Prof.dr Brano Miljuš


   

 • Prof. dr Brano Miljuš , vanredni profesor

 • Rođen 15.01. 1950. Sanski Most, BiH

 • Završen fakultet : FPN, Veljko Vlahović

 • Magistratura :

  Tema : Ustavni koncepti federalizma i spoljna politika

 • Doktorat : Međunarodno-pravna priroda savremenih rješenja b-h pitanja

 • bmiljus@nezbit.edu.rs
Biografija
Biografski podaci : Završio gimnaziju u Sanskom Mostu, FPN u Sarajevu i biran za asistenta, potom višeg asistenta na FPN u periodu 1974-1980.g, od 1980- 1989. radio u Ministarstvu spoljnih poslova, zamjenik ministra i bio poslanik u skupštini SFRJ. Od 1989-1995 radio u MSP u Beogradu, savjetnik ministra za spoljne poslove i načelnik za bilateralu a od 1995-2003 bio u Saveznom zavodu za statistiku SRJ savjetnik direktora i načelnik za kadrove. Od 2003 -2014 predaje na Panevropskom univerzitetu kao docent a potom i vanredni profesor za međunarodno pravo i Pravo EU u Banjaluci i Beogradu na Singidunumu predaje Međunarodno pravo i Pravo EU. Od 2009 radi na projektu u IMPP na više projekata a poslednji je: Srbija u savremenim međunarodnim odnosima – strateški pravci razvoja i učvršćivanje položaja Srbije u međunarodnim integrativnim procesima – spoljnopolitički, neđunarodnoekonomski, pravni i bezbedonosni aspekti, broj 179029 za period 2011-2015. Dobio priznanje Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Danske i Agencije za unapređenje državne uprave kao međunarodni ekspert ICMPD 2006. g
Bibliografija
Monografije
 1. Dobrosusjedski odnosi, 2011. g Beograd
 2. Istraživanje političkog tržišta, 2012.g Beograd
Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi
 • Savremeni problemi međunarodnog prava, IMPP, Beograd, 2013.g
 • Evropska unija- najuspješnija integracionistička politika Evrope, 2015.g IMPP
Naučni radovi
 • Prioriteti spoljnopolitičke strategije RS, originalan naučni rad, NUBL godišnjak fakulteta, Banjaluka 2012. g
 • Modaliteti za prevazilaženje jaza između međunarodnih mehanizama zaštite ljudskih prava i akcije na nacionalnom planu, Fakultet pravnih nauka, Banjaluka, 3.2212, jul 2012.g.
Naučni skupovi, konferencije
 • Harmonizacija zakonodavstva sa pravom EU, IMPP, 2012.g
Projekti
 • Srbija u savremenim međunarodnim odnosima za period 2006-2010. g.IMPP, Beograd
Ostalo