Doc.dr Budimir Tojagić


   

 • Prof. dr Budimir Tojagić , docent

 • Rođen 02.02.1954 u Skoplju, Makedonija

 • Završen fakultet : Beogradski građevinski fakultet

 • Magistratura : Univerzitet,,Braća Karić,,Fakultet za menadžment

  Tema : Ekonomski aspekti obaveznica kao finansiskog instrumenta

 • Doktorat : Univerzitet,,Union-Nikola Tesla,,Fakultet za graditeljski menadžment

  Tema: Aspekti strategija primene informacionih tehnologija u funkciji podrske u odlučivanju menadžmenta građevinarstva

 • budimir.tojagic@wdconcordwestdoo.com

 Biografija
Rođen 1954 godine u Skoplju. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Zemunu. Diplomirao na Beogradskom građevinskom fakultetu na konstruktivno-betonskom smeru. – Poseduje Licencu br: 310 3374 03za ovlašćenog projektanta Licencu br: 410 3370 03za ovlašćenog izvođača radova – Stalni je sudski veštak u oblasti građevinarstva – Znanje engleskog jezika i rad na računaru(MS Office,Tower 6.0,AutoCAD,ArmCAD i dr.) – Ţivi u Zemunu u ul. Rada Končara br. 20, E-mail tbuda@sbb.rs Tel.063310193 Radni odnos zasnovao 1986.god. u Gip,,Hidrotehnika-Beogradgradnja”a.d. kao inţenjer pipravnik u projektnom birou i to na projektovanju stambeno-poslovnih objekata na VII etapi Mirijevo, sistem prednaprezanja IMS.Naredne 2 godine radi na gradilištima Mirijeva i to na izgradnji poslovno-stanbenih objekata,na izgradnji 17 zgrada klasične gradnje,od njihovih temelja do predaje krajnim korisnicima.Posle toga radi na izgradnji stanbeno poslovnih objekata,na Beţaniskoj kosi na II M.Zajednici, u funkciji inţenjera za montaţni sistem, na izgradnji 21 zgrade.Sa grupom inţenjera iz preduzeća i naučnim radnicima iz Rusije usavršava montaţni sistem gradnje”Jingrap”.Uz pomoć Ruskih naučnika i eksperimentalnih metoda na seizmičke potrese ostvario smanjenje armature primenom montaţnog sistema gradnje.Potom ,kao odgovorni izvođač radova preuzima izgradnju novog objkekta u Bloku 19 u III M.Zajednici.(8 zgrada)na kom primenjuje sva dosadašnja iskustva i znanja u montaţnom sistemu.Oko stanbeno poslovnih objekata koje je vodio ,kao odgovorni izvođač radova radio je na izgradnji njihove infrastrukture. Vrhunac njegovog rada je stanbeno poslovni objekat u Bloku 3 na B.Kosi III M.Z.Isti je izgrađen u kompletno montaţnom sistemu.Primenjene su inovacije u montaţnom sistemu kao što su montaţne kuhinje ,ostave i dr. Po unapređenju u Gl.inţenjera operative preuzeo je i ostala gradilišta preduzeća kao odgovorni izvođač radova: na objektimaVoţdovcu,V.Bogdana,Slaviji i Lajkovcu. Potom radi u inţenjeringu nekoliko godiina ,učestvuje u tenderima,dobijanju poslova i realizaciji istih.Nakon toga radi u projektnom birou kao odgovorni projektant. Svo vreme dok je radio usavršavao se pa je upisao magistarske studije na Univerzitetu,,Braće Karić”,smer”Menadţment saobraćaja i telekomunikacije” i magistrirao ,stekao akademski stepen magistra nauka o menadţmentu-oblast Menaţment saobraćaja i telekomunikacije.Zatim i doktorira na građevinskom fakultetu. Po izvršenoj privatizaciji preduzeća ostaje da radi i dalje u njemu na radnim zadacima tehničkog direktora.Dok je trajala privatizacija kao tehnički direktor,u ulozi odgovornog izvođača radova ,vodi izgradnju mnogih objekata;dve stanbeno poslovne zgrade u Denkovoj bašti,u Beogradu,za investitora ,,Neimar V”,zatim montaţnu halu u Vrčinu i ostala manja gradilišta. Potom prelazi u drugo preduzeće ,,IMG engineering-constraction”.U toj firmi radi od 16.07.2012.god.na mestu nadzornog organa rekonstrukcije autopunilišta rafinerije Pančevo. Zatim prelazi u građevinsku firmi ,,Mapgradnja,,gde radi kao odgovorni izvođač radova a sad radi u građevinskom preduzeću ,Wdconcordwestdoo,kao kalkulant i odgovorni izvođač radova.
 Bibliografija
 Monografije
 • I. Rad na izvođenju objekata i vođenje nadzora
 • I.1.Stanbeni objekti-Mirijevo
 • Blok 18 I D;ul.Dušana Petrovića Šaneta 1,3 i 5
 • Blok 17 II D;ul.Dušana Petrovića Šaneta 7,9,11 i 13
 • Blok 17 II A;ul.Dr.Velimirovića 1,3 i 5
 • Blok 17 II C;ul.Branka Ćopića 10,12,14 i 16 (uloga:inţenjer gradilišta 1986-1988)
 • I.2.Stanbeni objekti-Beţaniska Kosa Blok D,II M.Zajednica ul.Ismeta Mujazinovića 8,10,12,14,16,18,20,22,24 i 26 (uloga:inţenjer gradilišta za konstrukcije 1988-1989)
 • I.3.Stanbeni objekat-Beţaniska-Kosa
 • Blok 19,II M.Z.ul.Nedeljka Gvozdenovića 1,3,5,7,9,11,13 i 15 (uloga:odgovorni izvođač radova 1989-1990)
 • I.4.Niskogradnja-Beţaniska Kosa
 • I.4.1.N.Beograd III M.Z.,B.Kosa,II zona ,
 • Blok 16 i 19. Izgradnja saobraćajnica sa parkinzima,vodovodom i kanalizacijom 1990-1993 (uloga:odgovorni izvođač radova)
 • I.4.2.N.Beograd III.M.Z.Blok 7,10a,10b i 11 Izgradnja saobraćajnica sa parkinzima,vodovodom i signalizacijom (uloga:odgovorni izvođač radova)
 • I.4.3.N.Beograd III M.Z.ul.Parking V,ul.Parking III,ul.Ulica 7,ul.Surčinski put,ul.Ulica 3,ul.Ulica 6 i ul.Dušana Vukasovića. (uloga:odgovorni izvođač radova)
 • I.5.Beograd,gradilište Denkova bašta,dva poslovno stanbena objekta (uloga:odgovorni izvođač radova) I.6.Hala u Vrčinu (uloga:odgovorni izvođač radova)
 • I.7. Objekat ,,H1”,Beograd,Ustanička 244đ ,2002-2007 (uloga:odgovorni izvođač radova)
 • I.5.Vršenje stručnog nadzora-Glavni koordinator nadzora na sledećim objektima: N.Beograd,Blok 3,lokali u M.Z.Viktor Bubanj 1999. N.Beograd,II,M.Z.,Blok 3,1999 Blok 25A/3,objekat S1,u ul.Vitanovačka br.1-1999. Blok XIV,objekat na uglu u ul.Marka Oraškovića i u ul Dimitrije Tucovića 1999.
 • I.6.Vršenje stručnog nadzora u naftnoj industriju Pančevo
 Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi
Naučni radovi
 • Naucni članak,,Korupcija,,Drugi međunarodni naučni skup,,Pravo i izazovi dvadeset prvog veka,, 
 • Naučni članak,,Saobraćaj u dvadeset prvom veku,,Međunarodni kongres Brčko Distriktmesto za povezivanje nauke i politike u oblasti voda
Naučni skupovi, konferencije
 • Seizmičko inţinjerstvo u praksi,Vrnjačka Banja 23-25 10.1985.
 • Prvi skup planera i graditelja u Jugoslaviji,Vrnjačka Banja 17-19.11.1994.god
Projekti
 • II.Rad na projektovanju
 • II.1.Stanbeni objekat”H2”,Beograd,Ustanička 244
 • ,,Glavni projekat uređenja terena”,uloga:odgovorni projektant statičar,projektant Januar 2003.god.
 • II.2. Stanbena kuća –Padinska skela
 • ,,Glavni projekat stanbene kuće”,uloga:odgovorni projektant statičar,odgovorni projektant April 2003.god.
 • II.3.,,Gl.projekat upravne zgrade investicione grupe Kalenić”-Reik Kolubara,uloga:revizija projekta Maj 2002.god. II.4.Elaborat tehničke kontrole teh.dokumentacije gl.građ.projekta puta-“Radeljevo-Mali Borak,,- Lazarevac,uloga:vršilac tehničke kontrole tehničke dokumentacije Februar 2002.god. II.5.,,Gl.projekat izmene i dopune gl.projekta uređenja terena-garaţe pored objekta H3- Beograd,Ustanička 244 uloga:odgovorni projektant,odgovorni statičar April 2003.god. II.6.,,Statički proračun-proračun radne platform objekta-,,Metropol”,Beograd,ul.Bulevar Kralja Aleksandra,uloga:odgovorni projektant statičar Mart 2003.god. II.7.,,Glavni projekat za legalizaciju”,Beograd,ul.Stanoje Glavaša br.8/34,Investitor Vidan Nenčić,uloga:odgovorni projektant,odgovorni projektant statičar April 2003.god. II.8.,,Mišljenje statičara o mogućnošću dogradnje stanbene zgrade na uglu ul.V.Stepe br.242 I ul.M.Cenića,uloga:odgovorni projektant statičar Decembar 2002.god. II.9.,,Stanbeno konstruktivno rešenje ojačanja bočnih zidova podzemnih garaţa,stanbeno poslovnog objekta 25A/3 objekat S1,ugao ul..V.Stepe i Vitanovačke”,uloga odgovorni projektant statičar April 2003.god. II.10.,,Gl.projekat mosta na putnom pravcu Grabovica-Barlovo”,Opština Kuršumlija,uloga:odgovorni projektant statičar Septembar 2002.god. II.11.,,Gl.projekat konstrukcije objekta,,H1”,Beograd,Ustanička 244đ,uloga odgovorni projektant za konstrukciju 2001.god II.12.,,Gl.projekat konstrukcije stanbeno poslovnog objekta u ul. Jove Ilića 151”,uloga:odgovorni projektant za konstrukciju II.13.,,Gl.projekat konstrukcije za stanbeni objekat u ul.Veljka Dugoševića br.27e,Zvezdara,Beograd. i dr.
Ostalo