Doc.dr Almir Šabović


   

 • Doc. dr Almir Šabović, docent

 • Rođen 08.12.1975. Peć, Kosovo

 • Završen fakultet : Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, Univerzitet u Tuzli

 • Magistratura : Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, Univerzitet u Tuzli

  Tema : „Korelacija tehničkih pokazatelja podzemnih i nadzemnih skladišta otpada”

 • Doktorat : Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, Univerzitet u Tuzli

  Tema: „Prirodni i tehničko-tehnološki uslovi za bušotinsko odlaganje otpada u Bosni i Hercegovini“

 • almir.sabovic@hotmail.com

Biografija
Živi i radi u Tuzli, gdje je završio osnovno, srednje i visoko obrazovanje. Petnaest godina radnog iskustva u Rudarskom institutu d.d. Tuzla, od toga jednu godinu kao volonter – asistent istraživač i četrnaest godina radnog staža, od toga rukovodilac tima za geomehaniku u okviru Naučno-istraživačkog centra za geologiju i geotehniku i odgovorni istraživač/projektant. Učestvovao u izradi projekata i elaborata iz oblasti geologije, inženjerske geologije, geomehanike-geotehnike. Nakon odbrane magistarskog rada 10.07.2007. godine, kao viši asistent – vanjski saradnik primljen na Rudarsko-geološko- graĎevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, gdje učestvuje u pripremi nastave i ispita, te odrţavanju vježbi na odsjeku „Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina“, „Sigurnost i pomoć“, te na „Rudarstvu“ i „Geologiji“. Doktorirao 22.02.2013. godine na temu „Prirodni i tehničko-tehnološki uslovi za bušotinsko odlaganje otpada u Bosni i Hercegovini“na Univerzitetu u Tuzli. Nakon odbrane magistarskog rada kao autor i koautor učestvovao u izradi 4 stručna i 20 naučnih radova. Član je komisije za reviziju elaborata iz oblasti geologije, te tehnički pregled opreme i kadrovsku osposobljenost pri minist arstvu energije, rudarstva i industrije FBiH. Posjeduje Licencu odgovornog izvođača radova iz oblasti geologije i geotehničkih podloga i Licencu za nadzor nad izvođenjem radova iz oblasti geologije i geotehničkih podloga, izdate od Odjeljenja za javnu sigurnost Brčko Distrikta Bosne i Hercegovi ne. Takođe, posjeduje i Certifikat za stručnjake u stručnim komisijama za ocjenu Planova aktivnosti i Studija o procjeni uticaja na okoliš, izdatu od ministarstva okoliša i turizma FBiH.
Bibliografija
Monografije
Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi
 • Mehanika tla u inženjerskoj praksi. Evropski univerzitet Brčko distrikt BiH. Brčko, 2016
Naučni radovi
 

 1. Izbor i način podzemnog odlaganja radioaktivnog otpada, Naučno-stručni časopis “Rudarstvo”, broj 45-48, str.129-134 (A.Šabović, Ž.Knežiček); Tuzla 2007/2008. g.
 2. Korelacija tehničkih pokazatelja nadzemnih i podzemnih odlagališta otpada, Naučno- stručni časopis “Rudarstvo”, broj 45-48, str.135-141 (A.Šabović, Ž.Knežiček); Tuzla 2007/2008. g.
 3. Novi pristup bušenju dubinskih bunara iza otkopnog fronta na PK „Šikulje“, Zbornik radova RGGF-a Univerziteta u Tuzli, broj XXXIII, str.117-122 (H.Bleković, M.Sarajlić, E.Zečević, A.Šabović); Tuzla 2009. g.
 4. Refrakciona seizmička ispitivanja ležišta dijabaza Mala Ribnica kod Zavidovića, Zbornik radova RGGF-a Univerziteta u Tuzli, Specijalno izdanje, str. 101-111 (E.Husejnagić, H.Isaković, A.Šabović, S.Marščiček); Tuzla 2010. g.
 5. Geološko geomorfološke karakteristike područja Trţac – Crnaja, Zbornik radova RGGF-a Univerziteta u Tuzli, Specijalno izdanje, str. 165-178 (A.Baraković, A.Šabović); Tuzla 2010. g. Izbor i način podzemnog odlaganja radioaktivnog otpada, Naučno-stručni časopis “Rudarstvo”, broj 45-48, str.129-134 (A.Šabović, Ž.Knežiček); Tuzla 2007/2008. g.
 6. Korelacija tehničkih pokazatelja nadzemnih i podzemnih odlagališta otpada, Naučno- stručni časopis “Rudarstvo”, broj 45-48, str.135-141 (A.Šabović, Ž.Knežiček); Tuzla 2007/2008. g.
 7. Novi pristup bušenju dubinskih bunara iza otkopnog fronta na PK „Šikulje“, Zbornik radova RGGF-a Univerziteta u Tuzli, broj XXXIII, str.117-122 (H.Bleković, M.Sarajlić, E.Zečević, A.Šabović); Tuzla 2009. g.
 8. Odvodnjavanje podzemnih voda sa PK „Šikulje“, Zbornik radova RGGF-a Univerziteta u Tuzli, broj XXXIII, str.51-57 (H.Bleković, M.Sarajlić, E.Zečević, A.Šabović); Tuzla 2009. g.
 9. Analiza parametara otpada sa aspekta stabilnosti tijela deponije, Naučno-stručni časopis “Rudarstvo”, broj 49-52, str.153-158 (N.Suljić, H.Okanović, A.Šabović); Tuzla 2009/2010. g.
 10. Refrakciona seizmička ispitivanja ležišta dijabaza Mala Ribnica kod Zavidovića, Zbornik radova RGGF-a Univerziteta u Tuzli, Specijalno izdanje, str. 101-111 (E.Husejnagić, H.Isaković, A.Šabović, S.Marščiček); Tuzla 2010. g.
 11. Geološko geomorfološke karakteristike područja Trţac – Crnaja, Zbornik radova RGGF-a Univerziteta u Tuzli, Specijalno izdanje, str. 165-178 (A.Baraković, A.Šabović); Tuzla 2010. g.
 12. Ima li  nafte i  plina  u sjeveroistočnoj  Bosni i  mogu li  rezultati  istraživanja na so doprinijeti pronalaženju ovih ležišta u Tuzlanskom bazenu i njegovoj široj okolini, Naučno-stručni časopis “Rudarstvo”, broj 49-52, str.55-66 (H.Okanović, J.Isabegović, A.Šabović, S.Hadžić, E.Golać, I.Hadžihrustić); Tuzla 2009/2010. g.
 13. Analiza rezultata kompleksnih istraživanja za sanaciju zemljane brane „Vidara” u Gradačcu, Naučno-stručni časopis “Rudarstvo”, broj 53-56, str.25-36 (E.Jašarević, J.Isabegović, A.Šabović); Tuzla 2011. g.
 14. Geološki potencijal teritorije grada Mostara, Naučno-stručni časopis “Rudarstvo”, broj 53-56, str.9-16 (E.Jašarević, J.Isabegović, A.Šabović); Tuzla 2011. g.
 15. Odlaganje otpada nastalog tokom istraživanja i eksploataciji nafte i plina pomoću bušotina utiskivanjem u podzemlje i mogućnost praćenja utiskivanja, Naučno-stručni časopis “Arhiv za tehničke nauke”, broj 6, str.59-66. (A.Šabović, J.Isabegović); Bijeljina 2012.g.
 16. Potencijal ugljeva Žepačko-Novošeherskog basena na primjeru ležišta „Brezove dane”, Naučno-stručni časopis “Arhiv za tehničke nauke”, broj 6, str.11-19. (J.Isabegović, A.Šabović, H.Isaković); Bijeljina 2012.g.
 17. Analitički hijerarhijski postupak procjene pogodnosti krečnjaka za odsumporavanje u termoelektranama, Naučno-stručni časopis “Arhiv za tehničke nauke”, broj 7, str.25-35. (J.Isabegović, A.Šabović); Bijeljina 2012.g.
 18. Possibility of injecting CO2 into the underground by boreholes on potential locations in Bosnia and Herzegovina, Naučno-stručni časopis “Arhiv za tehničke nauke”, broj 8, str.25-35. (A.Šabović, J.Isabegović, Z.Karadžin, E.Delić); Bijeljina 2013.g.
 19. Problems of hermeticality of wells for leaching in “Tetima” massif and repairing construction in case of unhermetical column pipes 95/8“, Naučno-stručni časopis “Arhiv za tehničke nauke”, broj 10, str.73-78. (A.Šabović, N. Sanel, A. Hodžić, A. Nalić); Bijeljina 2014.g
 20. Prilog poznavanja kvaliteta uglja Sarajevsko – Zeničkog bazena po parametrima DTE upotrebom softvera Rock Works, Naučno-stručni časopis “Rudarstvo”, broj 57-60, str.97-101 (N. Taletović, A.Šabović, A. Nalić); Tuzla 2014. g.
 21. Pore pressure and fracturing pressure influence at boreholes construction on the rock salt deposit „Tetima” Tuzla, Naučno-stručni časopis “Arhiv za tehničke nauke”, broj 12, str.45-50. (N. Sanel, A. Hodžić, A.Šabović); Bijeljina 2015.g.
 22. Procjena uticaja eksploatacije gipsa na lokalitetu „Orašac – Kulen Vakuf“ na okolinu, Naučni časopis Evropskog univerziteta Brčko distrikta „Evropska revija“, broj 1, str. 80-91 (A. Šabović, S. Rešić, J. Žigić); Evropski univerzitet Brčko distrikta, Brčko, 2015.g.
Naučni skupovi, konferencije
 • Dvanaestodnevni program obuke „Third Country Training Program for Balkan Countries on Capacity Building on Exploration and Evaluation of Mineral Resources 14th – 25th November 2016. Ankara – TURKEY“ u organizaciji MTA – JICA. Ankara, 14-25.11.2016. godine
 • III Međunarodni naučni skup „Katastrofe – Prevencije i saniranje posljedica“, Evropski univerzitet Brčko distrikt BiH. Brčko, mart 2015. godine
 • V Međunarodni Kongres „Biomedicina i Geonauke“, i radionica na temu: „Prilagođavanje klimatskim promjenama u Srbiji i BiH kao odgovor na prirodne i antropogene nepogode“, Beograd 03 – 05 mart 2015. godine
 • V Savjetovanje geologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Jahorina – Pale, 24 – 25 oktobra 2013. godine
 • Međunarodni okrugli sto na temu „Prevencija, monitoring i interventna sanacija klizišta“. Organizatori Rudarski institut d.d. Tuzla i Geoworks Tuzla. Tuzla, novembra 2011. godine GEOEXPO 2011 – Geotehničko savjetovanje, Sanski Most, 03 – 04 juni 2011. godine
 • Novembra 2008. učestvovao na petnaestodnevnom seminaru u Egiptu na temu„Geološka istraživanja u Egiptu“, finansiran od strane Ministarstva nauke Egipta i Ministarstva vanjskih poslova Egipta.
 • Oktobra 2000. godine boravio u Mostaru na naučno-stručnom usavršavanju iz oblasti zaštite okoliša i izgradnje deponija, realizovanom u okviru DAAD projekta, u saradnji sa Univerzitetom u Banja Luci, Univerzitetom u Tuzli
Projekti
 • Tehnički projekat istražnih bušotina Dh-3 i Dh-5 na kamenu so na području općine Lukavac
 • Tehnički projekat istražne bušotine na kamenu so LS-1
 • Studija ležišta kvarcnog pijeska sa ocjenom mogućnosti njegove primjene u proizvodnji porobetona
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi krečnjaka na kamenolomu „Ribnica“ kod Kaknja
 • Studija za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za eksploataciju podzemne vode na bunaru BV-2 i BV-3 izvorišta Domažić, općina Gradačac
 • Projekat detaljnih geoloških istraživanja ležišta krečnjaka „Sklopovi“ u okviru eksploatacionog polja rudnika Banovići
 • Analiza tehno – ekonomske opravdanosti formiranja javnog preduzeća za uređenje sistema i usluga grijanja i upravljanja javnim parkinzima na području općine Srebrenik
 • Misija G21 – Geotehnički Elaborat i Projekat za objekat kotlovnice u krugu fabrike sode u Lukavcu
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi rude olova – ceruzita na lokalitetima Očekalj i Prgoševo, općina Olovo
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mrkog uglja u basenu Banovići (stanje na dan 31.12.2012.)
 • Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi gipsa na leţištu „Elezovac“, kod Donjeg Vakufa (stanje na dan 31.03.2013.)
 • Studija izbora potencijalne lokacije sanitarne deponije komunalnog otpada općine Srebrenik
 • Geotehnički Projekat – Misija G1 i Misija G21 za projekat izgradnje drugog kolovoza i rekonstrukcije postojećeg na cesti M4, dionica Tuzla – Šićki Brod, poddionica raskrsnica Siporeks – petlja Šićki Brod
 •  Geotehnički elaborat misije G21 za trasu u okviru projekta izgradnje ceste M18, dionica Kladanj – Podpaklenik, potez prevoj Karaula · Geotehnički Projekat – Misija G21 o uslovima izgradnje ”MHE MERDANI” na Rijeci Lašvi, lokalitet Merdani u općini Busovača · Elaborat o geotehničkim ispitivanjima lokacije Cementare ĐurĎevik kao podloga za Idejni projekat cementare
 •  Glavni projekt sanacije deponije „Desetine“ Tuzla – Geološke, inţenjerskogeološke, hidrogeološke, hidrološke karakteristke područja deponije „Desetine“ i podaci o otpadu kao podloge za projektovanje · Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima lokacije TE Banovići kao podloga za Idejni projekat Termoelektrane
 •  Studija dugoročnog snabdijevanja ugljem TE „Kakanj” iz RMU „Kakanj”, „Breza” i „Zenica”, Rezerve i kvalitet uglja u leţištu
 •  Studija dugoročnog snabdijevanja ugljem TE „Tuzla” sa PK „Šikulje” i „Dubrave”, Rezerve i kvalitet uglja u ležišt
 •  Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi gipsa na ležištu Orašac-Kulen Vakuf, loklitet:Bukvarine-Brižine-Brig, općina Bihać
 •  Elaborat o geomehaničkim i laboratorijskim ispitivanjima fizičkomehaničkih značajki ugljena i pratećih naslaga na ležištu „Kongora” kod Tomislavgrada
 •  Glavni projekat sanacije klizišta u trupu željezničke pruge Doboj-Banja Luka od km 65+850/950
 •  Elaborat o geomehaničkoj analizi stabilnosti nožice odlagališta „Bijele vode” sa mogućnošću odlaganja jalovine na višim etažama, pogon PK „Vrtlište” RMU „Kakanj”
 •  Elaborat o izvedenim geološkim, geomehaničkim i laboratorijskim ispitivanjima tla nasute brane „Hazna”,Gradačac
 •  Elaborat o izvedenim geološkim, geomehaničkim i laboratorijskim ispitivanjima tla nasute brane „Vidara”,Gradačac
 • Idejni projekt – Autoput u Koridoru Vc, Lot 2: Doboj jug (Karuše) – Sarajevo jug (Tarčin)
 • Projekatsanacije i rekultivacije postojećeg odlagališta krutog otpada Babunovići – Srebrenik · Izvještaj o laboratorijskim geotehničkim ispitivanjima Koridor Vc, Lot 3: dionica Sarajevo jug (Tarčin) – Mostar sjever
 •  Elaborat o praćenju stanja stabilnosti radnih i završnih kosina na PK „Dubrave” u Dubravama
 •  Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima za odlagalište VO „Zapad” na PK „Dubrave” u Dubravama
Ostalo
 • Član društva za geotehniku Bosne i Hercegovine, te član Organizacionog odbora Savjetovanja geologa Bosne i Hercegovine sa meĎunarodnim učešćem 2013.
 • Dugogodišnji sportista – karatista u KK “Jedinstvo-Bijeli Rudar” Tuzla i KK “Zmaj od Bosne” Tuzla, nosilac majstorskog zvanja – crni pojas I dan