Prof.dr Jasminka H.Halilović


 

 • Prof. dr Jasminka H.Halilović, vanredni profesor

 • Rođena 18.09.1952. Vrbanja, BiH

 • Završen fakultet : Prirodno-matematički fakultet Univerzitet Sarajevo profesor biologije

 • Magistratura : Medicinski fakultet Univerzitet Tuzla

  Tema : Osobenosti rasta i razvoja muške djece i omladine sa područja općine Tuzla, 1998. godine

 • Doktorat : Prirodno-matematički fakultet Univerzitet Sarajevo

  Tema: Utjecaj nekih egzogenih faktora na rast i razvoj muške djece i omladine na području Tuzle u ratnom i poratnom periodu,2002.godine

Biografija
Jasminka H.Halilović je roĎena u Vrbanji, 18. 09. 1952. godine. Osnovno i srednje medicinsko obrazovanje stekla je u Banjoj Luci. Diplomirala je biologiju (Nastavnički smjer) na Prirodno-matematičkom fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uz odličnu prosječnu ocjenu (9,5) poloţenih ispita. Na postdiplomski studij (Opći smjer) Medicinskog fakultetaUniverziteta u Tuzli upisana je 1994/95, a magistrirala je 1998, odbranivši magistarsku tezu: ”Osobenosti rasta i razvoja muške djece i omladine sa područja općine Tuzla”. Prosječna ocjena na postdiplomskom studiju je 9,2. Stekla je akademski stupanj magistra medicinskih nauka. Akademski stupanj doktora bioloških nauka stekla je (2002.) na Prirodno–matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, uspješnom odbranom disertacije pod naslovom: “Utjecaj nekih egzogenih faktora na rast i razvoj muške djece i omladine na području Tuzle u ratnom i poratnom periodu”. Naučno–stručno dograĎivanje tokom asistentskog staţa kandidatkinja je nastavila na ljetnim kursevima iz oblasti molekularne biologije, genetičkog inţenjerstva, histologije i psihopatologije (International Summer University, Tuzla, 1997.), te u okviru 4th Medical Summer School (Dubrovnik, 1998.) i suradnje Univerziteta u Tuzli i The University of Missoury– Columbia (Tuzla, 2000), te ulozi nauke u procesima rekonstrukcije (Internacionalni ljetni univerzitet u Tuzli, 1999) .Paralelno je usavršavala i engleski govorni jezik, u specijaliziranim univerzitetskim i drugim tuzlanskim institucijama. U periodu od 1976. do 1994. bila je srednjoškolski profesor biologije, a u 1994/95. godini izabrana je za asistenta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli (na predmetu Biologija sa humanom genetikom. Na Medicinskom fakultetu je (1999) promovirana u zvanje višeg asistenta. Od 1997/98. angaţirana kao asistent za predmet Metodika nastave biologije, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Od akademske 2001./02. na tom fakultetu joj je povjerena realizacija teorijske nastave na predmetu Metodika nastave biologije, a program vjeţbi iz Biosistematike viših biljaka vodi 2000/01 i 2001/2 škol. godine. U zvanje docenta za naučnu oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“ izabrana je 15. 01. 2003. godine i od tada do danas realizira teorijsku nastavu na tri fakulteta (Prirodno-matematički, Medicinski i Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli). Učestvuje u realizaciji nastave na postdiplomskom studiju na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na Fakultetu za sport i fizičku kulturu Univerziteta u Tuzli, na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli (odsjek Biologija). Od februara 2005. do aprila 2007 vršila je duţnost prodekana za nastavu i studentska pitanja na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Učesnik je brojnih seminara za nastavnike i profesore biologije u osnovnim i srednjim školama sa predavanjima po pozivu. Bila je učesnik na 14 kongresa i simpozija u zemlji i inostranstvu gdje je usmeno prezentirala 14 svojih radova, a 1 rad je predstavljen posterom. Ima objavljena 4 rada u časopisu Collegium Antropologicum koji je indeksiran u Current Contensu.”Collegium Antropologicum” (UDC 572, ISSN 0350-6134) sluţbeno je glasilo Hrvatskog antropološkog društva “Collegium Antropologicum” indeksiran je u: Current Contents, Social Science Citation Index, International Current Awareness Services, International Bibliography of Social Science, Abstracts in Anthropology, Biological Abstracts, Periodica Islamica, Sociological Abstracts & LLBA, Science Culture SARL, INIST – CNRS.Za ove radove dva puta je dobila novčanu nagradu od Ministarstva obrazovanja TK-a Bila je član ( mandat 3 godine) Komisije za Opće obrazovanje, savjetodavnog tijela pri Ministarstvu civilnih poslova BiH. U zvanje vanrednog profesora na naučnoj oblasti „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“ izabrana je 15. 3. 2011. godine. Bila je član komisije za polaganje drţavnog ispita za profesore biologije. Šest bgodina je bila angaţirana na uvoĎenju i realizaciji eksterne mature u TK-u. Do danas je bila uspješan mentor na jednoj doktorskoj tezi, 9 magistarskih radova i preko 40 diplomskih radova. Bila je organizator tri školska takmičenja iz biologije za osnovne i srednje škole na općinskom nivou.
Bibliografija
Monografije
Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi
Naučni radovi
 1. Hadžihalilović J.and Hadžiselimović R.:„Growth and Development of Male Children and youth in Tuzla’s Region after the War in Bosnia and Herzegovina“. Coll Antropol. Jun 2001;25 Indeksacija: Current Contents, Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Scopus, Abstracts in Anthropology, Anthropological Literature, INIST– CNRS, Science Culture SARL, Sociological Abstracts/SocINDEX, UnCover, Index Medicus/MEDLINE, CSA Sociological Abstracts, International Bibliography of the Social Sciences, International Center for Scientific Research (CIRS).
 2. Jasminka Hadžihalilović, Rifat Hadžiselimović, Šaćira Mešalić, Hajrija Hamidović, Vesna Hadžiavdić and Avdul Adrović : „Some indexes of Growth and Development of Boys from the Region of Community Tuzla“. Med Arh. 2002;56 PMID: 12378857 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 3. Redžić A, Ličanin i, Hadžihalilović J.:„Some aspects of the psychoactive substances abuse in adolescents“. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences. May 2004:. IV (2): 51-55. PMID: 15629025; ISSN 1512-8601; [PubMed – indexed for MEDLINE].
 4. JasminkaHadžihalilović,AmiraRedžić, RifatTerzić, FatimaJusupović, Amir Hadžihalilović andMuneveraOsmić: „Birth OrderInfluencethe Anthropometric Propertiesthe Boys From Tuzlas Region”. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences. May 2004; IV(2):45-50. PMID: 15629024; ISSN 1512-8601; [PubMed – indexed for MEDLINE] Coll Antropol. Jun 2004; Vol, 28, Indeksacija: Current Contents, Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Scopus, Abstracts in Anthropology, Anthropological Literature, INIST – CNRS, Science Culture SARL, Sociological Abstracts/SocINDEX, UnCover, Index Medicus/MEDLINE, CSA Sociological Abstracts, International Bibliography of the Social Sciences, International Center for Scientific Research (CIRS).
 5. Hadžihalilović J., Hadžiselimović R., H.Halilović A., M. Osmić, Hamidović H. and Ahmić A.: “Mother’s Age Effect on the Boys, Anthropometric Properties in the Region of Tuzla (Bosnia and Herzegovina)”. Coll. Anthropol., Dec 2004; Vol., 28,(2): 563-570. Indeksacija: Current Contents, Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Scopus, Abstracts in Anthropology, Anthropological Literature, INIST–CNRS, Science Culture SARL, Sociological Abstracts/SocINDEX, UnCover, Index Medicus/MEDLINE, CSA Sociological Abstracts, International Bibliography of the Social Sciences, International Center for Scientific Research (CIRS).
 6. Fatima Jusupović, Zijad Bešlagić, Jasminka Hadžihalilović, Munevera Osmić and Vesna Dropić: „Trends in diet and nutritional status in elementary school children in the Tuzla Canton“ Med Arh. 2004; 58(1) (Suppl 1): 53-56. Bosnian. PMID: 15077456 [PubMed – indexed for MEDLINE].
 7. Ahmić A., Hadžiselimović UDK 572 (05) YU ISSN 0351-148. Indeksiran u BETA SCI INDEX
 8. Amela Dahić, Mirela Kalesić, Rifat Hadžiselimović, Jasminka Hadžihalilović, Adisa Ahmić, Amir Hadžihalilović i Izet Eminović: Populaciono-genetička analiza učestalosti fenotipova četiri kvalitativna svojstva jezika u stanovništvu Gračanice (Bosna i Hercegovina). Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije 2005; 40 (40): 155-168. UDK 572 (05) YU ISSN 0351-148. Indeksiran u BETA SCI INDEX
 9. Jusupović Fatima, Hadžihalilović Jasminka, Rudić Aida, Osmić Munevera i Žigić Zlata: „Karakteristike kožnih nabora školske populacije u urbanoj i ruralnoj sredini Tuzlanskog kantona“. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, 2005; 40 (40): 169-174. UDK 572 (05) YU ISSN 0351-148. Indeksiran u BETA SCI INDEX
 10. Jasminka Hadžihalilović, Rifat Hadžiselimović, Adisa Ahmić, Amir H. Halilović, Izet Eminović, Amela Dahić, Hajrija Hamidović i Fatima Jusupović: „Multipla korelacija kompleksa od 13 egzogenih i 14 antropometrijskih varijabli u uzorku dječaka sa područja Tuzle (Bosna i Hercegovina)“. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije 2005; 40 (40): 141-154. UDK 572 (05) YU ISSN 0351-148.Indeksiran u BETA SCI INDEX
 11. Hadžihalilović J, Terzić R., Ahmić A., H.Halilović A., Nožinović A, Hamidović H., Šehić A. And Jusupović F. :“Secular-trend in body dimensions in boys from Tuzla region in period 1980-1996”. Acta Biologica Slovenica, 2005; Vol, 48 (1): 33-44. Indeksacija: Thomson Reuters Web of Science: Zoological Record, BIOSIS Previews, Biological Abstracts
 12. Fatima Jusupović, Mojca Juričić, Aida Rudić, Jasminka Hadžihalilović, Merima Kasumović i Mirela Kalesić: „BMI kod djece osnovnoškolskog uzrasta na području tuzlanskog kantona“. Med Arh, 2005; Vol,5975-78. Bosnian. PMID: 15875465 [PubMed – indexed for MEDLINE].
 13. Hajrija H., Edina H., Jasminka H., Rifet T., Fatima J. i Husnija M:“Populaciono-genetička analiza učestalosti fenotipova dva kvalitativna svojstva jezika u stanovništvu Brčkog“. GlasnikADJ, 2005; Vol 41 (41): 389-402. UDK 572 (05) YU ISSN 0351-148. . Indeksiran u BETA SCI INDEX
 14. Ahmić A., Hadžiselimović R., Pojskić N. i Hadžihalilović,:“Analiza genetičke heterogenosti lokalnih ljudskih populacija sjeveroistočne Bosne posmatranih u dva vremenska perioda s obzirom na neka biohemijsko-fiziološka svojstva“. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije. 2006; 41. (41): 99-110. UDK 572.087(497.6) YU ISSN 0351-148. . Indeksiran u BETA SCI INDEX
 15. Pojskić, N., Ahmić, A., Kapur, L., Hadžihalilović, J., Hadžiselimović R. (2005): Effect of Forced Migrations on Spatial and Temporal Changes in Genetic Structure of Two Local Populations in Bosnia. Human Evolution. Vol. 20, (2-3):137-147. Indeksacija: Thomson Reuters Web of Science: Zoological Record
 16. Dahić Amela, MirzaDemirović, JasminkaHadžihalilović,ElviraLonić, HusnijaMajdančić i AmirH.Halilović:“ Populacijska genetika defektnog viđenja boja u stanovništvu Kladnja (BosnaiHercegovina)“. GlasnikADJ, 2005;Vol 41 UDK 572 (05) YU ISSN 0351-148. . Indeksiran u BETA SCI INDEX
 17. JasminkaHadžihalilović, RifatHadžiselimović, H.Halilović Amir, Admedina Savković, SergijeMarković, Amela Dahić i Lejla Mešalić: „AkceleracijarastairazvojamuškedjeceisapodručjaTuzleuperiodudogodine (BosnaiHercegovina).GlasnikADJ, 2006;Vol 41403-417. UDK 572.087(497.6) YU ISSN 0351-148. . Indeksiran u BETA SCI INDEX
 18. Fatima Jusupović, Dražigost Pokorn, Azra Kudumović, Hadžihalilović Jasminka, Mensura Kudumović i Dragana Stoisavljević: „Submandibularni kožni nabori kod djece školskog uzrasta“. Health Med., Mart 2007; Vol. 1 (1): 9-12.ISSN 1840-2291Indeksacija: EBSCO Puublishing (EP) USA http:/www.epnet.com
 19. Amira Redžić and Jasminka Hadžihalilović: “Influence Some Socioeconomic factors on Growth and Development of the Boys In the Tuzla Region (Bosnia & Herzegovina)”. Coll Antropol. Jun 2007; 31(2):427-34. ISSN 0350-6134 UDK 572 PMID: Indeksacija: Current Contents, Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Scopus, Abstracts in Anthropology, Anthropological Literature, INIST – CNRS, Science Culture SARL, Sociological Abstracts/SocINDEX, UnCover, Index Medicus/MEDLINE, CSA Sociological Abstracts, International Bibliography of the Social Sciences, International Center for Scientific Research (CIRS).
 20. Hadžihalilović Jasminka, Žigić Zlata, Mešalić Lejla and Ramić Suada: »Relations Between Mother’s Age, the Body Mass and Body Length Glasnik ADS 2008;43 UDK 572 (05) ISSN 1820-7936. Indeksiran u BETA SCI INDEX
 21. R. Hadžiselimović, M. Bačinović, Selma Bačinović, M. Osmić i L. Mešalić: „Menarche of Girls in Tuzla Canton (Bosnia & Herzegovina)“ Glasnik antropološkog društva Srbije, 2008; 43 (43): 488-499. UDK 572 (05) ISSN 1820-7936. Indeksiran u BETA SCI INDEX
 22. Hadžihalilović J.,H. Halilović S., BrahimajF., Begić A., Tupkušić R. i Mešalić L: „SecularChangesAntrophometricParametarsinNewbornfromGračanicaAreainthePeriodfrom 1998 to 2008“.Bosnian. MedArh.,2009;63 Indeksacija u MEDLINE (www.pubmed.gov), EBSCO (www.ebscohost.com) i INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com).
 23. M. Bačinović, R. Hadžiselimović, J. Hadžihalilović, SelmaBačinović i R,Tupkušić GenetičkestanovništvaTuzlesnakompleks šestkvalitativnih šake Glasnik ADS, 2009; 44 (44):361-368. UDK 572 (05) ISSN 1820-7936. Indeksiran u BETA SCI INDEX
 24. Bačinović Selma, Hadžiselimović R., Hadžihalilović J. i Bačinović genetička analiza učestalosti fenotipova dva kvalitativna svojstva jezika u stanovništvu Memića (BiH). GlasnikADS, 2009; 44: 345-359. UDK 572 (05) ISSN 1820-7936.Indeksiran u BETA SCI INDEX
 25. Marković S., Žigić Z., Ramić S. and Hadžihalilović J.:“Stereological analysis of syncytiotrophoblast in resorption villi of placentas of young and older pregnant women“. Med Glas Ljek.komore zeničko-dobojskog kantona. Aug 2010; 7(2): 160-165. Bosnian. PMID: 21258313 (PubMed- indexed for MEDLINE). Indeksacija: MEDLINE, Science Citation Index Expanded (SciSearchR)and Journal Citation Reports/Science Edition,EMBASE (Experta Medica)Scopus, EBSCO
 26. Mehdin Selimović, Ramiz Salkić, Sabina H.Halilović, Ešref Bećirović, Fikreta Brahimaj i Jasminka Hadžihalilović:”Trend uzrasnih promjena hiperekstenzibilnosti distalnog zgloba palca u stanovništvu Sapne (Bosna i Hercegovina)”. Glasnik ADS, 2011:Vol 46(46): 219-227. Indeksiran u BETA SCI INDEX; UDK 572 (05) ISSN 1820-7936.
 27. Mustafa Bačinović, Rifat Hadžiselimović, Jasminka Hadžihalilović, Selma Bačinović i Fikreta Brahimaj: „Propagacijska mobilnost stanovništva tuzlanske regije“. Glasnik ADS, 2011: Vol 46(46):207-217. Indeksiran u BETA SCI INDEX; UDK 572 (05) ISSN 1820-7936. UDK 572(05), ISSN 1820-7936. doi:10.5937/gads1247173A. Indeksacija: WoS/Thompson-ISI citation indexes
 28. Jasminka H.Halilović i Begić Amela: “General Characteristics of Newborn Infants in Tuzla Canton Area Born during 2007“ Coll. Antropol., Jun 2015.Vol 39,No 2p.345-353 Indeksacija: Abstracts Anthropology, Anthropological Literature, EMBASE, ERIH, HRČAK, International Bibliography of Social Sciences, International Center of Scientific research(CIRS), JCR_SSS (Journal Citation Report), Linguistics&Language Behavior Abstracts, NCBI:Index medicus, Medline, PubMed, Political Science Abstracts, ROAD (Directory of Open Access Scholary Resources) SCOPUS, Social Services abstracts, Sociological abstracts (SocINDEX).
 29. Begić Amela i Jasminka H.Halilović:“ The Acceleration of Birth Weight and Birth Length of Hypotrophic and Hypertrophic Newborns from Tuzla Canton from 1976 to 2007“ Coll. Antropol., Jun 2015.Vol 39 No 2p.353-363 Indeksacija: Abstracts Anthropology, Anthropological Literature, EMBASE, ERIH, HRČAK, International Bibliography of Social Sciences, International Center of Scientific research(CIRS), JCR_SSS (Journal Citation Report), Linguistics&Language Behavior Abstracts, NCBI:Index medicus, Medline, PubMed, Political Science Abstracts, ROAD (Directory of Open Access Scholary Resources) SCOPUS, Social Services abstracts, Sociological abstracts (SocINDEX).
 30. Amela Begić, Jasminka H.Halilović, Lejla Mešalić, Sabina H.Halilović: “Secular trend of anthropometric parameters of newborns in municipalities of Tuzla Canton (1976-2007). Med Glas (2016): Vol13 (2): 125-135. Indeksacija u MEDLINE (www.pubmed.gov), EBSCO (www.ebscohost.com) i INDEX COPERNICUS (www.indexcopernicus.com).
 31. Amela Begić, Lejla Mešalić, Jasminka H.Halilović: The Percentile Growth Curve of Live-Born Infants During 1997 and 2007 from the Tuzla Canton (BiH). Coll. Antropol. 41 (2017) 2: 109-123.  Indeksacija: Abstracts Anthropology, Anthropological Literature, EMBASE, ERIH, HRČAK, International Bibliography of Social Sciences, International Center of Scientific research(CIRS), JCR_SSS (Journal Citation Report), Linguistics&Language Behavior Abstracts, NCBI:Index medicus, Medline, PubMed, Political Science Abstracts, ROAD (Directory of Open Access Scholary Resources) SCOPUS, Social Services abstracts, Sociological abstracts (SocINDEX).

STRUČNI RADOVI PUBLICIRANI U DOMAĆIM I INOSTRANIM ČASOPISIMA

 1. Ruža Tomić, Šaćira Mešalić, Ešref Bećirović, Jasminka Hadžihalilović, Lejla Mešalić: “Uticaj tjelesnog i zdravstvenog odgoja, sporta i rekreacije na razvoj mentalno zaostale djece”. Defektologija – Časopis za defektološka, pedagoško-psihološka i socio-medicinska pitanja teorije i prakse rada sa djecom, omladinom i odraslim osobama ometim u razvoju. 2003; God VII (8): 33-37.(stručni rad) ISSN 1512-6994
 2. Munevera Osmić, Ljubica Tvica, Fatima Jusupović, Jasminka Hadžihalilović, Paula Franjkić – Misija i Hajrija Hamidović: “Značaj stilova života srednjoškolske omladine sa područja Tuzle”. Materia Socio Medica. 2003; 15 (3-4): 109–113.(stručni rad).

NAUČNI RADOVI PUBLICIRANI ZBORNICIMA RADOVA

 1. Š. Mešalić, M. Šehović, J. Hadžihalilović i Z. Žigić: „Emocionalne reakcije prognane djece izražene putem crteža i pismenih radova” Zbornik radova s II međunarodnog simpozija «ART AND SCIENCE IN LIFE POTENTIAL DEVELOPMENT»., Hvar, Croatia 2000; str. 405–409. ISBN 953-98505-1-7 ; UDK 615.85(063).
 2. Fatima Jusupović, Jasminka Hadžihalilović, Dragana Stoisavljević, Rabija Begić i Blaško Topalović: „Ishrana i gojaznost djece osnovnoškolskog uzrasta na području tuzlanskog Kantona“. Zbornik radova 2/1 Internacionalni kongres «Zdravlje za sve» Banja Luka. 04. – 08.06. 2003; str. 303- 308.
 3. Jasminka Hadžihalilović, Mirela Trepanić, Amela Dahić, Amir H.Halilović, Lejla Mešalić, Izet Eminović, Hajrija Hamidović i Vesna Hadžiavdić :„Dob menarhe djevojčica sa područja Gračanice (Bosna i Hercegovina)“. Zbornik radova sa II Međunarodni Simpozijum antropologa Republike Srpske.Banja Luka, 23-25april2004;str.176-187.(iz štampe izašao 2007).
 4. Izet Eminović, Jasenko Karamehić, Stojko Vidović, Jasminka Hadžihalilović, Rifet Terzić i Zdenko Cirhlaž:”Analiza konformacijskih polimorfizama jednolančanih DNK SRD5A1 gena” Zbornik sažetaka sa II međunarodnog Simpozijuma antropologa Republike Srpske s međunarodnim učešćem. Banja Luka, 23-25. aprila(RAD USMENO SAOPŠTEN).
 5. Izet Eminović, Jasenko Karamehić, Stojko Vidović, Jasminka Hadžihalilović, Rifet Terzić i Zdenko Cirhlaž:”Analiza konformacijskih polimorfizama jednolančanih DNK SRD5A1 gena” Zbornik sažetaka sa II međunarodnog Simpozijuma antropologa Republike Srpske s međunarodnim učešćem. Banja Luka, 23-25. aprila(RAD USMENO SAOPŠTEN).
 6. Osmanović S, Huseinović S, Hadžihalilović J,Lonić E, Hajdarević E, Goletić Š (2006): „Uticajporodicenarazvojekološkekulture.“ Zbornikradova Prvog međunarodnog kongresa “Ekologija, zdravlje, rad, sport” 3,4,5. BanjaLuka, 08-11. 06. 2006; str: 214-217.
 7. Nožinović A.,Hadžihalilović J., Nožinović Z.:”Povezanost morfoloških karakteristika studenata sa uspjehom u izvođenju narodnih igara.” Zbornik radova Prvog međunarodnog kongresa “Ekologija, zdravlje, rad, sport” 3,4,5. Banjaluka 08-11. 06. 2006.
 8. Jasminka Hadžihalilović, Rifat Hadžiselimović, Amela Dahić, Amir H.Halilović Lejla Mešalić, Amra Nožinović i Sergije Marković i Fatima Jusupović :”Menarha djevojčica sa područja Tuzle”. Zbornik radova – Skup 2 – sa I Simpozijuma biologa Republike Srpske, Banjaluka 10.-12. 11. 2005; str. 365-377. Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Banjoj luci. (Iz štampe izašlo 2008.godine). UDK:618.172-055.25-053.66(497.6 Tuzla)
 9. Amela Dahić, Almir Bajraktarević, Jasminka Hadžihalilović,Amir H.Halilović, Amira Redžić i Fatima Jusupović (2008): ”Uticaj starosti roditelja na visinu i masu tijela školske djece i omladine sa područja Gračanice” Zbornik radova– Skup 2 – sa I Simpozijuma biologa Republike Srpske, Banjaluka 10.-12. 11. 2005, str. 349-365, Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Banjoj luci (Iz štampe izašlo 2008.godine). UDK:618.172-055.25-053.66(497.6 Tuzla
 10. Jasminka Hadžihalilović, Emina Begović, Rifet Terzić, Duška Bećirović, Ešref Bećirović, Fikreta Brahimaj i Lejla Mešalić: ”Starost majke i antropometrijska svojstva novorođenčadi sa područja Gračanice rođenih od 2004-2008. (Bosna i Hercegovina)” Zbornik radova sa Trećeg međunarodnog kongresa “Ekologija, zdravlje, rad, sport” Banjaluka 10-13.09.2009; str. 359-365.
 11. Jasminka , Adisa Ahmić, Emina Begović, Amela Begić i Elbisa Hasukić: “Analiza učestalosti defektnog viđenja boja u romskim populacijama tuzlanske regije”. Zbornik radova sa IV Međunarodnog kongresa – Biomedicina i geonauke – Uticaj životne sredine na ljudsko zdravlje, Beograd,17-18. maj 2014; str.376-385. ISBN 978-86-80140-00-1; COBISS.SR-ID 211193868.
 12. Jasminka , Amela Begić, Fazlić Bedrana, Nermina Hadžigrahić, Raško Adrović i Sergije Marković “Trend uzrasnih promjena hiperekstenzibilnosti zglobova palca stanovništva Srebrenika (Bosna i Hercegovina)”-populaciono genetička analiza-Zbornik radova sa IV Međunarodnog kongresa – Biomedicina i geonauke – Uticaj životne sredine na ljudsko zdravlje, Beograd,17-18. maj 2014; str.387-406. ISBN 978-86-80140-00-1; COBISS.SR-ID 211193868.
 13. Jasminka , Amela Begić, Rudika Gmajnić, Lejla Mešalić i Adisa Ahmić: “Komparativna analiza dužine premenarhalnog perioda u dosadašnjim istraživanjima u nekim lokalnim populacijama tuzlanskog kantona (Bosna i Hercegovina)” Zbornik radova sa V Međunarodnog kongresa – Biomedicina i geonauke – Uticaj životne sredine na ljudsko zdravlje, Beograd, 03-04. Mart 2015; str.180-210. ISBN 978-86-80140-01-8; COBISS.SR-ID 213516044
 14. Jasminka , Mirsad Džafić, Amela Begić, i Sergije Marković: “Populacijska genetika defektnog viđenja crvene i zelene boje u stanovništvu unsko-sanskog kantona (Bosna i Hercegovina)” Zbornik radova sa V Međunarodnog kongresa – Biomedicina i geonauke – Uticaj životne sredine na ljudsko zdravlje, Beograd, 03-04 Mart 2015; str.210-227. ISBN 978-86-80140-01-8; COBISS.SR-ID 213516044
 15. Ahmić, J. ć, I. Hasić, H. Hamidović, A. Karić: “Genetička struktura humane populacije romskog i neromskog porijekla sa područja tuzlanske regije” Zbornik radova sa V Međunarodnog kongresa-Biomedicina i geonauke – Uticaj životne sredine na ljudsko zdravlje, Beograd, 03-04 Mart 2015; str.146-153. ISBN 978-86-80140-01-8; COBISS.SR-ID 213516044
 16. Osmić Munevera i Hadžigrahić Nermina:”Karakteristike kožnih nabora školske populacije u urbanoj i ruralnoj sredini područja Gračanica”Zbornik radova sa III međunarodnog naučnog skupa “Katastrofe ,prevencija i saniranje” Brčko Distrikt 27-28 mart 2015.str 88-105.
 17. Jasminka H.Halilović, Amela Begić, Emina Begović, Sabina H.Halilović, Rašo Adrović i Sanjin Hodžić:“ Životni stilovi i ishrana studenata sa Univerziteta u Tuzli (Bosna i Hercegovina)“. Zbornik radova   III simpozijuma biologa i ekologa Republike Srpske (SBERS) 2015 II Banjaluka 12-14. 11. 2015. (2016): Vol. 7 (2).

STRUČNI RADOVI PUBLICIRANI ZBORNICIMA RADOVA

 1. Franjkić – Misija P., Osmić M., Nurkić M., Tunjić S., Imamović N.i Hadžihalilović J.:“Vodeći uzroci gubitka radne sposobnosti u radnica u općini Tuzla”. Zbornik Radova. Prvi Kongres Medicine rada Bosne i Hercegovine s međunarodnim sudjelovanjem «Medicina rada u Evropi». Tuzla, 22.- 25. maja 2003.(stručni rad)
 2. Imamović S., Kuduzović E., Bećirović D., Musić A., Mulić E., Ventić-Tanjić M. i Hadžihalilović J.:“ Motoričke disfunkcije osoba treće životne dobi i prijedlog somatopedskog tretmana“. Zbornik radova sa Drugog kongresa fizijatara Crne Gore. Igalo, 17-21. 02. 2010; str.144.(stručni rad)
 3. Jasminka H.Halilović, Samra Šahbegović i Fikreta Brahimaj:”Prehrambene navike adolescenata sa područja Tuzle” Zbornik radova 2 sa Petog međunarodnog kongresa “Ekologija, zdravlje, rad, sport” Banjaluka 06.-09.2012; str. 500-558.(stručni rad)
 4. Jasminka Hadžihalilović, Amela Begić, Sanjin Hodžić, Adisa Ahmić, Senad Mehmedinović:”Ocjena stanja uhranjenosti i distribucija masnog tkiva odraslog stanovništva u Brčkom”. Zbornik radova 2, Šesti međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad, sport”Banjaluka, 05 .- 08. 09. 2013; str 592-602.(stručni rad).
Naučni skupovi, konferencije
 1. Hadžihalilović J, Hadžiselimović R.: “Growth and Development of Male   Children and Male Youth of Tuzla Region Influenced by The War in Bosnia and Herzegovina”. Abstracts 418: 93-94. 11th Congress of the European Anthropological Association. Jena- Germany. 30 August- 3 September 1998
 2. Mešalić Š., Šehović M., Hadžihalilović Jasminka i Žigić Z.: “Emocionalne reakcije prognane djece izražene putem crteža”Knjiga sažetaka sa I Međunarodnog simpozija o komplementarnim suportivnim terapijama “Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala”. Hvar, Hrvatska ; 16-21.svibnja 1999 str. 38 (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 3. Mešalić Š., Šehović M., Hadžihalilović J. Žigić Z.: Emocionalne reakcije prognane djece izražene putem crteža i pismenih radova. Knjiga sažetaka: II međunarodni simpozij o komplementarnim suportivnim terapijama “Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala”. Hvar, Hrvatska, 27- 31 May 2002; str. 79.
 4. Šaćira Mešalić, Ruža Tomić, Behija Ćišić, Jasminka Hadžihalilović i Ibrahim Osmić: „Psychotherapy and Rehabilitation – the Parents Atitudes“. Book of abstracts. The 2nd International Symposium on Complementary Supportive Therapies. «Art and science in life potential development».Hvar, Croatia. 27- 31. May 2002; (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 5. Hadžihalilović J., Hadžiselimović R., Hasković E., Osmić M., Mešalić Š. and Ahmić A.: “Relations Between Exogenous Factors and Anthropometric Indexes of Growth and Development of Male Children and Ysters in Tuzla Region”. Abstracts. 13th Congress of the European Antropological Association. Vol 26. Supplement. p. 1-263. Zagreb. Croatia, August 30th -September 3rd 2002: pp 80. (POSTER) UDC 572, ISSN 0350-6134
 6. Redžić, J. Hadžihalilović, A. Hadžihalilović, M. Osmić, H. Hamidović and Š. Mešalić: „Socio-Ekonomic Factors Influence on Growth and Development of the Boys From Region of Tuzla (Bosna And Herzegovina)“. Proceeding of Abstracts. 8th Croatian Biological Congress with International Participation. Zagreb, Croatia 27th September–2nd October, 2003; 220.(POSTER)
 7. A. Redžić, F. Jusupović, A. Hadžihalilović and M. Osmić: „Birth Order Influence of the Boys from The Region of Tuzla (Bosna And Herzegovina)“. Proceeding of Abstracts. 8th Croatian Biological Congress with International Participation. Zagreb, Croatia. 27th September – 2nd October, 2003; 221.(POSTER)
 8. Franjkić – Misija P., Osmić M., Nurkić M., Tunjić S., Imamović N.i Hadžihalilović J.: „Vodeći uzroci gubitka radne sposobnosti u radnica u općini Tuzla“. Zbornik sažetaka. Prvi Kongres Medicine rada Bosne i Hercegovine s međunarodnim sudjelovanjem «Medicina rada u Evropi». Tuzla, 22.- 25. maja 2003.
 9. Proceeding of Abstracts. 8th Croatian Biological Congress with International Participation. Zagreb, Croatia. 27th September – 2nd October, 2003; 250 (POSTER)
 10. Hamidović H., Ahmić A., Sirćo A i Hadžihalilović J.: „Populational – Genetic Analysis of Hyperextensibility of Thumb Joint in Zenica-Doboj Canton Population (Bosnia and Herzegovina)“. Programme and Abstracts 4. Škerljevi dnevi «Man Between Autonomy and the Environment». Ljubljana, Slovenia 23-25. 09. 2004; str.72. (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 11. Jasminka Hadžihalilović, Rifat Hadžiselimović, Almin Suljić, Amir Hadžihalilović, Šaćira Mešalić, Zlata Žigić: „Populacijska genetika defektnog viđenja boja u stanovništvu Lukavca (Bosna i Hercegovina)“. Book of Abstracts. The 3rd International Sympozium on Complementary Supportive Therapies «Art and science in life potential development». Hvar, Croatia, May 20-23, 2004; (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 12. Šaćira Mešalić, Behija Ćišić, Zlata Žigić, Jasminka Hadžihalilović i Ibrahim Osmić: ”Povezanost socio-ekonomskog stanja učenika usporenog kognitivnog razvoja sa njihovim postignućima u nastavi maternjeg jezika Knjiga sažetaka sa 3.međunarodnog simpozija o komplementarnim suportivnim terapijama Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala, 20-23.svibnja 2004; Hvar, Hrvatska (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 13. Jusupović F, Mešalić Š, Hadžihalilović J, Kasumović M i Rudić A: “Rast , razvoj i ishranjenost osnovnoškolaca na području Tuzlanskog kantona”. Book of Abstracts. Simpozijum sa međunarodnim učešćem «Interdiscipilinarni aspekti u edukaciji i rehabilitaciji» Defektološki fakultet, Univerzitet u Tuzli. Tuzla, Bosna i Hercegovina, 25-26. septembar 2004; (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 14. Jasminka Hadžihalilović, Rifat Hadžiselimović, Adisa Ahmić, Amir Hadžihalilović, Izet Eminović, Amela Dahić, Hajrija Hamidović i Fatima Jusupović :“ Multipla korelacija između kompleksa od 13 egzogenih faktora i 14 antropogenih varijabli u uzorku dječaka sa područja Tuzle (Bosna i Hercegovina)“. Izvodi saopštenja XLIII Kongres antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem. Čačak, Jugoslavija i Crna Gora 26-30. maj 2004; str. 47 (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 15. Amela Dahić, Mirela Kalesić, Rifat Hadžiselimović, Jasminka Hadžihalilović, Adisa Ahmić, Amir Hadžihalilović i Izet Eminović: „Populaciono-genetička analiza učestalosti fenotipova četiri kvalitativna svojstva jezika u stanovništvu Gračanice (Bosna i Hercegovina)“.Izvodi saopštenja XLIII Kongres antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem. Čačak, Jugoslavija i Crna Gora 26-30. maj 2004;str. 47 (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 16. Adisa Ahmić, Rifat Hadžiselimović, Naris Pojskić, Jasminka Hadžihalilović, Izet Eminović, Hajrija Hamidović.: Relacije između genetičke heterogenosti i lokalnih ljudskih populacija sa područja sjaveroistočne Bosne. Izvodi saopštenja. XLIII Kongres Antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem. Čačak, Jugoslavija i Crna Gora 26-30. maj 2004; str. 46. (RAD USMENO SAOPŠTEN)
 17. Jusupović F., Hadžihalilović J, i Rudić A.: „Karakteristike kožnih nabora u urbanoj i ruralnoj sredini tuzlanskog kantona“. Izvodi saopštenja. XLIII Kongres antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem. Čačak, Jugoslavija i Crna Gora 26-30.maj 2004; str. 49. (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 18. Jasminka Hadžihalilović, Mirela Trepanić, Amela Dahić, Amir H.Halilović, Lejla Mešalić, Izet Eminović, Hajrija Hamidović i Vesna Hadžiavdić :„Dob menarhe djevojčica sa područja Gračanice (Bosna i Hercegovina)“. Zbornik sažetaka sa II Simpozijuma antropologa Republike Srpske s međunarodnim učešćem. Banja Luka, 23-25. aprila2004; str.17. (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 19. Dahić, B. Ćatović, J.Hadžihalilović, A.H.Halilović, Š.Mešalić iEminović: „Trenduzrasnihpromjenahiperekstenzibilnosti zglobovapalcaustanovništvuLukavcapopulacionogenetičkaistraživanja”. Zbornik sažetaka sa II međunarodnog Simpozijuma antropologa Republike Srpske. Banja Luka, 23-25. aprila2004; str.14. (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 20. Hadžihalilović, Edin Ferhatović, A. Dahić: “Populacijska genetika ndefektnog viđenja boja u stovništvu Tuzle (Bosna i Hercegovina)” Zbornik sažetaka sa II međunarodnog Simpozijuma antropologa Republike Srpske s međunarodnim učešćem. Banja Luka, 23-25. aprila2004; (RAD USMENO SAOPŠTEN)
 21. Fatima Jusupović, Mojca Juričić, Aida Rudić and Jasminka Hadžihalilović.: BMI of the Children Attending Elementary Schools in Tuzla Canton. Programme and Abstracts. 4. Škerljevi dnevi «Man Between Autonomy and the Environment». Ljubljana, Slovenia, 23-25. 09. 2004. str 30 (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 22. Jusupović Fatima, Hadžihalilović Jasminka, Rudić Aida, Osmić Munevera i Žigić Zlata: „Karakteristike kožnih nabora školske populacije u urbanoj i ruralnoj sredini tuzlanskog kantona“. Izvodi saopštenja sa Kongresa Antropološkog društva Jugoslavije, Čačak (Srbija) 26.-30.maj 2004; str. 49 (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 23. Tupkušić Rasima, Goletić Šefket, Adrović Avdul, Škrijelj Rifat i Hadžihalilović Jasminka:“Zajednice Makroinvertebrata bentosa kao pokazatelj stanja ekosistema rijeke Toplice u Živinicama“ Abstracts sa I Simpozijuma ekologa Republike Crne Gore,Tivat (Crna Gora) 14-18.oktobra 2004; str. 36-37.
 24. Amela Dahić, Almir Bajraktarević, Jasminka Hadžihalilović, Amir H.Halilović, Amira Redžić i Fatima Jusupović: ”Uticaj starosti roditelja na visinu i masu tijela školske djece i omladine sa područja Gračanice” Zbornik sažetaka sa Prvog   Simpozijuma biologa Republike Srpske, Banjaluka 10.-12. 11. 2005; str. 42. Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Banjoj luci (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 25. Hadžihalilović J., Hadžiselimović R., H. Halilović A., Dahić A., Mešalić L., Nožinović A., Marković S., Jusupović F.: “Menarha djevojčica sa područja Tuzle”. I Simpozijum biologa Republike Srpske. Banja Luka, Zbornik sažetaka sa Prvog   Simpozijuma biologa Republike Srpske, Banjaluka 10.-12. 11. 2005; str .43-43. Prirodno matematički fakultet Univerziteta u Banjoj luci (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 26. Dahić Amela, Mirza Demirović, Jasminka Hadžihalilović, Elvira Lonić, Husnija Majdančić, Amir H.Halilović:“Populacijska genetika defektnog viđenja boja u stanovništvu Kladnja (Bosna i Hercegovina)“. Program i zbornik rezimea sa XLIV Kongresa Antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem Brus (Srbija i Crna Gora)01.-04.jun, 2005; str 32 (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 27. AdisaAhmić, RifatHadžiselimović, NarisPojskić, JasminkaHadžihalilović: „Analiza genetičke heterogenosti lokalnih ljudskih populacija Sjeveroistočne Bosne posmatranih u dva vremenska perioda s nanekabiohemijskofiziološkasvojstva”. Program i Zbornik rezimea sa XLIV Kongresa Antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, (Srbija i Crna Gora), Brus 1-4. jun 2005; str 16. (RAD USMENO SAOPŠTEN)
 28. JasminkaHadžihalilović, RifatHadžiselimović, H.Halilović Amir, Admedina Savković, SergijeMarković, Amela Dahić i Lejla Mešalić: „AkceleracijarastairazvojamuškedjeceisapodručjaTuzleuperiodudogodine (BosnaiHercegovina)“. Program i Zbornik rezimea sa XLIV Kongresa Antropološkog Društva Jugoslavije sa Međunarodnim učešćem. Brus (Srbija i Crna Gora), 1- 4 Jun 2005; str. 38 (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 29. Hajrija H., Edina H., Jasminka H., Rifet T., Fatima J. i Husnija M:“ Populaciono-genetička analiza učestalosti fenotipova dva kvalitativna svojstva jezika u stanovništvu Brčkog“ Program i Zbornik rezimea sa XLIV Kongresa Antropološkog Društva Jugoslavije sa Međunarodnim učešćem. Brus (Srbija i Crna Gora), 1- 4 Jun 2005. godine.str 39. (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 30. Hadžihalilović J, Mehanović R, Nikolić M, Dželilović S.: „Socialization of pupils in integration conditions“ International scientific meeting. Special education and rehabilitation-steps and strids. Book of Abstracts. Beograd, Sava Centar, 14-15 novembar 2005.
 31. Mešalić Šaćira, Jasminka Hadžihalilović, Ivana Kulić, Zlata Žigić, Milena Nikolić i Emina H.Halilović: ”Obrazovna dostignuća učenika usporenog kognitivnog razvoja uz primjenu prilagođenih programa”. Knjiga sažetaka: Četvrti međunarodni simpozij o komplementarnim suportivnim terapijama. “Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala” Pula Hrvatska 24.-28. svibnja 2006. str. 39. (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 32. Osmanović S, Huseinović S, Hadžihalilović J, Lonić E, Hajdarević E, Goletić Š: “Uticaj porodice na razvoj ekološke kulture omladine”. Zbornik radova “Ekologija, zdravlje, rad, sport” 3,4,5. Banja Luka, 08-11. 06. 2006.
 33. Nožinović A, Hadžihalilović J, Nožinović Z: Povezanost morfoloških karakteristika studenata sa uspjehom u izvođenju narodnih igara. Prvi međunarodni kongres ” Ekologija, zdravlje, rad, sport” 3,4,5. Banja Luka, 08-11. 06. 2006.
 34. R. Hadžiselimović, M. Bačinović, Selma Bačinović, M. Osmić i L. Mešalić: „Menarche of Girls in Tuzla Canton (Bosnia & Herzegovina)“ Programi i izvodi saopštenja XLVI   Kongres ADJ sa međunarodnim učešćem. BanjaJunaković –Apatin (Srbija). 29 maj-2 jun (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 35. Hadžihalilović Jasminka, Žigić Zlata, Mešalić Lejla i Ramić Suada : »Relations   Between Mother’s Age, the Body Mass and Body Length Program i izvodi saopštenja XLVI Kongres ADJ sa međunarodnim učešćem. Banja Junaković –Apatin (Srbija). 29 maj-2 jun 2007.godine. (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 36. Hudić I, Hadžihalilović J, H.Halilović A, Marković S: „Utjecaj redosljeda trudnoća na tjelesnu masu i dužinu tijela novorođenčadi na TK-u (Bosna i Hercegovina)“.Program i izvodi saopštenja XLVI Kongres ADJ sa međunarodnim učešćem. Banja Junaković –Apatin (Srbija). 29 maj-2 jun 2007; str 141.
 37. Jusupović E, Hadžihalilović J, Rudić A, Kudumović M, Mahmutović J.: “Nutrition and increased BMI as risk factor in primary school population ” . Abstract book. A Scietific Conference with International Participation” Nutrition, treatment and cardiovascular risk management”Novi Sad, Maj 24-27. 2007.
 38. Begić A., Hadžihalilović J.,Tupkušić R.: ”Uporedna analiza učestalosti protan i deutan defekata u lokalnim populacijama tuzlanskog kantona (BiH)” Abstrakts sa XLVII Kongresa Antropološkog društva Srbije sa međunarodnim učešćem. Kruševac (Srbija) 27. maj-31.maj 2008. (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 39. Hadžihalilović J., Tupkušić R., Begić A., Mešalić L. i Osmić M.: ”Relacije između dužine premenarhalnog perioda i indeksa tjelesne mase djevojčica sa TK-a (BiH)” Abstrakt sa XLVII Kongresa Antropološkog društva Srbije sa međunarodnim učešćem. Kruševac (Srbija) 27.maj-31.maj 2008. (RAD USMENO SAOPŠTEN) GenetičkestanovništvaTuzlesnakompleks šestkvalitativnih šakeAbstrakt sa XLVII Kongresa Antropološkog društva Srbije sa međunarodnim učešćem. Kruševac (Srbija) 27.maj-31.maj 2008. (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 40. Bačinović Selma, Hadžiselimović R., Hadžihalilović J. i Bačinović M.“Populaciono-genetička analiza učestalosti fenotipova dva kvalitativna svojstva jezika u stanovništvu Memića (BiH)“. Abstrakt sa XLVII Kongresa Antropološkog društva Srbije sa međunarodnim učešćem. Kruševac (Srbija) 27.maj-31.maj 2008. (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 41. Jasminka Hadžihalilović, Emina Begović, Rifet Terzić, Duška Bećirović, Ešref Bećirović, Fikreta Brahimaj i Lejla Mešalić:”Starost majke i antropometrijska svojstva novorođenčadi sa područja Gračanice rođenih od 2004-2008. (Bosna i Hercegovina)” Treći međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad, sport” Banjaluka BiH 10-13.09.2009. (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 42. Hadžihalilović J.,(RAD USMENO SAOPŠTEN).
 43. Rasima Tupkušić Hadžihalilović Jasminka Amela Begić, Rifet Terzć i Elmira Hajder: „The Influence of Sport Activites on the Length of Premenstrual Period in Girls from Tuzla Canton“. Book of abstracts. Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet, Institut za morfološke nauke i genetiku. Treći BH simpozijum “Morfologija u nauci i praksi” sa međunarodnim učešćem Sarajevo BiH 23.-25.septembar 2009, str. 47. (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 44. Bačinović M., Hadžiselimović R., Hadžihalilović J., Bačinović S., Brahimaj F. :“Propagation Mobility Resarch of Tuzla Canton Population (BiH).“ Programme and Abstracts XLIX Congress of Antropological Society of Serbia with international participiation. Vrdnik, 31. maj – 04. jun 2010; str. 87. (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 45. Mehdin Selimović, Ramiz Salkić, Sabina Halilović, Ešref Bećirović, Fikreta Brahimaj, i Jasminka Hadžihalilović: „Trend uzrasnih promjena hiperekstenzibilnosti distalnog zgloba palca u stanovništvu Sapne (Bosna i Hercegovina)“ Programme and Abstracts XLIX Congress of Antropological Society of Serbia with international participiation. Vrdnik, 31. maj–04. jun 2010; str. 88. (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 46. Imamović S., Kuduzović E., Bećirović D., Musić A., Mulić E., Ventić-Tanjić M. i Hadžihalilović J.:“ Motoričke disfunkcije osoba treće životne dobi i prijedlog somatopedskog tretmana“. Zbornik radova sa Drugog kongresa fizijatara Crne Gore. Igalo, 17-21. 02. 2010; Abstracts, str.144.(stručni rad)
 47. Senad Mehmedinović, Amr H.Halilović, Amela Begić i Fikreta Brahimaj: „Uticaj propagacijske mobilnosti na neka antropološka svojstva srednjoškolaca sa područja tuzlanskog kantona (Bosna i Hercegovina)“ Programme and Abstracts LI Congress of Anthropological society of Serbia with international participation, Niš (Srbija) 06.-09.juna 2012; 61. UDK 572(05), ISBN 978-86-6265-005-4 ;COBISS.SR-ID 1912688364 (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 48. Begić Amela i Halilović Jasminka: “Akceleracija porođajne težine i dužine tijela hipotrofične i hipertrofične novorođenčadi sa područja tuzlanskog kantona u periodu od 1976.do 2007.godine.“Programme and Abstracts LI Congress ofAnthropological Society of Serbia with international participation, Niš (Srbija) 06.-09.juna 2012; str 36. UDK 572(05), ISBN 978-86-6265-005-4 ;COBISS.SR-ID 1912688364(RAD USMENO SAOPŠTEN).
 49. Halilović Jasminka, Džafić Mirsad, Terzić Rifet, Begić Amela i Marković Sergije : “Populacijska genetika viđenja crvene i zelene boje u stanovništvu unsko-sanskog kantona (Bosna i Hercegovina)“ Programme and Abstracts LI Congress of Anthropological society of Serbia with international participation, Niš (Srbija) 06.-09. juna 2012; str.62. UDK 572(05), ISBN 978-86-6265-005-4 ;COBISS.SR-ID 1912688364 (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 50. Ahmić Adisa, Hadžiavdić Vesna, Tursunović Aldijana i Hadžihalilović Jasminka: “Neki mogući faktori genetičke heterogenosti i njihov uticaj na genetičku strukturu stanovništva tuzlanske regije”, Programme and Abstracts LI Congress of Anthropological society of Serbia with international participation, Niš (Srbija) 06.-09.juna 2012; str. 2 UDK 572(05), ISBN 978-86-6265-005-4 ;COBISS.SR-ID 1912688364
 51. Jasminka Hadžihalilović, Amela Begić, Sanjin Hodžić, Adisa Ahmić, Senad Mehmedinović:”Ocjena stanja uhranjenosti i distribucija masnog tkiva odraslog stanovništva u Brčkom”. Zbornik radova 2, Šesti međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad, sport”Banjaluka, 05 .- 08. 09. 2013; str 592-602.(stručni rad)
 52. Jasminka H. Halilović, Amela Begić, Azijada Beganlić :“Secular change of birth weight and birth lenght of infants in Tuzla kanton municipalities from 1976 to 2007 (Bosnia & Herzegovina)“.Journal of Medical Faculty University of Sarajevo Bosnia & Herzegovina.Vol 49.suppl 1.2014. ISSN 0352-9630. Abstracts. Pages: 68. Scientific Meeting „(Cyto)genetics biomedicine“ with international participation. 23rd&24th May 2014; Faculty of Medicine, University of Sarajevo
 53. Amela Begić, Jasminka H. Halilović: „Secular change of birth weight and birth lenght of euthropics infants in Tuzla kanton from 1976 to 2007 (Bosnia & Herzegovina)“.Journal of Medical Faculty University of Sarajevo Bosnia &Herzegovina.Vol 49.suppl 1.2014. ISSN 0352-9630. Abstracts. Pages: 54. Scientific Meeting „(Cyto)genetics biomedicine“ with international participation. 23rd&24th May 2014;, Faculty of Medicine, University of Sarajevo
 54. Jasminka H.Halilović i Begić Amela:“General Characteristics of Newborn Infants in Tuzla Canton Area Born during 2007“.35th Anthropology and Health Conference 2014, Dubrovnik Croatia August 4th-9th, 2014 (RAD USMENO SAOPŠTEN)
 55. Begić Amela i Jasminka H.Halilović :“ The Acceleration of Birth Weight and Birth Length of Hypotrophic and Hypertrophic Newborns from Tuzla Canton from 1976 to 2007“. 35th Anthropology and Health Conference 2014, (Abstracts) Dubrovnik Croatia August 4th-9th, 2014; (RAD USMENO SAOPŠTEN)
 56. Jasminka , Adisa Ahmić, Emina Begović, Amela Begić i Elbisa Hasukić: “Analiza učestalosti defektnog viđenja boja u romskim populacijama tuzlanske regije”. IV Međunarodni kongres – Biomedicina i geonauke – Uticaj životne sredine na ljudsko zdravlje, Beograd,17-18. maj 2014; (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 57. Jasminka , Amela Begić, Fazlić Bedrana, Nermina Hadžigrahić, Raško Adrović i Sergije Marković “Trend uzrasnih promjena hiperekstenzibilnosti zglobova palca stanovništva Srebrenika (Bosna i Hercegovina)”-populaciono genetička analiza- IV Međunarodni kongres – Biomedicina i geonauke – Uticaj životne sredine na ljudsko zdravlje, Beograd,17-18. maj 2014; (RAD USMENO SAOPŠTEN)
 58. Jasminka , Amela Begić, Rudika Gmajnić, Lejla Mešalić i Adisa Ahmić: “Komparativna analiza dužine premenarhalnog perioda u dosadašnjim istraživanjima u nekim lokalnim populacijama tuzlanskog kantona (Bosna i Hercegovina)”V Međunarodni kongres – Biomedicina i geonauke – Uticaj životne sredine na ljudsko zdravlje, Beograd, 03.-04. Mart 2015; (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 59. Jasminka , Mirsad Džafić, Amela Begić, i Sergije Marković: “Populacijska genetika defektnog viđenja crvene i zelene boje u stanovništvu unsko-sanskog kantona (Bosna i Hercegovina)” V Međunarodni kongres – Biomedicina i geonauke – Uticaj životne sredine na ljudsko zdravlje, Beograd, 03.-04. Mart 2015; (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 60. I. Hasić, H. Hamidović i A. Karić: “Genetička struktura humane populacije romskog i neromskog porijekla sa područja tuzlanske regije”V Međunarodni kongres-Biomedicina i geonauke – Uticaj životne sredine na ljudsko zdravlje, Beograd, 03.-04. Mart 2015; (RAD USMENO SAOPŠTEN).
 61. Osmić Munevera i Nermina Hadžigrahić:”Karakteristike kožnih nabora školske populacije u urbanoj i ruralnoj sredini područja Gračanica”Evropski Univerzitet u Brčkom,Treći međunarodni naučni skup”Katastrofe, prevencija i saniranje posljedica” Brčko 27.-28. marta 2015. Godine.
Projekti
 • Projekat pod naslovom: «Kompleksna analiza relacija izmeĎu indeksa tjelesne mase (ITM), zapremine potkoţnog masnog tkiva i duţine premenarhalnog razvoja Bošnjakinja sa područja TK-a» (finansiran od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a).
 •  Projekat „Ocjena stanja uhranjenosti djece osnovnoškolskog uzrasta sa područja Gračanice“ (finansiran od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a).
Ostalo
MENTORSTVA DIPLOMSKI RADOVI: 1. 40 diplomskih radova iz oblasti antropogenetike, populacione genetike i biologije ćelije. MAGISTARSKI RADOVI: 1. magistarski rad pod naslovom „Propagacijska mobilnost stanovništva Tuzlanske regije” kandidat Baĉinović Mustafa, profesor biologije i hemije uspješno je odbranio na PMF-Univerzitet u Sarajevu 18.10. 2007 dokaz u prilogu); 2. magistarski rada pod naslovom «Kompleksna analiza relacija između indeksa tjelesne mase (ITM), zapremine potkožnog masnog tkiva i dužine premenarhalnog razvoja djevojĉica sa podruĉja TK-a», kandidatkinje Tupkušić Rasime, profesorice biologije, koji je prijavljen na PMF-u u Tuzli, te uspješno odbranjen jula 2008. (dokaz u prilogu); 3. magistarski rad pod naslovom: „Relacije između propagacijske mobilnosti i nekih antropometrijskih svojstava stanovništva Tuzle“ kandidatkinje Baĉinović Selme,profesorice biologije i hemije, koji je prijavljen na PMFu Sarajevu i uspješno odbranjen 6.11.2009. 4. magistarski rad pod naslovom “Sekularne promjene porođajne težine i dužine tijela novorođenčadi sa podruĉja Tuzle (Tuzlanskog kantona) u periodu od 1976 do 2007 godine” kandidatkinje Begović Amele, profesorice biologije, koji je prijavljen i uspješno odbranjen na PMF-u Sarajevu 10.11.2010 5. Mentor kandidatkinji Šahbegović Samri, prof. biologije za izradu mag. rada na temu:“ Prehrambene navike i ocjena stanja uhranjenosti adolescenata sa područja Tuzle“ Rad je uspješno odbranjen u julu 2012. godine na Univerzitetu u Tuzli 6. Mentor je kandidatu Pirić Senadu, prof. biologije i hemije za izradu mag. rada na temu:„Stanje uhranjenosti djece osnovnoškolskog uzrasta na podruĉju općine Gračanica“. Rad je uspješno odbranjen u oktobru 2012. godine na Univerzitetu u Tuzla. 7. Mentor za magistarski rad pod naslovom:“ Maritalna distanca i osnovni pokazatelji rasta i razvoja adolecenata na podruĉju Tuzle“ kandidatkinja: Bijedić Jasminka, prof.biologije (odbranila u maju 2013. na PMF-u, Univerzitet Tuzla). 8. Mentor za magistarski rad pod naslovom:“Relacije između dužine premenarhalnog doba i faktora koji ga određuju u urbanim i ruralnim krajevima Tuzle.“ kandidatkinja: Mersida Suljagić, prof.biologije (odbranjena u maju 2013. na PMF-u, Univerzitet Tuzla). DOKTORSKA DISERTACIJA: 1. Doktorska disertacija pod naslovom: „Osnovne antropometrijske karakteristikenovoroĊenĉadi sa podruĉja Tuzlanskog kantona u periodu od 1976.do 2007. godine„ Kandidatkinja Begić Amela, prof. biologije (odbranjena 23.12 2013. Godine na PMF-u, Univerzitet Sarajevo). Trenutno je mentor za izradu 2 završna magistarska rada na PMF odsjek Biologija i 10 diplomskih radova na Farmaceutskom fak. Univerz. u Tuzli. ČLANSTVO U KOMISIJAMA ZA OCJENU I/ILI ODBRANU MAGISTARSKIH RADOVA I DISERTACIJA Član Komisije za ocjenu i odbranu magistarskog rada u svojstvu ĉlana i to: 1. Ahmić Adisa „Genetička distanca među lokalnim ljudskim populacijama Sjeveroistočne Bosne” magistarski rad; ĉlan komisije (rad odbranjen na PMF-u Sarajevu); 2. Sinanović Ivana (mag. rad odbranjen u Sarajevu na PMF-u). 3. Fazlović Alma (ĉlan, mag rad odbranjen u Tuzli na PMF) 4. Kamenjaković Nihad (član , mag rad odbranjen u Tuzli na PMF) Član Komisije za ocjenu i odbranu magistarskog rada u svojstvu mentora i to: 1. Baĉinović Mustafa 2. Baĉinović Selma 3. Tupkušić Rasima 4. Begić Amela 5. Memić Senad 6. Šahbegović Samra 7. Begić Amela (imenovana je za mentora) 8. Bijedić Jasminka (imenovana je za mentora)magistarski rad je u proceduri u Tuzli 9. Suljagić Mersida (imenovana je za mentora) magistarski rad je u proceduri u Tuzli. Član Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije u svojstvu mentora i Doktorska disertacija pod naslovom: „Osnovne antropometrijske karakteristike novoroĊenĉadi sa podruĉja Tuzlanskog kantona u periodu od 1976.do 2007. godine„ Kandidatkinja Begić Amela, prof. biologije (odbranjena 23.12 2013. Godine na PMF-u, Univerzitet Sarajevo