Doc.dr Jovan Stojanović


   

 • Dr Jovan Stojanović

 • Rođen 05.06.1962. Špionica, BiH

 • Završen fakultet : Pravni fakultet u Sarajevu

 • Magistratura : Pravni fakultet Evropski univerzitet Brčko

  Tema : Založno pravo na pokretnim stvarima (Ručna zaloga))

 • Doktorat : Pravni fakultet Evropski univerzitet Brčko

  Tema: Registrovana zaloga

 Biografija
Mr. Stojanović Jovan sin Petra, rođen 05.06.1962. u Špionici, opština Srebrenik. Osnovnu školu završio u Špionici, srednju u Gradačcu, pravni fakultet u Sarajevu, a magistraturu na Evropskom univerzitetu – pravnog fakulteta –Brčko Distrikt 2013. god. pod nazivom: „Založno pravo nad pokretnim stvarima – Ručna zaloga“ Nakon završenog Pravnog fakulteta i sticanja zvanja Diplomiranog pravnika zapošljava se u Opštinskom sudu za prekršaje Srebrenik, nakon reorganizacije sudova zapošljava se u službama Opštine Srebrenik, gdje i danas radi, izabran je za asistenta 2013. god. na Pravnom fakultetu Evropskog univerziteta BD na predmetima Porodično i nasljedno pravo. Pravosudni ispit položio 2005. god. u Sarajevu u Ministarstvu pravosuđa i uprave, a advokatski ispit takođe položio iste godine u Sarajevu u Federalnoj advokatskoj komori za BiH. Danas je zaposlen u službama Opštine Srebrenik te obavlja poslove asistenta na Evropskom univerzitetu – Pravnom fakultetu Brčko Distrikta BiH na premetima Porodičnog i Nasljednog prava i pohađa drugu godinu doktorskih studija iz Građanskopravne oblasti.
Bibliografija
Monografije
Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi
Naučni radovi
 • Savjetovanje iz Građanskog prava u Republic Srpskoj na Jahorini
 • Savjetovanje iz Građanskog prava u BiH U Neumu
 • Seminar iz Građanskog prava u Banja Luci
 • Učešće na Međunarodno-naučnoj konferenciji Univerziteta u Tuzli – Pravni fakultet decembra 2013. sa radom odnosno temom izlaganja „Zasnivanje založnog prva na pokretnim stvarima – Ručna zaloga“
 • Učešće na Međunarodnom skupu Evropskog univerziteta – Pravnog fakulteta BD 2014. god. sa radom odnosno temom izlaganja „Korupcija u privatizaciji“
Naučni skupovi, konferencije
Projekti
Ostalo