Prof.dr Branimir Marjanović


 
 • Prof. dr Branimir Marjanović, redovni profesor

 • Rođen 09.10.1947. Sarajevo, BiH

 • Završen fakultet : Medicinski fakultet u Sarajevu

 • Magistratura : Medicinski fakultet u Tuzli

  Tema : Promjena pritiska u analnom kanalu sa hemoroidalnom bolesti i analnom fisurom

 • Doktorat : Medicinski fakultet u Tuzli

  Tema: Funkcionalne promjene anorektalnog segmenta u idiopatskoj hroničnoj konstipaciji

 

Biografija
Rođen u Sarajevu. Osnovno i srednje školovanje završava u Bijeljini(1966). Medicinski fakultet(1972) i specijalizaciju iz Opšte hirurgije (Mentor-Akademik Prof Isidor Papo-1979) završava u Beogradu.Subspecijalistički staž iz Abdominalne hirurgije završava u Londonu gdje se bavi i istraživačkim radom u bolnici St. Marks, St. Bartolomews i Royal Free Hospital a ispit polaţe u Sarajevu(Klinika na Koševu) pred poznatim zagrebačkim hirurgom Prof Mladenom Štulhoferom sa odličnim uspjehom(1988. Prvu polovinu karijere(univerzitetskog nastavnika-Asistent na MF od 1980g. a Docent od 1988g.-i hirurga-jednog od najbližih saradnika cijenjenog Prof Boţine Radevića) radi i živi u Tuzli a drugu polovinu u Beogradu. Predavač na katedri za hirurgiju na fakultetima:Medicinski,stomatološki,Fakultet njege i Defektološki fakultet (u Foči) od 2000g. . Od osnivanja (2011) predavač na više katedri – smer zdravstva na Evropskom- Univerzitetu-Sveučilištu-Distrikt Brčko. Član i predsednik više komisija za odbrane diplomskih radova,magisterijuma i doktorata
Bibliografija
Monografije
 • Marjanović T.B., PROKTOLOŠKA ELEKTRODIJAGNOSTIKA,Mosst Print Company.Bijeljina-Beograd,2010
 • Marjanović T.B.,MANOMETRIJA I DRUGA FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIKA U PROKTOLOGIJI, Mosst Print Company, Bijeljina-Beograd,2010
Užbenici, skripte, nastavni tekstovi
Više nastavnih tekstova iz predmeta: Hirurško instrumentiranje, Njega hirurških, neuroloških i starijih bolesnika, Embriologija, Dentalna radiologija . .
Naučni radovi
 • Promjena pritiska u analnom kanalu sa hemoroidalnom bolesti i analnom fisurom
 • Funkcionalne promjene anorektalnog segmenta u idiopatskoj hroničnoj konstipaciji
 • Marjanović B. et al.Malignant obstruction of distal bileduct.Bratisl. Lec. Listy,24,98,1997
 • Marjanović B., A Clinical Evaluation of Anorectal Pressure,University Medical School of Szeged,Lecture on Collegium of Surgery Department,Szeged,1987
 • Marjanović  B.  et  al.,Malignant  obstruction  of  Vater’s  papilla,Abstr.FP-10,The  Third Congress of East Asian Colegium Internationale Chirurgice Digestive (CICD),Taipei,1992
 • Marjanović B.et al.,Low rectum carcinoma and sphincter saving operations,Abstr. br.98\361,International Society of University Colon and Rectal Surgeons,XIV Bienal Congress,Create-Greace,1992
 • MarjanovićB. et al., Preoperative staging of patient with rectal cancer for sphincter preservation operations,Topics: Colon,Rectum and Anus 8,Session Title:Colorectal Phisiology,Continuing medical education report XXX World Congress of the International College of Surgeons,Abstr.:P-78,Kyoto,1997
 • Marjanović  B. et al.,Malignant obstruction of biles ways,The 4-th Congress of Asian Society of Hepato-Billiary-Pancreatic Surgery,Abstr.:G-328,Tokyo,1997
 • Marjanović  B.,Rectal  Cancer  and  Pre-Operative  Radiation  Therapy-surgical approach,Internationale  College  of  Surgeons,New  Changi  Hospital,Healthcare  beyond 2000,Free Paper Session 1,Ab.:1650\1700,Singapure,1997
 • Marjanović B.et al.,The Chance of Resectability and sphincter preservation in patients with rectal cancer,First Slovac Surgical Congress With International Participation,XXIX Meeting of Slovak and Czech Surgeons,Abstr.:P\18,Bratislava,1997
 • Marjanović B. et al.,Pylorus spared pancreato-duodenectomy with one layer pancreato- stomach anastomosis,International college of Surgeons,XX European Federation Congress,Poster Session,Athens,1997
 • Marjanović        B.et  al., Rectal carcinoma and sphincter saving surgery,Oncology,Suppl.Ab.Br.289\P-59,Lausanne,1998
 • Marjanović  B.et  al.,Anal  sphincter  saving  operations-challenging  area  in  oncological surgery,5-th Central European Congress of Coloproctology and Viscerosynthesis,Ab.P8,Brno,1999
 • Marjanović B. et al., Haematochaesia as first and the only sign of rectal carcinoma,First European Conference on Screening and early detection of cancer.Program and ab., p-9.039, Vienna,1999
 • Marjanović B. et al., First and definitely indication for type of operation in treating rectum cancer,Tenth Anniversary of Eurosurgery and Turkish Surgical Congress 2000,Ab. book,192,P-186,Istambul,2000
 • Marković I.,Dzodić R.,Inic M.,Munjas N.,Nikolić S.,Kocić M.,Juskić M.,Marjanović B., et al., Subacute occlusion with colorectal carcinoma,Tenth Anyversary of Eurosurgery and Turkish Surgical Congress 2000,Ab.book,19o,P-177,Istambul,2ooo
 • Nikolić S.,Dzodić M.,Inić M.,Munjas N.,Marković M.,Kocić M.,Juskić M.,Marjanović B., et al.,Modalites of surgical treatment of soft tissue sarcoma,Tenth Anyversary  of Eurosurgery and Turkish Surgical Congress 2ooo,Ab.book,191,P-181,Istambul,2ooo
Radovi publikovani u celini u domaćim publikacijama
 • Marjanović B., Program specijalizacije iz opste hirurgije, IV Kongres ljekara Jugoslavije, Knjiga: Zbornik radova,Savez Ljekarskih drustava Jugoslavije ( SLDJ), Sarajevo, 1978
 • Marjanović B., Preponske kile – i danas aktuelan klinicki problem, Medicinski Arhiv, 36, 163 – 171, 1982
 • Marjanović B.,Lecenje i nega bolesnika sa kolostomom, Zbornik VII Simpozijuma SZR BiH, Sarajevo, 1982
 • Marjanović B., Primer endotorakalne strume, Zbornik radova XII Intersekcijskog sastanka hirurga SR Srbije, CG SAP Kosova, SR Makedonije, SR BiH, Sarajevo, 1982
 • Marjanović B. i sar., Lijecenje i njega pacijenata sa intestinalnom stomom, Acta Medica Saliniana, 11, 99 – 102, 1982
 • Marjanović B., Radevic B. i sar., Pankreatitis i peritonitis – neki diferencijalno dijagnosticki aspekti, Acta Medica Saliniana,11, 75 – 8o,1982
 • Marjanović B.,Retrosternalna struma, Acta Chirurgica Iugoslavica, 3o, 133 – 136,1983
 • Marjanović   B.,Specificnost   rada   ljekara   i   medicinskog   tehnicara   u   proktoloskoj ambulanti,Zdravstveni radnik,SZRBH, 11, 24225 – 2427, 1983
 • Marjanović B. i Radević B.,Značaj proktološke ambulante u ranom otkrivanju karcinoma kolona rektuma i anusa,Acta Medica Saliniana,14, 45 – 48, 1985
 • Marjanović   B.   i   Radević   B.,   Abdominoperinealna   ekcizija   rektuma,Acta   Medica Saliniana,14, 49 – 53,1985
 • Marjanović  B.,Izvještaj  o  studijskom  boravku  i  Specializaciji  u    St.Mark’s  bolnici  u Londonu , Godišnji bilten SIZ za nauku BiH, Sarajevo,1985
 • Marjanović B.,Promjena pritiska u lumenu analnog kanala sa hemoroidalnom bolešću i analnom fisurom, Magistarski rad,Univerzitet u Tuzli – Medicinski fakultet, Tuzla, 1986
 • Marjanović B. i sar. Savremeni tretman hemoroidalne bolesti, Zdravstveni radnik, 14, 1051 – 1052,1986
 • Marjanović B. i sar.,Savremeni dijagnostički metodi za otkrivanje i procjenu poremećaja funkcije analnih sfinktera, Zdravstveni radnik , 5, 3661 – 3662, 1988
 • Marjanović  B.,  Kvantitativna  dijagnostika  funkcionalnih  promjena  ano  –  rektalnog segmenta u idiopatskoj hroničnoj konstipaciji, Univeryitet u Tuzli, Medicinski Fakultet, Doktorska disertacija,1988
 • Matović A., Marjanovic B. i sar.,Problemi bilijarne kalkuloze  sa opstrukcijom,Digestivna hirurgija,Zbornik radova godišnjeg sastanka digestivnih hirurga Jugoslavije,Stalni sekretarijat udruzenja digestivnih hirurga Jugoslavije, Rijeka, 1990
 • Džodić   R.,Inić   M.,Juškić   M.,Kocić   M.,Munjas   N.,   Marjanović   B.   i   sar.Radiation enteropathy – Syndrome “Grelle radique”,Archive of Oncology, Vol. 8, Supplem. 1, 39 – 40,2ooo
 • Marjanović B. i sar., Clinical characteristics of early postoperative course in locally advanced  and  preoperatively  irradiated  rectum  cancer,Archive  of  Oncology  ,  U  štampi,(Nov.2oo1)
Radovi publikovani kao rezimei u domaćim publikacijama
 • Marjanovic B., Rani i uznapredovali recidivi nakon operacije karcinoma rektuma,Program i zbornik sažetaka XIX Kongresa hirurga Jugoslavije,Ap – 42, Bar, 1996
 • Marjanović  B.  i  sar.,  Sphincter  shaving  surgery  in  treatment  of  rectal  carcinoma, Zdravstvena zaštita,Vol. XXVI,Suplem., Ap – PO1,1997
 • Marjanović  B.,  Sfinkter  poštedne  operacije  u  hirurgiji  karconoma  rektuma,  Acta Chirurgica Iugoslavica, Supl., God. 5, Vol.XLV, Br.1, Ap- 199, 1998
 • Marjanović B., Treatment strategy for soft tissue   tumor in perirctal and perineal area(case presentation),Zdravstvena zaštita, Vol. XXVII, Suplem.,Ap.- P-21,St.36,1998
 • Marjanović B., i sar.,Razlike u odluci   za tip operacije karcinoma rektuma pre i posle laparotomske eksploracije,Acta Chirurgica Iugoslavica,Supl. 1,Ab.-0-281,156,2oo1
 • Kocić M.,Inić M.,Dţodić  R., Marjanović B. isar.,Operative treatment of the  rectosigmoid carcinoma on our material, Zdravstvena zaštita, God. XXVI,Supl.,Ap.-PO 3, 51,Beograd, 1997
 • Ivanović N.,Dţodić  R.,Inić M.,Prekajski M., Pošarac V.,Vukotić             Dj.,Petković Dj., Marjanović B. i sar.,Functional axillary dissection in conservative brest cancer surgery preliminary study, Zdravstvena zaštita,God.XXVI,Suplem.,Ap.-PO 10,54,Beograd, 1997
 • Inić M.,Džodić R.,Juškić M.,Šašić M., Marjanović B. i sar.,Značaj sentinel biopsije u dijagnostici limfonodalnih metastaza kod MM, Acta Chirurgica Iugoslavica, Supl.,God. 5, Vol.XLV,Br.1,Ap.271,1998
 • Kocić  M.,Inić  M.,Dţodić   R.,Josifovski  J.,Oprić  M.,Juškić  M.,  Marjanović  B.  i  sar., Operativni  tretman  karcinoma  rektuma  na  našem  materijalu,Acta  Chirurgica  Iugoslavica, Supl.,God. 5, Vol. XLV,Br. 1,Ap. 194,1998
Radovi publikovani u vidu postera I usmenih saopštenja na domaćim ili stranim stručno-naučnim skupovima
 • Marjanović B., Perianalna fistula, Usmeno izlaganje, III Intersekcijski sastanak hirurga BiH, Naučno društvo digestivnih hirurga Jugoslavije, B.Gradiška, 1980
 • Marjanović B.,Značaj proktološke ambulante u ranom otkrivanju karcinoma rektuma, Usmeno izlaganje, VI stručni sastank Sekcije za digestivnu hirurgiju     BiH, SDHBH,B.Luka,1982
 • Marjanović,B. i sar.,Pankreatitis sa fatalnim ishodom, Usmeno izlag.,V stračnog sastanka digestivnih hirurga BiH,Hirurška sekcija Društva ljekara BiH, Tuzla,1982
 • Marjanović B., Lecture: A Clinical Evaluation of Anorectal Pressure, University Medical School of Szeged, 1987
 • Mladina Ž.,  Marjanović  B.,  Komplikacije  posle  apendektomije  kod  djece,  Poster:  IV sastanak sekcije za digestivnu hirurgiju Društva ljekara BiH, Mostar,1981
 • Marjanovic  B.,Malignant  obstruction  of  Vatrer’s  papilla,usmeno  izlaganje  na  trecem azijskom kongresu CICD(Colegium Internationale Chirugicae Digestive) –Tajpei-1992
Reference  publikovanih  radova  u  intervalu  od  pokretanja postupka  za  poslednji  izbor u zvanje nastavnika
 • Marjanović et al., First and definitely indication for type of operation in treating rectum cancer,Tenth Anniversary of Eurosurgery and Turkish Surgical Congress 2000,Ab. book,192,P-186,Istambul,2000
 • Džodić   ,Inić  M.,Juškić  M.,Kocić  M.,Munjas  N.,  Marjanović  B.  i  sar.Radiation enteropathy – Syndrome “Grelle radique”,Archive of Oncology, Vol. 8, Supplem. 1, 39 –40,2ooo
 • Kocić M., Dţodić , Inić M.,Marjanović B.,Nikolić, S,Marković, I.,Miletic N.: Subacute occlusion with colorectal carcinoma, Tenth anniversary of Eurosurgery,Abstract Boook-P 177, Istambul, 2000
 • Nikolić ,Dzodić R.,lnić M.,Munjaš N.,Marković I.,Kocić M.,Juškić, M.,Marjanović B., Et al.:Modalities of Surgical treatment of soft tissue sarcoma,Tenth anniversary of Eurosurgery,Abstract book-P181 ,Istambul,2000
 • Marković I.,Dţodić ,lnić M.,Munjas N.,Nikolić S.,Kocić M.,Juškić M.,Marjanović B., Et al.: Surgical aspects of intra-arterial neoadjuvant hemoterapy in locally advanced soft tissue sarcomas of the limb, Thenth anniversary of Eurosurgery,Abstract book-P 182,Istambul,2000
 • Marjanović  i  sar.,  Clinical  characteristics  of  early  postoperative  course  in  locally advanced and preoperatively irradiated rectum cancer,Archive of Oncology ,2001 ;9,19
 • Inić M.,  Jokić  ,  Kocić  M.,  Marjanović  B.  et  al.  :Surgical  treatment  of  the  patients diagnosed of colon et rectal cancer with infiltration of adjacent organs, Archive of Oncology,2001; 9, 21
 • Nikolić , Inić M., Kocić M. Marjanović B., Marković I. : Modalitets of surgical treatment of advanced rectal cancer, Archive of Oncology, 2001; 9,19
 • Cicmil-Sarić N., Marjanović B. et al. : Clinical features of early postoperative course in local,advanced and preoperatively irradiated rectal carcinoma, Medicinski Arhiv, 2002; 56/1 Supl.l:70
 • Inić M., Nikolić S., Kocić M., Marjanović B., et al. :Radio-frekventni ablacioni tretman metastaza u jetri, U: ” HELT PERSPECTIVE IN 21 st CENTURY”- Knjiga-zbornik internacionalnog kongresa , Udruţenje “ZDRAVLJE ZA SVE” , B. Luka, 2003
 • Marjanović B. et al.: Problem hirurškog lečenja Buschke- Lowenstein neoplazije, U:” HELT PERSPECТVE IN  21st CENTURY”-Knjiga-zbornik internacionalnog kongresa , Udruženje “ZDRAVLJE ZA SVE” , B. Luka, 2003
 • Marjanović B., et al. : Neoadjuvant approach in the therapy of carcinoma of the rectum – surgical aspects, European Journal Society of Surgical Oncology, 2004; 30, 129
 • Nikolić ,  Inić  M.,  KocićM.,  Marjanović  B.  et  al.  :Radiofrecfency liver  resection for colorectal metastasis( open procedure), European Journal Society of Surgical Oncology,2004; 30,129
 • Nikolić S., Inić M., Kocić M., Marjanović B. et al.: Combined approach in treating liver metastases by resectionally-ablational methods, Annals of Oncology, 2004; 15(Suppl.):P-71
 • Nikolić 5., Inić M., Munjas N., KocićM., Juškić M., Marjanović B., Marković I. i sar.,: Intra- arterijska terapija sarkoma mekih tkiva ekstremiteta U: SARKOMI MEKIH TKIVA (Knjiga- Revijalna predavanja)” 183- 189, Udruţenje onkoloskih hirurga Srbije, Beograd, 2005.
 • Marjanović B. et al.: “Carcinoma-like” condyloma acuminatum of the anus, In: Techniques in Coloproctology(Abstract book), Colorectal Disease,2005;27(supll.):P-101-38
 • Nikolicć S., Inić M., Kocić M., Marjanović B. et al.: Surgical treatment of bilobar hepatic metastases, Annals of Oncology, 2006; 17(Suppl.6):P-I06
 • Marjanović B., et al.: Analysis P53 mutations-exons 4-8 and presence specific types of HPV in some of our cases of Buschke-Lowenstein tumors of the anorectal region, Annals of Oncology, 2008; 19(5uppl.l ):34
 • Žegarac M., Inić M., NikolićS., Kocić M., Buta M., Marjanović  B. et al.: Combined surgical treatment of colorectal cancer metastases in liver, Annals of Oncology, 2008; 19(5uppl.l):P-62- i46
 • Nikolić S.,lnic M., Kocić M., Marjanović B. et al.: Ultraradical surgery and heated intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) as multimodal treatment of advanced colorectal cancer,Proctologia,2008;9(1): 1 00
 • Žegarac M., Inić M.,Nikolić S.,Djurišić I, Kocić M., Marjanović B. et al.: Combined surgical treatment of colorectal cancer metastases in liver, Proctologia,2008;9(1): 155
 • Nikolić S., Kocić M., Marjanović B. et al.: Ultraradical surgery and heated intraperitoneal chemotherapy as multimodal treatment of advanced colorectal cancer, Annals of Oncology,2009; 20(Suppl.7):33
 • lnić  M.,  Nikolić  S.,  Djurišić  I.,  Buta  M.,  Kocić  M.,  Marjanović  B.:  Combined  surgical treatment of colorectal cancer metastases, Annals of Oncology, 2009; 20(Suppl.7):53
 • Inić  M.,Nikolić  S.,Kocić  M.,  Zegarac  M.,  Marjanović  B.  et  al.:  Surgical  treatment  of colorectal cancer metastases in liver, Annals of Oncology, 2009; 20(Suppl.7):95
 • Buta M.,Inić M.,Nikolić S.,Kocić M.,Marjanović B. et al.: Synchronous radiofrequent treatment of hepatic metastases due the colorectal cancer, Abstracts book of 6- th Internationa Congressl EFR(European Federation ofColorectal Cancer)- P 36, Vienna,2009
 • Kocić M.,Inicć M.,Nikolić S.,Marjanović B. et al.:Management of intraoperatively demonstrated of low anterior anastomosis insuffitiency, Abstracts book of6-th Internationa Congressl EFR(European Federation ofColorectal Cancer)- P 15, Vienna,2009
 • Žegarac M.,Nikolić  S.,Djurišić  I.,KocićM., Marjanović B. et al.: Surgical resection and RF A metastases in Liver of colorectal cancer, , Abstracts book of 6- th Intemationa Congressl EFR (European Federation of Colorectal Cancer)- P 26, Vienna,2009
Naučni skupovi, konferencije
Aktivni učesnik više internacionalnih i domaćih stručno-naučnih hirurških skupova
Projekti
 • Nosilac projekta Ministarstva za zdravlje BiH: „Niske anastomoze nakon operacija karcinoma rektuma“,Sarajevo,1991
Ostalo