Obavještenje za javnost Pedagoškog fakulteta za dan 10.11.2020. godine


I

Obavještava se javnost da se magistarska teza pod nazivom „Uloga dramskog odgoja u prevenciji vršnjačkog nasilja“ kandidata Adnana Mujkića, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.

Obavještenje za javnost Fakulteta zdravstvenih nauka za dan 10.11.2020. godine


I

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom „Uloga i značaj antiaritmika u poremećaju srčanog ritma“ kandidatkinje Nermane Avdić, studentice I i II integrisanog ciklusa studija na studijskom programu Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, na adresi Maršala Tita 2A i 2B.