Prof.dr Hrustem Smailhodžić


 • Prof. dr Hrustem Smailhodžić, redovni profesor

 • Rođen 02.01.1944. Čunište, BiH

 • Završen fakultet : Prirodno-Matematički fakultet Univerzitet u Sarajevu

 • Magistratura : Tehnološki fakultet u Tuzli

  Tema : “Proučavanje prenosa mase iz mlaza u homogenoj sredini na ravne površine pri laminarnoj struji”

 • Doktorat : Tehnološko-Metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu

  Tema: “Fenomeni prenosa: toplota, masa i količine kretanja”

 • hrustem@gmail.com

 

Biografija
Hrustem Smailhodžid je rođen 02.01.1944 godine u selu Čunište kod Olova, Bosna i Hercegovina. Gimnaziju završio 1963 godine u Varešu, a 1967 godine diplomirao na Prirodno-Matematičkom Fakultetu, grupa: “Fizika” – Univerzitet Sarajevo, na temu diplomskog rada: “Heisenbergova teorija feromagnetizma”, mentor – akademik dr. Krunoslav Ljolja, Prirodno Matematički Fakultet – Sarajevo. Stručni ispit položio 1973 godine sa radom “Principi termodinamike u svijetlu statističke fizike” kod mentora: akademik dr. Krunoslav Ljolja, Prirodno Matematički Fakultet – Sarajevo. Godine 1977 završio postdiplomski studij iz hemijskog inženjerstva. Fenomeni prijenosa, tema: “Proučavanje prenosa mase iz mlaza u homogenoj sredini na ravne površine pri laminarnoj struji” na Tehnološkom Fakultetu u Tuzli, mentor: Prof.dr Slobodan Končar – Đurđevid, Tehnološki Fakultet Beograd. Juna 1984 godine odbranio doktorsku tezu “Proučavanje karakteristika aktivnog laminarnog sloja pri opticanju prostih geometrijskih objekata” na Tehnološko-Metalurškom Fakultetu, odsjek: “Fenomeni prenosa: toplota, masa i količine kretanja”, Univerzitet Beograd. Time je stekao zvanje doktora tehničkih nauka. Na mjestu profesora fizike radio u Gimanziji u Olovu, Varešu i Tuzli, sve do 1982 godine, nakon čega, dvije godine od 1982 do 1984 godine, radio kao asistent za fiziku na Elektrotehničkom Fakultetu u Tuzli. Nakon perioda prosvjetnog rada u gore navedenim školskim ustanovama, svoju karijeru nastavio na Institutu za građevinarsto, građevinske materijale i nemetale Tuzla, gdje je radio na istraživanjima vezanim za građevinske materijale i na problemima građevisnke fizike. Godine 1985 dobio zvanje naučni saradnik, a 1990 godine izabran za višeg naučnog saradnika. Radom u Institutu nije prekidao rad u nastavi na Univerzitetu u Tuzli. Početkom rata u Bosni i Hercegovini promijenile su se mirnodopske aktivnosti, te je učestvova u dobrani Bosne i Hercegovine. Jednovremeno je učestvovao u radu u nastavi na Univerzitetu. Sada radi na studijskom odsjeku Fizika na Prirodnomatemtskom fakultetu Univerziteta Tuzla, u zvanju vanredni profesor, na predmetima iz uže naučne oblasti “Eksperimentalna fizika”. Šef je studijskog odsjeka Fizika. Inventivni rad Hrustema Smailhodžida je potvrđen priznanjima i medaljama na izložbama inovatora u Zagrebu, Nuenbergu, Brussels Eureka’98, Casablanca,…(bronzana medalja, zlatna medalja )
Bibliografija
Monografije
Udžbenici, skripte, naučni tekstovi
 1. Fizika 1, radna sveska za prvi razred gimnazije Hrustem Smailhodžić, Smajo Sulejmanović, Amela Softić, Jugoslav Stahov, Sarajevo Publishing d.d. Sarajevo, 2003. Srednjoškolska literatura –priručnik za laboratorijski rad.
 2. Fizika 2, udžbenik za drugi razred gimnazije Hrustem Smailhodžić, Smajo Sulejmanović, Vladimir Paar SARAJEVO Publishing, Sarajevo, 2003 Srednjoškolska literatura –udžbenik, odobren po programu.
 3. Fizika 4, udžbenik za četvrti razred gimnazije Hrustem Smailhodžić, Jugoslav Stahov, Vladimir Paar Sarajevo Publishing, Sarajevo, 2003.g. Srednjoškolska literatura–udžbenik, odobren po programu .
 4. Fizika kroz jednačine i tabele Prof.dr. Hrustem Smailhodžić, Smajo Sulejmanović, profesor fizike Univerzitet u Tuzli, Prirodno-matematički fakultet u Tuzli, Harfograf, Tuzla, 2005. Univerzitetska literatura-odobreno od Komisije za izdavačku djelatnost Univerziteta Tuzla.
 5. Hrustem Smailhodžić Eksperimenti iz toplote (skripta-interna upotreba za studente Fizike)
 6. Hrustem Smailhodžić, Jasmin Aljid i Adnan Šišid Zanimljiva fizika (Ofset štampa–interna upotreba za izborni predmet Zanimljiva fizika, PMF)
Naučni radovi
 1. Određivanje veličine tragova na compact disc-u optičkom metodom Prof.dr Hrustem Smailhodžić, Smajo Sulejmanović Zbornik radova 2, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla, 2000.g. Rad daje jedan od mogućih načina utvrđivanja razdaljina, neprepoznatljivih i nedostupnih oku, bez pomagala. Za utvrđivanje malih razdaljina predložen je lahko dostupan pribor uz jednostavnu njegovu montažu. Upotrijebljen je laser valne dužine vidljivog dijela elektromagnetnog spektra. CD je poslužio kao reflekciona difrakciona mrežica. Koncipirana je na ovome laboratorijska vježba. Dobiveni rezultati mjerenja pomenutim priborom daju očekivane rezultate, sa dopuštenim greškama. Vlastito rješenje autora
 • 2.THE BLACK SEA’S BASIN WASTWATER PREDUCED AS A RESULT OF CAUSTIC SODA PRODUCTION

  Hrustem Smailhodžić, SabinaBegić, Sabit Begić

  JOURNAL of ENVIRONMENTAL PROTECTION AN@ECOLOGYVOL 1 2003, B*EN.A (28-295)

  During  roduction of sKdium-hydroxid, u3ing tha lime-snda, lagaamount /f a cau3tic sedament ic created. At soda factoy in Luk!vac, Tuzla, more than 40 m3/h nf sediment is released. Solid sadiment hs dispored, whiHe Diauid sedim%nt, thrOug Spreĉa river, goas into BlacK Se` ba3ine  Bouth phasas, qoli  and liaumd( ara podlut`nts. In order to achieve an accptabde v`lue for botH  phaser, this qtudy prOposes t(e idea of faltr`tioN  using  filter-containers and ruggasts the use of re-circulation.

  Iz rada se bidi originaLnosp prijedHoga recIrkuLacije oppada u svrhU zaštitG oknlinE.

  1. Postupci i metode dobivanja fodljivof polimera pmliafiliNa

  Izet azdić, rustem mailhodŮić, Din#o Babić,  Boran Leojtić

  Zbornik radovaPri2odnOmat`matičkoe faKulteta, Godina A, Broj 1, Tuzla 200$.

  U radu je iznesen opis postupaka  i eksperimentalnih metoda dobivanja vodljivog polimera polianilina. Prikazani su prvi iskustveni rezultati dobivanja materijala sa karakteristikama kombinacije plastike i  električne vodljivosti.

  1. THE RESULTS OF AIR QUALITY MONITORING IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

  Hrustem Smailhidžić, Martin Tais, Mustafa Busuladžić

  JOURNAL of ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, B.EN.A . (rad u štampi , potvrđeno pismom)

  In development and survival of living organisms, the quality of gas mixture that surrounds those beings extremely affects the natural process of the observed system.  Disturbance of the optimum air content can originate from the local region, but can also come with shifting of airstreams from the surrounding areas.

  The paper gives the results of the air quality control in Bosnia and Herzegovina in the last 20 years.

  5.Waste materials in function of the transparent thermal insulator

  Smailhodžić Hrustem , Sulejmanović Smajo ,

  JOURNAL of ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, B.EN.A. (rad u štampi, potvrđeno pismom)

  Transparent thermal insulators can be used for providing the heat flow from the outside to inside of the building. These systems are designed to transform solar radiation into usable heat.

  Glass and other transparent materials used for packing, especially of food, have become an ecological problem. Glass and PET is one of the materials which is transparent for the solar radiation. Such materials can be used as transparent thermal insulators by inventive solutions.

  This paper gives an idea for use of  waste materials for this purpose.

  1. Eksperimenti iz optike uz pomoć grafoskopa

  Dr Hrustem Smailhodžić, Smajo Sulejmanović

  Zbornik radova 1, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Tuzla, 1999.g.

  Rad daje vlastita praktična rješenja upotrebe grafoskopa kao izvora intenzivne svjetlosti za određivanje indeksa prelamanja boja spektra, kao i njegovu upotrebu za demonstriranje zakona  prostiranaj svjetlosti.

  Problem učila u laboratoriji fizike riješen je dostupnim uređajima i priborom na primjeru izučavanja zakonitosti rasprostiranja svjetlosti..

  1. Eliptične staze planetaod prve ideje do deduktivnog izvođenja zaključka

      u okviru Newton-ove mehanike

  Dr. Muhamed Busuladžić,dr. Smailhodžić  Hrustem

  Zbornik radova 3, Filozofski fakultet, Univerziteta u Tuzli,  2002.g.

  U radu je iznesen jedan historijski pristup, peritatetika, pojavama u svijetu.. Posvećena je pažnja usavršavanju mjerne tehnike  u astronomiji što je dovelo do novih teorija.

  1. Eksperimentalne metode u funkciji dobivanja i korištenja supraprovodljivosti

  Amira Kasumović, dr. Hrustem Smailhodžić

  Zbornik radova 4, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli,

  2003.g.

  Rad upućuje na fizikalne metode postizanja niskih temperatura na kojima se mogu otkrivati nove osobine materijala, a otkrivene iskoristiti za moderne tehnologije i procese. Suprapovodljivost, naprimjer.

  1. Elementa physica

  Muhamed Busuladži, Hrustem Smailhodžić, Željko Stapić

  Zbornik radova 4, Filozofski fakultet, Univerzitet u Tuzli, 2003.g.

  Rad je pripremljen da se predstavi jedan univerzitetski udžbenik fizike, koji se čuva više od dvije stotine godina u knjižnici Franjevačkog samostana «Kraljeva Sutjeska». Pisan je latinskim jezikom. Autor je holandski fizičar Petro van Musschenbroek. Autori rada primječuju da taj perod nicanja udžbenika nosi period brzog razvoja prirodnih zananosti sa uočljivom komponentom eksperimentalnog pristupa dokazima pojava.

  2.2.3 Objavljeni radovi izneseni na naučnim i stručnim skupovima

   

  2.2.3.1 Naučni radovi

  1. Određivanje disperzione moći materijala

  Dr. Hrustem Smailhodžić, Smajo Sulejmanović, Amira Kasumović

  Zbornik predavanja Društvo fizičara u Bosni Hercegovini

  Fojnica 15.÷17.februara/veljače 2002.g.

  Rad daje prema originalnoj zamisli autora jednu mogućnost eksperimentalnog određivanja disperzione moći providnog materijala, za vidljivo područje. Pribor i metoda su dostupni i učenicima srednje škole pa se ovo može iskoristiti za uvođenje laboratorijske vježbe: Određivanje disperzione moći materijala.

  1. Određivanje veličine tragova na compact disc-u optičkom metodom,

      laboratorijska vježba

  Prof.dr. Hrustem Smailhodžić, Smajo Sulejmanović i Amira Kasumović

  Zbornik predavanja,  Fizika u obrazovanju- teme suvremene fizike,

  Društvo fizičara u Bosni i Hercegovini,

  Fojnica, 22.-25.januar/siječanj 2003.g. (str.66÷69)

  Pripremljeno predavanje predstavlja pripremu i obradu laboratorijske vježbe mjerenja mikronskih razdaljina. Predložena je originalna metoda mjerenja mikronskih razdaljina.

  3.Waste materials in function of the transparent thermal insulator

  Smailhodžić Hrustem , Sulejmanović Smajo ,

  INTERNATIONAL SYMPOSIUM

  “THE RENEWABLE ENERGIES AND THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT” B.EN.A

  23-25 September 2004 The DAnube Delta-Tulcea, ROMANIA,

  Transparent thermal insulators can be used for providing the heat flow from the outside to inside of the building. These systems are designed to transform solar radiation into usable heat.

  Glass and other transparent materials used for packing, especially of food, have become an ecological problem. Glass and PET is one of the materials which is transparent for the solar radiation. Such materials can be used as transparent thermal insulators by inventive solutions.

  This paper gives an idea for use of  waste materials for this purpose.

  Rad daje originalni način korištenja otpadnih materijala za pasivno kori štenje Solarne energije.

 • 4. Otpadno staklo u ulozi providnog toplotnog izolatora
  Prof.dr. Hrustem Smailhodžid, Smajo SulejmanovidMeđunarodni simpozij »Nemetalni materijali – proizvodnja – prerada – primjena»
  Zenica od 28. – 29.04.2004.g.

  Veliki broj vrsta otpadnih materijala pruža mogudnost inventivnog koncepta konstrukcije
  providnih toplotnih izolatora, koji prevode Sunfevo zrafenje u korisnu toplinu, a vrše
  funkciju toplotne izolacije. Drobljeno otpadno providno staklo pokazuje povoljnu efikasnost
  ove upotrebe. Rad ima za cilj da pokaže upotrebljivost i u ekološkom smislu doprinos
  korisnom usmjerenju otpada. Iz sadržaja se vidi originalnost upotrebe otpadnog stakla za
  konstrukciju providni toplotnih izolatora. Otpad je inventivno iskorišten .

  5. Eksperiment u fizici doprinos integraciji-inkluziji
  Hrustem Smailhodžid , Imširovid Fadil

 • Inkluzija i individualizacija u obrazovanju , 28-30 maj 2003, SarajevoRazlifitost ljudskog roda je osnova integracije. Ponašanje individua ukazuje, dakle, na
  slifnost drugome ili razliku od drugoga. Samo saznanje o liku u ogledalu vodi pitanju:”jesam
  li to JA?” Primam li ja tog sebe, sebi ?!
  Fizika slifno umjetnosti i ljubavi raspolaže univerzalnim jezikom razumijevanja. Cilj rada je
  da na nekim primjerima, posebnu u eksperimentu, da mogudnost integracije osoba-ufenika
  sa posebnostima. Spoznaja putem eksperimenta je dinamifna, to je izvor saznanja. Uzimaupija

  koliko ko može Rad daje originalan nov pristup integraciji osoba-ufenika sa posebnim
  potrebama.

  6. SECONDARY MATERIALS IN COAL WASHING
  WASTE WATER
  Sabit Begić, Smailhodžić Hrustem, Sabina Begić

  INTERNATIONAL SYMPOSIUM “TRANSBOUNDARY POLLUTION”
  Perfecture of FLORINAand B.EN.A , GREECE, 12-15 May 2004

  During coal washing process at the coal mine in Banovići, Bosnia and Herzegovina, a large amount of waste water contains great quantity of coal particles and smaller amount of clay. When detailed analysis of waste water is performed, it can be concluded in it that they are usable as fuel in facilities with special constructions, as briquettes as well as building materials.
  Separation of solid from liquid phase implies that this new method can be named “filtercontainer straining”.
  Simple construction of that unit requires a small investment, and it has a clear economical justification. This paper presents that solution.
  Predloženo rješenje je inventivno rješenje autora

 • 7.THE RESULTS OF AIR QUALITY MONITORING IN BOSNIA AND
  HERZEGOVINAHrustem Smailhodžić, Martin Tais, Mustafa Busuladžić

  INTERNATIONAL SYMPOSIUM”TRANSBOUNDARY POLLUTION”

  Perfecture of FLORINAand B.EN.A , GREECE, 12-15 May 2004

  In development and survival of living organisms, the quality of gas mixture that surrounds those beings extremely affects the natural process of the observed system. Disturbance of the optimum air content can originate from the local region, but can also come with shifting of airstreams from the surrounding areas. The paper gives the results of the air quality control in Bosnia and Herzegovina in the last 20
  years. Iz teksta se vidi orginalnost .

 • 2.2.3.2 Strufni radovi
  8.Fizikalane metode dobivanja niskih temperatura
  Prof.dr. Hrustem Smailhodžić, Amira KasumovićZbornik radova, Fizika u obrazovanju-teme suvremene fizike,
  Društvo fizifara u Bosni i Hercegovini, Fojnica, 2003.g
  Fojnica, 22.-25.januar/sijefanj 2003.g. (str.95-101)
  Predavanje je pripremljeno za profesore i nastavnike fizike s ciljem podsjefanja na metode postizanja niskih temperatura radi otkrivanja ponašanja materijala na niskim temperaturama.

  9. Fizikalna svojstva tečnih kristala

  Prof.dr. Hrustem Smailhodžid, Smajo Sulejmanovid

  Fojnici, 22.-24.januar/sijefanj 2004.g.
  Zborniku predavanja, Društva fizifara u Bosni i Hercegovini,
  Pedagoški zavodi u Federaciji BiH (str. 102-107)

 • Rad daje u elementarnom obliku otkrivena fizikalna svojstva tečnih kristala Predavanje ima strukturu preglednog rada temeljenog na fizikalnim svojstvima tečnih kristala. Struktuirana su svojstva sa izrazito širokom primjenom kako u pripravi tako i spoljnim naknadnim utjecajima; fizifkim poljima, naprimjer..10. O negativnoj temperaturi
  Prof.dr.Esad Hadžiselimović, Prof.dr. Hrustem Smailhodžić
  Zbornik predavanja Društva fizičara u Bosni i Hercegovini,
  Fojnica 27.÷29.januar 2005.g. (str.96÷101)
  Strufni rad diskutuje pojam «negativna temperatura» i nafine definisanja pojma temperature. Rasvjetljava saznanje niže temperature od apsolutne nule.
  11. Kompjuterska simulacija laboratorijske vježbe: Određivanje vrijednosti ubrzanja sile Zemljine teže matematičkim klatnom
  Sabina Atlid, Prof.dr. Hrustem Smailhodžić
  Zborniku radova Društva fizifara u Bosni i Hercegovini
  Fojnica od 27.÷29. januara 2005.g
  Cilj ovog rada je bio da se podigne diskusija o oscilacijama na viši nivo, koristedi kompjuter i njegove mogućnosti za simulaciju eksperimenata.Pokazano je kako laboratorijske uslove zamijeniti kompjuterskim simulacijama. Rad je nikao iz diplomskog rada jednog od koautora..
  12. Koncept providnih toplotnih izolatora u ulozi pasivnog korištenja solarne energije
  Smajo Sulejmanovid, Prof.dr. Hrustem Smailhodžid

  Zbornik radova Društva fizifara u Bosni i Hercegovini,
  Fojnica 27.÷29. januar 2005.g. (str.125.÷130.)

  Rad daje jedan od koncepata pasivnog korištenja solarne energije. Dat je koncept prevođenja solarne radijacije u korisnu toplotu.

  13. Eksperimentalna analiza i Monte Karlo simulacija interakcije
  gama zračenja sa materijalom
  Amina Bakalovid, Dr. Senada Avdid, Dr. Hrustem Smailhodžid

  Zbornik radova društva fizifara u Bosni i Hercegovini
  Fojnica27.-29. januar 2005.g.
  U radu su date osnove Monte Karlo simulacije i pokazana simulacija interakcije gama zračenja sa materijalom na primjeru laboratorijske vježbe: Određivanje apsorpcione modi olova. Rad je uslijedio iz diplomskog rada jednog koautora.

 • 14. REDUCED POSSIBILITIES FOR PRODUCTION OF HEALTHY FOOD BECAUSE OF LAND MINE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
  Hrustem Smailhodžić, Mahmut Bijedic, Petar Petrovski,International Symposium on: “AGRICULTURE AND FOOD SAFETY WITHIN THE CONTEXT OF EUROPEAN UNION DIRECTIVES”, B.EN.A
  Tekirdag, Turkey, July 14-15, 2005
  The war on the Balkans did not leave out Bosnia and Herzegovina. In addition to genocide and urbicide, its consequences have affected the production of healthy food. War mines cover a large surfaces of the soil used for agriculture and the production of healthy food.
  This paper presents the data on effects of explosive mines placed on the agricultural soil on reduced possibilities for production of healthy food in Bosnia and Herzegovina.
  2.3 DOPINOS RAZVOJU I AFIRMACIJI NAUČNE I STRUČNE OBLASTI
Naučni skupovi, konferencije
 • Radovi izneseni na naučnim i stručnim skupovima2.1.2.1 Naučni radovi
  1.V Jugoslovenski simpozij termičara
  Aktivni sloj u laminarnoj struji fluida pri opticanju objekta,
  Sarajevo, Maj 1978 g.
  2.Jugoslovenski simpozij “Hemija i zaštita fovjekove sredine” i XXVII savjetovanje hemičara Srbije. Beograd, Januar 1985 g
  Rezultati proučavanja fenomena prenosa pri opticanju prostih geometrjskih objekata u laminarnom režimu.
  3.VIII Kongres matematifara, fizifara i astronoma Jugoslavije
  Rezultati proučavanja dinamike strujanja pri opticaju laminarnim tokom
 • Priština, Semptembar 1985 g.
  4.II Jugoslovenski kongres za hemijsko inžinjerstvo i procesnu tehniku sa međunarodnim učešćem. Dubrovnik, Maj 1987 g
  Proučavanje promjene oblika objekta pri topljenju u struji istorodnog fluida sa aspekta fenomena prenosa.
  5. Spring Conference – Symposium Ceramic Material Research:
  Strassburg, France, May 1988 g.
  Preparation of silicon oxynitrade and nitride by nitridation of amorphus silica in ammonia.6.UNIDO – Czehoslovakia Joint Programme – Non metalic Industries.
  Technical workshop on Energy Management in Non-Metalic. Plzen, Novembar 1989 g.
  Our expirience of Saving the Industries Heat Energy in the Factory of Ceramic tiles.
  Požarna standardizacija “Europa 92” Neum, Novembar 1991 g.
  Doprinos gasbetona preventivi i umanjenju rizika od poržara i u požaru.
  7. V jugoslovenski naufno-stručni skup
  Požarna standardizacija “Europa 92” Neum, Novembar 1991 g.
  Doprinos gasbetona preventivi i umanjenju rizika od poržara i u požaru.

  2.1.2.2 Stručni radovi

  8.VIII Kongres matematifara, fizifara i astronoma Jugoslavije Talasi
  Priština, Semptembar 1985 g.
  9. Susret proizvođafa cementa i azbestcementa
  Analiza rotacione Klinker pedi cementara Lukavac pri sagorijevanju mješavine gas-mazut na bazi matematskog modela
  Rogaška Slatina, Oktobar 1986 g.
  10.Prvi Jugoslovenski skup sa međunarodnim učešćem o temi: Materijali na visokim temperaturam. Sarajevo, 1987 g.

 • Ponašanje materijala na visokim temperaturama u kombinaciji sa vodootpornim.
  11 6.Jugoslovensko savjetovanje: “ Zaštita materijala u industriji i građevinarstvu”
  Tuzla, April 1988 g.
  Razdijelnice – fuge kao kritična mjesta na građevini pri olujnoj kiši i upotreba zaštite.
  12.VI Simpozij keramifara Jugoslavije
  Kupari-Dubrovnik, April 1989 g.
  Mogučnost uštede toplotne energije u fabrici keramičkih pločica
  13. I jugoslavenski simpozijum o sekundarnim sirovinama
  Beograd, Novembar 1988 g.
  Prilog za izradu metodološkog pristupa za utvrđivanje i ocjenu kvaliteta sekundsirovina.
  14.Savjetovanje: Uticaj građevinskog materijala na mikroklimat stambenog prostora
  Kanjiža-Bafka Topola, Novembar 1990 g.
  Kompleksnost određivanja mikroklime
Projekti
Projekti i studije
2.3.2.1 Ufešde u projektima kao istraživaf
*Institut za rudarska istraživanja, TIM 15. (Provjetravanje i sigurnost u rudnicima).
*Apsorpcija gasa na fvrstoj fazi kao reverzibilan fizikalan proces
*O mogufnosti kompleksnog određivanja prirodne i reminentnosti ugljenih slojeva, pritiska
metana u sloju, izoterme sorpcije i kinetike izdvajanja gasova.
*Prorafun izdvajanja metana iz uglja.
*O ulozi hemisorpcije metana na uglju koji se eksploatiše
(Tima 15 Instituta za rudarske istraživanja):
2.3.2.2 Rezultati vlastitih istraživanja u praksi: inovacije i patenti
-Upravljanja energijom u industriji građevinskog materijala: Studija SOUR “IGMIN” 1986.

*Fabrika kermifkih plofica Bratunac – realizirano
*Fabrika cementa Lukavac – djelomifno realizirano
*Fabrika krefa Srebrenik – djelimifno realizirano.
-Istraživanje upotrebe materiajla sa novim osobinama
*Upotreba granula “Siporex” – realizovano
Fabrika gasbetona “Siporex” – Tuzla 1988.
-Proizvodnja termoizolacionih materijala sa višom rezistencijom na visoke temperature –
realizovano
“Bosna azbest” – Bosansko Petrovo Selo 1987.
– DC-5, odgovorni istraživaf na NIZ “Visoko temperaturni superprovodnici”. Fond za Nauku
BiH, Fond za podsticaj tehnološkog razvoja BiH. (1990-1992), Novi materijali – energetika.
– Analiza mogudnosti primjene nuklearne tehnike za detekciju eksplozivnih materijala u
kontaminiranim područjima BiH (Pr. Br.01-3670/04-10 )

Ostalo
Samostalna inovativna rješenja
1. Hrustem Smailhodžid
Košnica za pčele od gasbetona. Savezni zavod za patente u Beogradu 1990 g.
2. Hrustem Smailhodžid
Podmetaf za obudu, vlastita inovacija : zlatna medlja Casablanka 1998. god
3. Hrustem Smailhodžid
Razdjelnik rasvjetnog stuba, vlastita inovacija: bronzana medalja, Inova Zagreb 19997.

2.3.2.4 Učešće u patentu:
-Eko-granule-siporex, Savezni zavod za patente, Beograd 1989 g.
-YUPORIT – Bosna azbest, Savezni zavod za patente, Beograd 1987 g..