Prof.dr Izudin Tanović


   

 • Prof. dr Izudin Tanović, vanredni profesor

 • Rođen 15.10.1962. Mostar, BiH

 • Završen fakultet : Fakultet za Tjelesni odgoj i sport u Sarajevu

 • Magistratura : Fakultet za sport I tjelesni odgoj u Tuzli

  Tema : Transformacioni efekti motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika studenata Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
  Uža nauĉna/umjetniĉka oblast: Metodika nastave fizičke kulture

 • Doktorat : Fakultet za fizičku kulturu i sport, Univerzitet Istočno Sarajevo

  Tema: Primjena trenažnog modela za procjenu usvojenosti tehničko-taktičkih elemenata i motoričkih sposobnosti u fudbalu.

Biografija
2006 – 2010. – Viši asistent na katedri za Sport I zdravlje, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru.

2011.-2014. – Docent na naučnoj oblasti Tehnologija I modeli u sportu, Sveučilište “Hercegovina/ CKM, Evropski univerzitet Brčko Distrikt.

2014. i dalje u zvanju Vanrednog profesora na nauĉnoj oblasti “izbor u nauĉnonastavno zvanje vanrednog profesora, nauĉno polje Zdravstvene nauke, uža naučna oblast Sportske i rehabilitacione nauke, i

2015. godine zvanje vanrednog profesora na užu nauĉnu oblast “Menadžment u sportu”.

Bibliografija
Monografije
Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi
 1. Univerzitetski udžbenik 2006. godine pod naslovom „NOGOMET- Planiranje i programiranje trenažnog procesa nogometaša. (Mikić,Tanović,Begović), Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.
 2. Univerzitetski udžbenik 2011. godine „KOREKTIVNA GIMNASTIKA SA KINEZITERAPIJOM“. (Bjeković, Tanović, Pelemiš). Istočno Sarajevo.
 3. Univerzitetski udžbenik, Univerzitet Istoĉno Sarajevo. Fakultet za fiziĉko vaspitanje i sport. – Knjiga pod naslovom: „CELULIT- Kako ga prevazići“. 2007. godine (Mikić, Tanović, Katanić).
 4. Priručnik za zdrav način življenja.
 5. Skripta „Sport i zdravlje“. (Tanović, 2012.). Nastavna literatura za polaganje ispita. Evropski univerzitet Brĉko Distrikt.
 6. Knjiga „NOGOMET ZA DJECU – praktiĉni savjeti“. 2010. godine (Ahmetović, Mikić,Tanović)., Priruĉnik za trenere i roditelje.
 7. Univerzitetski udžbenik 2012. godine „Fitnes“. (Mikić, Tanović, Stanković). Evropski univerzitet Brĉko Distrikt.
 8. Univerzitetski udžbenik 2014. godine „Organizacija i upravljanje u sportu“. (Mikić, Tanović, Stanković). Evropski univerzitet Brĉko Distrikt.
Naučni radovi
 1. Tanović, Mahmutović (2005). Povezanost antropometrijskih karakteristika i baziĉno-motoriĉkih sposobnosti djeĉaka uzrasta 11 godina. Mostar. Sportski logos, Nauĉni i struĉni ĉasopis. Nastavniĉki fakultet. Godina 3. Br. 5., str. 67.
 2. Ćorluka, Tanović (2005). Uticaj baziĉno-motoriĉkih sposobnosti na uspješnost u nogometnoj igri djeĉaka uzrasta 12 – 14 godina. Mostar. Sportski logos, Nauĉni i struĉni ĉasopis, Nastavniĉki fakultet, Godina 3. Br. 5., str. 60.
 3. Mikić, Midţić, Tanović (2005). Metodika treniranja tenisa. Mostar. Sportski logos. Nauĉni i struĉni ĉasopis, Nastavniĉki fakultet. Godina 3. Br. 5., str. 104.,
 4. Bajrić, Mikić, Tanović (2006). Nivo motoriĉke informiranosti nogometaša. Tuzla. Sport, Nauĉni ĉasopis „Nauĉni i praktiĉni aspekti“. Godina II, br.3. str. 83.
 5. Kapidžić, Noţinović, Tanović (2006). Uticaj motoriĉke spremnosti na rezultate situacionih testova u nogometu. Mostar. Sportski logos. Nastavniĉki fakultet u Mostaru. Godina 4. Br 6-7. Str.71.
 6. Bajrić, Mikić, Tanović (2006). Hronološke transformacije nekih parametara motoriĉke informiranosti nogometaša. Homo Sporticus, Nauĉno-struĉni ĉasopis iz oblasti sporta i tjelesnog odgoja br. 2., Fakultet sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu, str.70.
 7. Mikić, Đug, Bratovĉić, Tanović (2007). Razlike u motoriĉkim sposobnostima i morfološkim karakteristikama uĉenika s posebnim potrebama i uĉenika redovne nastave. Tuzla. Sport. Nauĉni ĉasopis „Nauĉni i praktiĉni aspekti“. Tuzla, Godina IV, br.1. str. 81.
 8. Mikić, Kamberi, Bašinac, Tanović (2007). Analiza transformacije uticaja morfoloških karakteristika i baziĉnih motoriĉkih sposobnosti na rezultate dodavanja i hvatanja lopte u košarci. Mostar. “Sportski logos”. Nastavniĉki fakultet, Univerzitet “Dţemal Bijedić” u Mostaru. Godina 5 br.8-9, str.31.
 9. Bašinac, Mikić, Korjenić, Tanović (2007). Uticaj baziĉnih motoriĉkih sposobnosti na rezultate šuta na koš prije i poslje primjene programskih sadrţaja košarke. Mostar. “Sportski logos”. Nastavniĉki fakultet, Univerzitet “Dţemal Bijedić” u Mostaru. Godina 5 br.8-9, str.36.
 10. Mikić, Tanović, Bjeković. (2008). Efekti kvalitativnih promjena motoriĉkih sposobnosti studenata odsjeka za sport pod uticajem kinezioloških operatora u okviru nastave sporta. Beograd. IV MeĊunarodna konferencija « Menadţment u sportu». Zbornik radova, str.450.
 11. Mikić i Tanović (2008). Kvalitativne promjene motoriĉkih sposobnosti kod djece s posebnim potrebama, pod uticajem programirane nastave. Beograd. IV Međunarodna konferencija « Menadţment u sportu». Zbornik radova, str. 442.
 12. Mikić, Tanović, Bratovĉić (2008). Transformacioni efekti motoriĉkih sposobnosti pod uticajem programirane nastave kod djece s posebnim potrebama. Banja Luka. II Međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad, sport”. Zbornik radova, str. 211.
 13. Mikić, Tanović, Bjeković (2008). Razlike morfoloških obiljeţja izmeĊu djece nogometaša i školske djece indentiĉnog hronološkog uzrasta. Banja Luka II Međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad, sport”. Zbornik radova, str. 213.
 14. Tanović, Memić, Korjenić. (2008). Kvalitativne promjene baziĉno- motoriĉkih sposobnosti studenata pod uticajem redovne nastave Sporta i zdravlja. Mostar. Eduka. Ĉasopis za obrazovanje, nauku i kulturu. Nastavniĉki fakultet, Univerzitet „DŢ.Bijedić” u Mostar. Godina I. Br.1. str.155.
 15. Tanović, Bratovĉić, Hadţić (2008). UtvrĊivanje nivoa kvalitativnih i kvantitativnih promjena motoriĉkih sposobnosti uvjetovanih promjenom kineziološkim operatorima kod uĉenica s posebnim potrebama. Tuzla. I MeĊunarodni simpozij“Sport i zdravlje“. Zbornik radova, str. 155.
 16. Bjeković, Tanović, Bratovĉić, Mikić, (2008).Socijalno – ekonomski status, kretna aktivnosti ponašanje u vezi sa zdravljem studentkinja. Tuzla. I MeĊunarodni simpozij“Sport i zdravlje“. Zbornik radova, str.40.
 17. Mikić, Tanović (2008). Kvalitativne promjene motoriĉkih sposobnosti uvjetovane kineziološkim operatorima kod djece s posebnim potrebama. Herceg Novi. IV Kongres i V MeĊunarodna nauĉna konferencija u organizaciji Crnogorske sportske akademije. Zbornik radova. Br. 15,16,17/VI, str. 678.
 18. Mikić, Tanović (2008). Transformacije morfoloških karakteristika studenata pod uticajem redovne nastave tjelesnog odgoja i sporta. Skoplje – Ohrid. XIV MeĊunarodni simpozium za sport i fiziĉko obrazovanje mladih. Federacija sportskih pedagoga R Makedonije.Fakultet za fiziĉko vaspitanje i sport. Godina 36., br.1., str. 183.
 19. Mikić, Tanović, Hodţić (2009). Kvantitativne promjene u strukturi motoriĉkog prostora pod uticajem vannastavnih sportskih aktivnosti kod djece mlaĊeg školskog uzrasta. Zenica. ”Didaktiĉki putokazi”. Ĉasopis za nastavnu teoriju i praksu.Godina 50. Broj XV, str.75.
 20. Mikić, Đug, Tanović and Mehinović (2009). Functional ability transformation processes of female students under influence of fitness program thai – bo. Sport science. International scientific jornal of kinesiology. Prirodoslovno matematiĉki fakultet. Odsjek za kineziologiju. Split. ISSN 1840-3662. Vol.2, Issue 2. Str. 81.
 21. Mikić, Tanović, B.Mikić (2009). Bodi kompozitna analiza tjelesne graĊe studentica I godine studija uz pomoć BODI COMPOSITION ANALYZERA “ TANITA” TBF-300 A. Prolom Banja. XLVIII MeĊunarodni kongres antropoloških društava Srbije sa meĊunarodnim uĉešćem. Zbornik radova “Glasnik” SV 45, Bibloteka Matice srpske, Novi Sad.
 22. Tanović , Bratovĉić, Hadţić (2009). Bodi kompozitna analiza tjelesne graĊe uz pomoć bodi composition analyzera ”Tanita” TBF – 300 A kod djece s posebnim potrebama. VI-ta MeĊunarodna nauĉna konferencija i V –ti kongres Crnogorske sportske akademije. Tivat.
 23. Mikić, Tanović, Bjeković (2009). Kvalitativne promjene motoriĉkih sposobnosti i nekih morfoloških karakteristika i pod uticajem individualnog dopunskog treninga u fudbalu . VI-ta Međunarodna nauĉna konferencija i V –ti kongres Crnogorske sportske akademije. Tivat.
 24. Mehinović, Hodžić, Tanović (2009). Relacije izmeĊu antropometrijskih karakteristika i baziĉnih motoriĉkih sposobnosti karatista. Prolom Banja. XLVIII MeĊunarodni kongres antropoloških društava Srbije sa meĊunarodnim uĉešćem. Zbornik radova “Glasnik” SV 45, Bibloteka Matice srpske, Novi Sad.
 25. Mikić, Tanović, Hodţić (2009). Komponentna analiza structure morfološkog, motoriĉkog i specifiĉno motoriĉkog prostora mladih rukometašica uzrasta od 10 do 12 godina. Tuzla. II MeĊunarodni simpozijum “Sport i zdravlje“. Zbornik nauĉnih i struĉnih radova, ISSN 1840 – 4790, str.155.
 26. Šahbegović, Mehinović, Tanović (2009). Uticaj motoriĉkih sposobnosti i morfoloških karakteristika uĉenika uzrasta 11-13 godina na rezultate ostvarenja u specifiĉnim kretnim strukturama iz košarke. Tuzla. II MeĊunarodni simpozijum “Sport i zdravlje “.Zbornik nauĉnih i struĉnih radova, ISSN 1840 – 4790, str.185.
 27. Šahbegović, Mikić, Mikić, B., Tanović (2009). Impact off motoricall capacity and morfologicall characteristics of students on the resultsin specific moving structures from athletics. Bihać. I MeĊunarodni simpozij sporta, turizma i zdravlja, Zbornik radova, COBISS.BH. Str. 159.
 28. Tanović, Arnaut (2009). Intezitet promjena opšte i specifiĉne kondicijske spremnosti pod uticajem primjene redovnog i individualnog dopunskog treninga u fudbalu. Istoĉno Sarajevo. „Sport i zdravlje“ – Nauĉni i struĉni ĉasopis iz oblasti sporta i fiziĉke kulture. Fakultet fiziĉke kulture i sporta. Godina IV.Br.1.str.92.
 29. Tanović, Bjeković, (2009). Nadarenost u sportu i sportski talenat. Istoĉno Sarajevo. „Sport i zdravlje“ – Nauĉni i struĉni ĉasopis iz oblasti sporta i fiziĉke kulture. Fakultet fiziĉke kulture i sporta. Godina IV.Br.1.str. 84.
 30. Mikić, Tanović, Korjenić, Malović (2009). Povezanost antropometrijskih karakteristika i motoriĉkih sposobnosti sa situaciono-motoriĉkim sposobnostima mladih rukometašica. Beograd. V MeĊunarodna konferencija „Menadţment u sportu“. Zbornik radova, str.452.
 31. Mikić, Tanović, Korjenić, Halilagić (2009). Efekti primjene razliĉitih modela nastave TZO-a na kvalitativne promjene motoriĉkih sposobnosti uĉenica srednjoškolskog uzrasta. Skoplje – Ohrid. XIII MeĊunarodni simpozium za sport i fiziĉko obrazovanje mladih. Federacija sportskih pedagoga R Makedonije. Fakultet za fiziĉko vaspitanje i sport.. Godina 37.br.1. str.
  111.
 32. Šahbegović, Mikić, Tanović, Reljić (2009). Uticaj motoriĉkih sposobnosti i morfoloških karakteristika uĉenica na rezultate ostvarene u specifiĉnim kretnim strukturama iz nogometa. Skoplje – Ohrid. XIII MeĊunarodni simpozium za sport i fiziĉko obrazovanje mladih. Federacija sportskih pedagoga R Makedonije. Fakultet za fiziĉko vaspitanje i sport.. Godina 37.br.1. str. 192.
 33. Korjenić, Tanović (2010). Metodologija kvalitativne i kvantitativne provjere efekata realizacije propagadne medijske kampanje u sportu. Mostar. Eduka. Ĉasopis za obrazovanje, nauku i kulturu. Nastavniĉki fakultet. God. III, br.3., str.103.
 34. Mikić, Tanović, Bjeković (2009). Kvalitativne promjene motoriĉkih sposobnosti i nekih morfoloških karakteristika pod uticajem individualnog dopunskog treninga u fudbalu. H.Novi. V Kongres I VI MeĊunarodna nauĉna konferencija Crnogorske sportske akademije. “Sport mont” – Ĉasopis za sport, fiziĉko vaspitanje I zdravlje. Br. 21-22./VII, str. 47.
 35. Korjenić, Tanović, Kaplan (2010). Znaĉaj tjelesnog vjeţbanja u savremenim uslovima ţivota. Mostar. Sportski logos. Nastavniĉki fakultet. Godina 8, br 14-15, str. 53.
 36. Tanović, Korjenić, Bećirović (2010). Menadţment organizacije i structure razvoja invalidnog sporta u BiH. Mostar. Sportski logos. Nastavniĉki fakultet. Godina 8, br 14-15, str. 56.
 37. Mikić, Tanović, Mikić, Hadţić (2010). Rezultati primjene razliĉitih organizacijsko-metodiĉkih oblika rada u nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja uĉenika V razreda osnovne škole. Banja Luka. II MeĊunarodna znanstvena konferencija “ Antropoloical aspects of sports (Physical education and recreation). Zbornik radova, str.109.
 38. Tanović, Mikić, Martinec, Jelĉić (2010). Efekti primjene razliĉitih metodiĉko-organizacijskih oblika rada uslovljenih izborom razliĉitih sportskih aktivnosti u nastavi sporta i zdravlja na Univerzitetu. Banja Luka. II MeĊunarodna znanstvena konferencija “ Antropoloical aspects of sports(Physical education and recreation). Zbornik saţetaka, str.158.
 39. Ivanek, Mikić, Ahmetović & Tanović (2010). Uticaj sistema prediktorskih motoriĉkih varijabli na kriterijske varijable prenošenja loptica i heksagon. Banja Luka. II Međunarodna znanstvena konferencija “ Antropoloical aspects of sports(Physical education and recreation). Zbornik radova, str.71.
 40. Bjeković, Tanović (2010). Diskriminativna kanoniĉka analiza globalnih kvantitativnih promjena u motoriĉkom prostoru kod studenata prve godine razliĉitih fakulteta. Nauĉni i struĉni ĉasopis „Sport i zdravlje”. Fakultet za fiziĉko vaspitanje i sport. Istoĉno Sarajevo. Godina V, br.1. str.73.
 41. Korjenić, Bilalić, Tanović, (2010). Cilj i metodologija rada u realizaciji promotivne kampanje u sportu-promocija košarkaškog kluba. Tuzla. 3. MeĊunarodni simpozijum “Sporta i zdravlja”. Zbornik nauĉnih i struĉnih radova, str.66.
 42. Bjeković, Trivun, Tanović i Vuksanović (2010). Analiza sudara loptice u stonom tenisu i tenisu. III. MeĊunarodni simpozijum sporta i zdravlja. Tuzla. 3. MeĊunarodni simpozijum “Sporta i zdravlja”. Zbornik nauĉnih i struĉnih radova, str.120.
 43. Bjeković, Tanović, Koniĉanin, Arnaut (2010). Bodi kompozitna analiza tjelesne graĊe uz pomoć uz pomoć BODI COMPOSITION ANALYZERA „ TANITA“ TBF -300 A kod djece s posebnim potrebama. VI Kongres i VII MeĊunarodna nauĉna konferencija Crnogorske sportske akademije. “Sport mont” Podgorica. Crnogorska sportska akademija. „Sport mont“ (2011) – Ĉasopis za sport, fiziĉko vaspitanje i zdravlje. Br 25,26,27./VIII, str. 53.
 44. Tanović, Korjenić, Miliĉević, Mehinović (2011). Kanoniĉki odnos baziĉno-motoriĉkih sposobnosti i situacione uspješnosti djece u malom nogometu. VI Kongres i VII MeĊunarodna nauĉna konferencija Crnogorske sportske akademije. “Sport mont” Podgorica. Crnogorska sportska akademija. „Sport mont“(2011) – Ĉasopis za sport, fiziĉko vaspitanje i zdravlje. Br 25,26,27./VIII, str. 378.
 45. Bjeković, Tanović, Vuksanović (2011). Zastupljenost deformiteta donjih ekstremiteta kod djece s posebnim potrebama. Istoĉno Sarajevo. Fakultet za fiziĉkovaspitanje i sport. Nauĉno-struĉni ĉasopis iz oblasti fiziĉkog vaspitanja i sporta, Godina VI, Broj 1, str.28.
 46. Tanović, Gerdijan, Bratovĉić, Pireva. (2011). Efekti vannastavnih tjelesnih aktivnosti na kvalitativne promjene motoriĉkog statusa uĉenica osnovnoškolskog uzrasta. Herceg Novi. VIII-a MeĊunarodna nauĉna konferencija i VII Kongres Crnogorske sportske akademije. „Sport Mont“. (potvrda o prezentaciji i prihvaćanju rada za štampu).
 47. Bjeković, Tanović, Jakovljević, Vuksanović (2011). Uticaj dodatne nastave fiziĉkog vaspitanja na promjene antropološkog statusa uĉenika osnovnoškolskog uzrasta. Herceg Novi. VIII-a MeĊunarodna nauĉna konferencija i VII Kongres Crnogorske sportske akademije. „Sport Mont“. (potvrda o prezentaciji i prihvaćanju rada za štampu).
 48. Tanović, Korjenić, Katanić, Mijatović (2011). Kvalitativne promjene strukture motoriĉkog prostora studentica pod uticajem primjene razliĉitih kinezioloških tretmana u nastavi tjelesnog odgoja i sporta. Tuzla. IV MeĊunarodni simpozij „Sporta i zdravlja“(Sertifikat o uĉešću i prezentiranju rada, potvrda o prezentaciji i prihvaćanju za štampu u Zbornik radova sa IV meĊunarodnog simpozija „Sporta i zdravlja“ 2011. godine).
 49. Tanović, Mekić, Fulurija, Alendar (2011). Kvalitativne promjene motoriĉkih sposobnosti i kretnih struktura nogometa, kod uĉenika osnovnoškolskog uzrasta pod uticajem programirane nastave tjelesnog odgoja. Tuzla. IV MeĊunarodni simpozij „Sporta i zdravlja“(Sertifikat o uĉešću i prezentiranju rada, potvrda o prezentaciji i prihvaćanju za štampu u Zbornik radova sa IV meĊunarodnog simpozija „Sporta i zdravlja“ 2011. Godine).
 50. Bjeković, G., Tanović, I. (2011). Integritet osnova ontološke pozicije socijalno-kulturološkog razvoja prostora fiziĉke kulture. Struĉni i nauĉni ĉasopis „Obrazovanja i obrazovnih sistema“. Istoĉno Sarajevo. Filozofski fakultet.
 51. Tanović,I., Bjeković, G. (2011). Stavovi i mišljenje uĉenika razredne nastave o objektivnom i subjektivnom naĉinu ocjenjivanja u nastavi fiziĉke kulture. Istoĉno Sarajevo. Filozofski fakultet (Metodika nastave fiziĉke kulture u razrednoj nastavi).
 52. Tanović, Mikić, Alender, and Begović (2011). TRANSFORMATIONS EFFECTS QUANTATIVE CHANGES OF MOTORICAL AND SPECIFICAL-MOTORIC STATUS CHILDREN WITH SPECIAL NECESSY UNDER INFLUENCE THE PROGRAMME OF SPORT GAMES-FOOTBALL. 3rd International Sientific Confernece „Anthropological aspects of sports, physical education and recreation“.University Banja Luka, Faculty of Physical Education and Sport Banja Luka,
 53. Tanović, Alendar, Jelĉić, Mikulić (2011). Efekti primjene sadrţja korektivne I sportske gimnastike u nastavi tjelesnog I zdravstvenog odgoja kod uĉenika V-og razreda OŠ-e. Tuzla. IV MeĊunarodni simpozij „Sporta i zdravlja“(Sertifikat o uĉešću i prezentiranju rada, potvrda o prezentaciji i prihvaćanju za štampu u Zbornik radova sa IV meĊunarodnog simpozija „Sporta i zdravlja“ .
 54. Katanić, Mikić, Tanović (2011). LEVELS OF QUALITATIVE CHANGES OF MOBILE STRUCTURES FROM THE FOOTBALL, BASKETBALL AND ATHLETICS UNDER INFLUENCE OF EXPERIMENTAL PROGRAMME. Beograd.
 55. Tanović, Korjenić, Ĉurić-Bogdanović, Krsmanović (2011). Metodološko konceptualni pristup istraţivanju problematike takmiĉarskog ponašanja sa uspjehom u ţenskom fudbalu. Mostar. Nauĉno struĉni ĉasopis “Sportski logos“. Nastavniĉki fakultet Univerziteta „Dţemal
  Bijedić u Mostaru; Godina 9, br. 16/17., str.73.
 56. Tanović, Alendar, Jelĉić, Begović, Piljević (2011). Transformacioni efekti kvantitativnih promjena motoriĉkog i specifiĉno motoriĉkog statusa djece s posebnim potrebama pod uticajem programa sportskih igara- fudbala. Banja Luka. III MeĊunarodni nauĉni kongres „Antropološki aspekti sporta, fiziĉkog vaspitanja i rekreacije“. Univerzitet Banja Luka, Fakultet za fiziĉku kulturu i sport.
 57. Tanović, Alendar, Jelĉić, Begović, Piljević (2011). Transformacioni efekti kvantitativnih promjena motoriĉkog i specifiĉno motoriĉkog statusa djece s posebnim potrebama pod uticajem programa sportskih igara- fudbala. Banja Luka. III MeĊunarodni nauĉni kongres „Antropološki aspekti sporta, fiziĉkog vaspitanja i rekreacije“. Univerzitet Banja Luka, Fakultet za fiziĉku kulturu i sport.
 58. Bjeković , Tanović, Ilić, (2012). Deformiteti stopala kod djece predškolskog uzrasta u obdaništu “ Niova radost”- Istoĉno Sarajevo. Herceg Novi
 59. Tanović, I, Zeljković, D., Andriĉić, A., Spahalić, E.(2012). Analiza varijabli za procjenu baziĉnih i situacionih motoriĉkih sposobnosti ţena u fudbalu- Hotelling metoda. Tuzla. V MeĊunarodni simpozij „Sporta i zdravlja“. Fakultet tjelesnog odgoja i sporta, Univerzitet u Tuzli.
 60. Bjeković, Tanović, Pavlović, Vuksanović, Arnaut (2012). Strukturalna i biomehaniĉka analiza bacanja diska. Herceg Novi. VIII-a MeĊunarodna nauĉna konferencija i VII Kongres Crnogorske sportske akademije. „Sport MontTanović, I., Muhibić, A., Redţić,R. (2012). Menadţment organizacije i strategija odrţivog razvoja invalidnog sporta i sportske rekreacije invalida u BiH. V. MeĊunarodni simpozijum “Sporta i zdravlja”. Tuzla.
 61. Korjenić, Tanović, Marić (2012). Mogućnost unapreĊenja nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja sa osvrtom na organizaciju i provedbu tema iz košarkaške igre. Mostar. Nauĉno struĉni ĉasopis “Sportski logos“. Nastavniĉki fakultet Univerziteta „Dţemal Bijedić u Mostaru; Godina 10, br. 18., str.57.
 62. Bojanić, D., Tanović, I., Bratovĉić, V., Mehinović, J.(2012). Transformacioni efekti parcijalnih kvantativnih promjena morfoloških karakteristika i BODI kompozitne structure tjelesne graĊe uĉenika s posebnim potrebama. V. MeĊunarodni simpozijum “Sporta i zdravlja”. Tuzla.
 63. Korjenić, A., Tanović, I.(2012). Duh i filozofija olimpizma. Mostar. Eduka, God.V, br.5, str.86.
 64. Tanović,I., Korjenić,A.(2012). Etika i moral u sportu. Mostar. Eduka, God.V, br.5, str.125.
 65. Tanović, Zeljković, Alendar, Andriĉić (2012). Povezanost nivoa i strukture baziĉnih i situacionomotoriĉkih sposobnosti u odnosu na tehniĉko-taktiĉku efikasnost ţena u fudbalu. Banja Luka. 2 MeĊunarodna konferencija „‟Sportske nauke i zdravlje‟‟. Pan Evropski univerzitet Aperion.
 66. Bjeković, Tanović, Mikić (2013). Promjene u stilu ţivljenja i korištenja slobodnog vremena i njihov uticaj na razvoj sporta a samim tim i na potraţnju u turizmu. Istoĉno Sarajevo. I MeĊunarodni simpozij Turizma i ekonomije.
 67. Tanović, Ćurić-Bogdanović, MeĊedović, Musa (2013). Konzumacija psihoaktivnih substanci od strane uĉenika srednjih škola na podruĉju grada Mostara. Brĉko. I MeĊunarodni simpozijum„Pravo i izazovi XXI vijeka. Evropski univerzitet Brĉko.
 68. Tanović, Zubac, Muhibić, Pavlović (2013). Društvena uslovljenost i etika u profesionalnom sportu. Tuzla. VI. MeĊunarodni simpozijum “Sporta i zdravlja”. Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Univerzitet u Tuzli.
 69. Tanović, Karabašić, Zeljković, Mikulić, Bojić, Kurtović (2013). Transformacije motoriĉkih sposobnosti i morfoloških karakteristika uĉenika s posebnim potrebama pod uticajem primjenjenog programa sportske igre nogometa. Banja Luka. 3 MeĊunarodna konferencija „‟Sportske nauke i zdravlje‟‟. Pan Evropski univerzitet Aperion.
 70. Mikić, Tanović, Muhibić, Pinjuh, Omanović (2013). Uloga menadţmenta u suvremenoj organizaciji sporta. 3 MeĊunarodna konferencija „‟Sportske nauke i zdravlje‟‟. Pan Evropski univerzitet Aperion.
 71. Tanović, Pinjić, Dţidić, Zukić, Omanović (2013). Zastupljenost i statistiĉka znaĉajnost razlika deformiteta stopala kod ţena razliĉite hronološke dobi. 3 MeĊunarodna konferencija „‟Sportske nauke i zdravlje‟‟. Pan Evropski univerzitet Aperion.
 72. Ahmić, Dţibrić, Biberović, Tanović (2013). Uticaj redovnog i programa vannastavnih aktivnosti na promjene u nekim motoriĉkim i situaciono-motoriĉkim sposobnostima uĉenika. Beograd. IX. MeĊunarodna nauĉna konferencija „Menadţment u sportu“. U organizaciji ALFA Univerziteta, Fakultet za menadţment u sportu i Olimpijskog komiteta Srbije.
 73. Tanović, Korjenić, Pinjić, MeĊedović, Alikadić (2013). Zastupljenost deformiteta (posturalnih poremećaja) donjih ekstremiteta kod djece s posebnim potrebama. Subotica. 6. MeĊunarodna interdisciplinarna nauĉno-struĉna konferencija ”VASPITNO – OBRAZOVNI I SPORTSKI HORIZONTI”. Visoka škola Strukovnih studija za obrazovanje vaspitaĉa i trenera – Subotica.
 74. Tanović, Korjenić, Pinjić, Pavlović (2013). Transformacije morfoloških karakteristika studenata pod uticajem redovne nastave tjelesnog odgoja i sporta. Tuzla. VI. MeĊunarodni simpozijum “Sporta i zdravlja”. Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Univerzitet u Tuzli.
 75. Tanović, Korjenić, Pinjić, Pavlović (2013). Transformacije morfoloških karakteristika studenata pod uticajem redovne nastave tjelesnog odgoja i sporta. Tuzla. VI. MeĊunarodni simpozijum “Sporta i zdravlja”. Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Univerzitet u Tuzli.
 76. Bajrić, Ivić, Mikić, Tanović (2013). Uticaj morfoloških karakteristika na situaciono-motoriĉku efikasnost plivaĉa. MeĊunarodni znanstveni ĉasopis iz kineziologije “SPORT SCIENCE. Travnik, Vol.6 (2013), br.2; str-30.
 77. Tanović1, Omanović2, Pavlović3, Spahalić4 (2014). Faktorska analiza istraţivanog prostora morfoloških karakteristika djece nogometaša uzrasta od 12 do 14 godina. II. MeĊunarodni simpozij. Evropski univerzitet Brĉko Distrikt.
 78. Tanović, Dugandţić, Pinjuh, Naletilić (2014). Marketing u sportskoj organizaciji. V. MeĊunarodni simpozij. Panevropski univerzitet “Aperion”. Banja Luka.
 79. Tanović, Mikić, Korjenić, Jelĉić, Pavlović (2014.). Veza društva, etike i sporta. V. MeĊunarodni simpozij. Panevropski univerzitet “Aperion”. Banja Luka.
 80. anović1, MeĊedović2, Šarić2, J. Tanović2 (2014). UtvrĊivanje vitalno-demografskih pokazatelja zdravstvenog statusa stanovništva Hercegovaĉko-neretvanjskog kantona/ţupanije. IV.Međunarodni kongres Biomedicina i Geonauke-uticaj ţivotne sredine na ljudsko zdravlje. Beograd – pozivno predavanje.
Naučni skupovi, konferencije
Učestvovao na 46 Međunarodnih konferencija i simpozja u zemlji i inostranstvu. Od toga 6 puta kao pozivni predavaĉ, 4 puta kao član organizacionog odbora, 5 puta kao član naučnog i recezentskog odbora.
Projekti
Rukovodilac nauĉnog projekta istraţivanja “UtvrĊivanje antropološkog statusa djece s posebnim potrebama na podruĉju grada Mostara“ (2009), pod pokroviteljstvom gradske vlade grada Mostara u saradnji sa kolegama iz ustanova za djecu s posebnim potrebama na podruĉju grada Mostara
Ostalo
Kao igraĉ prošao kompletnu školu nogometa u FK „ Veleţ“ iz Mostara. Kao senior nastupao za slijedeće klubove: FK Lokomotiva“ Mostar, FK „ Bratstvo“ Mostar, FK „ Ţeljeznik“ Beograd, FK „Rad“ Beograd, FK „ Hajduk“ Kula, FK Rusin“ Ruski Krstur, NK „ Borac“ Ĉapljina i FK „Blagaj“ iz Blagaja. Ubiljeţio 4 nastupa za amatersku reprezentaciju SR BiH 1982/83 godine. Nakon završetka aktivnog igranja nogometa (1996.), obavljao trenerske poslove sa mlaĊim uzrasnim kategorijama i bavio se nogometnim suĊenjem, gdje je stekao status nogometnog sudca saveznog ranga. U periodu od 1998. do 2000. godine obavljao duţnost sportskog direktora u FK „ Blagaj“ iz Blagaja tadašnjem ĉlanu Druge savezne lige F BiH. Selektor seniorske nogometne reprezentacije grada Mostara na „Susretima prijateljstva“ u organizaciji SFOR-a, 2006. godine. U peridu od 2006. do 2009. godine obavljao duţnost struĉnog savjetnika i koordinatora škole nogometa za mlaĊe uzrasne kategorije u MNK „Mostar SG“, ĉlana I. Lige F BiH. U periodu od 2009. do 20011. godine, bio trener seniorske ekipe MNK „Mostar SG“, ĉlana Prve lige Federacije BiH, sa kojima je u sezoni 2009/2010. i 2010/2011., bio finalista KUP-a BiH u malom fudbalu. Obnašao duţnost sportskog direktora i trenera ŢFK „Letar-Teks“ iz Trebinja sa kojim je osvojio Prvenstvo RS-e i KUP RS-e u takmiĉarskoj sezoni 2010/ 2011, kao i teće mjesto u Prvenstvu ŢNL BiH u sezoni 2010/2011. godine. U periodu od 2012 i dalje obnaša duţnost predsjednika i šefa struĉnog štaba ŢN/FK MOSTAR iz Mostara, sa kojima je posta jesenji prvak Prve lige F BiH u sezoni 2013/2014. U sezoni 2014/2015 sa ŽN/FK „Mostar“, osvoji prvo mjesto u Prvoj ligi federacije i plasirao se u Premjer ligu BIH. Također u istoj sezoni osvojio drugo mjesto u KUPU BIH.