Doc.dr Edisa Šljivić


 
 • Doc. dr Edisa Šljivić, docent
 • Rođena 23.10.1981. godine u Tuzli, Bosna i Hercegovina
 • Završen fakultet:

Edukacijsko – rehebilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli

Pedagoški fakultet, Evropski univerzitet Brčko distrikt

 • Magistratura: Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli
 • Doktorat: Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet, Univerzitet u Tuzli
Biografija
Bibliografija
Monografije
Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi
Naučni radovi
 1. Šljivić E (2011) Utjecaj obrazovnog statusa i hronološke dobi majke na ulogu roditelja kao koterapeuta. Naša škola, Sarajevo, 51-63.
 2. Šljivić E (2011) Stimulacije kognitivnih sposobnosti kod djece sa cerebralnom paralizom u procesu odgoja i obrazovanja. Naša škola, Sarajevo.
 3. Šljivić E (2011) Procjena psihološkog stanja majke djece sa posebnim potrebama primjenom liste SCL-90. Naša škola, Sarajevo.
 4. Prodanivić Z, Šljivić E, Kurtović N, Kurtović S, Devedžić A (2013) Razlike u morfološkim karakteristikama i motoričkim sposobnostima učenika i učenica I razreda osnovne škole. U:Zbornik radova   III Međunarodne konferencije “Sportske nauke i zdravlje”, Banja Luka, str.430-438.
 5. Kapidžić A, Softić L, Kojić-Đurić S, Selimović A, Šljivić E (2014) Comparative analisys of situational efficency of women volleyball teams participating in the grand prix 2013 and premier league of Bosnia and Herzegovina. International Journal of Kinesiology. Travnik, December 2014. Vol. 7, Issue 2 (133-141).
 6. Kuduzović E, Šarić E, Bratovčić V, Šljivić E (2014) Programirana fizička aktivnost u tretmanu dijabetes melitusa tip 2. Defektologija 2014; 20 (1):1-80 (59-63)
Naučni skupovi, konferencije
 1. Certifikat za obuku upravljačkih timova iz demokratskog menadžmenta škole. CES-Finnish Co-operation in the Edukation Sector in Bosnia and Herzegovina 2005.
 2. Potvrda o pohađanju seminara Eksperimentalni pravci školske inkluzije, organizovan od strane EducAid- Onlus-a, Italia.
 3. Certifikat za učešće u radu Okrugog stola na temu “Terminologija i klasifikacija psihosomatskih i senzornih oštećenja, prema novim naučnim i stručnim saznanjima”, Sarajevo.
 4. Certifikat za učešće u seminaru predškolskih radnika “Unapređenje odgojno.obrazovnog rada sa djecom predškolske dobi”, Sarajevo.
 5. Certifikat za učešće na seminaru za odgajatelje i stručne saradnike u predškolskim ustanovama FBiH.
 6. Certifikat za učešće u seminaru predškolskih radnika “Unapređenje odgojno obrazovnog rada sa djecom predškolskog uzrasta”, Sarajevo, oktobar 2010. godine.
 7. Uvjerenje o učešću na seminarima za odgajatelje i stručne saradnike u predškolskim ustanovama TK u organizaciji PZ-a Tuzla, 31.12.2010. godine
 8. Uvjerenje o učešću na seminaru za odgajatelje i stručne saradnike u predškolskim ustanovama TK u organizaciji PZ-a Tuzla, april 2011. godine.
 9. Uvjerenje o učešću na seminarima za odgajatelje i stručne saradnika u predškolskim ustanovama TK u organizaciji PZ-a Tizla, 20.04.2011. godine
 10. Certifikat o završenoj obuci odgajatelja iz koncepta “Autoritet” i “Pravda”, Banja Luka, oktobar, 2011.godine.
 11. Uvjerenje u svojstvu predavača-edukatora na seminaru za realizaciju programa Obaveznog vida predškolskog vida predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u Osnovnu školu u organizaciji PZ Tuzlanskog kantona, decembar 2011. godine.
 12. Uvjerenje o učešću na seminaru za odgajatelje i stručne saradnike u   predškolskim ustanovama TK u organizaciji PZ-a Tuzla, januar     2012.godine.
 13. Uvjerenje o učešću na seminaru za odgajatelje i stručne saradnike u predškolskim ustanovama TK u organizaciji PZ-a Tuzla, 2012. godine.
 14. Certifikat o profesionalnom i kolektivnom stručnom usavršavanju odgajatelja, medicinskih sestara i stručnih saradnika, pod pokroviteljstvom Udruženja predškolskih uposlenika FBiH, mart 2013. godine.
 15. Certifikat o profesionalnom i kolektivnom stručnom usavršavanju odgajatelja, medicinskih sestara i stručnih saradnika, pod pokroviteljstvom Udruženja predškolskih uposlenika FBiH, Sarajevo, oktobar 2013. godine.
 16. Certifikat o učešću na 3.Međunarodnoj konferenciji “Sportske nauke i zdravlje”, Banja Luka, mart 2013. godine.
 17. Certifikat o profesionalnom i kolektivnom stručnom usavršavanju odgajatelja, stručnih saradnika, pod pokroviteljstvom Udruženja predškolskih uposlenika FBiH, Sarajevo, mart 2014. godine.
 18. Uvjerenje o učešću na Konferenciji Međunarodnog karaktera u organizaciji BAPTA, Srbija, april, 2013. godine.
 19. Certifikat o završenoj obuci odgajatelja “Građansko obrazovanje za predškolski nivo-koncepti privatnost i odgovornost”, Sarajevo, april 2013. godine.
 20. Certifikat za učešće u ekološko-pedagoškom programu “Svjetski dan okoliša”, Tuzla, juni 2013. godine.
 21. Certifikat o uspješno završenom treningu za trenere HEART programa “Oporavak i učenje kroz umjetnost”, Sarajevo, decembar 2013. godine.
 22. Uvjerenje o učešću na seminaru za odgajatelje i stručne saradnike u predškolskim ustanovama TK u organizaciji PZ-a Tuzla,novembar 2014. godine.
 23. Uvjerenje o učešću na edukaciji “Komunikacija sagovornika” Međunarodno udruženje Interaktivne otvorene škole, Tuzla, 2015. godine
 24. Potvrda o pohađanju radionice interaktivnog učenja na temu “Centri aktivnosti u odgojnoj grupi, materijali i primjeri aktivnosti”, Tuzla.
 25. Potvrda o učešću na obuci “Osiguranje kvaliteta u provođenju predškolskih programa usmjerenih na povećanje mogućnosti djeci u Bosni i Hercegovini za rano učenje”organizovan od strane Agencije za predškolsko,osnovno i srednje obrazovanje BiH i UNICEFA-a.
 26. Potvrda o završenom dodatnom HEART treningu “Iscjeljenje i edukacija kroz umjetnost”, Sarajevo, mart 2015. godine
 27. Certifikat za učešće u seminaru “Primjeri pozitivne prakse odgojno-obrazovnog rada u predškolskim ustanovama” izdat od strane Društvo zaposlenika predškolskih ustanova u FBiH, mart 2015. godine.
 28. Certifikat na učešću na Okruglom stolu u okviru manifestacije 20.Ljezbi Univerzitet -LJUT 2015 “Edukacija i rehabilitacija i tržište rada-potrebe i mogućnosti:Izazovi za budućnost, Tuzla, juni 2015. godine
 29. Certifikat o učešću na 5.Međunarodnoj konferenciji “Sportske nauke i zdravlje”, Banja Luka, mart 2015. godine.Uvjerenje o učešću na seminaru za odgajatelje i stručne saradnike u predškolskim ustanovama TK u organizaciji PZ-a Tuzla,decembar 2015. godine.
Projekti
Ostalo
 • Položen ispit općeg znanja Agencija za državnu službu Federacija Bosne i Hercegovine (ADS), 08.01.2014. godine
 • Certifikat o završenom usavršavanju po Programu usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (Šlužbene onovine Federacije BiH” , broj 40/10) od 14.06.2015. godine)
 • Rukovodilac JU Dječije obdanište od 2010. godine, član tima za organizaciju seminara i konferencija iz predškolskog odgoja na području TK, član Skupštine Udruženja zaposlenika predškolskih ustanova u FBiH