Prof.dr Hariz Agić


 
 • Prof. dr Hariz Agić, vanredni profesor

 • Rođen 30.03.1959. Koraj, BiH

 • Završen fakultet : Univerzitet u Sarajevu

 • Magistratura : Fakultet za menadžment u Kopru, Slovenia Postdiplomski studija na Fakultetu za menadžment u obrazovanju

  u Kopru (Slovenia) sa licencom Manchester Metropolitan University, 2003-2005.

  Tema

 • Doktorat : Univerzitet u Novom Sadu – ACIMSI, Doktorski studij iz menadžmenta u obrazovanju, 2006-2009

  Tema: „Djelatnost direktora i upravljanje promjenama u obrazovanju“

Biografija
Osnovnu školu sam završio u Koraju. Nakon završetka Prerodnomatematičkog fakulteta, počeo sam raditi u Centru za usmjereno obrazovanje u Loparam na poslovima nastavnika matematike. U periodu od 1992-2000. radio sam u Opštini Tuzla u Sektoru za obnovu i razvoj, a kasnije u Direkciji za izgradnju grada Tuzle na poslovima sistema administratora, izradi i realizaciji pisanju projekata obnove, a istovremeno sam bio angaţiran na poslovima izvoĎenja nastave matematike u nekoliko srednjih škola (Saobraćajna škola Tuzla, srednje škole u ratnoj općinio Brčko, Maoča i Rahić, Srednja škola Čelić) i univerzitetu u Tuzli (odsjek za matematiku, Odsjerk za razrednu nastavu, Odsjek za tehnički odgoj i informatiku), kao spoljni saradnik. Godine 2001. stupam an duţnost direktora Pedagoškog zavoda Tuzla do 2005. godine, istovremeno sam saradnik na Univerzitetu na izvoĎenju vjeţbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli (RGGF, Filozofski, Mašinski). Nakon završetka škole za direktore u Ljubljani, upisujem postiplomski studij iz oblast5i menadţmenta bu obrazovanju u Univerzitetu u Kopru, po franšizi Mančisterskog univerziteta, Najin toga 2006. godine upisujem doktorski studij iz oblasti menadţmenta u obrazovanju u Univerzitetu u Novom Sadu, gdje uspješnop branim doktiorsku distertaciju 2009. godine i bivam meĎu prvim dopktorima nauka u regiji koji je doktorirao po pravilima boljskog procesa. Nakon 2005. godine, radim na poslovima savjetnika za obrazovanje u Pedagoškom zavodu TK, gdje se bavim podrškom nastavnicima i direktorima škola.
Bibliografija
Monografije
Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi
 • Agić, H. i ostali. 2006. “ Vođenje u obrazovanju (Leadrship in Educaton)” . Gradačac: JU Javna biblioteka “Alija Isaković” Gradačac
 • Agić, H. i ostali. 2008. “Organizacije i organiziranje u obrazovanju ”. Gradačac: JU Javna biblioteka “Alija Isaković” Gradačac
 • Agić H. i Kešina M. 2009. Matematika za 6. razred devetogodišnje osnovne škole. Tuzla: NAM
 • Agić H. i Kešina M. 2009. Radna sveska za matematiku 6. razreda devetogodišnje osnovne škole. Tuzla: NAM
 • Agić H. 2009. Priručnik za nastavnike matematike za 6. razred devetogodišnje osnovne škole. Tuzla: NAM
Naučni radovi
 1. Osmanbegović, E., Agić, H. and Suljić, M. 2014. Prediction of students‟ success by applying data miming algorithams. Journal of Theretical and Applied Information Tehnology. 20.march 2014. Vol 61. No
 2. JATIT&LLS (www.jatit.org) 2. Osmanbegović, E., Agić, H. and Suljić, M. 2013. Data Mining approach for Making Prediction of Students Success. The 2013 International Conference on Advanced ICT for Business and Management, paper was accepted as a regular paper in ICAICTBM2013. September 20-22-2013 in Sanya, Hainan, China
 3. Agic, H. i Rešic, S. 2011. Diferencirana nastava matematike i poduzetničke kompetencije učenika. Zbornik radova vol. 34 Broj 11 ISSN 1512-6021: 161-182 Tuzla: Filozofski fakultet Tuzla
 4. Agić, H. 2012. The Effect of Trained Principals on the Professional (Self) Development of Employees. Management. Volume 7 • Number 1 • Spring 2012 • ISSN 1854-4231: 55–71. Kopar: Fakulteta za management Univereze na primorskem
 5. Agić,H., Omerović, M., Destović, F. 2012. Kompetencije nastavnika u predškolskim ustanovama: trenutno i ţeljeno stanje.. Znanastveno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem. Odsjek za predškolski odgoj i obrazovanje Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici: Teorija i praksa ranog odgoja. Zenica.
 6. Agić, H i Rešić, S. 2012. An Overview Of Quality At State And Private Universities, Original scientific paper. HUMAN, Volume 2, Issue 1, www.Human.ba
 7. Agić, H. 2011. Implikacije usavršavanja direktora na voĎenje u promjenama. Tranzicija Vol. 13 No. 27 (str. 10-20) Hrčak Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske
 8. Agić, H. i Rešić, S. 2011. „Matematika u ulozi izgradnje dobro obrazovane ličnosti” Thrid International Scientific Colloquium MATHEMATICS AND CHILDREN (The matematics and Teacher), Osijek 18-19.03.2011. godine.
 9. Agić, H. 2011. Rationalization of school network in Bosnia and Herzegovina. Bucurest: International Colloquium: Optimization of School Network in East European Countries between Governments Priorities and Local Communities, 20-23 September 2011.
 10. Agić, H. 2010. „Uticaj usavršavanja direktora na stvaranje povoljne klime u školi”. III MeĎunarodni naučno stručni skup „Edukacija nastavnika za budućnost”. Zenica: Pedagoški fakultet Zenica, april 2010. godine
 11. Agić, H. i Jahić, E. 2009. „Znanja i vještine učenika na maturskom ispitu u opštim gimnazijama Tuzlanskog Kantona”. XII Međunarodna naučna konferencija „Pedagoška istraţivanja i školska praksa”, tema: Kvalitet i efikasnost nastave u društvu koje uči. Beograd, oktobar 2009.
 12. Agić, H., 2009. Uticaj obrazovanja direktora na uvoĎenje promjena u školi. Zbornik radova. Mestres per Bosnia, Barselona, Španija.
 13. Agić, H., Pozderović, E., Numanović, I. 2009. Obrazovanje, kvalitet, voĎenje. Škola, šasopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu (5). Mostar: Zavod za školstvo
 14. Agić, H. 2008. Praćenje rada nastavnika u području djelovanja pedagoških zavoda. Didaktički putokazi (49). Zenica: Pedagoški zavod Zenica i Pedagoški fakultet Zenica
 15. Agić, H. 2006. Menadţment promjena, Osnove demokratskog školskog menadţmenta, drugo izdanje, str. 32-41. Finnish-Co-operation in Education Sector of Bosnia and Herzegovina 2003-2006 eign Affairs of Bosnia and Herzegovina and Ministry for Foreign Affairs of Finland.
 16. Agić, H. 2006. Mjerenje kvaliteta i Eropski standardi u obrazovanju. 2005. Nova škola. Tuzla: Pedagoški zavod Tuzla,
 17. Agić, H. 2011. Mjerenje kvaliteta i Eropski standardi u obrazovanju. 2005. Nova škola. Tuzla: Pedagoški zavod Tuzla,
 18. Agić, H. 2006. Kvalitet u obrazovanju. 2006. Razvoj školskog menadţmenta u BiH izmeĎu teorije I dobre prakse, str. 227-233. Finnish-Co-operation in Education Sector of Bosnia and Herzegovina 2003-2006. Sarajevo: CES Programme
 19. Agić, H. 2006. Participativno voĎenje: odlučivanje i delegiranje. 2006. Razvoj školskog menadţmenta u BiH izmeĎu teorije I dobre prakse, str. 385-395. Finnish-Co-operation in Education Sector of Bosnia and Herzegovina 2003-2006. Sarajevo: CES Programme
Naučni skupovi, konferencije
 • Hariz Agić i Ediba Pozderović: “Demokratski školski menadţment timovi u BiH”, ENIRDEM Conference, Helsinki, Finska, 2006.
 • Hariz Agić i Ediba Pozderović: “Razvojni timovi u školama”, ENIRDEM Conference, Riga, Latvia, 2003.
 • Hariz Agić: MeĎunarodni obrazovni forum u Osijeku. Tema: „Standardi i indikatori Otvorenih škola u zajednici te mjerni instrumenti za mjerenje dostignuća”, Osijek, 2007.
 • Agić, H. “Influence of Training of School Principals to Leadership in Changes” International Conference “Quality Development of Community Schools: How Well Are We Doing?” Kyiv, June 14.-15. 06. 2011
 • Agić, H. Participation in the Istanbul Symposium Promoting Entrepreeurship in teacher training. ETF. Grand Cevahir Hotel, Istanbul, 13-15 July 2011.
 • Agić, H. 2012. Prezentacija projekta uvođenja preduzetničkog učenja u obrazovni sistem BiH. MeĎunarodna konferencija: “Jačanje preduzetništva na visokoškolskim ustanovama i povezivanje sa privredom”. Banja Luka: Ministarstvo prosvete RS. 11- 12.10.2012.
 • Agić, H. i Hadţić. Đ. 2012. Eksterna matura u općim gimnazijama TK. Beograd: ERI SEE Regional conference “Introduction and implementation of standards-based education in SEE – models and challenges” which was held from 11-12 December 2012 in Belgrade, Serbia. Centre for Education Policy Belgrade
 • Agić, H. 24-25.06.2013. Radionica u oviru internaciopnlanog projekta “Internacionalni Standardi za otvorene škole u zajednici: jačanje lokalnih kapaciteta”. MIOS Sarajevo
 • Agić, H. 09.09.2014. MeĎunarodna konferencija: Vještine u obrazovanju za 21. vijek. Sarajevo: British Council, ETF, Ministarstvo civilnih poslova BiH
Projekti
Autor i koordinator realizacije projekata:

 • Edukativni Centar, 2001;
 • Razvojni timovi u srednjim školama, 2003;
 • Obuka direktora iz menadţmenta u obrazovanju TK, 2004-2014;
 • Novi školski nadzor, Kultur kontakt Austrija, 2004.;
 • Novi NPP za opšte gimnazije TK sa akcentom na izbornu nastavu i eksternu maturu, 2002.;
 • Izrada Kurikuluma za I trijadu devetogodišnje osnovne škole. Fond kvalitetete FMON Sarajevo i Evropska Komisija, UNESCO, 2005.
 • Eksterna matura u općim gimnazijama TK, 2006 – 2015
 • Eksterna matura u osnovnim školama TK, Pilot projekat, 2013-2015
 • Predikcija rezultata u učenju učenika srednjih škola na u zavisnosti od demografskih podataka ulčenika, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH Sarajevo, 20014.
Ostalo
 • GLAVNA PODRUČJA SPECIJALNOSTI
 1. Trener iz oblasti društvene pravde i indexa inkluzivnosti, socijalne inkluzije, 2012-2014.
 2. Trener za obuku iz menadţmenta u obrazovanju: Teorija organizacije, Planiranje i donošenje odluka, strateško planiranje u obrazovanju, Rad sa ljudima (Human resource Management), Vođenje u obrazovanju i obrazovnim organizacijama, Kvalitet ocjenjivanje u obrazovanju, Marketing u obrazovanju, Ekonomika i legislativa u obrazovanju, Promjene i uvoĎenje promjena, 2005-2009
 3. Nastavnik matematike u srednjim školama i asistent na Univerzitetu (Ekonomski fakultet, Odsjek za tehničko obrazovanje i informatiku, Odsjek za Hemiju, Odsjek za biologiju, Mašinski i rudarski fakultet),
 4. Trener za Program GraĎanskog obrazovanja,CIVITAS, 1997-2008.
 5. Trener za obuku nastavnika iz metodike nastave i kreativnih nastavnih tehnologija.
 6. Trener za razvoj Kurikuluma (IBE – UNESCO Ţeneva), 2004-2005.
 • UČEŠĆE U RADU STRUČNIH TIJELA
 1. Kantonalna maturalna komisija za uvođenje, organizaciju i provođenje Eksterne mature u Opštim gimnazijama Tuzlanskog kantona, 2006 – 2009.
 2. Član Radne grupe (AWG) CES programa za 1. komponentu. Asistent programa do marta 2006. Od marta 2006. godine mentor za trenere CES–a, i član uređivačkog odbora za izradu Publikacija o demokratskom školskom menadţmentu.
 3. Od marta 2006. godine mentor za trenere CES–a, i član uređivačkog odbora za izradu dva Priručnika CES-a, i autor radova u Priručnicima ”Osnove demokratskog školskog menadţmenta” prvo i drugo izdanje 2005/06 i ”Razvoj demokratskog školskog menadţmenta–između teorije i prakse”, 2006.
 4. Član Radne grupe za reformu Javne administracije u obrazovanju pri Projektu EC-Reform Public Administration in B&H (Tajsner & David Parkins). Evropska Komisija, 2004-2005.
 5. Član Radne grupe za reformu opšteg osnovnog i srednjeg obrazovanja na nivou BiH (ECTAER) (EU) Učešće u izradi strateškog dokumenta „‟Okvir zajedničke strategije za reformu obrazovanja u BiH‟‟, 2001 – 2003.
 6. Vođenje završne Konferencije za ministre u BiH i međunarodne diplomate o realizaciji CES projekta (BiH – Finska: Saradnja u sektoru obrazovanja). Sarajevo, 2006.
 7. Član radne grupe za razvoj standarda u Programu Civitasa (Umijeće življenja; Vršnjačko nasilje), UNICEF, 2006.
 8. Šef radne grupe za izradu standarda kvaliteta Otvorenih škola u zajednici. MIOS, 2006.
 9. Šef tima za izradu indikatora, instrumenata za mjerenje, certificiranje škola po standardima Otvorenih škola u zajednici; Izrada protokola za certifikaciju Otvorenih škola u zajednici, pilotiranje u mjerenju kvaliteta škola u dostizanju standarda po Projektu “Otvorene škole u zajednici”, MIOS, 2007-2008.
 10. Autor Pravilnika i mjernih instrumenata za mjerenje kvaliteta i certificiranje škola po standardima Otvorenih škola u zajednici (međunarodni projekat: Novi Sad, Tuzla, Osijek). MIOS, 2006-2008.
 11. Član Komisije za razvoj stručnog usavršavanja nastavnika i direktora, te obrazovne administracije za Federaciju BiH, 2007-2008.
 12. Član Tima za saradnju sa obrazovnim vlastima Buckinghamshire, Engleska; Šef tima za obuku i razvoj Vođenja i Menadžmenta u obrazovanju, 2006-2008.
 13. Član tima za uvoĎenje Učenja o poduzetništvu u obrazovni sistem u BiH, Evropska Unija, maj- septembar 2010. godine
 14. Rad kao Eksperta za izradu kurikuluma za obuku nastavnika u realizaciji projekta implementacije uvođenja poduzetništva u obrazovanje. Evropska komisija 2010-2011.
 15. Član ekspertnog tima za davanje saglasnosti na elaborat o osnivanju Univerziteta u Brčko Distriktu BiH, 2011. Godina.
 16. Član središnjeg tima za izradu programa obuke nastavnika i menadţmenta škola u programu uvoĎenje poduzetničkog učenja u obrazovni sistem u BiH. ETF i Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obarzovanje BiH, 2011.
 17. Član stručnog tijela za planiranje i organizaciju eksterne mature u osnovnom i srednjem obrazovanju u FBiH. Federalno ministarstvo obrazovanja i nhauke FBiH Sarajevo, april, 2012.
 18. Član ekspertnog tima za integraciju kompetencija cjeloţivotnog učenja u obrazovni sistem BiH, CIVITAS, 2012.
 19. Šef tima za izradu Priručnika o usavršavanju školskih odbora obrazovnih institucija TK, 2012. godina, OSCE
 20. Šef tima za modernizaciju NPP- a za matematiku u devetogodišnjoj osnovnoj školi, PZTK 2012-2013.
 21. Šef Komisije za realizaciju Pilot projekta “Mala matura” u osnovnim školama TK, 2012- 2013. godine
 22. Član ekspertnog tima za integraciju kompetencija cjeloţivotnog učenja u obrazovni sistem, CIVITAS i YERP, 2012-2013. godine.
 23. Član Savjetodavnog tijela u projektu Jačanja kapaciteta Agencije za visoko obrazovanje BiH. Banja Luka: 2013-2014. godina
 24. Član Radne grupe za izradu kurikuluma iz matematike na bazi ishoda učenja i kompetencija. Sarajevo: APOSO, 2014. godina
 • TRENINZI
 1. Autor i realizator Programa trodnevne obuke direktora Srednjebosanskog kantona. CISP, Italija. 2006.
 2. Predavač na temu Evropski standardi u obrazovanju – gdje je BiH? Seminar u Mostaru. OSCE, 2005.
 3. Autor i organizator, te predavač Obuka za direktore Tuzlanskog kantona (3 modula) iz menadţmenta u obrazovanju, Pedagoški zavod Tuzla, 2006 – 2008.
 4. Treninzi za nastavnike matematike osnovnih i srednjih škola iz oblasti metodike u kontekstu reforme obrazovanja za područje TK, 2007-2008.
 5. Trening za nastavnike matematike osnovnih i srednjih škola na temu „Metodike nastave u svijetlu reforme obrazovanja” za nastavnike i profesore matematike Brčko Distrikta BiH, 2006.
 6. Treninzi za nastavnike razredne nastave: Metodika nastave sa aspekta filozofije: Dijeteučenik u centru aktivnosti, 2007.
 7. Seminari za nastavnike mašinske, saobraćajne i elektrotehničke grupe predmeta iz metodike nastave u svijetlu reforme obrazovanja, 2007.
 8. Obuka nastavnika Behrambegove medrese u Tuzli, 2009.
 9. Autor i realizartor Programa obuke za direktore obrazovnih institucija Brčko Distrikta BiH, 2009
 10. Obuka nastavnika matematike: “Vrijeme kao nastavni resurs i upravljanje vremenom”. Ormanica: decembar 2009. godine
 11. Obuka nastavnika matematike u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, januar 2010. g
 12. Obuka nastavnog osoblja Behram begove medrese, januar 2010. godine
 13. Obuka nastavnog osoblja Gimnazije Brčko oko davanja podrške i poticaja izmjeni NPP za gimnaziju u Brčkom, februar 2010. godine. Obuka nastavnika za Gimnaziju u Gradačcu oko kritičkog pogleda na metodiku, naročito u vremenu promjena, februar 2010. godine
 14. Obuka direktora i Brčko Distrikta BiH na temu: Planiranje i strateško planiranje. Finanisiranje o obrazvanju, april 2010- godine
 15. Seminar u Bihaću 11-12.06.2010. godine: “Nastava matematike u funkciji dostizanja Evropskih opće obrazovnih ciljeva”
 16. Obuka direktora i Brčko Distrikta BiH na temu: Modul 2. Direktor kao pedagoški vođa. Odnos Vođa Menadžer. Metodologija izrade seminarskog rada, 19.08.2010. godine
 17. Seminar u Sarajevu (Bjelašnica) za direktore škola Kantona Sarajevo u organizaciji Prosvjetno pedagoškog zavoda Sarajevo na temu Potrebnih kompetencija nastavnika i direktora u modernoj školi za 21. vijek, decembar 2010. godine
 18. Seminar u Travniku, 03.09.2010. godine: “Metodika u funkciji dostizanja Evropskih opće obrazovnih ciljeva. Promjene i kvalitet i obrazovanju”
 19. Obuka nastavnika za Ekonomske škole u Lukavcu oko kritičkog pogleda na metodiku i odnosu prema modernim evropskim ciljevima općeg obrazovanja, januar 2011. godine
 20. Seminar u Mostaru za ravnatelje škola u o organizaciji Zavoda za školstvo Mostar na temu reformskih kretanja u oblastima metodike nastave”, 05.01.2011. godine
 21. Seminar za nastavnike matematike TK i BDBiH na temu: Uticaj nastave matematike na obrazovanje kompetentencija poduzetne ličnosti, Ormanica 2011. godine
 22. Seminar u Brčkom za direktore obrazovnih ustanova: “Odlučivanje, delegiranje i rješavanje problema” o organizaciji Pedagoške institucije Brčko Distrikta, 11.01.2011. godine.
 23. Seminar u Brčkom za direktore obrazovnih ustanova: “Praćenje rada nastavnika. Hospitacija” o organizaciji Pedagoške institucije Brčko Distrikta, 06.04.2011. godine.
 24. Koautor i izvođač obuke direktora u BiH. 4 modula po dva dana obuke. Kultur kontakta Austrije i Austrijsko ministarstvo vanjskih poslova. 2009 – 2011.
 25. Neke metodičke mogućnosti za kreiranje poţeljnih karakteristika učenika. Predavanje za nastavno osoblje Općine Kalesija, Doboj Istok, 13 i 17.01.2012. godine
 26. Hospitacije. Konstruktivna povratna informacija. Brčko Distrikt BiH, 11.01.2012.
 27. Jednodnevni trening voditelja obuke u Rijasetu Islamske zajednice BiH iz oblasti menadžmenta u obrazovanju. Sarajevo: april – maj 2012. godine
 28. Dvodnevna obuka direktora škola općine Tuzla, Živinice, Kalesija i Lukavac (30) iz disciplina menedţmenta u obrazovanju, Udruženje građana DUGA Sarajevo, Tuzla decembar 2012.
 29. Obuka zaposlenika Gimnazije Ţivinice. Neki pogledi na obrazovne ciljeve i ocjenjivanje ishoda u učenju, Ţivinice, januar 2013.
 30. Obuka zaposlenika JU MSŠ Tuzla. Poduzetničke kompetencije učenika i ocjenjivanje ishoda u učenju, Tuzla, januar 2013.
 31. Obuka zaposlenika JU MS Elektrotehničke škole Tuzla. Općeobrazovni ciljevi i ocjenjivanje ishoda u učenju, Tuzla, januar 2013.
 32. Obuka zaposlenika Osnovne i srednje škole Općine Sapna. Praćenje i vrednovanje učeničkih postignuća u učenju. Sapna, januar 2013.
 33. Obuka nastavnika osnovnih i sredn jih škola Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Praćenje i ocjenjivanje u nastavi matematike. Mostar: Pedagoški zavod Mostar, januar 2013.
 34. Dvodnevna obuka zaposlenika osnovnih škola (Tojšići, Špionica, Humci) iz oblasti društvene pravde i indeksa inkluzivnosti, juni 2013. Godine
 35. Obuka nastavnika i profesora matematike USK i TK na temu: „Matematička pismenost”, Bihać, 21-22.06.2013. godine
 36. Obuka nastavnika: „Neki pogledi na opšte obrazovnje ciljeve i njihovo dostizamnje”, Sajam obrazovanja na Ohridu, 06.11.-10.11.2013 godne
 37. Obuka nastavnika i profesora matematike. Motivacija u nastavi sa pedagoškog, didaktičkog, metodičkog aspekta, te upotreba interneta i društvenih mreža u realizaciji nastave. Udruženje matematičaraTK i Pedagoški zavod TK, Ormanica, 16.01.2014. godine
 38. Obuka direktora obrazovnih institucija Brčko Distrikta. Hospitacije i timovi. Pedagoška Institucija Brčko Distrikt. avgust 2014. godine
 39. „Rezultati nekih istraţivanja u obrazovanju”. Krakow. novembar 2014. Sajam za obrazovanje
 40. „Neki pogledai na vrednovanje i ocjenjicvanje ishoda učenja”, Travnik 2015. Vlada Srednjebosanskog kantona
 41. „Kreativnost u nastavi” Fojnica, 2015. Udruženje matematičara www.umtk.info
 • UREĐIVANJE IZDAVAČKIH PROJEKATA
 1. Član Redakcije časopisa “Nova škola”, stručni časopis nastavnika Bosne i Hercegovine (4 broja)
 2. Urednik Poglavlja: Kvalitet i knjizi Razvoj školskog menadţmenta u BiH izmeĎu teorije i dobre prakse, str. 225-301. Finnish-Co-operation in Education Sector of Bosnia and Herzegovina 2003-2006. Sarajevo: CES Programme
 3. Koautor dokumenta «Bijela knjiga: Novi školski nadzor». Pedagoški zavod Tuzla uz podršku FOD – Soroš i Kultur Kontakt Austrije, 2004. www.k-education.at/ upload/medialibrary/ Bijela_knjiga_final.pdf.
 4. Koautor Priručnika „Integracija pristupa baziranih na ključnim kompetencijama i ţivotnim vještinama“, Priručnik za osnovnu školu, Sarajevo: Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS, 2012
 5. Koautor Priručnika „Integracija pristupa baziranih na ključnim kompetencijama i ţivotnim vještinama“, Priručnik za srednje škole, Sarajevo: Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS, 2013
 6. Autor projekta Novog plana i programa za opće gimnazije TK i organizacija i izvođenje eksterne mature za maturante općih gimnazija (www.pztz.ba, www.ematura.pztz.ba) 7. Šef tima za modernizaciju Kurikuluma za matematiku osnovne devetogodišnje škole. Pedagoški zavod TK, 2012-2013.