Doc.dr Alija Muhibić


 

 • Doc. dr Alija Muhibić, docent

 • Rođen 21.01.1955. Konjic, BiH

 • Završen fakultet : Filozofski fakultet Rijeka

 • Magistratura : Fakultet za menadžment resursa, Univerzitet “Hercegovina” u Mostaru

  Tema : Odgovornost menadžera u zaštiti okoliša

 • Doktorat : Pedagoški fakultet Evropski univerzitet Brčko

  Tema: UTJECAJ ULTRAVIOLETNOG ZRAČENJA NA PODRUČJU GRADA MOSTARA NA ZDRAVSTVENO STANJE ČOVJEKA”, „UTJECAJ ULTRAVIOLETNOG ZRAČENJA NA PODRUČJU GRADA MOSTARA NA ZDRAVSTVENO STANJE ČOVJEKA

Biografija
Bibliografija
Monografije
Užbenici, skripte, nastavni tekstovi
Naučni radovi
 1. Tanović, Muhibić, Redžić (2012). Menadžment i strategija razvoja invalidnog sporta. V. Međunarodni simpozij Sporta i zdravlja.
 2. Muhibić, Pinjuh, Tanović (2012). Marketing u sportskoj organizaciji. Banja Luka. IV Međunarodni naučni simpozij Sporta i zdravlja. Fakultet za fizičko vaspitanje i sport
 3. Muhibić, Pinjuh, Tanović , Jelčić, (2012). Marketing i menadžment u sportu. Banja Luka. IV Međunarodni naučni simpozij Sporta i zdravlja. Fakultet za fizičko vaspitanje i sport
 4. Muhibić, Pinjuh, Međedović (2013). Uloga menadžmenta u suvremenoj organizaciji sporta. 3. Međunarodna konferencija Sporta i zdravlja. Banja Luka
 5. Pinjuh, Muhibić, Bošnjić, Habibija (2013). Menadžment i marketing organizacije i razvoja vjerskog turizma u Hercegovini. I. Simpozij turizma i sporta. Istočno Sarajevo (Jahorina)
 6. Tanović, Zubac, Muhibić, Pavlović (2013). Društvena uslovljenost i etika u profesionalnom sportu. 6. Međunarodni simpozijum „Sport i zdravlje“. Tuzla.
 7. Karabašid, Međedović, Muhibić, Tanović, J. (2013). Stavovi i mišljenje učenika o objektivnom i subjektivnom načinu ocjenjivanja u višim razredima osnovne škole. VI Interdiciplinarna Međunarodna naučno- stručna konferencija „ Vaspitno – obrazovni i sportski horizonti“. Subotica.
 8. Muhibić (2014). Kvantitativna analiza UV zračenja i temperature vazduha na području grada Mostara u prvom polugodištu 2012/2013. godine. V. Međunarodna

 

Naučni skupovi, konferencije
Projekti

1. 2009. godine, aktivno učešde u EU VET 3 projektu u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja u HNK-a.

2. 2005. Godine, aktivno učešde u projektu Razvoja obrazovanja – EDUCATION DEVELOPMENT PROJECT , u sklopu obuke korisnika EMIS programa.

3. 2010. For active participation in activiities related to Darvin Now projekt, u organizaciji BRITISH COUNCIL u Bosni i Hercegovini.

 

Ostalo

1. 2004.godine, završen kurs „Planiranja i organizacija obrazovnog rada s odraslim“, u organizaciji Bosanskog kulturnog centra Sarajevo.

2. 2012. godine učešde na Međunarodnom seminaru „Dialogue Seminar on Educational Challanges at the Nansen Academy in Lillehmmer“ u Norveškoj, u organizaciji Nansen Fredssenter Norway.