K O N K U R S za upis studenata na Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla u školskoj 2019/20. godini


Na osnovu člana 95.stav 1 Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj 7/16, 10/16, 5/17i 15/17)i Odluke Senata broj: 02-345-3/19 od 24.05.2019.godine,a uz prethodnu saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona broj:02/1-38-8600-1/19 od 21.05.2019.godine, Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla raspisuje

K O N K U R S za upis studenata na Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla u školskoj 2019/20. godini

I

Raspisuje se konkurs za upis studenatau školsku 2019/20.godinu za I, II i III ciklus studija, a za sljedeće studijske programe:

 

Naziv Fakulteta/Studijski program I ciklus II ciklus III ciklus
Ekonomski fakultet
 • Opći smjer
40 / /
 • Menadžment i preduzetništvo
20 / /
 • Turizam i ekologija
15 / /
 • Računovodstvo i revizija
20 / /
 • Marketing i trgovina
15 / /
 • Menadžment javne uprave
15 / /
 • Menadžment turizma i sporta
15 / /
 • Ekonomija
/ 10 5
Pravni fakultet
 • Opće pravo
40 10 5
 • Forenzika
20 10 5
 • Bezbjednost
20 / /
Fakultet političkih nauka      
 • Politologija
15 5 5
 • Međunarodni odnosi i diplomatija
10 / /
 • Žurnalistika i komunikologija
10 / /
Tehnički fakultet
 • Arhitektura
30 10 5
 • Građevinarstvo
30 10 5
 • Geodezija
30 10 5
 • Poljoprivreda
20 10 5
 • Inženjerska informatika
40 10 5
 • Menadžment u saobraćaju
20 / /
 • Drumski saobražaj
30 / /
 • Bezbjednost u saobraćaju
20 / /
 • Saobraćaj
/ 10 5

 

Fakultet zdravstvenih nauka
 • Sestrinstvo
40 10 5
 • Fizioterapija i radna terapija
40 10 5
 • Sanitarni inženjering
20 10 5
 • Farmacija
40 / 5
 • Stomatologija
30 / 5
 • Radiologija
30 10 5
 • Menadžment u sportu
10 5 5
 • Sportski trener
10 5 5
Pedagoški fakultet      
 • Geografija
20 5 3
 • Informatika i tehnika
30 10 5
 • Vaspitač predškolskih ustanova
30 / /
 • Razredna nastava-opšti smjer
20 / /
 • Razredna nastava sa  engleskim jezikom
20 / /
 • Razredna nastava sa defektologijom
20 / /
 • Matematika i fizika
30 10 5
 • Razredna nastava
/ 30 15
  Medicinski fakultet
 • Medicina
80 / /
 • Biomedicina i zdravstvo
/ / 20

II

Na prvu godinu osnovnih studija može se upisati lice koje ima završeno četverogodišnje srednje obrazovanje u entitetima BiH ili Brčko distriktu, ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu. Kandidat prilikom upisa zaključuje ugovor o studiranju kojim se bliže uređuju prava i obaveze tokom studiranja. Učenici koji su srednju školu završili u inostranstvu moraju prethodno da izvrše nostrifikaciju diplome. Za upis na prvu godinu osnovnih studija ne polaže se prijemni ispit ukoliko je broj kandidata koji ispunjavaju uslove manji od broja kandidata koji je planiran za upis. U suprotnom, pismeno se polaže prijemni ispit koji obuhvata znanja iz opšte kulture i programskih sadržaja srednjeg obrazovanja.Kandidati –djeca šehida i poginulih boraca sa prebivalištem nateritoriji Bosne i Hercegovine oslobođeni su plaćanja školarine za prvu godinu I ciklusa studija.Kandidati koji upišu integrisani studij studijskog programa Medicina i Stomatologija, imaju 50% popusta za prvu godinu studija.

III

Uz prijavu na konkurs kandidati dostavljaju dokumenta u originalu ili ovjerenoj kopiji (osim pod 4): 1) uvjerenje o državljanstvu;2) rodni list;3) svjedočanstva i diplomu o završenoj srednjoj školi, i4) dvije fotografije za indeks.Kandidati za upis na II ciklus studija prilažu diplomu o stečenom visokom obrazovanju, a kandidati za upis na III ciklus studija prilažu i diplomu o stečenom akademskom zvanju.Prijave na konkurs podnose se od 27.05.2019.godine do 27.09.2019. godine. Ukoliko do ovog datuma ne budu popunjena sva mjesta, odobravase dodatni rok odlukom Senata Univerziteta koji će biti otvoren od 30.09.2019. do 31.10.2019. godine.

IV

Više informacija o upisu može se naći na sajtu Univerziteta http://eukallos.edu.ba/ili na brojeve telefona:035 299 091, 035 299 085i 060 31 959 71.

 

 

 

Farmakologija sa toksikologijom – rezultati kolokvijalnog ispita


R.br. Br.indeksa Br.bodova
1. 044/17-FT 20
2. 005/17-RA 19
3. 023/17-ST 19
4. 034/18-FA 18
5. 004/17-RA 16
6. 045/18-FA/v 15
7. 037/17-FA 14
8. 020/17-ST 13
9. 036/17-RA 12
10. 005/18-S/v 12
11. 007/18-FA/v 10
12. 011/18-S/v 10
13. 047/17-FA 10
14. 021/18-FA 10
15. 025/18-FA 9
16. 018/17-SI 9
17. 040/17-ST 8
18. 013/18-S/v 7
19. 043/18-S/v 6
20. 033/18-FA 6
21. 027/18-S/v 5
22. 033/18-FA/v 5
23. 012/18-S 3
24. 001/17-RA 2
25. 032/18 2
26. 029/18-S/v 2
27. 009/17-ST 2
28. 034/17-FA 1
29. 023/18-ST 1
30. 052/17-FT 1
31. 002/17-RA 1
32. 028/18-S/v 1
33. 013/18-FT 1
34. 003/17-FT 0
35. 005/18-S 0
36. 014/17-FT 0