Prof. dr Jasminka Sadadinović


Dizajniranje i sinteza lijekova – ispit održan 26.01.2023. godine.

Redni broj Broj indeksa Broj bodova Ocjena
1. 015/18-FA 87 9
2. 011/18-FA 76 8
3. 001/18-FA/V 68 7
4. 020/18-FA/V 67 7
5. 019/18-FA 87 9
6. 033/18-FA/V 78 8
7. 009/18-FA 67 7

Napomena: Upis ocjene će se obaviti u petak, 03.02.2023. godine u 13.30 sati.