Prof.dr Jasmina Mijajlović


   

 • Prof. dr Jasmina Mijajlović, docent

 • Rođena 24.04.1967. Kruševac, RS

 • Završen fakultet : Agronomski fakultet, Čačak

 • Magistratura : Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Novi Sad

  Tema : “Društveno-ekonomski aspekti zaštite zdravlja krava u postmodernom ambijentu”

 • Doktorat : Fakultet za biofarming, Bačka Topola

  Tema: “Indikatori održivog razvoja govedarske proizvodnje na području Rasinskog okruga.”

Biografija
Posle završenih studija na Agronomskom fakulteta u Čačku Univerziteta u Kragujevcu, gde je 1998.godine stekla stručni naziv diplomiranog inženjera agronomije opšteg smera, na istom fakultetu završila je postdiplomske specijalističke studije – smer fiziologija i ishrana domaćih životinja. Magistrirala je 2010.godine na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Indikatori održivog razvoja govedarske proizvodnje na području Rasinskog okruga“ odbranila je 2013.godine na Fakultetu za biofarming Megatrend univerziteta Beograd i stekla zvanje doktora biotehničkih nauka. Izabrana je u naučno-nastavno zvanje docenta za užu naučnu oblast Zoologija na Evropskom univerzitetu Brčko distrikta 2013.godine, a potom i 2014.godine u zvanje docenta za uže naučne oblasti Biologija i Nauka o životinjama i biljkama i poljoprivredna tehnika. Autor je ili koautor 30 naučnih i stručnih radova iz oblasti poljoprivrede, ekonomije i ekologije, a bila je mentor i član komisije pri izradi diplomskih radova. Školske 2006/2007.godine predavala na Višoj poljoprivrednoj školi Megatrend univerziteta u Aleksandrovcu. Zaposlena je od 1991. godine u Regionalnoj RTV Kruševac, gde je glavni i odgovorni urednik. Tokom svoje višegodišnje novinarske karijere objavljivala je brojne tekstove iz oblasti poljoprivrede u štampanim i elektronskim medijima. Dobitnik je Povelje sa zlatnom plaketom u znak priznanja za izuzetan doprinos razvoju zemljoradničkog zadrugarstva, poljoprivrede i sela, koju je 2007. godine dodelio Zadružni savez Srbije. Služi se ruskim i engleskim jezikom.
Bibliografija
Monografije
 1. Marjanović T.B., PROKTOLOŠKA ELEKTRODIJAGNOSTIKA,Mosst Print Company.Bijeljina-Beograd,2010
 2. Marjanović T.B.,MANOMETRIJA I DRUGA FUNKCIONALNA DIJAGNOSTIKA U PROKTOLOGIJI, Mosst Print Company, Bijeljina-Beograd,2010
Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi
Naučni radovi
 1. Jevtić,S., Mijajlović,J., Paunović,A. (1993): Kontaminacija kukuruznog zrna plesnima roda Aspergillus u koševima. Naučni skup sa međunarodnim učešćem. Zaštita životne sredine i poljoprivreda EKO-93. Novi Sad.
 2. Jevtić,S., Mijajlović,J. (1993): Lečenje bradavica krava muzara primenom vlastite krvi. Prvi Simpozijum Ishrana, reprodukcija i zdravstvena zaštita goveda. Jagodina.
 3. Jevtić,S., Mijajlović,J., Paunović,A., Bajić,N. (1993): Plesni roda Penicillium na kukuruzu. EKO 93. Poljoprivredni fakultet Novi Sad.
 4. Jevtić,S., Mijajlović,J., Paunović,A. (1993): Flora plesni na kukuruzu u koševima i silosima. EKO 93. Poljoprivredni fakultet Novi Sad.
 5. Jevtić,S., Mijajlović,J., Paunović,A., Bajić,N. (1993): Alternaria tenius na kukuruzu. EKO 93. Poljoprivredni fakultet Novi Sad.
 6. Jevtić,S., Mijajlović, J., Paunović, A. (1993): Odnos broja spora plesni i relativne vlažnosti vazduha na uskladištenom kukuruzu u koševima. Berba roda 1990/91 godine. EKO 93. Poljoprivredni fakultet Novi Sad.
 7. Jevtić,S., Mijajlović,J., Paunović,A. (1993): Trichoderma viride na kukuruzu. EKO 93. Poljoprivredni fakultet Novi Sad.
 8. Jevtić,S., Mijajlović,J., Paunović,A. (1993): Cladosporium cladosporoides na kukuruznom zrnu u košu. EKO 93. Poljoprivredni fakultet Novi Sad.
 9. Jevtić,S., Mijajlović,J., Paunović,A. (1993): Pojava plesni Fusarium vrsta na kukuruznom zrnu u koševima. EKO 93. Poljoprivredni fakultet Novi Sad.
 10. Jevtić,S., Jevtić,A., Mijajlović,J., Radovanović,T., Janjić,D. (1995): Papilomatoza goveda. 8 Savetovanje veterinara Srbije. Zbornik kratkih sadržaja radova. Zlatibor.
 11. Jevtić,S., Radovanović,Т., Paunović,А., Mijajlović,Ј., Jevtić,А. (1996): Aktuelni problemi zagadljivosti stočne hrane gljivicama i mikotoksinima. Zimska škola za agronome. Zbornik radova. Agronomski fakultet Čačak.
 12. Jevtić,S., Radovanović,T., Mijajlović,J., Jevtić,A. (1996): Alimentarne intoksikacije svinja. Zimska škola za agronome. Zbornik radova. Agronomski fakultet Čačak.
 13. Veljović,P., Jevtić,S., Radenković,B., Mijajlović,Ј. (1997): Prilog proučavanju invadiranosti parazitima nekih predstavnika ihtiofaune reke Ibar, Zimska škola za agronome.
  Zbornik radova. Agronomski fakultet Čačak.
 14. Jevtić,S., Veljović,P., Radenković,B., Mijajlović,Ј., Petrović,М. (1998): Najčešće bolesti riba u intenzivnom i ekstenzivnom uzgoju i mere profilakse, IV Savetovanje agronoma Republike Srpske. Zbornik kratkih sadržaja. Teslić – Banja Luka.
 15. Jevtić,S., Petrović,М., Jevtić,А., Mijajlović,Ј. (1998): Infekcija kokošijih jaja gljivicama roda Aspergillus. IV Savetovanje agronoma Republike Srpske. Zbornik kratkih sadržaja. Teslić – B.Luka.
 16. Radenković,B., Janković,Lj., Jevtić,S., Mijajlović,Ј. (1998): Problemi dezinfekcije i dezodoracije Ďubreta. Zimska škola za agronome. Zbornik radova. Agronomski fakultet Čačak.
 17. Mijajlović,Ј., Jevtić,S. (1998): Raširenost subkliničkih mastitisa krava na individualnom sektoru i mogućnost njihovog lečenja. Zimska škola za agronome, Zbornik radova. Agronomski fakultet Čačak.
 18. Veljović,P., Jevtić,S., Radenković,B., Mijajlović,Ј., Đoković,R., Jevtić,А. (1998): Endoparazitski helminti nekih slatkovodnih riba u ekosistemu Zapadne Morave. Veterinarski glasnik, 1-2 Beograd.
 19. Veljović,P., Jevtić,S., Mijajlović,Ј., Jevtić,А., Gutić,М., Kurčubić,V. (1998): Prilog proučavanju terapije mastitisa krava u periodu zasušenja. Savremena poljoprivreda vol 46, 1998. International conference „Tempo –HP“ Čačak.
 20. Jevtić,S., Gutić,M., Jevtić,A., Bošković,S., Kurčubić,V., Mijajlović,J., Petrović, M., Đoković,R. (1998): UtvrĎivanje stepena uticaja pojedinih provinijencija bikova simentalske rase na promenu nekih parametara reprodukcionih sredstava plotkinja putem veštačkog osemenjavanja. Savremena poljoprivreda vol 46. 1998. International conference “Tempo-HP” Čačak.
 21. Mijajlović,Ј., Jevtić,S., Kurćubić,V. (1999): Značaj edukacije poljoprivrednih proizvoĎača. Zimska škola za agronome. Zbornik radova. Agronomski fakultet Čačak.
 22. Jevtić,S., Mijajlović,J., Kurćubić,V., Lalović,M., Šarčević,B. (2000): Prilog poznavanja neškodljivog uklanjanja životinjskih leševa i animalnih konfiskata. Zbornik radova. Zimska škola za agronome. Agronomski fakultet Čačak.
 23. Аničić,Lj., Vasović,V., Mijajlović,Ј. (2006): Globalizacija i reinženjering u ekološkom menadžmentu. Ekološki menadžment u funkciji zaštite i unapreĎenja životne sredine. Prvi kongres srpskih geografa, Sokobanja.
 24. Mijajlović,J. (2009): Ekonomski aspekti zaštite zdravlja krava u postmodernom ambijentu. Srbija na putu evropskih integracija, Zbornik radova, CESNA B, Beograd.
 25. Mijajlović,Ј., Biočanin,Ј., Sarić,L. (2010): Pesticidi i izvori zagaĎenja u životnoj sredini. Rizici i eko-bezbednost u postmodernom ambijentu. Zbornik radova. MeĎunarodna konferencija. Državni univerzitet u Novom Paza
 26. Mijajlović,Ј., Stojaković,А., Biočanin,I. (2010): ZagaĎenost radne i životne sredine i posledice na proizvodnju žitarica. Rizici i eko-bezbednost u postmodernom ambijentu. Zbornik radova. MeĎunarodna konferencija. Državni univerzitet u Novom Pazaru.
 27. Mijajlović,Ј. (2010): Ekološki marketing u procesu ekonomskog komuniciranja. MeĎunarodna konferencija. Regionalizacija i ekologija u kontekstu društvenog razvoja. CESNA B i Hanns Seidel Stiftung, Sijarinska Banja.
 28. Biočanin,R., Mijajlović,J., Badić,M. (2010): Energetska efikasnost i životna sredina. MeĎunarodna naučna konferencija Menadžment 2010, Zbornik radova. Fakultet za industrijski menadžment Kruševac.
 29. Mijajlović,J. (2011): Ekonomska diplomatija i menadžment u agraru Republike Srbije. MeĎunarodna konferencija. Srbija izmeĎu reindustrijalizacije i agrara. Zbornik radova CESNA B, Beograd.
 30. Mijajlović,J., Mehmedović,A. (2011): Bezbednost transporta opasne robe u regionalnim determinantama održivog razvoja. MeĎunarodna konferencija. Regionalizacija i ekologija u kontekstu društvenog razvoja. Zbornik radova. CESNA B, Beograd.
Naučni skupovi, kongresi
Projekti
Ostalo
Knjiga: Jevtić,S., Aleksandra Jevtić, Jasmina Mijajlović: PAS I MAČKA-KO JE KO, Agronomski fakultet, Čačak, 1996.godine