinović,M.Burgić-Salihović, Definisanje optimalnih uslova sinteze cinkditionita redukcijom sumporaste kiseline sa cink prahom, , 2 nd International Conference “New Technologies NT- 2015, Mostar on 24th and 25thApril 2015.
 • R. Arnautović, M. Jašić, D. Šubarić, J.Sadadinović, Z. Iličković, D. Alihodžić , Sadržaj minerala u alkoholnom i bezalkoholnom svjetlom pivu, Hranom do zdravlja,Zbornik sažetaka i radova sa VII međunarodnog simpozija, Tehnološki i Farmaceutski fakultet Univerziteta Tuzli, Tuzla-Trondhem-Osijek-Novi Sad-Štip 2014
Projekti
 • A.Hadžimehmedović, J.Sadadinović i dr Istraživačka studija o mogućnosti proizvodnje intermedijera i pesticida u SRBiH, SIZ Nauke BiH, 1981
 • J.Sadadinović, B.Nedeljković i dr., Tehnoekonomska analiza o mogućnosti proizvodnje PU termoizolacionih ploča u RO Hemoprodukt Doboj, Sodaso Tuzla, RO Hemoprodukt Doboj, 1980,
 • B.Nedeljković, J.Sadadinović, V.Bibić i dr, Investicioni program obnavljanja proizvodnje meke PU blok pjene u RO Kozara Bosanska Gradiška, 1981 , Program realiziran 1983.g
 • Z.Ovčina, J.Sadadinović i dr., Studija o mogućnosti primjene propilen oksida kao intermedijera u organskoj sintczi, SIZ nauke BiH, 1981godine,
 • V.Sendijarević, J.Sadadinović i dr., Utjecaj osnovnih komponenti u hemiji poliuretana na fizikalno-mehanička svojstva tvrdih poliuretana kao limitirajućeg faktora u primjeni finalnog proizvoda, SIZ BiH Nauke 1982
 • J.Sadadinović, B.Nedeljković i dr., Izvedbeni tehnološki projekat fabrike za proizvodnju i preradu PU blokova u RO Kozara Bosanska Gradiška, 1983, Program realiziran 1983-84.g
 • H.Dobrić, Z.Dušek, S.Vidaković, J.Sadadinović i dr., Više faze prerade nafte na bazi rafinerijskih kaciteta u B.Brodu i Modriči, te komplementarnih tehnologija hemijske industrije B i H, SIZ nauke BiH, 1983
 • J.Sadadinović, D.Čeleketić, A.Kovačević, Istraživanje mogućnosti proizvodnje termotaljivih međupostava na bazi kaširanja poliolefina na poliesterskoj podlozi sa termotaljivim ljepilima, SIZ nauke BiH, 1984.
 • J.Sadadinović, B.Banjanin, Studija istraživanja razvoja proizvodnje polikarbonata, SIZ NaukeBiH, 1985.
 • V.Sendijarević, J.Sadadinović, i dr., MAKROPROJEKAT POLIETERI, Projekat 1, Tema 1,Istraživanje, razvoj i osvajanje tehnologije sinteze polietera za primjenu u različitim industrijskim Granama, IHI- Projekat UNDP, SIZ Nauke BiH, 1985
 • V.Sendijarević, J.Sadadinović,,MAKROPROJEKAT POLIETERI, Projekat 1, Tema 3 Istraživanje, razvoj i osvajanje vlastite tehnologije sinteze i primjene emulgatora na bazi polietera u kozmetičkoj industriji, Projekat UNDP;SIZ Nauke BiH, 1986
 • J.Sadadinović, Proizvodnja površinski aktivnih materija za primjenu u industriji deterdženata, Sodaso Tuzla,1986,
 • V.Sendijarević, J.Sadadinović, I.Busuladžić, Poluindustrijaska sinteza polieter poliola šećerne osnove i njihova primjena u krutim PU pjenama, Sodaso,Tuzla, 1988
 • E.Žunić, H.Sehović, J.Sadadinović, M.Mahmutović, Preliminarni investicioni program za fleksibilno postrojenje za proizvodnju polieter poliola, Sodaso, Tuzla,1991
 • J.Sadadinović, Studija mogućnosti proizvodnje polimer poliola, Sodaso Tuzla, 1991
 • J.Sadadinović et.all. Projekat izgradnje postrojenja za proizvodnju etoksilata u POLIHEM D.D., Tuzla, SODASO Tuzla 1997
 • S. Mičević, A.Bašić,J.Sadadinović, Mogućnost kontrolisanog procesa konsolidacije masiva u zoni slijeganja na tuzlanskom sonom ležištu – Knjiga I: Inžinjersko-geološke karakteristike degradirane sredine i izbor materijala za zapunu, Poglavlje 11: Hemijska i laboratorijska istraživanja potencijalnog zasipnog materijala, 1999/2000, RGGF Tuzla, Naručilac: Sodaso Tuzla, Istraživač u Timu za materijale i laboratorijska istraživanja,
 • S.Mičević, A.Bašić, J.Sadadinović, Naučni projekat: Tempus Phare Joint European Project: Nastavni program i edukacija u oblasti ekologije tla, Univerzitet Tuzla, , ETP-New JEP. RGGF-Tuzla , 1999-2001
 • D.Kiš, i saradnici, saradnik na projektu J. Sadadinović , Znanstveni projekat «Slama uljane repice kao energent», , Projekat u okviru programa,Energetska i hranidbena iskoristivost nusproizvoda u proizvodnji biodizela», br.079-1780703-07000,2006 godina, Poljoprivredni fakultet Osijek
 • J. Sadadinović, Hemijska industrija kao izvor zagađenja (Održive tehnologije u hemijskoj industriji), Projekta Tempus 158989-Tempus-1-2009-1-BE-Tempus-JPHES “CREATION OF UNIVERSITY-ENTERPRISE COOPERATION NETWORKS FOR EDUCATION ON SUS
 • J.Sadadinović, Štetni uticaj fosfata iz deterdženata na kvalitet vode u Jezeru Modrac (prezentacija), (u sklopu projekta uvođenje zakona o zabrani upotrebe deterdženata sa fosfatima) Centar za Ekologiju Tuzla, „Deterdženti bez fosfata-napredak za okoliš“ Centar za razvoj i poduzetništvo Tuzla, maj 2012.g.TAINABLE TECHNOLOGIES” 07.’04.2012, Univerzitet u Tuzli – Tehnološki fakultet
 • Veliki broj primjenjenih i razvojnih studija i projekata, kao i saradnja sa privrednim i naučnim istraživačkim institucijama rezultirala je i nizom stručnih projekata.
Ostalo
Učestvovala je u izradi niza ekspertnih nalaza (vještačenja). Član je međunarodnog naučnog i recencentskog odbora, naučniog Časopisa za hemičare , tehnologe i ekologe RS- Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa RS, Univerzitet u Banjaluci Tehnološki fakultet, i recenzent. Član – exspert je Centra za razvoj i podršku BiH, Tuzla. Član-ekspert je Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta u BiH. Recenzent je mnogih simpozija i konferencija, kao i član uređivačkog odbora. Član je udruženja za nemetale i hemijsku industriju Privredne komore Tuzlanskog kantona.