Prof.dr Halid Žigić


   

 • Prof. dr Halid Žigić, vanredni profesor

 • Rođen 14.11.1956. Tuzla, BiH

 • Završen fakultet : Elektrotehnički fakultet

 • Magistratura : Elektrotehnički fakultet

  Tema : Optimizacija tehnološkog procesa na velikim površinskim kopovima u sistemu snabdijevanja TE velikih snaga

 • Doktorat : Elektrotehnički fakultet

  Tema: Kreiranje algoritma delta modulacije za HF radio uređaje

Biografija
Halid Žigić je rođen 14.11.1956.godine u Tuzli Osnovnu i srednju saobraćajnu tehničku školu završio je u Tuzli. Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Tuzli završio je 1980.godine. Postdiplomski studij završio je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1991.godine, odbranivši magistarski rad pod naslovom „Optimizacija i upravljanje tehnološkog procesa na površinskim kopovima u sistemu snabdijevanja ugljem TE velikih snaga“. Doktorsku disertaciju iz oblasti telekomunikacija odbranio je 2005. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu pod naslovom „ Kreiranje algoritma delta modulacije za HF radio uređaje“. Aktivno koristi engleski i ruski jezik. Koristi Mikrosoft offise programe kao i određene specijalističke programe. Ima položenu pedagošku grupu predmeta i osposobljen je za samostalni vaspitno-obrazovni rad, položen stručni ispit za rad u državnim organima uprave, položen stručni ispit za tehničko rukovođenje mašinskom i elektro službom u rudarstvu. Izabran je u docenta 2007.godine na Suny Univerzitetu u New Yorku i na Američkom Univerzitetu u BiH za širu naučnu oblast „Informacijske tehnologije“ a u zvanje vanrednog profesora izabran je 2013.g. za uže n/o elektrotehnika, telekomunikacije i informatika i računarstvo. – Član je državne ekspertne komisije za akreditaciju Univerziteta u Bosni i Hercegovini, – Član je Federalne komisije prostornog uređenja za tehnički prijem objekata u Federaciji BiH, – Bio je jedan od recenzenata 2010. godine sedam udžbenika „Informatika“ za sedmi razred devetogodišnje osnovne škole. Bio je recenzent univ. udžbenika „Ekspertni transportni sistemi“ 2014. Autor je i koautor tri univerzitetska udžbenika. – Predsjednik je Upravnog odbora Udruženja za razvoj i promociju novih tehnologija „NTec“ Tuzla. Profesor je Internacionalnom univerzitetu u Travniku i na Evropskom univerzitetu Brčko distrikt na užim naučnim oblastima: elektrotehnika, telekomunikacije i informatika. – Trenutno obavlja funkciju dekana Tehničkog fakulteta EU Brčko distrikt. Oženjen je i ima troje djece.
Bibliografija
Monografije
Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi
 1. Halid Žigić, Snežana Komatina-Petrović, 2013. Viši programski jezici. Udžbenik, EU BD, 182 str.
 2. Asim Tenić, Halid Žigić, 2013.Menadžment informacionih sistema. Udžbenik EU BD, 520 str.
 3. Halid Žigić, Muharem Kozić, 2013.Arhitektura računarskih mreža i sistema. Udžbenik EU BD, 240str.
 4. Viši programski jezici
 5. Halid Žigić: «Dvopolni kratki spojevi u rudarskim mrežama», oktobar 1989.godine, ETF Sarajevo, seminarski rad, mentor: prof dr. Salih Sadović.
 6. Halid Žigić: «Analiza i izbor sistema zemljospojne zaštite na velikim površinskim kopovima», novembar 1989.godine, ETF Sarajevo, seminarski rad, mentor: prof Franjo Božuta.
 7. Halid Žigić: «Optimizacija i upravljanje tehnološkog procesa na velikim PK» februar 1990.godine, ETF Sarajevo, seminarski rad, mentor: prof. dr. Hajro Mensur.
 8. Halid Žigić: «Baza podataka elektroopreme na bagerima kašikarima PK Bogutova Selo» mart 1990.godine, ETF Sarajevo, seminarski rad, mentor: prof dr. Salih Sadović.
 9. Halid Žigić: «Analiza rada priključnih postrojenja PPz i PPk na povšinskom kopu BS», maj 1990.godine, ETF Sarajevo, seminarski rad, mentor: prof dr. Bojić Predrag.
 10. Halid Žigić: «Novi sistemi radio komunikacija u Vojsci Federcije», List Federalnog ministarstva odbrane i vojske F BiH, «Prva linija» br.69, god. VIII, septembar 1999.g.
 11. Halid Žigić: «Umjetnost komunikacija ISDN-digitalna mreža integrisanih usluga», List Federalnog ministarstva odbrane i Vojske F BiH, «Prva linija» br.70, god. IX, septembar 2000.g.
 12. Halid Žigić: «Moć računarske tehnike SIMNET-ratovanje tehnikom», List Federalnog ministarstva odbrane i vojske F BiH, «Prva linija» br.71, god. X, septembar 2001.g.
 13. Halid Žigić: «Regulativa u telekomunikacijama»,IUT Travnik,2014.g., skripta • Halid Žigić: «Mikroračunarski sistemi»,EUBD,2014.g.,skripta
 14. Halid Žigić: «Teorija električnih kola»,EUBD,2014.g.,skripta
 Naučni radovi
 1. Halid Žigić, “Propuštanje govornog signala kroz neuralnu mrežu”, VI savjetovanje Bosanskohercegovačkog komiteta CIGRE, Neum, 2003. 1-5 (R.D2.08)
 2. Halid Žigić, “Simulacija delta modulacije korištenjem programskog paketa Matlab”, XIX MeĎunarodni simpozijum za informacione i komunikacione tehnologije (IKT), Sarajevo 2003, str 31-36.
 3. Halid Žigić, “The analysis of understability of speech signal with Delta modulator”, MIPRO 2004. XXVII MeĎunarodni simpozij iz oblasti telekomunikacija i informatike, Opatija 2004, 191-193
 4. Branislava Peruničić, Halid Žigić, “Fidelity estimation of speech transfered by delta modulator using neural network”, NEUREL, Beograd, 2004, 79-84
 5. Halid Žigić, Nedžad Gušić “Aktivna radio lokacija objekata u vazduhu”, Zbornik radova RGG fakulteta Univerziteta u Tuzli, 2005, 123-125
 6. Halid Žigić, Nedžad Gušić “Protiv-radarsko maskiranje objekata visokogradnje”, Zbornik radova RGG fakulteta Univerziteta u Tuzli, 2005. 171-174
 7. Halid Žigić, Nedžad Gušić “Protiv-radarsko maskiranje objekata visokogradnje”, Zbornik radova RGG fakulteta Univerziteta u Tuzli, 2005. 171-174
 8. E. Osmanbegović, H. Žigić: «Upotreba mobilnih IKT sredstava u plasteničkoj poljoprivrednoj proizvodnji», Naučni skup «Agrotech» Gradačac, mart 2007. godine.
 9. Halid Žigić, Edin Osmanbegović, “Značaj telekomunikacione mreže i njen uticaj na elektronski prenos dokumenata u oblasti menadžmenta”, 1. MeĎunarodna konferencija “Novi horizonti saobraćajaikomunikacija 2007”, Teslić, juli 2007, 1-5
 10.  Žigić H., Komatina-Petrović S., Muharem Kozić, 2013. Uloga IKT u riječnom saobraćaju. MeĎunarodni stručni skup Brčko distrikt – mesto za povezivanje nauke i politike u oblasti voda, Brčko (BD).
 11.  Komatina Petrović S., Žigić H., 2013. Satellite observation of the Earth – A tool for climate changes mitigation and urban pollution management. 3rd International conference Ecology of Urban Areas 2013, Zrenjanin, 459-467.
 12.  Komatina-Petrović S., Bojat N., Žigić H., 2013. Eksperimentisanje sa Planetom – klimatske promene u eri geoinženjeringa. Naučno-stručna konferencija sa meĎunarodnim učešćem Zaštita životne sredine izmeĎu nauke i prakse – stanje i perspektive, Banja Luka, 387-393
 13. Komatina S., Žigić H., Bešić Z., Bijelović S., 2014. Korupcija u visokom obrazovanju u BiH i regionu. Drugi meĎunarodni skup Pravo i izazovi 21. vijeka, EU BD, Brčko, 284-298.
 14. Komatina S., Žigić H., 2014. Geoengineering and CC. The 4th International Congress Biomedicine and Geosciences – Effects of the environment on human health. Beograd, 91-101
Naučni skupovi, konferencije
 • Naučni skup «Agrotech» Gradačac, mart 2007. godine.
 • 1. Međunarodna konferencija “Novi horizonti saobraćajaikomunikacija 2007”, Teslić, juli 2007, 1-5
 • Međunarodni stručni skup Brčko distrikt – mesto za povezivanje nauke i politike u oblasti voda, Brčko (BD).
 • 3rd International conference Ecology of Urban Areas 2013, Zrenjanin, 459-467.
 • Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem Zaštita životne sredine između nauke i prakse – stanje i perspektive, Banja Luka, 387-393
 • Drugi međunarodni skup Pravo i izazovi 21. vijeka, EU BD, Brčko, 284-298.
 • The 4th International Congress Biomedicine and Geosciences – Effects of the environment on human health. Beograd, 91-101.
Projekti
 • Projekti ispitivanja kamena bazalt za potrebe solarnih elektrana;
 • Projekt novih tehnologija za pročiščavanje otpadnih voda ;
 • Projekt razvoja novih tehnologija za proizvodnju pitke vode.
Ostalo
ČLAN ORGANIZACIONOG ODBORA I NAUČNOG ODBORA

 • Međunarodni stručni skup Brčko distrikt – mesto za povezivanje nauke i politike u oblasti voda, Brčko (BD), 2013.

ČLAN NAUČNOG ODBORA

 • Četvrti međunarodni kongres Biomedicina i Geonauke – Uticaj životne sredine na ljudsko zdravlje. Beograd, Beograd.