Prof.dr Esed Karić


 • Prof. dr Esed Karić, vanredni profesor
 • Rođen 17.11.1960. godine u D. Orahovici, Gračanica, Bosna i Hercegovina
 • Završen fakultet: Pedagoški fakultet
 • Magistratura: Filozofski fakultet
 • Doktorat: Filozofski fakultet
Biografija

Prof. dr. Esed (Smajil) Karić je rođen u D. Orahovici, opština Gračanica 17.11.1960. godine gdje je završio osnovnu i srednju školu. Pedagošku akademiju je završio 1981. godine u Tuzli, a Pedagoški fakultet u Osijeku 1986. godine. Postdiplomski studij upisao je 2005. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli, odsjek Pedagogija- psihologija. Postdiplomski studij je uspješno završio 27.09.2007. godine i stekao zvanje magistar humanističkih nauka iz oblasti pedagogije. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci je 23. 08. 2010. godine uspješno odbranio doktorsku disertaciju na temu „Vrednovanje emancipatorskog vaspitanja kao determinanta kvalitetnog pedagoškog rada škole“ i stekao naučni stepen doktor pedagoških nauka. Od 1981. godine radio je u osnovnoj školi kao nastavnik, a jedan period radio je i kao učitelj. U srednjoj školi „Hasan Kikić“ u Gradačcu radio je kao profesor od 1987-1990. godine. Zaposlen je u Javnoj biblioteci od 1997. – 2013. godine na poslovima direktora ustanove koja je za rezultate u radu 2000. godine nagrađena najvećim općinskim priznanjem „ Zlatni grb grada“, a od 2004. do 2009. godine angažovan je kao asistent na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Od 2010. godine u Pedagoškom zavodu iz Tuzle angažovan je kao stručni saradnik za vršenje stručnog nadzora u školama na tuzlanskom kantonu. Autor je više udžbenika i radnih svesaka za osnovnu školu u Federaciji BiH, kao i koautor udžbenika Pedagogija koji je od strane Senata Univerziteta u Tuzli odobren za upotrebu na svim fakultetima gdje se izučava predmet Pedagogija. Autor je udžbenika Pedagogija i slobodno vrijeme kao i knjige Prisutnost alkohola, droge i pušenja među mladima. Takođe je autor i koautor većeg broja stručnih i naučnih radova koji su objavljeni u časopisima u BiH i u međunarodnim časopisima. Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću Esed Karić je dobio izbor u zvanje docenta na predmetima: Pedagogija, Didaktika, Metodika predškolskog odgoja, Integrirani predškolski kurikulum, Alternativni pravci odgoja. Doc. dr. Esed Karić je u svojstvu nastavnika angažovan na Pedagoškom fakultetu u Bihaću od marta 2011. godine na predmetima Didaktika, Metodika predškolskog odgoja, Integrirani predškolski kurikulum i Pedagoška komunikacija, takođe je angažovan u svojstvu nastavnika i na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću na predmetima Pedagogija, Didaktika, Dokimologija.

Odlukom Senata Evropskog univerziteta „ Kallos“ Tuzla broj: 43-2/2015. od 06.07.2015. godine izabran je u naučno-nastavno zvanje vanrednog profesora, uža naučna oblast Pedagogija i uža naučna oblast Metodika nastave.

Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Pedagoškog fakulteta broj: 5-3/2015 od 31.08. 2015. godine prof. dr. Esed Karić imenovan je za vršioca dužnosti dekana Pedagoškog fakulteta Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla.

Bibliografija
Monografije
 1. Džanko, M., Karić, E. (2006). Književnohistorijska monografija „ Putokaz“. Gradačac: Javna biblioteka „ Alija Isaković“.
Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi
 1. Tomić, R., Osmić, I., Karić, E. (2006). Pedagogija. Tuzla : Denfas.
 2. Tomić, R., Čišić, B., Čišić, A., Karić, E. (2006). Prisutnost pušenja, alkoholizma i droge među djecom i mladima. Tuzla : Off-se
 3. Karić, E., Grandić. R. (2010). Pedagogija i slobodno vrijeme.Tuzla: Book
Naučni radovi
 1. Tomić, R., Hasanović, I., Karić, N., Muratović, L., Muratović, D., Karić, E. (2006). Stavovi domske djece prema njihovim odgajateljima: Attitudes of  foster children towards their care-takes and educators. Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli br. XXXI (7): str. 326
 2. Karić, E., Sarajlić, N. (2007). Oblici nastavnog rada u funkciji racionalizacije nastave tehničkog odgoja i informatike u osnovnoj školi. Didaktički putokaz br. XIII (45): str. 72-77
 3. Selimović, H., Karić, E. (2008). Narušavanje fizičkog i psihičkog integriteta. Prosvjetni list br. LXIII (947), str. 8-10.
 4. Karić, E. (2008). Alternativne eksperimentalne škole i emancipatorsko vaspitanje mladih. Direktor škole br. 3, str. 1-6. Beograd
 5. Karić, E. (2008). Humanistički pristup emancipatorskom vaspitanju učenika u školi. Obrazovna tehnologija br. 3, str.1-6. Beograd.
 6. Karić, E. (2010). Principi i elementi emancipatorskog vrednovanja rada i napredovanja učenika. Pedagoška stvarnost br. 5-6, str. 489-502. Novi Sad.
 7. Karić, E. (2010). Vrednovanje i emancipatorski pristup nastavi. Naša škola. br.53/223. str.27-38. Sarajevo.
 8. Karić. E. ( 2011). Priprema djece za polazak u školu. Pedagoška stvarnost br.3-4, str.323-334. Novi Sad.
 9. Karić, E., Kapić, E. (2014). Etnički stereotipi u Bosni i Hercegovini. Pedagoška stvarnost br.2, str. 369- 381. Novi Sad.
 10. Mijatović, M., Karić, E. (2015). Problemi vaspitanja u savremenoj porodici. Pedagoška stvarnost br.1, str.33-46. Novi Sad.
 11. Karić, E., Tufekčić, N., Karačić, M. (2015). Uloga škole u organizaciji slobodnog vremena učenika. Obrazovna tehnologija br. 4, str. 285-294. Beograd
Naučni skupovi, konferencije
 • Selimović, H., Karić. E. ( 2011). Učenje djece predškolske dobi. Monografija 12- og međunarodnog skupa”   Dani Mate Demarina (157-73). Metodički obzori. Pula. Hrvatska
 • Karić, E., Poljić, A., Jakovljević, M. (2015). Interpersonalna komunikacija u inkluzivnoj nastavi. Zbornik II dio VI međunarodna naučno-stručna konferencija „ Unapređenje kvalitete života djece i mladih“ Ohrid ( 373-382). Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih. Tuzla.
Projekti
Ostalo
 • Karić, E., Stefanović, J. (2005). Tehnički odgoj : udžbenik za 5. razred osnovne škole..Tuzla : Bosanska riječ.
 • Karić, E., Stefanović, J., (2005). Tehnički odgoj : Dnevnik rada za 5. razred osnovne škole. Tuzla : Bosanska riječ.
 • Karić, E. (2006). Tehnički odgoj : udžbenik za 6. razred osnovne škole. Tuzla : Bosanska riječ.
 • Karić, E. (2006). Tehnički odgoj : Dnevnik rada za 6. razred osnovne škole Tuzla : Bosanska riječ.
 • Karić, E. (2009). Tehnička kultura : udžbenik za 6. razred devetogodišnje osnovne škole. Tuzla : Bosanska riječ.
 • Karić, E. (2009). Tehnički odgoj : Dnevnik rada za 6. razred devetogodišnje osnovne škole. Tuzla: Bosanska riječ.
 • Karić, E., Šišić, E., Suljić, M., Karahmet, J. (2010). Tehnička kultura : udžbenik za 7. razred devetogodišnje osnovne škole . Tuzla : Bosanska riječ.
 • Karić, E., Šišić, E., Suljić, M., Karahmet, J. (2010). Tehnički odgoj: Dnevnik rada za 7. razred devetogodišnje osnovne škole. Tuzla : Bosanska riječ.
 • Karić, E. (2008). Prikaz knjige: Vujić Dobrila “Menadžment ljudskih resursa i kvalitet”. Didaktički putokaz br. XIV (46): str.121.