Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 02.12.2021. godine


Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom „Beta-blokatori u liječenju arterijske hipertenzije“ kandidatkinje Halide Mahmutbegović, studenta doktorskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijskog programa Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost


U smislu člana 141 Statuta Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, a u cilju pravilnog informisanja javnosti objavljujemo sljedeće

O B A V J E Š T E NJ E

povodom neistinitih, paušalnih, neprovjerenih i tendencioznih informacija koje u posljednje vrijeme o Evropskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla plasiraju pojedini internet-portali.

Prije davanja bilo kakvih komentara na pomenute tekstove, želimo naglasiti da u Bosni i Hercegovini, na žalost, još uvijek nije donijet zakon o medijima, što nas svrstava u rijetke zemlje u Evropi koje nemaju takav zakon. Ovim zakonom se mora urediti položaj novinara i urednika, odrediti ko se može baviti novinarstvom, obezbijediti nezavisnost i transparentnost medija i druga važna pitanja. Nepostojanje zakonske regulacije za posljedicu ima činjenicu da se novinarstvom u BiH može baviti ko god to hoće. Naročito ovdje izdvajamo internet portale, koje može otvoriti ko god hoće, kako bi plasirao informacije kakve god hoće, pa zbog toga internet obiluje lažnim vijestima. Internet portali su često pod političkim ili drugim pritiskom da pišu naručene i sponzorisane tekstove kako bi se određeni subjekti u javnosti negativno prikazali. Nerijetko za to uzimaju i novčanu nagradu. Poštujući najviša demokratska načela zagarantovana međunarodnim konvencijama zagovaramo punu slobodu medijskog izražavanja, ali ta sloboda nije ustanovljena da bi se nedužnim licima nanosila šteta, da bi se vršio medijski linč na takva lica, da bi se udaralo na njihovu čast i dignitet i slično. U ovom našem slučaju najveću štetu trpe naši studenti, kao i njihovi roditelji, koji su se bez potrebe uznemirili.

Do sada je vjerovatno svima jasno da se Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla namjerno želi prikazati u negativnom svjetlu, pošto se nalazi u postupku akreditacije. U ovakvim okolnostima iluzorno je i govoriti o tome da nas je neko kontaktirao sa tih portala da bi se eventualno čula i druga strana, što bi bilo u skladu sa osnovnim principima medijskog izvještavanja.  Na Evropskom univerzitetu „Kallos“ nije vršena nikakva istraga o bilo kakvim kriminalnim djelatnostima, niti je neko izuzimao dokumentaciju sa Univerziteta. Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla do sada je više puta bio predmet vršenja inspekcijskog nadzora od strane raznih inspekcija, od poreske do prosvjetne, bilo po nečijoj prijavi ili u redovnoj kontroli, i nikada nije bilo problema. Isto tako naglašavamo da svako može da podnese krivičnu prijavu, a po krivičnoj prijavi policija i tužilaštvo moraju da postupaju, što ne znači da ima elemenata krivičnog djela, a još manje znači da se neko lice koje je pod istragom treba osuditi u javnosti putem portala. Dalje, na Evropskom univerzitetu nikada nije bilo afera poput plaćanja ispita, seks afera ili slično, kao što to često viđamo kod drugih. Mi na Evropskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla smo opredijeljeni da njegujemo najviše akademske vrijednosti i da sarađujemo sa organima javne uprave. Želimo u skladu sa vizijom i misijom Univerziteta da doprinesemo prosperitetnijoj sredini u kojoj živimo mi, kao i naša djeca.

Na kraju želimo istaći da sve članke u kojem se Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla pominje u negativnom kontekstu skupljamo radi podnošenja tužbe i prijave protiv odgovornih lica. Isto tako ćemo podnijeti i prijavu protiv onih lica koja su, u namjeri da ovom Univerzitetu nanesu štetu, zloupotrebom svog položaja ili funkcije doprinijeli blokiranju procesa akreditacije našeg Univerziteta. Svako ko drugom neosnovano nanese štetu, biće priveden pred lice pravde. Ovim želimo ohrabriti studente i njihove roditelje da mogu biti mirni. Namjerno ne želimo upućivati demanti, jer bi to onda značilo da nekim internet portalima koji možda nemaju ni registrovanu djelatnost da se bave novinarstvom, pridajemo značaj medija. Pravda je spora, ali dostižna.  

 

U Tuzli, 1.12.2021. godine

REKTOR

Prof. dr. Kemal Brkić