Prof.dr Haris Huseinagić


   

 • Prof. dr Haris Huseinagić, vanredni profesor

 • Rođen 28.05.1963. Tuzla, BiH

 • Završen fakultet : Medicinski fakultet u Tuzli

 • Magistratura : Univerzitet u Tuzli

  Tema : Doppler ultrasonografija i digitalna suptrakciona arteriografija u dijagnostici bolesti karotidnih arterija

 • Doktorat : Univerzitet u Tuzli

  Tema: Validnost kompjuterizovane tomografske angiografije u dijagnostici cerebralne vaskularne bolest

Biografija
Rođen je u Tuzli 28. maja 1963 godine. Osnovnu i srednju školu kao i medicinski fakultet završio je u Tuzli. Radni vijek je počeo kao asistent pripravnik na Zavodu za Patofiziologiju, Medicinski fakultet Tuzla, Univerzitet u Tuzli, u aprilu 1989 godine. Od oktobra 1990 godine radi kao specijalizant na Klinici za ortopediju i traumatologiju, JZU UKC Tuzla. Osnivanjem Odjela za medicinsku informatiku na Medicinskom fakultetu Tuzla angažovan je kao asistent do 1996 godine. Kao pratilac ranjenika upuden je u Iran 1992 godine. Od 1996 godine je zaposlen u New Medical Centre i National Medical Centre, Abu Dhabi, UAE. Specijalizaciju iz dijagnostičke radiologije završava 2003 godine. Neophodna znanja iz interventne vaskularne i nevaskularne radiologije je stekao u Rikshospitalet Oslo, Univerziteta u Oslu, Norveška, tokom 2003 godine. Zvanje magistra medicinskih nauka je stekao nakon odbrane teme pod naslovom “Doppler ultrasonografija i digitalnaa suptrakciona arteriografija u dijagnostici bolesti karotidnih arterija”, 2005 godine. U novembru 2008 godine je imenovan za Direktora Klinike za radiologiju, nuklearnu medicinu i radioterapiju, JZU UKC Tuzla. Iste godine stiče zvanje doktora medicinskih nauka nakon odbrane rada na temu “Validnost kompjuterizovane tomografske angiografije u dijagnostici cerebralne vaskularne bolesti”. Za odgovornog nastavnika na katedri za radiologiju i nuklearnu medicinuu Medicinskog fakulteta u Tuzli je imenovan u maju 2009 godine. Od februara 2011 godine je i Šef katedre Medicinskii imidžing u radiologiji na Panevropskom Univerzitetu Apeiron u Banja Luci. Trenutno obavlja i funkciju Predsjednika ljekarske komore tuzlanskog kantona. U oktobru 2013 godine izabran je za Načelnika Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu, JZU UKC Tuzla. Od novembra 2013 godine stekao je i zvanje Diplomiranog menadžera u zdravstvu na Panevropskom Univerzitetu Apeiron u Banja Luci. Odgovorni je nastavnik za nastavni predmet „Opšti principi zdravstvene njege“ na Visokoj zdravstvenoj školi Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli od 2009/10 školske godine. Član je komisije za specijalistički ispit iz „Dijagnostičke radiologije“ od 2009 godine. Član je komisija za ocjenu i odbranu magistarskih i doktorskih radova iz oblasti radiologije, informatike i fizike.
Bibliografija
Monografije
Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi
Naučni radovi
 1. Huseinagić H, Obrenović D. Interventna radiologija u tretmanu pacijenata sa perifernom arterijskom bolešću. Acta Med Sal 2005; 34 (2): 123-128
 2. Huseinagić H, Obrenović D. Vaskularna aplikacija spiralnog kompjuteriziranog tomografa. Acta Med Sal 2006:35(2): 143-149
 3. Svjetlana Mujagic, Jasmina Becirovic-Ibrisevic, Haris Huseinagic, Selma Jakupovic. The Association of Venous and Cavernous Angioma – Case Report and Review of Literature. Acta Medica Saliniana 2010;39:100-103. DOI:10.5457/ams.168.10
 4. Nihad Mesanovic, Haris Huseinagic, Harun Avdagic. Filmless Hospital: Integration and Data Workflow in Hospital. Acta Medica Saliniana 2010;39:31- 35. DOI:10.5457/ams.99.10
 5. Svjetlana Mujagić, Senada Sarihodžić, Haris Huseinagić. Wegener’s granulomatosis of the paranasal sinuses with orbital and central nervous system involvement – diagnostic imaging. The XXII International Conference of the European Federation for Medical Informatics
 6. Svjetlana Mujagić, Mirna Šahinpašić, Haris Huseinagić, Mustafa Bazardžanović ,Zinaida Karasalihović. Giant hydronephrosis: case report and review of literature. Acta Medica Saliniana 2010;39:76-79.
 7. Svjetlana Mujagić, Senada Sarihodžić, Haris Huseinagić, Jasmina Bećirović– Ibrišević, Zlatko Ercegović. Primary jugular foramen meningioma with unusual extensive bone destruction: case report and review of literature. Acta Medica Academica 2010;39:199-204
 8. Nihad Mešanović, Haris Huseinagić, Samir Kamenjaković. Automatic Region Based Segmentation and Analysis of Lung Volumes from CT Images. IJCST 2013; Vol. 48-51
 9. Nihad Mešanović, Haris Huseinagić, Svjetlana Mujagić. 3D tracheobronhasis and Communications 2013; Vol. 25, No. 1: 1 -11
 10. Nihad Mešanović, Svjetlana Mujagić, Haris Huseinagić, Samir Kamenjaković. Application of Lung Segmentation Algorith to Disease Quantification from CT Images. 2012 International Conference on System Engeneering and Tehnology. 2012; Bandung, Indonesia
 11. Huseinagić H. Kompjuterizovana tomografska angiografija luzorija disfagije. IV kongres Udruženja kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
 12. Huseinagić H. Jusufović R. Spontana subokluzija ilijačne arterije urgentno tretirana retrogradnim postavljanjem endovaskularnog stenta.. IV kongres Udruženja kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
 13. Huseinagić H. Dijagnoza Marfanovog sindroma kompjuterizovanom tomografskom angiografijom.. IV kongres Udruženja kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
 14. Huseinagić H. Endovaskularna reintervencija na komplikovanoj stenozi zajedničke ilijačne arterije. IV kongres Udruženja kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
 15. Haris Huseinagić, Suad Jaganjac, Mirza Moranjkić, Nihad Mešanović. Treatment of iatrogenic dissection of the left subclavian artery. The 1th Conference of Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina CMBEBIH at http://cmbebih2015.dmbiubih.org. In print. Accepted 29.12.2014.
 16. Haris Huseinagić, Mirza Moranjkić, Nihad Mešanović. Three-dimensional rotational angiography in the control of the results of endovascular coiling of intracranial aneurysms. The 1th Conference of Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina (CMBEBIH 2015). CMBEBIH at http://cmbebih2015.dmbiubih.org. In print. Accepted 29.12.2014.
Naučni skupovi, konferencije
Redovni član prisutan na svakom skupu:

 • ECR Vienna, European Society of Radiology (ESR)
 • LINCC Paris, Live Interventional Neuroradiology and Neurosurgery Course.EFMA Tbilisi, European Forum of Medical Associations
 • RSNA Chicago, Radiological Society of North America
 • Charing Cross Symposium London, United Kingdom
 • Svi lokalni skupovi i simpozijumi zemalja u okruženju…
Projekti
 • PET CT
 • ESMINT
Ostalo